Съдържаниестраница5/5
Дата20.02.2017
Размер0.65 Mb.
Размер0.65 Mb.
1   2   3   4   5

ГЛАВА ПЕТА — ОТВОРЕНО НЕБЕМатей 3:13-17 KJV

13Тогава Исус дойде от Галилея при Йоан на Йордан, за да се кръсти от него. 14А Йоан Го възпираше, като Му казваше: Аз имам нужда да се кръстя от Теб. И Ти ли идеш при мен? 15А Исус в отговор му каза: Остави Ме сега, защото така ни подобава да изпълним всяка правда. Тогава Йоан Го остави. 16И като се кръсти, Исус веднага излезе от водата; и ето, отвориха Му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше на Него; 17и ето, глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният Ми Син, в когото благоволих.
Исус мина през три фази в Своето осиновяване:


  • Той напусна Галилея (кръг)

  • Той дойде при Йордан (означава „спускане“; символ на смирение)

  • Той се подчини на Йоан

Подчинението на Исус на човек беше, за да изпълни цялата правда. Грижата на светския, хуманистичен, независим възглед на постмодерната църква е да отхвърли подчинението на човек. След тези три фази, небесата се отвориха за Исус и Баща Му декларира: „Този е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих“.

Изявяването на Корпоративния Син ще изисква същите три фази:


  • Напуснете манталитета/фамилиарността на кръга на местната църква. Това не означава напускане на местната църква.

  • Смирение (Йордан означава "спускане".). Отхвърлете гордостта.

  • Свържете се с човек надарен с апостолска благодат. Настоящия мех баща-син се отнася за това синът да участва в благодатта на своя духовен баща и да се появи с двойна мярка от помазанието. Прегледайте взаимоотношението между Илия и Елисей.

Павел каза на филипяните, че те са участници в Божията благодат в него.


Филипяни 1:7в KJV

..., всички вие сте участници в моята благодат.
Небесата ще се отворят за Корпоративния Син, Църквата, и небесния Баща ще декларира Своята наслада.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТВОРЕНОТО НЕБЕ В КОНТЕКСТА НА КОРПОРАТИВНИЯ СИН, ЦЪРКВАТА
Събитията в живота на Исус са образ на това, което щеше да последва в Корпоративния Син, Църквата.
I. Локализиране на Божието присъствие
Матей 3:16в KJV

...Той видя Божия Дух да се спуска като гълъб и да слиза върху Него.
Интензитета и славата на Божието присъствие ще се видят върху Неговата църква.
II. Яснота на Божия глас
Матей 3:17 KJV

И ето, глас от небето, който казваше: Това е Моят възлюбен Син, в Когото благоволих.
Гласът на Божието задоволство от църквата Му ще може да се чуе.
III. Излизащото слово
Матей 4:4 KJV

А Той отговори и каза: Писано е:Човек няма да живее само с хляб, а с всяко слово, което излиза от Божиите уста.
Излизащото слово ще придобие голяма известност в Църквата, и Църквата ще се наслаждава в настоящата истина.
IV. Заминаването на потискащите елементи
Матей 4:1-3 KJV

1Тогава Исус беше отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. 2И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня. 3И така, изкусителят дойде и Му каза: Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове.
Матей 4:11 KJV

Тогава дявола Го остави, и, ето, ангели дойдоха и Му служеха.
V. Посещение на ангели
Матей 4:11

Тогава дявола Го остави, и, ето, ангели дойдоха и Му служеха.
Йоан 1:51

И Той му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.
Битие 28:12-13

12И сънува, и ето, стълба изправена на земята, чийто връх стигаше до небето, и Божиите ангели се качваха и слизаха по нея.

13И ГОСПОД стоеше над нея и каза: Аз съм ГОСПОД, Бог на баща ти Авраам и Бог на Исаак. Земята, на която лежиш, ще дам на теб и на потомството ти.
Качването и слизането на ангелите намира крайното си изпълнение в Корпоративния Христос, Църквата.
VI. Светлината завладяваща тъмнината
Матей 4:16 KJV

Хората, които седяха в тъмнина видяха голяма светлина, и за онези, които седяха в страната и сянката на смъртта, изгря светлина.
„Голямата светлина“ е Христос, Главата, както и тялото Му, Корпоративната Църква. Това също е жената облечена със слънцето, славата на последния дом, изявяването на синовете „318“. Всички тези неща определят Корпоративната Църква. Прегледайте значението на „слънцето“ в предишната глава.
VII. Евангелието на Царството е проповядвано
Матей 4:17, 23 KJV

17От тогава Исус започна да проповядва като казваше: Покайте се: защото небесното царство наближи.

23И Исус обикаляше из Галилея, като поучаваше в синагогите им и проповядваше евангелието на царството.
VIII. Посвещение
Матей 4:18-22 KJV

18И Исус като ходеше край Галилейското езеро, видя двама братя – Симон, наречен Петър, и брат му Андрей – че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари. 19И им каза: Последвайте Ме, и Аз ще ви направя ловци на хора. 20И те веднага оставиха мрежите си и Го последваха. 21И като отмина оттам, видя други двама братя – Яков Зеведеев и брат му Йоан – че кърпеха мрежите си в кораба с баща си Зеведей; и ги повика. 22И те на часа оставиха кораба и баща си и Го последваха.
Едно просто „последвайте Ме“ е последвано от радикално посвещение.
IX. Знамения и чудеса
Матей 4:23-24 KJV

23Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. 24И се разнесе слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, обладани от демони, епилептици и парализирани; и ги изцели.
X. Идват множества
Матей 4:25 KJV

И Го следваха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея и от другата страна на Йордан.
XI. Атмосфера за поучаване на трудни неща
Матей 5:1-2 KJV

1А като видя множествата, Исус се изкачи на планината; и когато седна, учениците Му дойдоха при Него. 2И като отвори устата Си, ги поучаваше, като казваше:
Поучението за блаженствата изисква слушатели надарени с благодат.
Корпоративния Син ще се придвижва от фази от градската Църква и после към глобалната Църква. В някой градове е невъзможно да се съберат всички вярващи. Аз вярвам, че развиването на това ще се види в компаниите на първите плодове на някой градове, и после ще се разпространи по градовете на света. Бог счита първите плодове като цялото. Той счита една част като цялото.
Числа 18:27 KJV

И възвишаемият ви принос ще ви се счита като жито от хармана и като изобилие на вино от лина.


ЗА АВТОРА

Др. С.И. Говендър (Сеги) е главният служител на Antioch Christian Tabernacle (Християнски молитвен дом Антиохия) и основател и главен апостол на служенията АВС. Християнският молитвен дом Антиохия е местната църква, а служенията АВС е ресурсния център, който подкрепя пастори глобално.

Като основателят на АВС (Принципи за правилно градене), структуриран курс за апостолското оценяване и правилен градеж на църквите в този настоящ сезон на реформация, той също така събира АВС форума, седмично събиране на пастори от Kwa Zulu Natal. Др. Говендър е женен за Рошел и те имат една дъщеря, Кимбърли. През август 2007 година, той се оттегля от активна практика по обща медицина след 20 години медицинска служба, за да отдава повече внимание на този сезон на реформация.
УЕБСАЙТ:
www.apostolicleader.co.za


12Тогава каза: "О Господи, Боже на господаря ми Авраам, моля Те, дай ми успех днес и покажи милост на господаря ми Авраам! 13Ето, аз стоя при извора на водата и дъщерите на хората от града излизат да си наливат вода. 14Нека момичето, на което кажа: 'Моля те, наведи стомната си да пия', и то каже: 'Пий, и ще напоя и камилите ти' — то нека е онова, което си отредил за слугата си Исаак. От това ще позная, че си оказал милост на господаря ми".

15Докато той още говореше, ето Ревека, която се беше родила на Ватуил, сина на Мелха, жената на Нахор, брата на Авраам, излезе със стомната си на рамото си. 16А момичето беше много красиво на външен вид, девица, която никой мъж не беше познал. И тя слезе на извора, напълни стомната си и се изкачи. 17А слугата изтича да я посрещне и каза: "Моля те, дай ми да пия малко вода от стомната ти".

18А тя каза: "Пий, господарю мой". И бързо свали стомната си на ръката си и му даде да пие. 19И като му даде достатъчно да пие, каза: "И за камилите ти ще извадя, докато се напоят". 20И като изля бързо стомната си в поилото, изтича на кладенеца да извади още и извади за всичките му камили. 21А човекът я наблюдаваше внимателно и мълчеше, за да познае дали Господ е направил пътуването му успешно, или не.
2 Солунци 3:18 CWSB

Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички вас. Амин.
Синовете "318" действат с благодат: божествено надаряване. Елиезер постави руно, жената, която предложи да напои 10те му камили, когато я помоли за вода, тя да бъде невястата. Когато Ревека се появи, Елиезер изчака докато тя извърши досадната работа на напояване на 10те му камили. Невястата не се уморява от водата, Божието Слово.

22И когато камилите бяха напоени, човекът взе една златна халка за носа, тежка половин сикъл, и две гривни за ръцете й, тежки десет сикъла злато,
Халката за носа/диадема

Халката за носа била бижу, която висяла от челото вързана с един ширит между очите и върху носа. Това е като десетте монети върху челото, символ на Святия Дух (вижте Лука 15). Всяка монета се равнявала на един динарий; еднодневна надница. От възнесението на Исус до Петдесятница, когато беше изпратен Святия Дух, имаше 10 дена. Диадемата с десет монети е символ на Святия Дух (помазанието).


Гривните

Невястата е идентифицирана чрез две гривни, които символизират двете плочи на закона. Десетте сикъла говорят за десетте заповеди. Това е метафорично обозначение на доктрината.


Невястата има Духа и Словото.
23 и каза: "Чия дъщеря си ти? Кажи ми, моля те, има ли в къщата на баща ти място за нас да пренощуваме?"

24А тя му каза: "Аз съм дъщеря на Ватуил, син на Мелха, когото тя е родила на Нахор". 25Каза му още: "Имаме и слама, и храна много, и място за пренощуване".

26Тогава човекът наведе главата си и се поклони на Господа. 27И каза: "Благословен да бъде Господ, Бог на господаря ми Авраам, който не забрави милостта Си и верността Си към господаря ми. А за мен, като бях по пътя, Господ ме доведе в дома на братята на господаря ми".
VIII. Той не се разсейва от плътското
28А момичето изтича и разказа тези неща в дома на майка си. 29А Ревека имаше брат на име Лаван, и Лаван изтича вън при човека на извора. 30Защото, като видя халката на носа и гривните на ръцете на сестра си и чу когато думите на сестра си Ревека, която казваше: "Така ми говори човекът", той отиде при човека. И ето, той стоеше при камилите до извора. 31И каза: "Влез, ти, благословен от Господа! Защо стоиш вън? Защото приготвих къщата и място за камилите.
Плътските хора винаги откликват на богатството. Приемането на Лаван е въз основа на паричната стойност. Елиезер не беше разсеян от Лаван.
Синовете "318" могат да различават.
Малахия 3:18 CWSB

Тогава ще се върнете и ще различите между праведния и безбожния, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи.
IX. Той не действа в сантименталност — той е напълно съзнателен за задачата
Битие 24:32-33

32И така, човекът стигна до къщата. И той развърза камилите и даде слама и храна за камилите и вода за измиване на краката му и на краката на мъжете, които бяха с него.33И сложи се пред него храна да яде, но той каза: "Няма да ям, докато не кажа поръчката си".

А той каза: "Говори".
X. Неговото послание дава сигурност на невястата
Прочетете Битие 24:34-67.
Битие 24:50-53

50Тогава Лаван и Ватуил в отговор казаха: "Нещата дойдоха от Господа; ние не можем да ти кажем нито зло, нито добро. 51Ето Ревека пред теб: вземи я и си иди, нека бъде жена на сина на господаря ти, както Господ е говорил".

52Като чу думите им, слугата на Авраам се поклони на Господа, като се наведе до земята. 53И слугата извади сребърни и златни украшения и облекла и ги даде на Ревека. Даде също и скъпи дарове на брат й и на майка й.
Елиезер описа бащата и сина. Нашето послание е същото: Бог има Син. Неговия Син, както Исаак, беше "принесен" на олтара — кръста. Синът възкръсна отново от мъртвите; в определен смисъл, Исаак се върна от мъртвите.
Исаак е представен като младоженеца. Ревека обиква този, когото не е виждала и се съгласява за връзката. Това е историята на нашето взаимоотношение с Христос. Ние обичаме Този, Когото не сме видели. Ние Го обичаме чрез вяра. Ние сме привлечени към Христос чрез Неговата смърт и възкресение. Това е евангелието и ние сме откликнали.
Синовете "318" носят това послание в сърцата си, и това послание е, което привлича невястата. Онези, които идват само заради музиката, храната, изцелението, приятелството, забавлението и т.н., не са невястата. Синовете "318" намират системата на градеж с "усещаните нужди" за отблъскваща.
Какво привличате като водач на местната ви църква?
XI. Той не се разсейва от партито. Той повтаря посвещението си към господаря си
Битие 24:54-60

54И той и мъжете, които бяха с него, ядоха и пиха и пренощуваха. После станаха сутринта, и той каза: "Изпратете ме при господаря ми".

55А брат й и майка й казаха: "Нека поседи момичето с нас известно време, поне десетина дни; и после нека отиде".

56Но той им каза: "Не ме спирайте, тъй като Господ ми е подпомогнал в пътя ми; изпратете ме да отида при господаря си".

57А те казаха: "Ще повикаме момичето и ще я попитаме лично".

58И така, повикаха Ревека и й казаха: "Ще отидеш ли с този човек?" А тя каза: "Ще отида".

59И така, те изпратиха сестра си Ревека с бавачката й и слугата на Авраам с мъжете му. 60И благословиха Ревека, като й казаха:

"Сестро наша, да станеш

Майката на хиляди по десет хиляди;

И потомството ти да завладее

Портата на тези, които ги мразят".
Решението е последвано от празненство, но празненството не може да разсее Елиезер от главната му задача. Има спешност и посвещение към посланието. Синовете "318" не разводняват посланието за посвещение. Невястата трябва да откликне като бързо напусне дома на баща си. Това решение е и лично и болезнено.
Матей 10:37-38

37"Който обича баща или майка повече от Мен, не е достоен за Мен. И който обича син или дъщеря повече от Мен, не е достоен за Мен. 38И който не вземе кръста си и Ме следва, не е достоен за Мен".
XII. Синовете "318" завършват задачата
Битие 24:61

Тогава Ревека и слугините й станаха, възседнаха камилите и отидоха след човека. Така слугата взе Ревека и си замина.
Синовете "318" знаят как да приемат и да следват инструкции от човек. Подпомагани от Святия Дух и от Бог, те завършват задачата. Те намират невястата, а не блудницата.
XIII. Елиезер не преследва Исаак
Елиезер беше подпомогнат от Бог, за да помогне на Исаак. Той беше благословен, за да бъде благословение.
XIV. Елиезер изчезва в неизвестност
Синовете "318" не търсят известност. Те са водени от цел и задача. Те знаят, че наградата им е от Господа.
ЕДИН ДРУГ ПОГЛЕД
Битие 14:1-16

11Тогава взеха всичкия имот на Содом и Гомор и всичките им провизии и си отидоха по пътя. 12Взеха и Лот, сина на брата на Авраам, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха.

13А един от онези, които се избавиха, дойде и съобщи това на евреина Аврам; той живееше при дъбовете на аморееца Мамврий, брат на Есхол и брат на Анер, които бяха съюзници на Аврам. 14И когато Аврам чу, че брат му бил пленен, въоръжи своите триста и осемнадесет обучени слуги, родени в неговия дом, и отиде да преследва чак до Дан. 15Той раздели силите си срещу тях през нощта, и той и слугите му ги нападнаха и ги преследваха до Хова, която е на север от Дамаск. 16И възвърна всичкия имот, върна и брат си Лот с имота му, както и жените и народа.
Думата "слуги" я няма в оригиналния еврейско текст в стих 14; това е добавена дума. Някои вярват, че Аврам взе своите "318" и отиде в битка. Имаше и други слуги с него, но те не бяха от калибъра на Елиезер. Така че вярва се, че Аврам взе само "318", който е Елиезер, чието име означава "Бог е моя помощ". Аврам и Елиезер, неговия "318", бяха достатъчни, за да се справят с четиримата царе и техните армии.
Бог не действа в числова сила. Мойсей не взе армия, за да отиде пред фараона. Той взе само Аарон. Йонатан взе оръженосеца си. Останалото зависеше от Бог.
ИЛЮСТРАЦИЯ
Ако кажа, че когато съм бил нападнат съм изкарал моя 38 от дома и съм отишъл след нападателите ми, какво ще означава това за вас? Може да означава, че съм взел 38 роднини или че съм взел моя 38 калибров магнум.
—————————————

6 Cornwall и Smith, Изчерпателния речник на библейските имена.


 1 Дж. Б. Джаксън, Речник на собствените имена на Старозаветните и Новозаветните Писания, публичен домейн.

2 Джъдсън Корнуол и Стелман Смит, Пълния речник на библейските имена. (Alachua, FL: Bridge-Logos, 1998).

3 Джаксън, Речник на собствените имена на Старозаветните и Новозаветните Писания.

4 Росуел Д. Хичкок, Речника на Хичкок за библейските имена, публичен домейн.

5 Корнуол и Смит, Пълния речник на библейските имена.

6 Корнуол и Смит, Пълния речник на библейските имена.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница