Списък на приложенията към публична покана с предмет: извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на есо еад мер плевен и тду северстраница1/3
Дата16.11.2017
Размер393.64 Kb.
Размер393.64 Kb.
  1   2   3


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

ИЗВЪРШВАНЕ НА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ТОВАРНИ И СПЕЦИАЛНИ АВТОМОБИЛИ, СОБСТВЕНОСТ НА ЕСО ЕАД МЕР ПЛЕВЕН И ТДУ СЕВЕР


І. Пълно описание на обекта на поръчката

ІІ. Указания към участниците

ІІІ. Образци

IV. Проект на договор

Плевен, 2015 г.


РАЗДЕЛ І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА
ЕСО ЕАД, МЕР Плевен в качеството си на възложител по член 7 т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на Глава осма «а» от ЗОП, обявява поръчка с предмет: Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен.
1. Предмет на поръчката - Възложителят предвижда задължителните годишни технически прегледи на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Плевен, посочени в Приложение 1, да се извършват в контролно-технически пунктове на Участника за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, съгласно изготвен предварителен график между Възложител и Участник.

2. Място за изпълнение на поръчката – КТП на изпълнителя.

Възложителят предвижда дейностите, заложени в предмета на поръчката, да се извършват в град Плевен3. Обем на поръчката

3.1.Поръчката е със срок на изпълнение една година от датата на сключване на договори с Участника.

3.2. Поръчката включва извършване на годишни технически прегледи (ГТП) товарни и специални автомобили, собственост на Възложителя .

РАЗДЕЛ ІI. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1. Изисквания към участниците

1.1. Участниците в поръчката трябва да разполагат с Контролно-технически пунктове за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в гр. Плевен

1.2.Участниците в поръчката трябва да притежават разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадено от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

1.3. Годишните технически прегледи на товарни и специални автомобили да бъдат извършвани съгласно изискванията на Наредба 32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

1.4. Контролно-техническият пункт за извършване на Годишни технически прегледи (ГТП) да разполага с възможност за извършване на прегледи на товарни и специални автомобили

1.5. Срокът за приемане на автомобил за извършване ГТП след заявка на Възложителя, да бъде не по-голям от 2 (два) работни дни.

1.6. За извършената работа се изготвя приемо- предавателен протокол, подписан от представители на Изпълнителя и Възложителя, с броя на извършените ГТП за текущия месец

1.7. Възложителят си запазва правото да провери декларираните в офертите на участниците обстоятелства чрез извършване на оглед на сервизните бази от компетентните технически лица – членове на комисията, за което ще бъде изготвен констативен протокол.Приложение № 1
СПИСЪК на товарни и специални автомобили в МЕР Плевен
вид МПС

марка

модел

вид
гориво


обем на двигател (куб.см)

год. на произв.

1

автобус

ПЕЖО

БОКСЕР

дизел

2798

2005

2

товарен автомобил

ГАЗ

53А

бензин

4250

1990

3

товарен автомобил

ГАЗ

66

бензин

4250

1990

4

товарен автомобил

МАН

TGM18,240BB

дизел

6871

2008

5

специален автомобил

ХЮНДАЙдизел

6606

2001

6

специален автомобил

ЗИЛ

131

бензин

6000

1990

7

специален автомобил

ЗИЛ

131

бензин

6000

1984

8

специален автомобил

КАМАЗ

АПТ35

дизел

10850

2001

9

специален автомобил

ХЮНДАЙ

ХД72

дизел

3298

2002

10

специален автомобил

ЗИЛ

131

бензин

6000

1992

11

специален автомобил

УРАЛ

АГП 28

дизел

14860

2002Забележка:

2. В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

IІІ. Указания към участниците
1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.

2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3. Всеки участник има право да представи само една оферта.

4. Офертата се представя, в един екземпляр – в запечатан непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: наименование на поръчката; име на участника; адрес за кореспонденция; електронен адрес; телефон и по възможност факс и следния текст: „Да не се отваря преди........” (попълват се датата и часа за отваряне на офертата - посочени в поканата).

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.5.

7. За провеждане на процедурата, Възложителят назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове в съответствие с чл. 101г от ЗОП.

8. Отварянето на офертите, техническо и ценово предложение е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

9. След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения на останалите участници. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.

10. Комисията ще направи оценка само на офертите на участниците, които отговарят на техническите спецификации.

11. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците.

12. Участниците ще бъдат уведомени писмено за резултатите от проведената обществена поръчка.

13. Възложителя може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.

14. При сключване на договор класирания на първо място участник представя:

14.1. Документи, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2, т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.

14.2. Декларации, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2, т.2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП.

15. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор при условията на чл. 101е, ал. 1 и 2 с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:

1. откаже да сключи договор;

2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал.2 ;

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т.1 или ал.5

16. При сключване на договор определеният за изпълнител представя следните документи:

16.1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от прогнозната стойност, посочена в поканата в една от следните форми :
парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Сторгозия” № 28 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Плевен:IBAN: BG 51 TTBB 94001526652398

BIC: TTBB BGSF

банка : SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.16.2. Документ, издаден от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП /свидетелство за съдимост/.

16.3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.

IV. образци

1. Образец на оферта (Попълва се на фирмена бланка на участника)


До

ЕСО ЕАД МЕР Плевен

гр. Плевен

ул. „Сторгозия” № 28
О Ф Е Р Т А
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен ”
От ..................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,

(улица, град, община)

ЕИК..................................................................................................................................................,

представлявано от ............... .........................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти .......................................................................................,

адрес за съобщения .......................................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите изисквания, съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.

Предлаганата от нас единична цена за предлаганата услуга, предмет на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител ще сключим договора след получаване на писмена покана от Възложителя, в указания в нея срок (съответната дата и час). Неявяването на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договор.

При подписване на договора ще Ви представим:

1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от цената за цялостно изпълнение на поръчката от ценовото предложение на участника, в една от следните форми:


парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Сторгозия” № 28 или

по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Плевен:IBAN: BG 51 TTBB 94001526652398

BIC: TTBB BGSF

банка : SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.


2. Документи, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2, т.1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя.
3. Декларации, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2, т.2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП.
До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

2. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки от участника за приемане на условията в проекта на договор

3. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от Закона за обществените поръчки от участника за приемане на условията в проекта на договор

4. Валидно разрешително за извършване на годишни технически прегледи на ППС (заверено от участника копие).

5. Ценово предложение

6. Техническо предложение

Дата: ......................... Подпис и печат: ........................................
.......................................................................

(име и фамилия)
.......................................................................

(длъжност на представляващия участника)

2. Образец на техническо предложение. (Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Плевен

гр. Плевен

ул. „Сторгозия” № 28

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен ”
От ..................................................................................................................................................,

(наименование на участника)представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:

1.1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата на сключване на договора.

1.2. Срок за приемане на автомобила за извършване на прегледа, след заявка от Възложителя: ......................... ............................................ /не по-голям от 2 (два) работни дни,изписва се цифром и словом в работни дни/

2. Декларирам, че работното време на контролно техническия пункт е:

Работни дни: .................................................................................................

Час: от ................................................. до ....................................................3. Декларирам, че техническите прегледи ще бъдат извършвани при спазване разпоредбите на Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012г., Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Обн. ДВ. бр. 104/27.12.2011г./

Като неразделна част от настоящото техническо приложение прилагаме следните документи:

1. Декларация, че участникът се задължава да спазва действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

2. Декларация за наличието на оборудвани Контролно технически пунктове за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на товарни и специални автомобили, необходими за изпълнение на поръчката.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, в това число гарантираме приоритетното обслужване на автомобилите на възложителя.


Дата: ......................... Подпис и печат: ........................................
.......................................................................

(име и фамилия)

....................................................................... (длъжност на представляващия участника)


Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от

....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в поръчка с предмет:
Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен ”

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Се задължавам да спазвам действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................

(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №. ...................................., издадена на ........................... от .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в поръчка с предмет:

Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен”ДЕКЛАРИРАМ
За изпълнение на поръчката ще използвам оборудвани Контролно технически пунктове за периодични прегледи за проверка на техническата изправност на товарни и специални автомобили,по градове, както следва:
Град

Адрес

Телефон

Лице за контакт

Собственик Наемодател

Подизпълнител

1.
2.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................

(трите имена, подпис и печат)

3. Образец на ценово предложение. (Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Плевен

гр. Плевен

ул. „Сторгозия” № 28

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Извършване на годишен технически преглед на товарни и специални автомобили, собственост на ЕСО ЕАД МЕР Плевен ”
От ..................................................................................................................................................,

(наименование на участника)


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
представяме Ви нашето ценово прeдложение, с включени всички преки и непреки разходи, за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет
І. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС.
Ц Е Н О В А Т А Б Л И Ц А
вид МПС

марка

модел

Един. цена

1

автобус

ПЕЖО

БОКСЕР

 

2

товарен автомобил

ГАЗ

53А

 

3

товарен автомобил

ГАЗ

66

 

4

товарен автомобил

МАН

TGM18,240BB

 

5

специален автомобил

ХЮНДАЙ 

6

специален автомобил

ЗИЛ

131

 

7

специален автомобил

ЗИЛ

131

 

8

специален автомобил

КАМАЗ

АПТ35

 

9

специален автомобил

ХЮНДАЙ

ХД72

 

10

специален автомобил

ЗИЛ

131

 

11

специален автомобил

УРАЛ

АГП 28
 

Единичните цени не подлежат на промяна за срока на изпълнение на договора.

Общата цена служи за класиране на участниците и не обвързва Възложителя с обема на поръчката и за определяне на гаранцията за изпълнение на договора.

при несъответствие между посочената словом и цифром цена - валидна ще бъде вписаната словом.

Дата: ......................... Подпис и печат: ........................................

.......................................................................(име и фамилия)

....................................................................... (длъжност на представляващия участника)
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница