Септември 2016година основно училище“христо ботев“ С. Семчиново, общ. Септемвристраница1/3
Дата10.04.2017
Размер438.79 Kb.
Размер438.79 Kb.
  1   2   3СЕПТЕМВРИ 2016година

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ“ХРИСТО БОТЕВ“описание: изтеглен файлописание: изтеглен файл

С.СЕМЧИНОВО, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ,

ОБЛ. ПАЗАРДЖИК,

ТЕЛ: 0892 223518; е-mail: semchinovo ou@abv. bg


УТВЪРЖДАВАМ:

Гергана Недялкова

ДИРЕКТОР на ОУ « ХРИСТО БОТЕВ»

с. Семчиново

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2016/ 2017 Г.

Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 1/ 15.09.2016 г. и утвърден със Заповед № 2 / 15.09.2016 г. на директораІ.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2015/2016УЧЕБНА ГОДИНА
За учебната 2015/2016 г. пред целия екип на ОУ „Христо Ботев ” бе поставена като основна цел- високоефективен и резултатен учебно-възпитателен процес, висок професинализъм, иновативно преподаване, интегриране с ИКТ. Цялостната дейност протече съгласно залегналите училищни дейности в годишния план и произтичащите задачи от новоприети нормативни документи, уреждащи дейностите в сферата на образованието на регионално и национално ниво. В училището се обучаваха 176 ученици, разпределени в 8 паралелки и една предучилищна подготвителна група. Координацията на училищните дейности и отчитане на резултатите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенстване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището.

Образователно-възпитателния процес се проведе съгласно училищните учебни планове за всеки клас. Учебните планове за I -VIIIклас и правилното разпределение на часовете за РП се възприеха много добре от учениците, а положителните резултати в края на учебната година потвърдиха правилността на този подход.


Дейностите, свързани с УВП в училището през учебната 2015/2016 година протекоха при оптимални условия, благодарение на създадената и добре работеща система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите от страна на училищното ръководство.

1.ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ


  1. .Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности, чрез които са постигнати образователните и възпитателните цели на обучението.

  2. .Доброто равнище на получените знания и изградените умения, съобразено с държавните образователни изисквания.

  3. .Системният контрол върху качеството на УВР от страна на Училищното ръководство.

  4. .Отговорно отстояване на професионалните ангажименти от учителския колектив . На всички учители бе осигурена свобода за възможно най-пълно реализиране на целите на УВП.

  5. .Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в текущата УВР.

  6. .Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.

  7. .Единодействието на целия педагогически колектив в стремежа да се защити визията за ОУ като образователна институция, която дава добра подготовка на децата и в която се спазват определен ред и правила на поведение.

  8. .Утвърждаване на мултимедията в УВП, както от страна на учителите , така и на учениците повишава интереса на учениците и повишава качеството на обучението.

1.10.Като добра тенденция се утвърждава и вътрешното заместване между колеги – това е начин да се разрешават експедитивно възникнали проблеми, свързани с отсъствия на учители /по болест и др.причини/ и учениците да не губят учебни часове.

1.11.Положително влияние за издигане престижа на училището е поддържането на училищния сайт, в който се отразяват всички дейности, мероприятия и информация за организация на УВП в ОУ

1.12.През учебната 2015/2016 годината няма отпаднали ученици поради слаб успех или поради направени голям брой неизвинени отсъствия.
2.СЛАБОСТИ
В района на училището живеят деца от малцинствен произход,скоито се работи трудно Липсва заинтересованост и контрол от страна на родителите им .Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допускането на немалък брой неизвинени отсъствия затруднява работата на педагогическия колектив.
ІІ. СТРАТЕГИИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


 1. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Осигуряване на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с европейското измерение и е насочено към развитие на индивидуалните способности на всеки ученик като знаещ, мотивиран и способен на житейска и професионална реализация член на гражданското общество.Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности и стимулиране на творческите заложби.

Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие. Създаване на вътрешна потребност и умения за учене.2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

1. ОУ „ Христо Ботев”ще запази своя облик и традиции.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дневна, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

9. В следващия 4-годишен период ще продължим да изграждаме навици за здравословен начин на живот, като запазим столовото хранене.

10. За да възпитаваме и изграждаме дух на родолюбие, ще задълбочим и разширим инициативите, свързани с миналото и фолклорните традиции на селото ни и на родината ни.

3.ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
3.1. Превръщане на училището в желана територия за учениците;

3.2. Осигуряване възможности за всеки ученик за достъп до знания и обучение, адекватни на неговите способности, така че да се гарантира личностното и професионалното му развитие и неговата успешна реализация;

3.3.Чрез приложението на личностно-ориентирания подход, интерактивните образователни технологии да направим образователно-възпитателния процес интересен и привлекателен за учениците, което ще ги прави субект и партньор в него.

3.4. Реализиране на оптимална връзка между ООП, РП и ФП с цел удовлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

3.5.Осигуряване на конкурентно качествено образование, в съответствие с познавателните способности и интереси на учениците и държавните образователни стандарти/ДОС/;

3.6. Високо качество на УВП за успешно обучение и прибиране и задържане на учениците в училище;

3.7. Ефективност в чуждоезиковото обучението и обучението по ИТ;

3.8. Повишаване квалификацията на учителите и кариерно развитие;

3.9. Координация и сътрудничество в работата на директора, класни ръководители, учители и родители, социални институции, общественици по проблемите на учениковата личност.

4.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
4.1. Защита правата и личното достойнство на всяко дете, съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Република България;

4.2. Издигане равнището на обучение в интеркултурна среда, толерантност към многообразието във всичките му форми, създаването на атмосфера за приемане, разбиране и взаимодействие, което осигурява на всички учащи се условия за сигурност и изграждане на позитивна себепредстава.

4.3.Превантивна дейност за намаляване броя на неизвинените отсъствия.

4.4.Ангажиране на членовете на УКБППМН с: • Превенцията на противообществените прояви, във връзка с прибирането и задържането на учениците;

 • Привличане на ученици, отклоняващи се от учебния процес за обучение в полуинтернатна група, допълнителни консултации с учителите и извънкласни форми на работа;

4.5.Усъвършенстване работата с изоставащите ученици; • Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

 • Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване;

 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник;

 • Усвояване на образователните стандарти за учебно съдържание по всеки учебен предмет, съобразно индивидуалния темп на развитие на учениците;

 • Усъвършенстване организацията и методиката на преподаване и формиращо оценяване на уменията и компетентностите на учениците в процеса на обучение;

4.6. Високо качество на подготовка на учениците и учителите:

-- Успешно представяне на Външното оценяване и други конкурсни изпити;

-- В ПГ в ОУ „ Христо Ботев” е място за качествено образование за всяко дете. Предлагаме добре оборудвана образователна среда, използване на интерактивни методи на преподаване, активна работа със семейството. Създаваме условия за провеждане на разнообразни дейности с център детето. Включваме учителя в ПГ в различни форми за повишаване на квалификацията. Използва се индивидуален подход към детската личност за цялостното развитие. Основен подход е конструктивизмът, който развива творческо и критично мислене у детето. Друг важен подход е подходът на демократичното образование, който не само се декларира, но и се гарантира. Играта е основна педагогическа ситуация на взаимодействие. Партнираме и си сътрудничим с обществени и културни институции.

-- Обогатяване творческата и професионална дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни форми и методи на работа.

4.7. Създаване на стройна организация на ученическия труд в целодневни условия и уместно ангажиране на свободното време на учениците извън училище;

4.8. Взаимодействие с родителите:


 • Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по прибирането и задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база;

 • Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание;

 • Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия;

 • Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите;

 • Изготвяне на табло за информация на родителите;

 • Провеждане на родителски срещи;

4.9. Законът за предучилищно и училищно образование позволява преобразуването на настоящите основни училища в обединени, т. е. обучаващи ученици от 1 до 10 клас. Позовавайки се на чл. 312, ал. 1 и ал. 6 и чл. 314, ал. 2 от ЗПУО ще внасем предложение за промяна: Основно училище „Христо Ботев” да бъде трансформирано в Обединено училище

„ Христо Ботев”.

Смятаме, че Обединеното училище ще е шанс за повишаване на обхвата на младежите и особено на девойките в средното образование от населеното място, в което се намира училището. Голям брой по – консервативни родители на девойки споделят, че образованието е приемливо, когато е в населеното място, в което живеят, където могат да упражняват засилен родителски контрол, както че е и по- икономически изгодно, имайки предвид по- ниския социален статус на повечето родители от ромския етнос. Обединено училище е и възможност за превенция срещу ранните бракове и техните последици за обществото.

С оглед на това, че българската икономика има все по- остра нужда от квалифицирана работна ръка, а обществото ни се нуждае от образовани граждани, поемаме отговорността да кандидатстваме за статут на Обединено училище за учебната 2017 – 2018 г.


5.ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО
5.1.Подобряване на дисциплината сред учениците чрез:

 • Навременно и справедливо налагане на наказания;

 • Единни педагогически изисквания относно дисциплината на учениците;

 • Своевременна връзка с родителите на учениците;

 • Изслушване на учениците относно техните проблеми;

 • Спазване на задълженията от дежурните учители.

5.2.Мотивация на учениците чрез: • По-голяма ангажираност на учениците в часовете и в междучасията;

 • Прилагане на ефективни форми на урочна работа;

 • Мотивация на учителите за работа;

 • Въвеждане на извънкласни форми на работа с учениците;

 • Провеждане на учебни екскурзии по отделните учебни предмети.

5.3. Работа в екип по отношение на: • Прилагане на единни педагогически изисквания;

 • Работа с проблемни ученици;

 • Опазване и използване на наличната материално-техническа база;

 • Обмяна на опит (представяне на добри практики);

 • Участие на всички учители при разработването на различните планове, програми и правилници;

 • Участие с проекти в национални програми.

5.4. Работа по отношение на подобряването на материално-техническата база чрез съдействие на родителската общност.
5.5.Засилване на контактите между родителите, класните ръководители и учители с цел повишаване на взаимната информираност за работата на проблемните ученици в училище;

ІІІ. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
1.ОРГАНИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА
1.1. Изготвяне на учебния план на училището.Разпределение на учебните часове за ООП, РП и ФП между учителите. Определяне на класните ръководители
Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът


1.2. Изготвяне на Стратегия за развитието на училището за периода 2016-2020 година
Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът

1.3.Изработване на седмичното разписание, график за дежурството на учителите и часови график на учебните часове.

Срок : до 09.09.2016г.

Отг.: Комисия

и директорът

1.4. Актуализиране Правилника за дейността на училището

Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът
1.5 Изработване на Годишен комплексен план .
Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът


1.6. Актуализиране Правилник за осигуряване на безопасни условия за обучение ,възпитание и труд

Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът

1.7. Изготвяне на Списък –Образец№ 1 за разпределение и утвърждаване на преподавателската дейност на персонала.

Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът


1.8. Изготвяне на План за контролната дейност на директора
Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът


1.9.Изготвяне и приемане на план за квалификация на педагогическия персонал. Запознаване на колектива с възможностите на кариерно развитие на учители и директори.

Срок : до 15.09.2016г.

Отг.: комисия
1.10.Изготвяне на учебните програми за ООП и РП и ФП и представянето им за съгласуване от старшите експерти на РУО съответно утвърждаване от директора на училището.
Срок : до 07.09.2016г.

Отг.: учителите


1.11.Изготвяне на тематичен план за заседанията на ПС

Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът
1.12.Изготвяне на планове на училищните комисии по БДП и УКБППМН
Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: председатели на комисии


1.13.Изготвяне на графици за консултации с ученици и родители
Срок : до 16.09.2016г.

Отг.: директор, учители

1.14.Изготвяне на годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети . Изготвяне плановете за работа с класа и представянето им за утвърждаване

Срок : до 25.09.2016г.

Отг.: учители и кл.ръководители
1.15.Организация за откриването на новата учебна година

Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: 1, 5 клас

1.16. Заседание на ПС за обсъждане и приемане на документите, свързани с организацията и провеждането на дейностите по изпълнение на годишния план

Срок : 15.09.2016г.

Отг.: директорът

1.17. Откриване на новата учебна година

Срок : на 15.09.2016г.от 9.30ч.

Отг.: всички учители и

директорът

1.18. Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия и пожари . Провеждане на начален инструктаж на учениците и персонала.
Срок : до 16.09.2016г.

Отг.: директорът и

класни ръководители

1.19.Актуализиране на плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи

Срок : до 14.09.2016г.

Отг.: директорът


1.20.Актуализиране на противопожарното досие
Срок : до 02.10.2016г.

Отг.: директорът


2.ТЕКУЩИ ЗАДАЧИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА
2.1. По всички учебни предмети да се направи необходимото с оглед подобряване на писмената и на езиковата култура на учениците чрез тестова проверка, изработване на ученически есета и съчинения

Срок : постоянен

Отг.: преподавателите
2.2. Да се извършват конкретни дейности от класните ръководители с оглед намаляване на безпричинните отсъствия на учениците.
Срок : постоянен

Отг.: кл.ръководители


2.3. Формиране в реални жизнени ситуации на различни умения у учениците – интелектуални, практически, социални, за работа в екип, споделяне на отговорности с други членове на общността: за решаване на конфликти; за самостоятелна организация на свободното време; за осъществяване на здравословен начин на живот ; формиране на отношение и цялостна ориентация за гражданско поведение, за промени в отношението към себе си ; самоконтрол, самоуважение, умение за сътрудничество , готовност за риск;към другите – толерантност, търпимост, уважение.
Срок : постоянен

Отг.: кл.ръководители и

преподавателите
2.4.Организиране и провеждане на превантивни и възпитателни дейности за предпазване на учениците, застрашени от извършване на негативни прояви, вследствие влиянието на неблагоприятни фактори от обкръжаващата ги среда.

Срок : постоянен

Отг.: Комисия по превенция на

насилието и кл.ръководители

2.5. Организиране и създаване на необходимите условия с оглед на интересите на учениците за допълнително обучение по чужди езици; подготовка по БЕЛ, математика, и други за добро представяне на НВО .
Срок : постоянен

Отг.: директорът


2.6. Оформяне и представяне на директора на училищната документация- дневници, ученически книжки.

Срок : 30.09.2016г.

Отг.: кл.ръководители
2.7. Провеждане на тестове за :

А) входно равнище – срок : 16.10.2016г. ; отг.: всички учители

Б) изходно равнище:

- срок 08.-15 .05.2016г.- за І – ІV кл.; отг.:учителите

- срок 01.-13.06.2016г.- за V – VІІІ кл.; отг.:учителите
2.8. Провеждане на родителски срещи:

- първа– срок 14. 09.2016г.; отг.: директор

- втора - срок до 29. 10.2016г.; отг.: директор и класните ръководители

- трета – срок 18. 02.2017г.; отг.: директор и класните ръководители

- четвърта - срок до 25. 04 .2017г.; отг.: директор и класните ръководители

разясняване на дейностите по НВО-7 клас


2.9.Провеждане на ПС

Срок : по график

Отг.: директорът

2.10 Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи за първия учебен срок.


Срок : до 27.09.2015г.

Отг.: учителите, директора


2.11. Провеждане на кулинарно шоу „Здравословно хранене за добър живот”, приготвяне на блюдо със здравословна храна

Срок: месец октомври 2016г.

Отг. Класни ръководители
2.12.Провеждане на общо училищна тренировка за действие при бедствия и аварии

Срок : 20.10.2016г.

Отг.: Директор и

Кл.ръководители

2.13. Организиране честването на Деня на народните будители

Срок : 28.10.2016г.

Отг.: учителите по

История и БЕЛ


2.14.Провеждане на конкурс за рисунка «Моето училище след 10 години», посветен на Патронния празник

Срок :.


Отг.: начални учители
2.15. Провеждане на класните работи за първия учебен срок

Срок : по график

Отг.: учителите по

математика и БЕЛ

2.16.Изготвяне на щатно разписание
Срок : до 16.09.2016г.

Отг.: директор и АТС

2.17 . Провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение – първа редовна сесия
Срок : януари 2017г.

Отг.: директорът


2.18.Изготвяне на седмичното разписание за втория учебен срок
Срок : до 20.01.2017г.

Отг.: Комисия

2.19. Отчитане и анализиране на резултатите от учебно-възпитателната работа през първия срок на учебната 2016/2017 година
Срок : до 08.02.2017г.

Отг.: директорът


2.20. Анализ на състоянието на учебната и на училищната документация
Срок : до 23.10.2016г.

02.05.2017г.

Отг.: директорът
2.21. Организационни дейности за честване 3-ти март, 8-ми март и настъпването на пролетта на 22 март

Срок : 01.- 20.03.2017г.

Отг.: учителите по

музика и история


2.22. Изготвяне на график за провеждане на класни и контролни работи за втория учебен срок.
Срок : до 17.02.2017г.

Отг.: учителите по математика и БЕЛ


2.23. Провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение – втора редовна сесия

Срок : от март 2017г.

Отг.: директорът
2.24 Дейности по приемане и записване на ученици за І клас.
Срок : от 01.04.2017г.

Отг.: директорът


2.25. Провеждане на изпити за учениците в самостоятелна форма на обучение – поправителна сесия

Срок : от април 2017г.

Отг.: директорът

2.26. Провеждане на класните работи за втория учебен срок


Срок : по график

Отг.: учителите по

математика и БЕЛ
2.27. Провеждане на изпити за външно оценяване

Срок : месец май- юни 2017г.

(по график на МОН )

Отг.: директорът ; учителите


2.28. Организиране на литературно –музикална програма посветена на 24 май – Ден на българската книжнина и славянската писменост.

Срок : 23.05.2017г.

Отг.: учителите по

музика и БЕЛ


2.29. Провеждане на изпити за промяна на оценката

Срок : по график

Отг.: съответните

учителите

2.30. Отчет за дейността на училището през учебната 2016/2017г.


Срок : 15.06.2017г.

Отг.: директорът


2.31. Изготвяне на Доклад –анализ за дейността на училището през учебната 2016/2017г.

Срок : 10.07.2016г.

Отг.: директорът


2.32.Изготвяне на информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата на учениците през учебната 2016/2017г.

.

Срок : 15.07.2017г.Отг.: Председател на

комисията па БДП
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница