Се превърна в основна тема на политически и обществени обсъжданияДата07.12.2017
Размер156.4 Kb.
Размер156.4 Kb.

УВОД
През последните няколко години реформата в съдебната система се превърна в основна тема на политически и обществени обсъждания.

Подобни са констатациите и на европейските експерти и наблюдатели, които считат, че все още са необходими значителни усилия за промяна на функционирането на съдебната система на практика.

Един от възловите проблеми в работата на съдебната система е доверието на обществото в нея.

Правосъдието черпи легитимност от утвърждаването на либералния принцип за върховенството на закона. Съдът прилага закона, а не го коментира. Тук, обаче, стои въпросът с гражданското недоверие към законодателния орган, безразличието към процеса на нормотворчество и недоверие в нормативната база.

Незрялостта на гражданското общество у нас е препятствие пред повишаването на правната култура на населението, то не е изцяло информирано какви са точните правомощия на различните съдилища, каква е разликата между съд, следствие и прокуратура.

Налице е и обществен интерес към правата на гражданите, механизмите за тяхната защита и санкциите за правонарушителите. Медиите, като основен източник на информация, непрекъснато следят работата на звената в съдебната система и в голяма степен влияят върху общественото мнение. Затова постоянното взаимодействие с представителите на средствата за масова информация би спомогнало за формирането на обективна представа за съдилищата като институции, натоварени с отговорността да регулират обществените отношения чрез ефективно прилагане на законовите норми. Чрез съвременните технологии работата на правораздавателната система се отразява своевременно, точно и обективно.

Очертани са следните тенденции, които налагат необходимостта от създаването на медийна политика:


 • Съдилищата функционират в условията на голяма натовареност по отношение броя и сложността на разглежданите дела;

 • Правораздавателните институции въвеждат нови технологии за по-бързо и качествено обслужване на гражданите – Интернет страница, Информационно обслужване;

 • Подобрява се достъпът до информация и се улесняват комуникациите с медиите чрез служител, изпълняващ длъжността “Връзки с обществеността”.

Налице са и фактори, които са сериозна пречка за осъществяване на процеса на комуникация: • Съществуват ограничения, наложени от закона, при изнасянето на информация за съдебните дела;

 • Липсват правила за съдържанието на информацията, която ще бъде разпространена в публичното пространство;

 • Съдиите не участват достатъчно в обществени прояви и отношението към тях в известна степен е негативно;

 • Няма ясна стратегия за работа с медиите и регламент за вида и естеството на информацията, която се публикува;

 • Липсва лице, което официално да контактува с представителите на медиите - обикновено журналистите са активната страна и търсят информацията по всевъзможни канали;

 • Няма алтернативни канали за комуникация с обществото.

Преодоляването на някои проблеми, които възпрепятстват нормалната работа на съдилищата, изисква отваряне на съдебните институции към медиите и работа в пълна прозрачност. В основата на тази медийна политика стои съзнанието за особената роля на правосъдието в българската обществена действителност. Ето защо взаимодействието между гражданското общество и правосъдието се нуждае от посредничеството и партньорството на свободните медии, тъй като ефективността на правосъдната система е зависима от доверието и съпричастността на гражданите към правораздавателните институции.
 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА
 • ЦЕЛ

Целта на настоящата медийна политика е да допринесе за обединяване усилията на магистратите в Пазарджишкия окръжен съд за утвърждаване неговия образ като професионална, авторитетна, отговорна и безпристрастна институция и за повишаване правната култура на гражданите. Това е основен стратегически документ за ОС – Пазарджик, който поддържа неговата мисия и визия, а също така и работен инструмент, с помощта на който се дефинират посланията, идентифицират се целевите групи и се планира комуникацията на посланията към съответните публики.


 • ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

 1. Граждани, живеещи на територията на Пазарджишки съдебен район;

 2. Потребителите на административни услуги - физически и юридически лица;

 3. Млади хора, които проявяват интерес към правните науки;

 4. Журналисти, отразяващи работата на съдилищата;

 5. Представители на съда. • ЗАДАЧИ

 1. Да се подобри разбирането сред обществото за специфичната работа на съдилищата.

 2. Да се облекчи достъпа до информация от съда, съгласно законовите разпоредби.

 3. Да се идентифицират методите и средствата за работа с медиите, които ще допринесат за пълното и обективно отразяване работата на съда. 1. ПРИНЦИПИ НА МЕДИЙНАТА ПОЛИТИКА
 • Актуалност – основава се на реални обществени и институционални потребности в дадения момент, съобразена е с очертаните тенденции и изискванията на професионалната етика и разпоредбите на закона.

 • Диалогичност – гарантира двупосочност при обмена на информация, подчертава значението както на посланията отправяни от съда към медиите (и чрез тях към цялата общественост), така и на обратната връзка – от средствата за масова информация и гражданите към съда.

 • Динамика – политиката е структурирана в съзвучие с гъвкавостта на обществените процеси; съдържа принципни положения, които регламентират комуникационния процес.

Конституцията на Република България гарантира правото на гражданите да бъдат информирани. Принципът за законосъобразност е основополагащото начало при осъществяването на комуникациите между съда и медиите. При осъществяване на комуникациите трябва да се наблюдават принципите за: • достоверност и пълнота на информацията;

 • юридическа издържаност на информацията;

 • отговорност и прозрачност;

 • зачитане правата на страните в съдебния процес;

 • защита на личната информация;

 • етичност и безпристрастност към медиите;

 • уважение към професионализма на работещите в съда и на журналистите;

 • диалог с останалите звена на съдебната система, с пресслужбите на полицията, местната и държавната власт. 1. КАНАЛИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ
 • ПРЕССЪОБЩЕНИЯ

Прессъобщенията са един от начините за оповестяване на официална информация и са основен инструмент за разпространение на новини и послания. Този комуникационен способ се използва за ефективно отразяване на цялостната дейност в съдилищата. Изпращат се до редакциите на местните медии и регионалните кореспонденти на националните медии, а главната им цел е да убедят журналистите да напишат новина или да излъчат материал по съответната тема. При проявен интерес от страна на медии от други региони, прессъобщението може да бъде адресирано и до тях. Когато материалът е добре написан и оформен, журналистите могат да публикуват целия текст или по-голяма част от него, без да го променят.

Прессъобщението се разработва от пресаташето на съда въз основа на данните по делото и законовите разпоредби. Съобщенията до медиите се изготвят по различни информационни поводи:
 1. Разглеждани дела

На журналистите от различните медии се предоставя информация под формата на ежеседмичен бюлетин. Прессъобщенията за насрочени дела съдържат информация за датата и часа на съдебното заседание, съдията - докладчик, страните по делото и:

 • за НОХД – предявеното обвинение;

 • за наказателни дела от частен характер – обвинението по тъжбата на частния тъжител, предвиденото от закона наказание;

 • за въззивни дела – кой обжалва или протестира първоинстанционния съдебен акт /присъда, решение, определение/, на какво основание, резюме от диспозитива на обжалвания съдебен акт;

 • за граждански и търговски дела – ищец, ответник, предмет на спора.

Представителите на медиите могат да присъстват само на разглеждането на дела при открити врата. Ето защо от изключителна важност, когато се изготвя прессъобщение с информация за хода на конкретно дело, е да бъдат изяснени причините за неговото отлагане, законовите разпоредби, на основанието на които съдът е длъжен да отложи разглеждането на делото и да насрочи ново съдебно заседание.
 1. Постановени съдебни актове

Съобщението съдържа информация от диспозитива на постановената присъда, решение или определение. Посочва се в какъв срок и пред кой съд подлежи на обжалване постановеният съдебен акт.

За гражданските и търговските дела могат да бъдат представени накратко становищата на страните и постановения акт.
 1. Кадрови промени

Прессъобщенията включват информация за акта на ВСС, с който се назначават или преназначават съдии, законовите разпоредби, кратка професионална биография на магистрата.

В медиите се обявява и информация за провеждани конкурси, която включва условия, срокове, конкретни изисквания.
 1. Инициативи на съда и информация за планирани събития

Провеждането на Дни на отворените врати и предстоящи събития. 1. Работа по проекти

Участие на съдилищата заедно с други държавни институции или неправителствени организации при разработването и реализирането на различни проекти.


 1. Статистическа информация

Предоставянето на статистически данни на журналистите е уместна форма за популяризиране и онагледяване на резултатите от дейността на правораздавателните институции. Подробна информация за работата на съдилищата в Пазарджишкия съдебен регион се съдържа в Отчетния доклад за съответната година:

 • брой постъпили дела за решаване;

 • брой решени дела;

 • брой постъпили жалби;

 • средностатистическа натовареност на отделния съдия;

 • брой и вид проекти и инициативи, в които съдът е участвал;

 • брой потребители на Интернет – страницата.
 • ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРЕССЪОБЩЕНИЯТА
 • Прессъобщенията трябва да са актуални, т.е. да засягат теми, които предизвикват обществен интерес или се отнасят до важни моменти от работата на съда;

 • Съдържащата се в прессъобщението информация да отговаря на въпросите: Кой? Какво? Кога? Къде?, за да бъде точна и ясна за потребителите;

 • Текстът трябва да е съобразен с нормите на закона и да не съдържа предложения и коментари, когато се отнася до информация за съдебни дела;

 • Прессъобщенията да се предоставят на достъпен език, което би улеснило журналистите, отразяващи работата на съда;

 • Съобщението трябва да съдържа лого на съответния съд, както и контактна информация: интернет страница, име, телефони, e-mail на пресаташето.
 • ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО

Прессъобщението се изготвя от пресаташето на съда съгласно данните по делото и законовите разпоредби. Текстът се предоставя на съдията – докладчик по делото или Председателят на съда за нанасяне на корекции и допълнения, ако се налага.

След като бъде съгласувано, прессъобщението се изпраща до медиите и се помества на Интернет страницата на съда в раздел „ПРЕССЪОБЩЕНИЯ“.

 • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО

Прессъобщенията се разпространяват чрез:

 1. Електронна поща – улеснява получаването на информация в реално време;

 2. Телефонна връзка – използва се за допълнителни уточнения;

 3. Факс – при липса на електронна поща или изрично заявено желание от страна на получателя;

 4. Публикации в Интернет страницата на съда – информацията достига до неограничен брой потребители и остава достъпна за ползване в по-дълъг реален срок (например една седмица, след което отива в архив).

Навременното оповестяване на официална информация е необходимо, за да се подчертае готовността на съдилищата да работят в условията на пълна прозрачност.


 • АДРЕСАТ НА ПРЕССЪОБЩЕНИЕТО

 • Редакциите на местните средства за масово осведомяване;

 • Регионалните кореспонденти на националните медии;

 • Други медии (при проявен интерес от тяхна страна)

 • За популяризиране на важни инициативи на съда – до централни медии, които нямат регионални кореспонденти и до пресслужби на други звена в съдебната система.


 • ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Средство за създаване на новини и представяне на политики, което дава възможност за пряк контакт между съда и медиите. Пресконференциите се организират при наличието на информационен повод и се провеждат със съгласието на председателя на Окръжен съд - Пазарджик. Това може да бъде:

 • Годишен отчет – представяне на статистически данни от Годишния доклад на съда;

 • Участие в реализацията на значими проекти;

 • Важни кадрови промени;

 • Възникване на проблем, свързан с работата на съда, получил обществена значимост.

Чрез тях се дава възможност желаната информация да достигне до широк обществен кръг. Едновременно се огласява и разяснява позицията на институцията по конкретен въпрос. При организирането на пресконференция трябва да се имат в предвид следните фактори:

 • предварително огласяване – чрез изпращане на съобщения по електронна поща, факс, справка по телефона;

 • участници – журналисти (ресорни репортери) от различните медии, пресаташе, представители на съда;

 • време и място на провеждане – определя се съобразно конкретния повод и ангажиментите на участниците;

 • подготвени материали – в тях се съдържа резюме на основните тези, конкретни данни и др.
Интернет страницата на Пазарджишкия окръжен съд е разработена с цел използването й от неограничен брой потребители и за повишаване правната култура на гражданите. Разработена е и в английски вариант. Сайтът www.court-pz.info предлага информация за:

 • Функциите на съда;

 • Структура на съда – посочени са различните служби за административно обслужване на граждани;

 • Съдебни райони;

 • История на съда и съдебната палата – включва историческа справка, снимков материал, табла;

 • Дела с особен обществен интерес – публикуват се присъди, мотиви, решения, протоколи от съдебни заседания;

 • Съдебни актове – публикуват се съдебни актове (постановени присъди и мотиви към тях, решения, определения и разпореждания по наказателни, граждански и търговски дела) след тяхното постановяване и съответното им обезличаване при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация;

 • Вътрешни правила;

 • График насрочени дела – наказателни, граждански, търговски;

 • Централен интерфейс за публикуваните съдебни актове на съдилищата в страната – търсене на постановени съдебни актове по вид, номер на дело и година;

 • Новини и съобщения – съдържат по-важни събития, относно дейността на съда;

 • Конкурси/Доклади/Декларации;

 • Правна култура – въведени са понятия от гражданското и наказателното право;

 • Образци от документи;

 • Вещи лица – списък на утвърдените специалисти за Пазарджишки съдебен регион;

 • Контакти – посочени са адреси и телефони на съдилищата от Пазарджишкия съдебен регион, банкова информация;

 • Обратна връзка – електронна пощенска кутия за мнения и препоръки;

 • Полезни връзки – създадени са линкове към институции, организации и юридически портали.

Интернет страницата се обновява ежедневно и се поддържа в актуално състояние


 • УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ И ИНТЕРВЮТА

Участието в радио и телевизионни предавания, даването на интервюта и други медийни изяви на съдиите могат да допринесат за изграждането на реална представа за институцията сред широката общественост, тъй като това комуникационно средство осигурява не посредствен достъп до аудиторията.

Присъствието и участието на представител на съда в медийното събитие е условие за повишаване правната култура на гражданите и на доверието към работата на институцията. Разясняването на спецификата в работата на съдилищата е от голяма важност за правилното разбиране дейността на правораздавателните органи. Участието на представител на съда в медийната изява гарантира точност, конкретност и правилна интерпретация на една специфична терминология.


Подготовката за интервюто протича в два основни етапа – събиране на информация и подготовка за поднасяне на посланията. При вземането на интервюта е редно журналистическите въпроси предварително да бъдат представени на пресаташето на съда. Преди публикацията или предаването интервюираният трябва да се запознае с подготвения текст или видеоматериал. Посланията трябва да бъдат разбираеми, атрактивни, убедителни, без сложни термини и формулировки.


 • ДОСТЪП НА ЖУРНАЛИСТИ ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
Журналистите могат да направят справка по дела, по които има влязъл в сила съдебен акт, след разрешение на съдията-докладчик или председателя на съответния съд. Журналистът се запознава с материалите по делото в присъствието на завеждащия връзки с обществеността или друг съдебен служител.
 • ФОТОАПАРАТИ И КАМЕРИ В СЪДА

В съдебната зала, по време на съдебно заседание, видеозаписи и фотографии се правят само с разрешение на председателя на състава. Заявеното от страните съгласие да се заснемат кадри от процеса, се записва в протокола преди започване на заседанието. Снима се 5 минути преди започване на съдебното заседание и до снемане самоличността на свидетелите по делото. Никой не може да бъде фотографиран и филмиран без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие, съгласно чл.32, ал.2 от Конституцията на Република България.

При заявено желание от страна на медиите и след разрешение от председателя на съда, в определен ден и час, може да се осигури свободен достъп до залите в съда (когато в тях не се провеждат заседания) и коридорите на съдебната палата. Така могат да се заснемат кадри, които да се използват за онагледяване на репортерски материали.

Правенето на звукозаписи в съдебна зала по време на заседание е недопустимо.
 1. АНАЛИЗ НА МЕДИЙНОТО ОТРАЗЯВАНЕ

Публикациите в пресата и материалите в електронните медии, вкл. и в Интернет, се проследяват ежедневно. Това спомага за създаването на по-пълна и точна представа за публикуваната и излъчена информация за съдебните институции и тяхната дейност.
 • Мониторинг на медиите и архив

Пресаташето поддържа архив от публикациите в пресата, материали, оповестени в новинарски емисии и публицистични предавания на регионални и национални медии, които засягат работата на Окръжен съд – Пазарджик.


 • Процедура при некоректно отразяване дейността на съда

Когато публикацията не отговаря на действителността, не е съобразена с нормите на закона или е отправена необоснована критика, относно работата на съда или определен съдия, се дава отговор от страна на съда. Много важно е, обаче:

 • да се прецени важността на критиката или допуснатите неточности;

 • да се анализират моментите, които се нуждаят от опровержение;

 • да се конкретизира какви вреди са нанесли;

 • да се прецени дали отговорът ще внесе необходимата яснота и ще допринесе за коригиране на общественото мнение.

Когато се касае за необоснована критика по отношение цялостната работа на съда, отговорът се съгласува с председателя. Ако некоректно е отразена работата по определено дело, анализът и опровержението се съгласуват със съдията - докладчик, разглеждащ делото.

Опровержението може да се направи чрез писмо до главния редактор на съответната медия или под формата на официално писмено изявление, разпространено да всички средства за масова комуникация.
 • Изготвяне на годишен доклад за работата на пресаташето и даване препоръки, относно комуникациите с медиите за следващата година.
 • Периодични срещи с представители на масмедиите – ежемесечни брифинги на пресаташето и/или съдия пред журналистите. Цел – разясняване, уточняване, дискутиране на правни въпроси, проблеми с които се сблъскват при отразяване дейността на съда, възможни решения за по-добро взаимодействие.
 1. ИНИЦИАТИВИ НА СЪДА

Обществената представа за съда като правораздавателна институция може да се подобри чрез провеждане на различни дейности, които не са пряко свързани с работата по дела. За да се укрепи доверието в институцията и се осигури нужната публичност регионалните медии следва да бъдат уведомявани предварително за предстоящите инициативи.
 • ПОДОБРЯВАНЕ ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

Гражданите формират отношението си към съда като институция както на базата на законността и справедливостта на постановените съдебни актове, така и на добре организираната и ефективно действаща администрация.
 • Табла с информация

На подходящи места в сградата – в близост до съдебните зали и административните служби.


 • Кутия с предложения за подобряване работата на администрацията

Гражданите могат да правят предложения и коментари относно работа на административните служители. Това би спомогнало за оптимизиране на тяхната дейност и за нейното съответствие с нуждите и очакванията на обществото.


 • АНКЕТИ

Анкетите съдържат комплекс от въпроси, целящи да установят какво е отношението на обикновените граждани и тяхната информираност за работата на съда.


 • ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

В рамките на предварително обявен „Ден на отворените врати” може да се провеждат организирани посещения за граждани, които желаят да се запознаят по-подробно със съдебната система. Посещенията се организират така, че да не пречат на работата на съдиите и администрацията.

За повишаване правната култура на младите хора, съвместно с училища от региона и свързани с образованието институции и неправителствени организации, могат да се организират посещения на ученици по време на съдебни заседания, разговори със съдии за законите и съдебните правила, за функционирането на съдебната ни система и т.н. За тази цел могат да се създават и използват и образователни видеоматериали.

За отваряне на съда към по-широката младежка аудитория могат да се инсценират и съдебни процеси. Целта е участниците да разберат логиката на съдебния процес.
Пазарджишкият окръжен съд взема активно участие в разработването и реализирането на проекти, съвместно с неправителствени и други организации, с които да кандидатства пред финансиращи институции. Целта на разработките трябва да бъде осигуряване на допълнителни материални ресурси, въвеждането на нови модерни информационни технологии и повишаване на общественото доверие в съда като институция.

Ежегодно ПОС кандидатства пред НИП за провеждане на обучения за магистрати.За реализация на заложените в медийната политика дейности и инициативи ще се използват наличните в съда ресурси – професионални познания и умения на съдии и служители, налична материална база, информационни технологии.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница