Списък на приложенията към публична покана с предметДата10.04.2017
Размер418.64 Kb.
Размер418.64 Kb.СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С
ПРЕДМЕТ:

Обект: „Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и Системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град – п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Раздел I: Технически изисквания за “Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и Системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево

Раздел II: Указания за подготовка на офертата

Раздел III: Образец на офертата и приложенията към нея


Раздел IV: Образец на Техническо предложение

Раздел V: Образец на ценово предложение

Раздел VI: Проект на договор

гр. София, 2013 г.Т Е Х Н И Ч Е С К И И З И С К В А Н И Я

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и Системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град – п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА
1. Описание на сигнално охранителна техника в отделните обекти на МЕР София град, подлежаща на абонаментно обслужване


  1. П/ст “Камбаните” 110/20 kV – видео наблюдение, периферна охрана, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система, включващи следните компоненти:

 • Камера влагоустойчива с IR подсветка 16 бр.

 • Импулсно захранване 12DС/3А 2 бр.

 • Контролен охранителен панел 2 бр.

 • Захранване с акумулатор 12V/7,2 ah 2 бр.

 • Обемен датчик 12 бр.

 • Микровълнова бариера - предавател/ приемник 2 бр.

 • Сирена с акумулатор 2 бр.

 • LED клавиатура 2 бр.

 • Интернет модул 1 бр.

 • Пожароизвестителна централа FS 4000 1 бр.

 • Пожароизвестителен инфрачервен датчик с отражател 1 бр.

 • Комбиниран димно – оптичен дедектор 10 бр.

 • Ръчен пожароизвестител 3 бр.

 • Сирена външна 2 бр.

Адрес: гр. София, Околовръстен път, бул. Александър Малинов.
  1. П/ст “Княжево” 110/20/10 kV - – видео наблюдение, периферна охрана, пожароизвестяване и сигнално-охранителна система, включващи следните компоненти:

 • Камера влагоустойчива с IR подсветка 23 бр.

 • Камера вандалоустойчива, куполна с IR подсветка 2 бр.

 • DVR 16 канален цифров 2 бр.

 • TV – 23” LED 1 бр.

 • Импулсно захранване 48АС/3А 2 бр.

 • Комуникационен шкаф 19“/32U 1 бр.

 • Контролен охранителен панел 192 зони 8 групи 2 бр.

 • Захранване с акумулатор 12V/7,2 ah 2 бр.

 • Обемен датчик PIR/MW – външен монтаж 12 бр.

 • Микровълнова бариера 80 м - предавател/ приемник 4 бр.

 • Сирена с акумулатор 4 бр.

 • LED клавиатура 3 бр.

 • Интернет модул 3 бр.

 • Пожароизвестителна централа 8/16 зони 1 бр.

 • Акумулатор 24V/7,2 ah 1 бр.

 • Комбиниран димно – оптичен дедектор 28 бр.

 • Ръчен пожароизвестител 4 бр.

 • Сирена външна 2 бр.

 • Обемен PIR датчик 15 бр.

 • Акустичен датчик 6 бр.

Адрес: гр. София, ул. “Княжевска” № 79;2. Описание на обектите на МЕР София град, които ще се охраняват със сигнално охранителна техника (СОТ)
2.1. Електрическа подстанция "Камбаните" 110/20 kV е в експлоатация от 2010 г. и се намира в източната част на града – в близост до Бизнес парк София. Включва следните съоръжения: два силови трансформатора 110/20 kV/40МVА , ОРУ 110 kV разположено върху покрива на сградата, КРУ 20 kV, командна зала и други технологични помещения. Има парково осветление. Външни телефонни връзки - има 1 външен телефонен пост. Подстанцията е на телеуправление без дежурен персонал.

2.2. Електрическа подстанция "Княжево" 110/20/10 kV е в експлоатация от 1983 г. и се намира в югозападната част на града - в квартал "Княжево". Включва следните съоръжения: два силови трансформатора 110/20/10 kV/40МVА , ОРУ 110 kV, ЗРУ 20/10 kV, командна зала и други технологични помещения. Има жилищна част включваща 9 апартамента. Има парково осветление. Външни телефонни връзки - има 1 външен телефонен пост. Подстанцията е на телеуправление без дежурен персонал.3. Обем на поръчката


  1. Да се извършва на всеки три месеца профилактика на изградените системи за сигнално охранителна техника.

  2. Профилактиката да се удостоверява с протокол за годност на системите подписан от представител на Възложителя.

  3. Протоколът да се представя до пет дни след подписването му, придружен от съответната фактура в сектор „Счетоводен“ на МЕР София град.

  4. При възникване на повреда в сигнално – охранителните съоръжения Изпълнителят да се отзовава незабавно и отстранява възникналите неизправности, като разходите остават за негова сметка, с изключение ако има дефектирали съоръжения по обективни причини, за което се съставя съответен протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя.

  5. В горният случай се съставя протокол за цената на подменените части, който се съгласува с Възложителя преди извършване на необходимия ремонт.


ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Изисквания към организацията и изпълнението

1.1. Да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" или от упълномощени от него лица;

1.2. Изпълнението на охраната на обекта да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за частната охранителна дейност, наредбите и правилниците за прилагането му.Фирмата изпълнител да представи Справка-декларация, съдържаща списък с договори с предмет като този на обявената процедура, изпълнени през последните 3 години (оригинал) Декларацията се изготвя по приложения образец, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Към декларацията със списъка се прилагат препоръки или други документи, доказващи доброто изпълнение на договорите. ( заверени от участника копия).

* Участниците трябва да са изпълнили през последните 3 години минимум три договора, с предмет като този на обявената процедура.

1.3. Списък на лицата, с които разполага участникът за изпълнение на поръчката (оригинал), и копие на удостоверение за квалификациона група ( минимум трета) по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи.

1.4. Да охранява посоченият в договора обект на непрекъснат 24 часа денонощен режим на охраната от 0:00ч. до 24:00ч., който включва незабавна регистрация и реакция на сигнали, получени в дежурната част от монтираните на обекта технически средства с цел опазване имуществото и целостта на обекта

1.5. Да осигури свои служители в охранявания обект, до 10 минути при получаването на алармен сигнал и предприеме необходимите действия за предотвратяване на пресичане и незаконно проникване в обекта и посегателство върху охраняваното имущество

1.6. Да уведомява незабавно органите на МВР след констатиране на незаконно проникване или опит за свършване на такова и оказва съдействие за запазване на обстоятелствата - извършване на оглед, намиране на свидетели и др.

1.7. Да уведомява незабавно органите на ПБС (Пожарна безопасност и спасяване) при констатиране на пожар в охранявания обект.

1.8. При констатиране на проникване в/или нарушена цялост на обекта, да осигури физическата охрана на обекта до пристигане на Възложителя или негов представител.

1.9. Контролира техническата изправност на монтираните елементи и съоръжения от охранителната система и при необходимост извършва подмяна на повредената или унищожена техника за сметка на Възложителя или виновното лице.

1.10. Да пази тайна и не прави достояние на трети лица всички данни и факти станали му известни при изпълнение на задълженията си.

1.11. До 5-то число на всеки месец да дава на Възложителя справка за състоянието и функционирането на охранителната дейност и техника.

1.12. В случаите на задействие на инсталирани охранителни системи в обекта, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешните инструкции, изготвени от фирмата Изпълнител, съгласувани с Възложителя.

1.13. Изпълнителят да осигури взаимодействие с други негови групи (мобилни или стационарни) и с органите на МВР при необходимост;

1.14. Да се използват GPRS предаватели с възможност за дублиране на сигнала чрез две независими честоти /2 сим карти/.

1.15. Свързване на централата с втори независим радиопредавател /трансмитер/ за подсигуряване на обекта чрез радио канал. Охранителната фирма да представи разрешение за ползване на собствена радиочестота от Комисия за регулиране на съобщенията.

1.16. Връзката между GPRS предавателя и централата да се осъществява по серийна връзка и дублиране през PJM входовете на централата към предавателя.

1.17. Тестовете между GPRS предавателя и ОДЦ /оперативен диспечерски център/ на охранителната фирма да се осъществява на всеки 90 секунди /максимално време за тест/.

1.18. Фирмата да разполага с реагиращи автопатрулни екипи. Доказва се с копие на талони на автомобили.

1.19. Фирмата да разполага със собствен ОДЦ /оперативен диспечерски център/ за анализ и обработка на сигналите.

1.20. Всяка централа да е свързана с отделени предаватели.

1.21. Възможност за включване на сигналите от пожаро известителната система към контролния център на охранителната фирма

1.22. Извършване на безплатна техническа профилактика на сигнално охранителните системи от технически лица – периодичност на 3 месец


Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.

Указания за подготовка на офертата


При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа към следните изисквания:
1. Образец на оферта

1.1. Попълват се данните на кандидата, които са необходими за кореспонденция през време на провеждане на процедурата и за оформяне на договора в случай, че кандидатът бъде избран за изпълнител на поръчката, за връщане на гаранцията за изпълнение;2. Документи от офертата

  1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено копие;

2.2. Заверено копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

2.3. Оригинал на застрахователна полица „Професионална отговорност на охранителната фирма”, издадена в полза на Възложителя с покрити всички рискове по извършване на дейността, съгласно проекто-договора;

2.4. Копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" или от упълномощени от него лица;

2.5. Копие на удостоверения за квалификационна група (минимум трета) по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи;

2.6. Списък на физическите лица, които ще упражняват охранителната дейност;

2.7. Референции за подобни изпълнени обекти (минимум три броя);

2.8. Документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки;

2.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

2.10. Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки;

2.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора;

2.12 Декларация за спазено изискване за закрила на заетостта;

2.13. Техническо предложение по образец на Възложителя;

2.14. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника. Всички представени документи, които са копия на оригинали, издадени от съответни компетентни органи, трябва да бъдат заверени като “Вярно с оригинала” с подпис и печат на Кандидата.

2.15. Копие от лицензия за радиочестота от Комисията за регулиране на съобщенията.

2.16. Декларация, с който фирмата декларира, че разполага с GPRS предаватели с възможност за дублиране на сигнала чрез две независими честоти /2 сим карти/.

2.17. Декларация, с който фирмата декларира, че връзката между GPRS предавателя и централата ще се осъществява по серийна връзка и дублиране през PJM входовете на централата към предавателя.

2.18. Декларация, с който фирмата декларира, че тестовете между GPRS предавателя и ОДЦ /оперативен диспечерски център/ на охранителната фирма ще се осъществява на всеки 90 секунди /максимално време за тест/.

2.19. Декларация, с който фирмата декларира, че разполага със собствен ОДЦ /оперативен диспечерски център/ за анализ и обработка на сигналите.

2.20. Декларация, с който фирмата декларира, че всяка централа е свързана с отделни предаватели.

2.21. Декларация, с който фирмата декларира, че има възможност за включване на сигналите от пожаро известителната система към контролния център на охранителната фирма

2.22. Копия на талони на автомобили на реагиращите автопатрулни екипи.

3. Подготовка и предаване на офертата

3.1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на кандидата. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.

3.2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки кандидат има право да промени, допълни или оттегли офертата си.

3.3. Всички страници на офертата се номерират и се подписват от лицето подписало офертата. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции.

3.4. Всеки кандидат има право да представи само една оферта. Офертата се представя в един екземпляр в запечатан непрозрачен плик. Върху плика кандидатът посочва името на поръчката, фирмата с адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и текст „Да не се отваря преди .................................”.

3.5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.

3.6. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидата оферта, която е представена след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.

Образец на оферта(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО

ЕСО ЕАД МЕР – „СОФИЯ ГРАД” бул. „Гоце Делчев” №105, п.к.1404

О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”

От ............................................................................................................................................................,(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ...................................................................................................,(улица, град, община)

......................................................................................., ЕИК..................................................................,

представлявано от ............... ...................................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, e-mail, лице за контакти ...............................................................................................,

адрес за съобщения .................................................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите изисквания, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.
Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е ................. лв. (....словом...................................), без ДДС. Предлаганата цена включва всички разходи за обект: “Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”

Декларираме, че сме запознати и приемаме условията на проекта на договора.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:

●парична сума, внесена в касата на МЕР София град на адрес: гр. София, бул. “Гоце Делчев” № 105,

●по банковата сметка на МЕР София град

BIC: KORPBGSF;

IBAN: BG97KORP92201009166601;

банка: КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД;

град/клон/офис: гр. София

● банкова гаранция, със срок на валидност, съгласно договора.

2. Документи, съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.
Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

Документи от офертата


  1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, заверено копие;

2.2. Заверено копие от удостоверението за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност;

2.3. Оригинал на застрахователна полица „Професионална отговорност на охранителната фирма”, издадена в полза на Възложителя с покрити всички рискове по извършване на дейността, съгласно проекто-договора;

2.4. Копие от лиценз за извършване на частна охранителна дейност, издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" или от упълномощени от него лица;

2.5. Копие на удостоверения за квалификационна група (минимум трета) по Правилника по безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи;

2.6. Списък на физическите лица, които ще упражняват охранителната дейност;

2.7. Референции за подобни изпълнени обекти (минимум три броя);

2.8. Документи издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки;

2.9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

2.10. Декларация по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки;

2.11. Декларация за приемане на условията в проекта на договора;

2.12 Декларация за спазено изискване за закрила на заетостта;

2.13. Техническо предложение по образец на Възложителя;

2.14. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника. Всички представени документи, които са копия на оригинали, издадени от съответни компетентни органи, трябва да бъдат заверени като “Вярно с оригинала” с подпис и печат на Кандидата.

2.15. Копие от лицензия за радиочестота от Комисията за регулиране на съобщенията.

2.16. Декларация, с който фирмата декларира, че разполага с GPRS предаватели с възможност за дублиране на сигнала чрез две независими честоти /2 сим карти/.

2.17. Декларация, с който фирмата декларира, че връзката между GPRS предавателя и централата ще се осъществява по серийна връзка и дублиране през PJM входовете на централата към предавателя.

2.18. Декларация, с който фирмата декларира, че тестовете между GPRS предавателя и ОДЦ /оперативен диспечерски център/ на охранителната фирма ще се осъществява на всеки 90 секунди /максимално време за тест/.

2.19. Декларация, с който фирмата декларира, че разполага със собствен ОДЦ /оперативен диспечерски център/ за анализ и обработка на сигналите.

2.20. Декларация, с който фирмата декларира, че всяка централа е свързана с отделни предаватели.

2.21. Декларация, с който фирмата декларира, че има възможност за включване на сигналите от пожаро известителната система към контролния център на охранителната фирма

2.22. Копия на талони на автомобили на реагиращите автопатрулни екипи.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №..............................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр........................................................................................,

адрес:......................... ...............................................................................................................................,

(постоянен адрес)
в качеството ми на....... ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на..............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)


участник в обществена поръчка с предмет: “Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, минималната цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки и условията на труд.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс
Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:............................

(подпис и печат)
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр........................................................................................,

адрес:......................... ...............................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на................................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”

ДЕКЛАРИРАМ
списък с договори с предмет като този на обявената процедура, възложени през последните 3 години:
Възложител


Наименование на поръчката

дата/година на възлагане на договора;

година на приключване на договора

Стойност

Допълнителни данни за поръчката

(кратко описание на поръчката)

1
2
3Приложения: 1. Препоръки или други документи, доказващи доброто изпълнение на договорите.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ -ата............................................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .....................................................................– гр........................................................................................,

адрес:......................... ...............................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ............................................................................................................................

(посочете длъжността)

на...............................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”
декларирам, че съм запознат и приемам условията в проекта на договор.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР:..........................(подпис и печат)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният...................................................................................................................................................................................................................

с адрес: ...........................................................................................................................................................................................................................................

лична карта № ..............................., изд. на ......................................г. от МВР гр. .........................................................................................

в качеството си на ................................................................................................................................................................................................................

на ..........................................................................................................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

вписано в търговския регистър на ....................................................................................................... окръжен съд с решение по ф.д.№ ................./..........................г.на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ...............................................................


ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество няма член на свой управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

 2. Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писменно да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената от Възложителя обществена поръчка.


Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

............................ г. Декларатор: ........................

гр. ........................... /име фамилия/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният...................................................................................................................................................................................................................

с адрес: ............................................................................................................................................................................................................................................

лична карта № ..............................., изд. на ......................................г. от МВР гр. ........................................................................................

в качеството си на ...............................................................................................................................................................................................................

на .........................................................................................................................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

вписано в търговския регистър на ....................................................................................................... окръжен съд с решение по ф.д.№ ................./..........................г.на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ..................................................

ДЕКЛАРИРАМ:


 1. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;

 2. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по ливидация или в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;

 3. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон

(в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си)

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провежданата на обявената от Възложителя процедура.

Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.
............................ г. Декларатор: ........................

гр. ........................... /име фамилия/(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО

ЕСО ЕАД МЕР – „СОФИЯ ГРАД

бул. „Гоце Делчев” №105, п.к.1404
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”


От .............................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

срок за изпълнение на поръчката: една година, считано от датата на протокола за предаване на обекта (обектите) за поддръжка на сигнално охранителна техника и извършване на охрана с технически средства .

обхват на поръчката:

(Описват се предлаганите от участника обхват, съдържание и проектни решения за всеки отделен етап; Предлага се работна програма по етапи и дейности и др.)

- Декларираме, че е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.
Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

(длъжност на представляващия участника)
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО

ЕСО ЕАД МЕР – „СОФИЯ ГРАД бул. „Гоце Делчев” №105, п.к.1404

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”От ..........................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:
1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС.


ЦЕНОВА ТАБЛИЦАОбект

Цена
лв./месец


Стойност
за година


I.

Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа в МЕР – София град:

 

 

1

п/ст “Камбаните”

 

 

2

п/ст “Княжево”

 

 

Общо I :

 

 

II.

Извършване на охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) в МЕР – София град

 

 

1

п/ст ” Камбаните”

 

 

2

п/ст “Княжево”

 

 

Общо II :

 

 

Всичко ( I+II):

 

 

Горните единични цени са образувани при спазване на изискването за минимална цена на труда


при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................

(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

ДОГОВОР
от ...............2013 год.

Днес .............. 2013 год. в гр.София между:

„Eлектроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД), „Мрежови експлоатационен район София град” със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Гоце Делчев” №105, община „Триадица”, ЕИК 1752013040100, представлявано от Чавдар Георгиев Гергов – Ръководител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

......................................................................................................................................................,с Идент. № /л.к./ .................. ............................, Идент. № ДДС /ЕГН/ ............................................., със седалище и адрес на управлениe ......................................................................................................................................................

представлявано от .......................................................................................................................................................

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящият договор за следното:1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема възмездно да осъществява Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град - п/ст „Камбаните” и п/ст „Княжево ”считано от .................................год.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на възложените дейности за целия срок на договора e ....................../........................../ лева без ДДС. Цената е определена съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към нея и включва:

2.1.1. Месечна такса за реагиране на алармени сигнали е в размер .............../......................../ лева без ДДС.

2.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл.2.1.1. в размер на 100 %, ежемесечно след изпълнението на услугата, в срок до 25 календарни дни и след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по буква (б)

(б) Протокол, удостоверяващ качественото изпълнение на услугата


3. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

3.1 Срокът на договора е 1 (една) година, считано от датата на влизане на договора в сила.

3.2 Договора влиза в сила от датата, на която е съставен протокол за предаване обекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.3. Окончателното завършване на охраната по настоящия договор ще се установи с подписване на протокол за предаване обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.4. Настоящият договор може да бъде прекратен :

(а) С изтичане на срока, за който е сключен;

(б) Предсрочно - по взаимно съгласие на страните;

(в) Едностранно от Възложителя;3.5. Действието на договора може да бъде прекратено по всяко време с едностранно писмено уведомление, в случай на промяна на нормативната уредба, ликвидация или промяна на страните по договора, както и други обективни причини от подобен на изброените характер, които възпрепятстват изпълнението на договора.
4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнението му в размер на 3% /три процента/ от неговата обща стойност по т. 2.1. от договора. Гаранцията се представя под формата на неотменяема, безусловна банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или парична сума, внесена в касата или по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4.2. Гаранцията е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за вреди, причинени от неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.3. Изпълнителят се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение на договора за срока по чл.3.1.плюс 30 (тридесет) календарни дни.

4.4. При липса на претенции, гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него
5. ЗАСТРАХОВКИ

5.1. При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на застрахователна полица Професионална отговорност на охранителната фирма, издадена в полза на Възложителя, с покрити всички рискове по извършване на дейността: “ Абонаментно обслужване на системи за сигнално охранителна техника (СОТ) и системи за контрол на достъпа; Извършване на охрани с технически средства (СОТ) на територията на МЕР София град – п/ст Камбаните и п/ст Княжево.

5.2. По силата на застрахователния договор да бъде покрит риск възникването на материални щети поради незаконно посегателство при неправилни или неспазени съгласно договора за охрана действия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при наличие на събитие при изпълнение на договорните задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.3. Условия на застрахователния договор:

 • ЗАСТРАХОВАН: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

 • Възложител: ЕСО ЕАД МЕР София град;

 • Отговорност за едно събитие – минимум 10 000 лева, но не по-малко от стойността на щетата по възстановителна цена;

 • Застрахователен лимит – минимум 50 000 лева;

 • Период на полицата – срока за изпълнение на договора

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимата информация по всички въпроси, свързани с предмета на действието на този договор.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лица за контакти за обекта с точно посочени данни и начини за свръзка, които да бъдат инструктирани относно техническите и други предписания във връзка с монтираните съоръжения на СОТ.

6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва проверка на охраняваните помещения винаги преди първоначалното включване на обекта към охрана.

6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до охраняваните обекти по всяко време, след предварително съгласуване, за отстраняване на евентуални неизправности по съоръженията и за проверка на помещенията при сигнал за проникване.

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спазва техническите и други предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с монтираните съоръжения на СОТ. Всички разходи по отстраняването на повредите по сигнално-охранителната техника са за сметка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 10 /десет/ дни преди започване на предстоящ ремонт или промяна в инфраструктурата около охранявания обект, конфигурацията на охраняваните помещения, промяна в режима на охрана, промяна в работното време и др.

6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно дежурния диспечерен център на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране на каквато и да е неизправност на охранителната система.

6.8.  Нарушението се констатира с протокол, съставен от екипа на автопатрула, посетил обекта.

6.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури опазването в тайна принципа на действие и техническите данни на СОТ, а така също и кода на обекта.
7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осъществява охрана със СОТ и охранителен състав, необходим за реагиране в случай на нарушение в обекта денонощно при включена система.

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури реагирането с охранителни сили на сигнали от СОТ в обекта. Време за реакция до ....... минути.

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирана неизправност в техническите съоръжения на СОТ да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и незабавно да пристъпи към отстраняване на неизправностите.

7.4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да дава предписания за допълнително физическо укрепване на охранявания обект.

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запази строго поверителния характер на информацията, включваща планове на помещения и сгради, разположение на охрана, начини и условия за осъществяване на охраната, разположение на съоръжения и инсталации, както и всякакви други данни за обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, станали му известни по повод изпълнение на задълженията по този договор, включително и след прекратяване на неговото действие.

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да охранява посоченият в договора обект на непрекъснат 24 часа денонощен режим на охраната от 0:00ч. до 24:00ч., който включва незабавна регистрация и реакция на сигнали, получени в дежурната част от монтираните на обекта технически средства с цел опазване имуществото и целостта на обекта.

7.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури свои служители в охранявания обект, до 10 минути при получаването на алармен сигнал и предприеме необходимите действия за предотвратяване на пресичане и незаконно проникване в обекта и посегателство върху охраняваното имущество

7.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно органите на МВР след констатиране на незаконно проникване или опит за свършване на такова и оказва съдействие за запазване на обстоятелствата - извършване на оглед, намиране на свидетели и др.

7.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява незабавно органите на ПБС (Пожарна безопасност и спасяване) при констатиране на пожар в охранявания обект.

7.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатиране на проникване в/или нарушена цялост на обекта, да осигури физическата охрана на обекта до пристигане на Възложителя или негов представител.

7.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да контролира техническата изправност на монтираните елементи и съоръжения от охранителната система и при необходимост извършва подмяна на повредената или унищожена техника за сметка на Възложителя или виновното лице.

7.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази тайна и да не прави достояние на трети лица всички данни и факти станали му известни при изпълнение на задълженията си.

7.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава до 5-то число на всеки месец да дава на Възложителя справка за състоянието и функционирането на охранителната дейност и техника.

7.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случаите на задействие на инсталирани охранителни системи в обекта, действията на охранителите да бъдат в съответствие с вътрешните инструкции, изготвени от фирмата Изпълнител, съгласувани с Възложителя.

7.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури взаимодействие с други негови групи (мобилни или стационарни) и с органите на МВР при необходимост;

7.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва безплатна техническа профилактика на сигнално охранителните системи от технически лица – периодичност на 3 месец, което да удостоверява с протокол.

8. НЕУСТОЙКИ И ОТГОВОРНОСТИ.

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за щетите и вредите, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на неправомерни действия, наречени "посегателства", изразяващи се във взломни кражби или грабежи на охраняваното имущество на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изнасяне на материални ценности от обектите и/или повреждането им. За посегателствата по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва оглед на местопроизшествието от компетентни
органи.

8.2. Размерът на дължимото обезщетение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и сроковете за изплащането му се уточняват с двустранен протокол. Определеният срок за
изплащане не може да бъде по-кратък от 1 /един/ месец и по-дълъг от 6 /шест/
месеца. В протокола се вписва видът, количеството и стойността на имуществото,
което е обект на посегателство, по данни от счетоводни документи и регистри на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на база пазарни цени.

8.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от плащане на сумата само в случай, че застрахователното дружество покрие в пълен размер иска, който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е

предявил към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 5 /пет/ календарни дни преди изтичане на крайния срок за плащане от двустранния протокол по предходния член.8.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност за посегателства,
извършени в срока на действие на договора, независимо, че към момента на
започване на процесуалните действия по откриване на извършителя, съствянето на
двустранния протокол и изплащането на обезщетението, този срок е изтекъл.

8.5.При забава на изпълнение на задължения по този договор, неизправната
страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,01 % на ден, но не повече от 5
% от стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди в
случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

8.6.Сумите за неустойки, щети, вреди, обезщетения и пропуснати ползи се
заплащат в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на претенцията.

8.7. Неустойката за закъснение се начислява върху общата стойност на договора
без ДДС.

8.8. ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ не носи имуществена отговорност и не дължи обезщетение на ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ за:

а) имуществени вреди, настъпили вследствие на кражба, която не е извършена чрез разрушаване, повреждане или подкопаване на прегради и (или) съоръжения, здраво направени за защита на имот или лица;

б) косвени (непреки) вреди(загуби) от всякакъв вид и естество;

в) имуществени вреди, ако събитието по алинея първа на настоящия член е настъпило по вина на ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ поради неспазване на задължителните предписания и изисквания, съгласно настоящия Договор.

г) имуществени вреди от кражба, извършена без телесно проникване на лице(а) във вътрешността на охранявания обект, както и за унищожаване или повреда на вещи при или по повод на приготовление или опит за такава кражба, в частност имуществени вреди, настъпили в резултат на кражби от витрина;

д) имуществени вреди, настъпили в рамките на времето за охрана, ако охранителната система в обекта не е била включена от ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител в обекта.

е) имуществени вреди, причинени от хулигански подбуди;

ж) неимуществени вреди.


9.НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

9.1.Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни някое от задълженията си по този договор.
10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

10.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

11.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1.Този договор може да се прекрати:

11.1.1.По взаимно писмено съгласие на страните.

11.1.2.При условията на чл.10.4.

11.1.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да са налице обстоятелствата по чл. 10.1. или в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.

11.1.4. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие.

11.2. В случаите на чл. 11.1.3. и 11.1.4., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

11.3.В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

11.4.В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния споразумителен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл. 11.3, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
12.СПОРОВЕ

12.1.Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.
13.УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

13.1.Договорът влиза в сила след подписването му от двете страни и представяне на гаранция за изпълнение;
14.СЪОБЩЕНИЯ

14.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

14.2.За дата на съобщението се счита:

-датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

-датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

-датата на приемането – при изпращане по факс.


15.други УСЛОВИЯ

15.1.Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

15.2.За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.
Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1.Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка.

2.Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Раздел VІ: образец на банкова гаранция за изпълнение на договор
До

ЕСО ЕАД

гр. София 1404

бул. „Гоце Делчев”, № 105

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашето писмено искане за плащане, или SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
 

Подпис и печат,(БАНКА)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница