Специалности: английска филология, френска филология, немска филология, испанска филология, португалска филология, Италианска филология, класическа филология, НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОгия, тюркологияДата18.02.2017
Размер21.19 Kb.
Размер21.19 Kb.

СПЕЦИАЛНОСТИ: АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ, ФРЕНСКА ФИЛОЛОГИЯ, НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ, ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ, португалска филология, Италианска филология, КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛоГИЯ, НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ, тюркология
Магистърска програма: Методика на чуждоезиковото обучение
Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Димитър Веселинов

тел.: 9308 381
Условия за кандидатстване: До изпит за магистърската програма се допускат бакалаври без ограничение за специалност. Кандидатите следва да представят документ за владеене на съответния чужд език.

Приемен изпит: Приемният изпит се състои от две части, които се оценяват с една обща крайна оценка. Първата част на изпита е мотивационно есе на съответния чужд език в обем до 1500 думи. Втората част на изпита включва събеседване с изпитната комисия за изясняване на личностното отношение на кандидатите към професионалната област и се провежда на български език.

Катедрата по методика на чуждоезиковото обучение вижда своята мисия в подготовката на висококвалифицирани специалисти със самостоятелно мислене и готовност за непрекъснато усъвършенстване, способни да отговорят на съответните изисквания за организация и ръководство на учебния процес по чужд език.

Програмата има за цел подготовката на висококвалифицирани педагогически кадри за реализиране на учебно-възпитателния процес в чуждоезиковото обучение. Чрез включените в нея учебни дисциплини се разширяват и обогатяват лингвистичните, педагогическите и методическите компетенции на обучаваните, които са им необходими при преподаването на чужд език. Програмата цели да доразвие, специализира и задълбочи познанията в областта на чуждоезиковото обучение.

Програмата дава широкопрофилни теоретични знания; развива умения за анализ и синтез на научната информация, способности за критично мислене, аргументирана защита и/или критика на научни постановки и практическото им приложение; дава подготовка на висококвалифицирани специалисти, които съзнават богатството от теоретични възможности за постигане на ефективност в чуждоезиковото обучение и проявяват самостоятелност, творчество и отговорност при вземането на професионални решения.

Освен теоретичната подготовка програмата дава възможност за усъвършенстване на практическите езикови, комуникативни и педагогически умения на обучаваните.

Тази магистърска програма дава възможност за придобиване на учителска правоспособност. Ако бъде записан факултативен модул „Педагогически профил“, магистрите ще получат професионална квалификация „учител по...“Настоящата магистърска програма дава знания и умения за повишаване на качеството на подготовката на педагогическите кадри, за подпомагане на кариерното развитие на учителите, както и за синхронизиране на подготовката и квалификацията на учителите с европейските стандарти в образованието на педагогическите кадри.

Интердисциплинарният характер на магистърската програма дава възможност да се подготвят високвалифицирани специалисти както в системата на образованието и науката, така и в други области на обществения живот.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница