Съдържаниестраница3/5
Дата20.02.2017
Размер0.65 Mb.
Размер0.65 Mb.
1   2   3   4   5

ГЛАВА ТРЕТА — ОСИНОВЯВАНЕ

„318“ е броят на слугите, родени в дома на Аврам. Като използвах примера на Елиезер, установих по-горе, че „318“ е изображение на осиновяване.


ОСИНОВЯВАНЕ
Ефесяни 1:5-6 KJV

5Като ни е предопределил в осиновяването на деца чрез Исус Христос за Себе Си, по благоволението на Своята воля, 6за прославата на славата на Своята благодат, с която ни е направил приети във Възлюбения.
Ние сме предопределени за осиновяване (хуитесия): „да бъдем поставени като синове“. Това е Божието благоволение. Когато дойдем до синовство, това е прославата на Неговата слава. Има хвала, която е резултат по-скоро от поведение отколкото устни декларации. Нужни са и двете.
СИНОВСТВО
Вярващия става дете (гръцки текнон) когато е роден от Бог (обновление), но става син (гръцки хуйос) чрез поведение (осиновяване). Когато един вярващ стане син, той получава пълни права, отговорности и привилегии.

Обитаващия Дух носи свидетелство за нашето обновление. Воденето от Духа демонстрира нашето синовство. Следователно, поведението ви демонстрира дали сте син или дете:
 • Просто свидетел: дете
 • Водене от Духа: син.

Когато изявяваме характеристиките на сина модел, Христос (любов, миротворец и т.н.), тогава ставаме Божиите синове.


ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО
I. Бебе: брефос (новородено бебе)
1 Петрово 2:2

като новородени бебета, пожелавайте чистото мляко на словото, за да пораснете чрез него,
Тази дума има същото значение като гръцката дума непиос; и двете се отнасят за детински, незрял християнин.
II. Дете: текнон
Йоан 1:12

А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име:
III. Тийнейджър: неанискос (младеж)
1 Йоан 2:13-14

13Пиша на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Пиша на вас, младежи, защото победихте лукавия. Писах на вас, дечица, защото познахте Татко.

14Писах на вас, бащи, защото познахте Този, който е от началото. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието слово стои във вас, и победихте лукавия.
IV. Син: хуйос
Тази дума говори за зрялост.
Римляни 8:14-21; гръцките думи са вмъкнати

14 Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове (хуйос).

15Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко!

16Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца (текнон).

17И ако сме деца (текнон), тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.

19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове (хуйос).

20Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,

21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца (текнон).
Матей 3:17

и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син (хуйос), в когото благоволих.
ЕСТЕСТВЕНО ОСИНОВЯВАНЕ
Примери за естествено осиновяване:


 • Йосиф осинови Исус.

 • Давид осинови Мемфивостей, сина на Йонатан.

 • Мардохей осинови Естир.

 • Мойсей беше осиновен от дъщерята на фараона.

Осиновяването е законен процес, чрез който човек взема детето на друг човек за свой син или дъщеря. Осиновеният няма ДНК-то на родителите осиновители.


ДУХОВНО ОСИНОВЯВАНЕ
Римляни 8:15 CWSB

Защото не сте приели духа на робство, за да се страхувате отново; а сте приели Духа на осиновяването, чрез който и викаме: Авва, Татко!
Осиновяване (хуйотесия): да поставя като син.
Новозаветното осиновяване не е като естественото осиновяване. Това е една част от процеса от цялостта на преживяването на спасението.
Новорождение
Новорождение означава придаването на нов живот и нов дух в човека. Вярващите първо са новородени.
1 Петрово 1:3 CWSB

Благословен да бъде Бог и Бащата на нашия Господ Исус Христос, който според голямата Си милост ни новороди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите,
1 Йоан 5:18 CWSB

Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не съгрешава; а роденият от Бога, пази себе си и лукавият не го докосва.
Обновление
Ние сме обновени във времето когато сме новородени. Създадени сме наново.
2 Коринтяни 5:17 KJV

И така, ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина, ето, (всичко) стана ново!
Вярващия получава природата на Христос. По този начин ние сме определени да станем същия вид като Него.
1 Йоан 3:9

Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговото семе живее в него; и не може да съгрешава, понеже е роден от Бога.
Ние влизаме в Божието семейство като сме новородени и обновени. На този етап сме наречени Божиите деца.
Йоан 1:12

А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име:
Бог осиновява тези, които са новородени. Това е работата на Святия Дух. Осиновяване на гръцки е хуйотесия, което означава да бъда поставен като син. При осиновяването вярващият има пълните права и привилегии като син.

Осиновяването е синовство. То е изявяването на зрялост. Вярващият преминава от младеж към зрял мъж, изявявайки природата на Христос.


I. Церемонията хуйотесия (осиновяване)
Това е било церемония в римската култура, където един младеж бил обявяван за зрял и е наричан син. Докато бил младеж, той бил считан за роб в дома на баща си. След това поставяне като син, той ставал наследник на всичките права, привилегии, власт и богатство на баща си. Важно е да се разбере, че осиновяването в римската култура принадлежало на собственото дете на бащата.
II. Еврейското момче


 • Обрязвано на осмия ден; влизало в Авраамовия завет.
 • Бар мицва се празнувал при навлизането в пубертета; било приемано като чирак в бизнеса на баща си.
 • 30 годишна възраст; бащата поставял ръката си върху сина си и заявявал: „Това е възлюбеният ми син, в когото благоволих“. Бащата давал цялата си сила и власт на сина си, така че сина му да можел да действа вместо него.

Тези три етапа се виждат в живота на Христос.


III. Христос


 • Исус беше обрязан на осмия ден.
 • Посещението на храма в 12та Му година; Той беше чирак на Баща Си, зает с бизнеса на Баща Си.
 • Беше обявен за Син на 30 годишна възраст при река Йордан.


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИНОВСТВОТО
Ето едно мнемонично изграждане на думата „синовство“:
Self-control/Sobriety — Самоконтрол/Трезвост

Overcomer — Победител

Nature of the Son of God — Природата на Божия Син

Spirit Sensitivity — Чувствителност към Духа

Heritage — Наследство

Intimacy — Интимност

Perfection — Съвършенство
РАЗРАБОТВАНЕ
S — Самоконтрол/Трезвеност
1 Солунци 5:5-6

5Вие сте синове на светлината и синове на деня. Ние не сме от нощта, нито от тъмнината. 6И така, да не спим както другите, а нека да бдим и да бъдем трезви.
Поведението ни трябва да съответства на идентичността ни. Като синове на светлината, ние сме получили знание и разбиране и повече не сме невежи хора. Като синове на деня ние сме в Нов завет. Старият завет беше нощ. Да действаме със самоконтрол/трезвено отразява това, че сме получили разбиране и сме участници в Новия завет. Самоконтрола на Исус беше изпитан при Неговото синовство. Той беше изкушен в пустинята.
O — Победител
Откровение 21:7

Който побеждава, ще наследи всичко и Аз ще му бъда Бог, и той ще Ми бъде син.
1 Йоан 5:4-5

4Защото всичко, което е родено от Бога, побеждава света. И това е победата, която е победила света – нашата вяра.

5Кой е този, който побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божият Син?
Като Божии синове, има много неща, които трябва да победим: апатия, изпитания, неморалност/идолопоклонство (Валаам), Езавел, религиозни духове, борба, хладкост и т.н. Синовете „318“ са победители. Те победиха четиримата врагове, които отвлякоха Лот.

Езраел е едно интересно място в Библията. То е символ на победа. В еврейската гематрия Езраел е 318. Името означава „Бог ще посее“. Езраел беше мястото на няколко важни победи в Стария завет:
 • Победа над Езавел (4 Царе 9:30-37).
 • Победа над Ахав, след което не остана никой (4 Царе 10:1-11).
 • Победата на Гедеон и на неговата група от 300 човека над мадиамците и техните съюзници, които се бяха събрали в долината Езраел.


Съдии 6:33

Тогава всички мадиамци и амаличани, източните жители, се събраха заедно; и преминаха и се разположиха на стан в долината Езраел.
Смъртта на Саул в Езраел представлява победа над бунтовния ред. Планините Гелвуе, Хеврон и Тавор са част от Езраел. Саул умря на планината Гелвуе.
„318“ изобразява победа над Божиите врагове. „318“ е победителя, а победителят е Сина.
N — Природата на Божия Син
Римляни 8:29

Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;
1 Коринтяни 15:49

И както сме се облекли в образа на пръстения, така ще се облечем и в образа на Небесния.
2 Коринтяни 3:18

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.
Божия образ е Неговия Син. Като Божии Синове, ние трябва да бъдем като Христос. Ние трябва да бъдем видими представители на Христос, Сина модел. Синовете видимо представляват Сина модел, Исус Христос.

В следващите стихове, поведението, което описва синовство е удебелено.


1. Любов
Матей 5:44-45

44Но Аз ви казвам: обичайте враговете си, благославяйте онези, които ви кълнат, правете добро на онези, които ви мразят и се молете за онези, които злобно ви използват и ви преследват,

45за да бъдете синове на вашия Баща, който е на небесата; защото Той прави слънцето Си да изгрява и над злите, и над добрите; и дава дъжд и на праведните, и на неправедните.
Тази любов е повече от любов един към друг; това е любов към враговете ви.
2. Мир
Матей 5:9

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.
3. Святост
2 Коринтяни 6:14-18

14Не се впрягайте с невярващите; защото, какво общо имат правдата и беззаконието? Или какво общение има светлината с тъмнината?

15И какво съгласие има между Христос и Велиал? Или какво съучастие има вярващият с невярващия?

16И какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог: „Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат народ“.

17Затова, „излезте изсред тях и се отделете“, казва Господ, „и не се допирайте до нечисто“, и: „Аз ще ви приема,

18и ще ви бъда Баща, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва всемогъщият Господ.
1 Йоан 3:9

Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото Неговото семе живее в него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
1 Йоан 3:9 NIV

Никой, който е роден от Бога, не продължава да съгрешава, защото Божието семе пребъдва в него; той не може да съгрешава, защото е роден от него.
1 Йоан 5:18а NIV

Знаем, че всеки, който е роден от Бога, не продължава да съгрешава...
Христос беше първият от мнозина, които ще бъдат като Него. Вие сте родени като дете, но трябва да станете син.
S — Чувствителност към Духа
1. Водени от Духа
Римляни 8:14

Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.
Ето някои примери:


 • Исус беше отведен от Духа в пустинята при Неговото синовство, за да бъде изкушаван от дявола (Матей 3:17; 4:1).
 • Синовете позволяват на Божия глас да надделява, както в Деяния 13:1-3. Тимът в Антиохия трябва да се е състоял от зрели синове, за да оперират на това ниво.
 • На Павел и на неговия тим им беше забранено да ходят на определени места (Деяния 16:6-8).

Святия Дух насочва желанията ни, видението ни, целта ни и склонностите ни. Като Божии синове ние имаме склонност към нещата на Бог. Словото е Дух (Йоан6:63). Ние сме водени от Словото и обичаме Словото, дори когато Словото влияе на волята ни. Словото трябва да стане плът в нас; ние трябва да станем живи изразявания на Словото. Това е славата (Йоан 1:14).


2. Увереност в нашата принадлежност на Бог
Римляни 8:16 CWSB

Самият Дух свидетелства с нашия дух, че ние сме Божиите деца:
Святия Дух ни дава увереност, че Бог, а не този свят или дявола, ни притежава.
H — Наследство
Галатяни 4:1-7

1Казвам още: дотогава, докогато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, макар и да е господар на всичко,

2а е под настойници и управители до назначения от бащата срок.

3Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните неща на света;

4но когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, който се роди от жена, роди се и под закона,

5за да изкупи онези, които бяха под закона, за да получим осиновението.

6И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Татко!

7Затова не си вече роб, а син; и ако си син, то си Божи наследник чрез Христос.
Детето е под възпитатели и настойници до одобреното време. Такова дете е равно на роб. Има две позиции, които можем да се намерим, които посочват робство:


 • Когато сме под елементите на света (светщина или управление от принципите на този свят); стих 3.
 • Когато сме под закона (отнася се за церемониалния закон); стих 4.

В осиновяването/синовството ние сме освободени от горните места. Това е работата на Святия Дух. Нашето наследство е свободата ни от светщината и от церемониалния закон. Това се случва чрез „Духа на Неговия Син“, който ни довежда до по-дълбока интимност с Бог, което без съмнение е по-добро наследство. Ние сега имаме нов възпитател; в същност по-добър възпитател: Святия Дух. Той е нашия Утешител и Помощник.


Крайната част на нашето наследство е прославеното ни тяло.
Римляни 8:17-23

17И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.

18Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.

19Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.

20Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,

21с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца.

22Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега;

23и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.
1 Йоан 3:2

Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него, защото ще Го видим Такъв, какъвто е.
В стих 24 Павел сравнява осиновяването с „изкуплението на тялото ни“. Това е прославянето на смъртните ни тела, последната част от процеса на спасението. Нашето осиновяване идва с много ползи, накрая сме прославени (изкуплението на тялото ни). И така, нашето наследство като синове е:


 • Свобода от светщина и от церемониалния закон.

 • Духа на Сина.

 • Интимно взаимоотношение с Татко Бог.

 • Прославяне (безсмъртие).


I — Интимност
Римляни 8:14-15

14Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове. 15Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Татко!
Галатяни 4:6

И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви Духа на Своя Син, който вика: Авва, Татко!
Авва е лично име, използвано само от Исус.
Марк 14:36

Авва, Татко, за Теб всичко е възможно. Отмини Ме с тази чаша; не обаче както Аз искам, а както Ти.
При осиновяването вярващият е поставен в Божието семейство като син и се наслаждава на привилегиите на син. Думата „Авва“ говори за сляпо доверие, сочейки към една емоционална връзка, докато думата „Татко“ изразява едно интелигентно разбиране на това взаимоотношение. И така, като син, има любов и интелигентност в нашето взаимоотношение с Бог.
P — Съвършенство
Евреи 6:1 CWSB

Поради това, като оставим принципите на доктрината за Христос, нека да вървим към съвършенство; без да полагаме отново основата на покаяние от мъртви дела и на вяра в Бога,
Вижте също и Колосяни 3:14; Ефесяни 4:13; Филипяни 3:15.
Според Пълния конкорданс на Сронг, гръцката дума за „съвършенство“ е телеиотес (G5047), от телеиос (G5046), и означава „съвършен, (а) цялостен във всичките си части, (б) напълно пораснал, зряла възраст, (г) специално за завършеността на християнския характер“. Съвършенството, следователно, е зрялост. То е същото като синовство/осиновяване. Казано по-просто, съвършенството в този смисъл е Христоподобност.
„318“, следователно, е символ на осиновявяне, на зрялост.
3 Царе 2:2 CWSB

Аз отивам по пътя на цялата земя: затова ти бъди силен и се покажи като мъж.
Думата „мъж“ на еврейски е иш (номер в Стронг H0376). В еврейската гематрия иш е равно на „318“. Соломон беше помолен да докаже себе си като „318“.
И така, как идваме до синовство?
1. Чрез Божието дисциплиниране
Евреи 12:5-10

5и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове: „Сине мой, не презирай наказанието на Господа и не отслабвай, когато те изобличава Той, 6защото Господ наказва този, когото люби, и бие всеки син, когото приема“.

7Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като със синове, защото кой е този син, когото баща му не наказва? 8Но ако сте без наказание, в което всички участват, тогава сте незаконородени деца, а не синове. 9Освен това, имали сме бащи по плът, които са ни наказвали, и ние сме ги почитали; не трябва ли много повече да се покоряваме на Бащата на духовете и да живеем? 10Защото те са ни наказвали за кратко време, както са смятали за добре; а Той – за наша полза, за да бъдем участници в Неговата святост.
2. Чрез Божието Слово
2 Коринтяни 3:18

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.
3. Чрез Святия Дух
2 Коринтяни 3:18

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух.
Главната функция на Святия Дух е да направи вярващия да изглежда като Христос; Христоподобност. Той прави това чрез новорождение, освещаване и съвършенство.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница