Специфика на екипното взаимодействие. Основни фактори на влияние върху екипното взаимодействие. Екипно взаимодействие при балансиран екипДата18.11.2017
Размер66.77 Kb.
Размер66.77 Kb.


тема №18

Специфика на екипното взаимодействие. Основни фактори на влияние върху екипното взаимодействие. Екипно взаимодействие при балансиран екип

Ако хората – участници в екипа, са първата грижа на мениджърите (или собствениците на фирми, когато самите те управляват), то следващата тяхна грижа е ефективността на работа на екипа (степента, в която екипът изпълнява задачите си, осигурява “добавената стойност” за организацията и развива професионално и личностно хората).

Все още, когато става дума за атмосфера, хората предпочитат тя да е “приятелска”, “задружна”, “сплотена”. Това е хубаво и напълно приемливо, но само при няколко изрични уговорки, свързани със спецификата на екипа и работата в екип.
Как да разбираме екипната атмосфера?

Екипната атмосфера се отнася до взаимоотношенията между участниците в екипа по повод на общата работа, общата задача и общата цел, която екипът трябва да постигне.

Какво означава „обща работа”? В никакъв случай това не е единствено разпределената между хората като техни индивидуални задачи работа (“ти свърши това, а ти – ето това…”). В голяма част от случаите истинската работа в екип се върши от всички заедно и едновременно, защото екипната задача е комплексна и мащабна, а екипната цел винаги надхвърля по комплексност и значимост обичайните оперативни цели. Именно защото екипната задача е по-комплексна и значима от обичайното, хората в екипа следва да се подбират така, че да бъдат от три различни типа – „мислещ”, „чувстващ” и „правещ” тип хора, плюс важната фигура на лидера на екип.

Виждате, че самата природа на екипната задача (комплексна, сложна, мащабна, непосилна за отделен служител или отдел) определя хората да работят на основа на взаимна зависимост. Взаимната зависимост създава и развива точно определени взаимоотношения между хората в екипа. Не отъждествявайте тези екипни отношения единствено с междуличностните отношения. Възможно е да има отлични приятелски отношения, задружност и сплотеност, но въпросът е по повод на какво хората са приятели, защо са задружни и сплотени и има ли това връзка с екипната задача и цел, а оттам – с екипната ефективност.

Някои взаимоотношения между участниците подпомагат много повече общата работа на хората в екипа, отколкото други. Към тях ние отнасяме сътрудничеството, оказването на помощ и кооперирането на усилията. Ако ги сравним със съревнованието (също вид взаимоотношение в процеса на работа), ще установим, че когато хората се съревновават, те нямат мотивация да си сътрудничат, подпомагат или кооперират. Смисълът на съревнованието е един да спечели, а останалите да загубят. Затова в екипите, в които възнагражденията са основани на индивидуалните, а не на екипните (общи) постижения, има съревнование, вместо сътрудничество, помощ, коопериране. От това ефективността на екипа спада осезателно.

Ето защо, когато става дума за екипна атмосферата, най-коректно е да се фокусираме върху емоционалния градус на трите взаимоотношения между хората – сътрудничество, оказване на помощ и коопериране. Екипната атмосферата отразява емоциите и чувствата на хората, когато си сътрудничат, подпомагат и кооперират.

Ако това са приятни, харесвани от хората емоционални състояния, ако на тази основа се зараждат по-дълбоки и трайни чувства на другарство, колегиалност и приятелство - тогава може да се каже, че атмосферата в екипа е подходяща. Точно такава атмосфера стимулира поведението на хората към обща работа.

Ако общата работа поражда отрицателни емоции и по-трайни чувства на напрежение, нехаресване, игнориране, неуважение, незачитане и пр., то тази атмосфера затруднява и в повечето случаи стопира общата работа.
Защо взаимното доверие създава позитивна екипна атмосфера?

Много често ни се случва да говорим за доверието, но като че ли все още малко правим от управленска гледна точка, за да накараме хората, които работят в екип, да се доверят едни на други.

Какво е доверие? Това е вярата в почтеността, качествата и способностите, компетентността, лоялността, откритостта и последователността на другия. Доверието е условието хората да искат сътрудничество, взаимопомощ и коопериране на усилията. Това е така, защото доверието касае ценностите, потребностите, нагласите на хората, убежденията им за морал и етика. Вие лично бихте ли приели да сътрудничите, помагате или да се обединявате с непочтен, некомпетентен, нелоялен, прикрит и непоследователен колега?!

Взаимното доверие в екипа подтиква хората да уважават и зачитат качествата, компетентността, мненията, приносите, личните потребности и ценности на другите. Доверието създава положително настроение, хората са спокойни, защитени, уверени. Това оказва огромно влияние върху екипната атмосфера, а оттам и върху екипната ефективност.


Как бихте могли да подобрите екипната атмосфера?

Ето няколко практически съвета:

* Задължително е да започнете със събиране на информация каква е екипната атмосфера сега. Най-добре е да се възползвате от валидна, надеждна, и обективна система за генериране и анализ на информация. Преди да решите да закупите каквато и да е услуга в тази област, непременно разговаряйте с хората, които я предлагат. Току що говорихме за доверието. Проверете почтеността, компетентността, качествата и способностите на консултантите, които ви уверяват, че могат да установят състоянието на екипната атмосфера във вашата организация.

* Непременно ситуирайте данните от събраната информация за екипната атмосфера в цялостната картина на ефективността на екипа. Нуждаете се от това, за да откроите разликите между различните фактори на екипната ефективност. Атмосферата е само един от тях. По този начин ще стигнете до по-комплексни и по-удачни решения за вашата ситуация.

* Създайте подходяща обстановка хората в екипа да се саморазкрият (кои са техните приноси за работата в екипа), както и да получат обратна връзка от своите колеги (как другите оценяват приноса на своя колега за работата в екип). Например, след като получите информацията за екипната атмосфера, обсъдете ги съвместно и много спокойно с всички. Това е най-краткият път към създаване на доверие.

* Създайте всички други условия, които гарантират позитивната атмосфера за работа в екип. Например, ако екипът работи без дефинирана цел, трудно ще накарате хората да се доверяват един други, да си сътрудничат, да се кооперират и т.н. Просто няма защо да правят това, нали разбирате. Подобни условия са още справянето с конфликти в екипа, ръководството на екипа, мотивацията на хората, комуникациите в екипа, начина на вземане на решение, сътрудничеството, критиката и т.н. Част от тези условия са общи за организацията и би следвало да решите кое от тях подлежи на по-бърза промяна и усъвършенстване.


Баланс на ролите в екипа

Анализът на ролите включва не само формалната позиция, но отразява и очакванията на членовете на екипа в процеса на съвместна дейност. Балансът се постига чрез дискусия за ролите и процес на договаряне във функционален, а не в статичен план. Непосредственият резултат е приспособяване на ролите така, че те да удовлетворяват, като индивидуалните потребности, така и изискванията на конкретната задача.


Ясни цели и договорени крайни резултати

Този критерий за оценка на ефективността на екипа е фундаментален. Членовете на екипа могат да работят конструктивно и да вземат решения, кои действия са важни и адекватни, когато целите са конкретно дефинирани, а не абстрактни. Това е само едната страна на процеса.

Необходимо е всички да са убедени в начина, по който ще бъде постигнат крайният резултат. Съгласуването на целите е продължителен процес. Напразна е надеждата, че всеки член на екипа ще бъде еднакво убеден в правотата на дадена цел.

Винаги ще съществуват различия в мненията и противоречиви интереси, затова е важно да се разработят механизми за обсъждане на гледните точки. В комплексна среда, където много променливи остават неизвестни и факторите се променят бързо, е трудно да се специфицират крайните цели. Това поставя допълнително ударение върху способността на екипа да уточнява своите цели.

Основна характеристика на неефективните екипи е, че те не могат да развият умението да работят заедно, да поемат рискове, да изясняват целите си и да постигат резултати в комплексна и несигурна среда.
Откритост и конфронтация

Ефективните екипи са в състояние да се справят с конфронтацията и да насърчават висока степен на откритост между своите членове. Това качество на отношенията в екипа се изгражда на базата на следните принципи:

Идентифициране на проблема.

Насърчаване да се изразят всички гледни точки.

Пасивно слушане, т.е. без да се защитава собствената позиция.

Идентифициране зоните на различията.

Идентифициране на общите позиции.

Разрешаване на проблема.


Подкрепа и доверие

Подкрепата не е само лична симпатия, а реално съдействие в проблемни и критични ситуации. Доверието е една от най-дълбоките човешки емоции и изисква много време, за да бъде изградено. То е резултат от натрупан опит.

В контекста на екипа от съществена важност е да изгради климат на подкрепа и доверие. В противен случай се създават реални предпоставки за формиране на псевдоекипи.
Сътрудничество и конфликти

Сътрудничеството е важна характеристика на екипния подход. То се възприема като общи усилия за реализиране на договорените резултати. Това налага членовете на екипа до поставят общите цели пред своите собствени убеждения и да споделят уменията и информацията безрезервно. Един зрял и ефективен екип ще насочи всичките си ресурси, за да окаже практическа и морална подкрепа на свой член, когато той е в затруднение.Сътрудничеството предполага разработването на механизми, които осигуряват възможност на участниците в екипа да работят заедно по време на вземането на решения и оперативния процес.

Други характерни черти на ефективния екип са: ясни процедури, адекватен лидерски стил, периодични анализи, индивидуално развитие, работни взаимоотношения между екипите в организацията и добри комуникации. Предвид ограничения обем не се спираме по-подробно на тях.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница