Софтуерни технологиистраница2/18
Дата16.11.2017
Размер3.19 Mb.
Размер3.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

32

а) административно-правни — свързани със съставянето на някои от доку-


ментите:

 • договори,

 • мрежови графици,

 • финансови отчети,

 • данъчна документация.

Частта от групата, отговаряща за този тип дейности, включва и специалист
с правно образование.

б) технически — състоят се в осигуряването на: • изчислителната техника и нейното поддържане,

 • заявените инструментални софтуерни средства,

 • стандарти и други нормативни документи.

в) изпитания от клас С — това са крайни изпитания, състоящи се в случаен
избор сред готовите за разпращане комплекти от ПП и проверката им за качес-
тво и комплектност.

Документиране

Съответната на тази функция група отговаря за създаването и поддържа-


нето на потребителската документация. В нея се включват различните ръко-
водства, инструкции, справочници, необходими на потребителя за правилното
и ефективно експлоатиране на ПП. (Трябва да се прави разлика с вътрешната
документация на разработчика, която се създава от други групи.)

Групата включва специалисти с филологическо образование, евентуал-


но специалисти, които изготвят потребителската документация на чужд език
(ако ще се разпространява в чужбина). В по-големите фирми тук се включва
и специалист по софтуерни технологии. Задачата му е да проектира струк-
турата на потребителската документация, да определи подходящи примери
за илюстрирането й, след завършването й да провери съответствието с дейс-
твието на ПП.

Изпитания

Тази функция обхваща дейностите по установяване на наличието на де-


фекти и на разлики между действителните свойства на ПП и спецификациите
му. Разграничават се 3 вида изпитания:

а) Клас А — вътрешни, извършвани от самите разработчици при програ-


мирането и сглобяването на ПП.

б) Клас В — независими, които се изпълняват от групата по изпитанията.

в) Клас С — случайни, описани по-горе и извършвани от групата по обс-
лужването.

Тъй като групата по изпитания се занимава с откриване на дефекти, тя се


състои от висококвалифицирани специалисти информатици.

Поддържане

Тази функция обхваща всички дейности, свързани с преките контакти на


фирмата производител с потребителите:

33

 • проучване на потребителското мнение във фазата анализ на осъществи-
  мостта;

 • защитаване интересите на потребителя още при избора на проектантски
  или програмистки решения;

 • обучение на потребителя;

 • регламентиране и осъществяване на обратна връзка с потребителя на
  даден ПП: получаване и систематизиране на съобщенията за грешки и на заяв-
  ките за изменения по искане от страна на потребителите;

 • връзки с обществеността.

Съпровождане

Обхваща всички дейности по внасяне на промени в готовия ПП: • поправяне на грешки;

 • добавяне на нови възможности;

 • адаптиране на ПП към нова операционна или хардуерна среда.

Извършва се от разработчиците. Изисква най-високата възможна квалифи-
кация, защото, както е известно, в повечето случаи внасянето на коректни изме-
нения в съществуваща програма е по-трудно, отколкото създаването на нова
програма.

Съпровождането може да се извършва на различни равнища:

а) гаранционно съпровождане — обикновено то включва задължения за
безусловно и безвъзмездно отстраняване на грешки по искане на потребителя,
като по българските стандарти има срок 12 месеца;

б) развитие на ПП и отстраняване на грешки;

в) отстраняване на грешки;

г) регистриране на съобщенията за грешки и на заявките за подобряване с оглед


вземането им под внимание при евентуално разработване на нов подобен ПП.

Режимът на съпровождане може да зависи от конкретно подписания дого-


вор, ако има пряка връзка между разработчика и потребителя.

На фиг. 2.7. са представени по хоризонталната ос фазите на ЖЦ на ПП, по


вертикалната — функциите, а така също и интензивността на отделните функ-
ции по време на отделните фази. Както обикновено се приема, колкото една
функция се изпълнява по-интензивно, толкова по-наситен е цветът па предста-
вянето.

Литература

 1. Gunther R.C., Management methodology for software product engineering. New York, 1978.

 2. Hamilton M., S. Zeldin. The Functional Life Cycle Model and Its Automation: USE.IT J of
  System and Software, 3 (1983), p. 25—62.

 3. Fox J.M., Software and its Development. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1982.

 4. Appleton D., The Asset-based Life Cycle Model, Very Large Projects, Datamation January
  15,1986,p.63-70.

 5. Sommerville I., Software Process Models, ACM Computing Surveys, Vol.28, No.l, March
  1996, p. 269-271.

 6. Boehm B.W., A spiral model of software development and enhancement. IEEE Computer 21
  5,p.61-72. ' '


Изследване

Осъщест-
вимост

Проекти-
ране

Програми-
ране

Изпитания

Използване

ПланиранеРазработванеОбслужванеДокументиранеИзпитанияПоддържанеСъпровожданеФиг. 2.7. Модел на Гънтър
34

35

3. КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПОДХОД
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР

Когато текущото състояние на научното знание не е в състояние да удов-


летвори очакванията ни, се оказваме в състояние на криза. Тази криза се следва
от радикална смяна на научното знание, т. е. на начина, по който моделираме
или правим нещо. Следователно сегашната ситуацията в софтуерното произ-
водство не е нова — просто се преминава от един подход към друг с неизбеж-
ните за такъв преход трудности, породени от необходимостта от усвояване и
прилагане на нови идеи.

В тази глава ще представим основните принципи на традиционния подход


на разработване на софтуер, следвайки хронологичен модел на ЖЦ, последова-
телните фази на който са определяне на софтуерната система, проектиране,
програмиране, интегриране и тестване, използване.


3.1. Модели на жизнения цикъл и подходи за разработване

Проучването на специализираната литература показва, че продължава съз-


даването на нови модели на ЖЦ. Поради стремежа да обхванат най-различни
аспекти (технологични, организационни и икономически) новосъздаваните мо-
дели са все по-сложни и оттам — все по-малко приложими в практиката. Затова
в последно време усилията са насочени към разглеждане на noдxoдu за разра-
ботване. Всеки подход за разработване определя основните правила, практики
и процедури, които трябва да се следват в процеса на създаване на ПП.

Подходите могат да бъдат с различна степен на общност. Някои от тях


обединяват сродни методи. Например известни от литературата са подходът за
разработване съгласно целите (чрез проследяване на изискванията или чрез про-
тотипиране) или подходът с управление на риска.

Най-общите фундаментални подходи се наричат парадигми. Ще разгранича-


ваме два такива подхода: традиционен (конвенционален) и обектно ориентиран.
Традиционният подход се е формирал с възникването на научното направление соф-
туерни технологии като възможно решение на т. нар. софтуерна криза. За съжале-
ние десетилетия след прилагането му някои тревожни симптоми на софтуерната
криза — висока цена на разработване и незадоволително качество — продължават
да се наблюдават. Затова бе създаден нов поход — обектно ориентираният. Такова
развитие е в пълно съответствие с диаграмата на Kuhn [1], показана на фиг. 3.13.2. Определяне на софтуерната система

Целта на тази фаза е да се определят предназначението и обхватът на соф-


туерната система; да се разберат потребностите и желанията на потребителя; да
се оцени осъществимостта на избираните решения; да се обсъди и избере при-
емлива съвкупност от изисквания, които да се специфицират, валидират и ут-
върдят, като се регламентира и проследяването им така, че да се осигури вграж-
дането им в целевата система.

3.2.1. Определяне на изискванията

Основен проблем при определяне на изискванията е разминаването на спе-


циалистите в съответната приложна област (наричани най-общо потребители)
и софтуерните специалисти, които отговарят за първоначалното определяне на
системата (т. нар. системни аналитици или проектанти). Обикновено потреби-
телите не могат ясно и точно да формулират потребностите и очакванията си;
пропускат очевидните за тях подробности и нямат реална представа за възмож-
ностите на компютърните системи. Аналитиците пък не познават особеностите
на дейностите, които ще автоматизират, и не могат да преценяват доколко са
съществени обсъжданите проблеми. Затова определянето на изискванията трябва
да се разглежда като итеративен процес с активното участие на подходящо изб-
рани представители и от двете страни.

Ще опишем целите, съдържанието и прилаганите техники за всяка от пос-


ледователните стъпки.

а) Формулиране на изискванията

Основна цел на този етап е съставяне на съвкупност от всички възможни
изисквания въз основа на определените вече предназначение и обхват на пред-
лаганата софтуерна система. В [2] е предложен подходът FAST (Facilitated Ap-
plication Specification Techniques). Съгласно този подход се съставят работни
групи с представители на потребителите и разработчиците, със съвместните
усилия на които се идентифицира проблемът, обсъждат се алтернативни реше-
ния и се подготвя предварително множество от изисквания. Регламентирани са
формите на комуникации, подготовката и организирането на ефективни обсъж-
дания и др. Друга подходяща техника е анализът на различните гледни точ-

37


ки, описан в [3]. Първоначално се идентифицират, например чрез „мозъчна атака"
(Brainstorming), всички възможни потребители на системата, които след това се
групират по сходство на гледните точки, които те представят. В резултат на
интервюта, провеждани от системните аналитици с членове на групата, разго-
вори и целенасочени обсъждания се определят изискванията на групата. Ако е
необходимо, се разработват сценарии (use-cases) за реализацията на някаква
основна функция и дори прототипи за нея, за да могат да се дефинират по-
точно съответните изисквания. Всяко изискване се описва (същност на изиск-
ването, кой и защо го предлага). Тази документация е необходима за по-ната-
тъшното разглеждане и оценяване.

б) Анализ на изискванията

Съставената съвкупност от изисквания се изследва за пълнота и непроти-
воречивост. Всички изисквания се класифицират по няколко критерия — нап-
ример на функционални и нефункционални, на задължителни и препоръчител-
ни, като може да им се присвоява и коефициент на значимост. Изследват се
връзките помежду им и противоречията се разрешават на основа на присвое-
ния им приоритет. След формиране на непротиворечива система за всяко изис-
кване се определя доколко ясно и точно е формулирано, осъществимо ли е в
определената среда за разработване, с какви рискови фактори е свързано, с
какви ресурси би се реализирало, проследимо ли е в процеса на реализация на
ПП и как може да се провери удовлетворяването му в целевата система. Полу-
ченото описание на изискванията е документ, който се нарича „Спецификация
на изискванията" (според други автори — „Съглашение за изискванията").

в) Утвърждаване на изискванията

Създадената спецификация на изискванията се проверява от представите-
ли на заинтересованите страни — потребители и разработчици, като се изс-
ледват и изискванията като цяло, и всяко изискване поотделно. Обичайната тех-
ника е използване на стандартни въпросници, чрез които се постига система-
тичност и изчерпателност на проверката. След приключването й спецификаци-
ите на изискванията се утвърждават и стават основен документ за цялата софту-
ерна разработка.

г) Проследяване на изискванията

Препоръчва се планиране на дейностите по проследяване на изискванията,
като в определените за проекта контролни точки се включат и проверки за пос-
тигнатата степен на удовлетворяване на избрана подсъвкупност от изисквания.

3.2.2. Аналитичен модел

Създадените спецификации на изискванията към софтуера са основа за


изграждане на първия формален модел на целевата система — т. нар. аналити-
чен
модел. Той е резултат от проведения структурен анализ и предназначение-
то му е да улесни следващите дейности по проектиране. Основните съставящи
на аналитичния модел са:

а) Модел на данните

Моделът на данните представя основните обекти, атрибутите, които ги
описват, и връзките на обектите помежду им. Обект може да бъде всяко нещо,
което създава или използва информация в софтуерната система. Описанието на

38

обекта включва описание на същността и на атрибутите му, които представят


основните характеристики и свойства на този обект. Например в една библио-
течна система обектът книга има атрибути регистрационен номер, индекс (за
принадлежност към област в съответствие с общоприета класификация), загла-
вие, автор(и), издателство, година на издаване, цена, език, на който е написана,
и др. Друг обект е читател, който може да се опише с атрибути име, ЕГН,
адрес, образование, месторабота.

Обектите са свързани помежду си по различен начин. Например обектите


читател и книга са свързани с отношения заемам, връщам, загубвам, поръчвам.
Разглежданите отношения са ориентирани, т. е. имат посока, която трябва да се
отчита при анализирането и изобразяването им.

За всяко отношение могат да се определят стойностите на две основни


характеристики: кардиналност и модалност. Кардиналността е характе-
ристика, която определя колко екземпляра от единия обект могат да са в отно-
шение с екземпляри от другия обект. Кардиналността се описва с „един" и ,мно-
гo" и може да бъде един-към-един (1:1 читател — ЕГН), един-към-много (l:N
читател — книги) и много-към-много (M:N читатели — групи по интереси).

Модалността определя дали отношението между два обекта е задължи-
телно (модалност 1) или незадължително (модалност 0). Например отношение-
то заема между читател — книга в двете посоки има модалност 0, защото във
всеки момент има читатели, които не са заели книги, и книги, които не са взети
от читатели.

Използвайки приетите означения, отношенията между разглежданите обек-


ти могат да се представят графично по следния начин:

Диаграма, представяща обектите и отношенията между тях, се нарича ди-


аграма елемент-връзка (entity-relationship diagram ERD). Тя е предложена за
пръв път от Чен [4] за проектиране на релационни СУБД и после многократно
е разширявана и по съдържание, и по форма. ERD е графично представяне, в
което обектите се представят с надписани правоъгълници, а отношенията —
чрез свързващите ги надписани линии. Въведени са специални означения за
кардиналността и модалността на всяко отношение.

Описанието на обектите и атрибутите им заедно с диаграмата, представя-


ща отношенията между тях, определят модела на данните.

б) Функционален модел

Предназначението на този модел е да представи основните функции на соф-
туерната система чрез проследяване на преобразуването на информацията в нея.
Диаграмата на потока на данните (Data Flow Diagram) e графично представяне,

39
Като задължителна част на аналитичния модел се разглежда и речникът на
данните, който представлява систематично и точно описание на всеки елемент
на данните, споменат в някой от моделите на софтуерната система. Описанието
на елемент от речника обикновено съдържа:

 • име на обекта;

 • синоними — други имена, използвани за същия обект;

 • списък на срещанията на този обект — къде и как се използва;

 • описание на същността на обекта;

 • допълнителна информация.

Основно преимущество на структурния анализ е простотата и нагледност-
та. Освен с това широкото му практическо използване се обяснява и с наличи-
ето на множество инструментални средства, подпомагащи систематичното му
прилагане за конструиране, описване и автоматично проверяване на пълнотата
и непротиворечивостта на съответните модели.

Фиг. 33

описващо трансформациите на данните така, че от входните данни в системата да


се получат исканите изходи. Използваните графични елементи са: правоъгълник
за означаване на външни обекти, предаващи или приемащи информация от сис-
темата; кръг — за означаване на функция, променяща данните по някакъв начин
и надписани стрелки, представящи съответните входни и изходни данни. Пример
за диаграма на потока на данните (ДПД) е показан на фиг. 3.3

Широкото практическо използване на ДПД се обуславя от тяхната изклю-


чителна простота и нагледност. Те могат да се съставят с различна степен на
детайлизираност. Например така наречената фундаментална ДПД (диаграма на
ниво 0) представя софтуерната система като една обобщена функция, преобра-
зуваща входа на системата в изхода. По-нататъшното анализиране изяснява ос-
новните функции, докато се достигне до описание, което може да бъде основа
за проектирането. Графичното представяне на функциите може да се съпътства
с допълнително описание на всеки елемент в ДПД. Това описание се нарича
спецификация на процеса. Освен входа, изхода и същността на извършваната
трансформация могат да се задават и допълнителни изисквания към всяка от
описваните функции.

Класическият структурен анализ е разширен с допълнителни техники за


отразяване на особеностите на определени класове софтуерни системи. Нап-
ример за моделиране на системи в реално време е предложено създаването на
диаграми на потока на управление [5]. Диаграмите на потока на управление
(ДПУ) и съответните им подробни описания, наречени спецификация на уп-
равлението
(control specification), могат да бъдат създавани с помощта на съ-
ответни инструментални средства.

в) Поведенчески модел

За някои видове системи се предлага създаването и на модел на поведението
на софтуерната система. При този подход системата се описва чрез различимите
си състояния и начина на преминаване от едно състояние в друго. Диаграмата
на преобразуване на състоянията (state transition diagram) представя графич-
но наблюдаваните състояния на системата (чрез правоъгълници) и събитията, пре-
дизвикващи преминаването от едно състояние в друго (чрез стрелки). Събитията
се описват чрез наредени двойки (пораждащо събитие, ответно действие).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница