Списък на публикационната активност и участия в научни форуми на специалистите и академичния съставстраница1/4
Дата18.11.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
  1   2   3   4

Приложение към Критерий 2: Ресурсно осигуряване на учебния процес, т. 2.6

СПИСЪК

НА ПУБЛИКАЦИОННАТА АКТИВНОСТ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ И АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ

В „СИТИ КЛИНИК УМБАЛ“ ЕООД, ВТОРА КЛИНИЧНА БАЗА,

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2012 – 2016

 1. Клиника медицинска онкология

Публикации в специализирани български и научни списания (20)

 1. Дудов А. Повлияване на неоангиогенезата при авансирал рак на простатата. Списание на Българското онкологично дружество. 2012, 8, 3, 20-25.

 2. Дудов А. Продукти таргетиращи микротубулите. Списание на Българското онкологично дружество. 2012, 8, 3, 26-39.

 3. Дудов А. Андроген депривационна терапия. Списание на Българското онкологично дружество. 2012, 8, 3, 40-45.

 4. Дудов А. Denosumab (Prolia) - нов продукт за профилактика и лечение на костна загуба при пациенти с постменопаузална остеопороза или при пациенти с онкологични заболявания, които провеждат хормонотерапия. Списание на Българското онкологично научно дружество. 2012, 8, 1, 15-21.

 5. Дудов А., Ганчева С. Ендокринна терапия при метастазирал рак на простатата. Списание на Блъгарското онкологично дружество. 2012, 8, 3, 46-51.

 6. Dudov A., Quinn D., Nemunaitis J., Fuloria J., Britten C., Gabrail N., Yee L., Acharya M., Chan K., Cohen N. Ефект на цитохром Р450 2С19 инхибитора Омепразол върху фармакокинетиката и профила на безопасност на Бортезомиб при пациенти с авансирали солидни тумори, Неходчкинов лимхом или множествен миелом. Списание на Българското онкологично дружество. 2012, 8, 3, 10-19.

 7. Йонова Д., Дудов А. Denosumab: нова таргетна терапия за лечение на намалена костна плътност с различна генеза. Списание на Българското отнкологично дружество. 2012, 8, 1, 9-14.

 8. Йонова Д., Дудов А. Denosumab (XGEVA) - съвременният избор за лечение на костни метастази при солидни тумори. Списание на Българското отнкологично дружество. 2012, 8, 1, 22-30.

 9. Драгунина Е., Дудов A. Невроендокринни тумори - радионуклеидно лечение. Списание на Българското онкологично дружество. 2013, 9, 2, 42-47.

 10. Драгунина E., Дудов A. Геномна нестабилност - роля в онкогенезата. Списание на Българското анкологична дружество. 2013, 9, 3, 26-31.

 11. Драгунина E., Дудов A. Геномна нестабилност при колоректален карцином. Списание на Българското онкологично дружество. 2013, 9, 3, 32-38.

 12. Драгунина E., Дудов A. Лекарства и хранителни екстракти за намаляване на риска от рак. Списание на Българското онкологично дружество. 2013, 9, 3, 46-53.

 13. Дудов А. MTOR1 - една сполучливо подбрана мишена в онкологията. Списание на българското онкологично дружество. 2013, 9, 1, 39-41.

 14. Ганчева С., Дудов А. Цетуксимаб в лечението на локално-авансиралите тумори на глава и шия. Списание на Българското отнкологично дружество. 2013, 9, 2, 4-9.

 15. Ганчева С., Дудов А. Цетуксимаб в лечението на рецидивирали и/или метастазирали тумори на глава и шия. Списание на Българското отнкологично дружество. 2013, 9, 2, 10-12.

 16. Харадинов К., Дудов А. Системи и пътища на сигнална трансдукция. Списание на Българското отнкологично дружество. 2013, 9, 3, 39-45.

 17. Дудов А., Мангалджиев Р., Големанова Е. Cabazitaxel за лечение на метастазирал резистентен на кастрация рак на простатата, прогресиращ след лечение с Доцетаксел: обзор на данни от регистрационното изпитване. Списание на Българското онкологично дружество. 2013, 9, 1, 33-38.

 18. Дудов А. Злокачествени неоплазии свързани със СПИН. Списание на Българското онкологично дружество. 2014, 10, 2, 4-28.

 19. Дудов А. Ранното приложение на Доцетаксел в комбинация с хормонална терапия увеличава преживяемостта при пациенти с метастатичен простатен карцином: резултати от изпитването ECOG E3805. Списание на Българското онкологично дружество. 2014, 10, 2, 29-30.

 20. Дудов А. Таргетиране на дефектите в ДНК репарацията при овариален карцином с BRCA мутации. Списание на Българското онкологично дружество. 2015, 11, 4, 4-8.

Публикации учебни материали – учебници, сборници, ръководства (6)

 1. Дудов А., Калев Д. Лекарствено повлияване на неоангиогенезата при авансирал простатен карцином. Клинично поведение при простатен карцином. Учебна книга, 2012. 187- 198.

 2. Дудов А., Ганчева С. Хормонотерапия при метастатичен простатен карцином. Клинично поведение при простатен карцином, Учебна книга, 2012. Под редакцията на доц. д-р Димитър Калев, автори, 207-215

 3. Дудов А., Ганчева С., Нейков К. Контрол на симптоми. Поведение при простатен карцином. Клинично ръководство, основано на доказателства. 2012. 135-144.

 4. Дудов А. Лечение на хормонален синдром при невроендокринни тумори. Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори. Клинично ръководство, основано на доказателства. Варна, 2012. 75-78.

 5. Дудов А. Последващо наблюдение при торакални и гастроентеропанкреасни тумори. Поведение при торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори. Клинично ръководство, основано на доказателства. Варна, 2012. 97-100.

 6. Куртева Г., Дудов А., Калев Д., Миланова Ж. Национални медицински стандарти за системно лекарствено лечение, оценка на лечебен ефект и проследяване на злокачествени солидни тумори при възрастни. Учебна книга, 2013.

Публикации в международни научни списания (1)

 1. Mieog JS., Morden JP., Biss JM., Coombes RC., van de Velde CJ., Dudov A. et al. IES Steering Committee, Collaborators. Carpal tunnel syndrome and musculoskeletal symptoms in postmenopausal women with early breast cancer treated with Exemestane or Tamoxifen after 2-3 years of Tamoxifen: a retrospective analysis of the Intergroup Exemestane Study. Lancet Oncology. Apr. 2012. 13(4):420-32. IF 25.117. 1. Клиника по гастроентерология

Научни публикации (48):

 1. Ханджиев С., Кацаров К., Дунков 3., Стоянова Д. CEUS в ежедневната практика – извънчернодробно приложение. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук. 2012, бр. 2-3, с. 19.

 2. Ханджиев С., Кацаров К., Дунков 3. Течно еквивалентни колекции в коремните органи, свободното перитонеално и ретроперитонеално пространство – предизвикателство и източник на диагностични грешки. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук. 2012, бр. 2-3, с. 18.

 3. Ханджиев С., Стоянова Д., Томова Д. Абдоминален ултразвук в условия на спешност – възможности и ограничения – опитът на ВМА. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук. 2012, бр. 2-3, с. 20.

 4. Djerassi R., Tsocheva T., Bogov B., Ljubomirova M., Georgiev M., Slavov Ch., Handjev S., Tomov B. Is contrast enhanced ultrasound sufficient for the diagnosis of rhe renal tumors? EUROSON, 2012, Spain (Eur. J. of US).

 5. Handzhiev S., Bellot P., Welker M-W., Soriano G., von Schaewen M., Appenrodt B., Wiest R., Whittaker St., Tzonev R., Verslype Chr., Moench Chr., Zeuzem S., Sauerbruch T., Guarner C., Schott Ek., Johnson N., Petrov A., Katzarov K., Nevens Fr., Zapater P., Such. J. Automated low flow pump system for the treatment of refractory ascites: A multi-center safety and efficacy study. Journal of Hepatology, 2013, vol. 58, p. 922–927.

 6. Ханджиев С., Кацаров К., Дунков З., Стоянова Д. и др. Усложнения при извършване на ехографски асистирани перкутанни процедури самостоятелно или съчетано с ренгенов и епископски контрол. Сп. Диагностичен и терепавтичен ултразвук. 2013, бр. 2-3, с. 15.

 7. Ханджиев С., Кацаров К. Перкутанна контрастно усилена ехографска холангиография – Диагностичен и терепавтичен ултразвук. 2013, бр. 2-3, с. 16.

 8. Ханджиев С. Първичен рак на черния дроб. Епидемиология. Рискови фактори. Мултидисциплинарен подход за диагноза и лечение. Инфо. 2013, бр. 11, с. 30-31.

 9. Ханджиев С. Ехографска диагноза на острия панкреатит – Остър панкреатит. Инфо. 2013, бр. 11, с. 33-36.

 10. Ханджиев С., Георгиева Ж. Панкреасни метастази – казуистика или не? Сп. Диагностичен и терепавтичен ултразвук. 2014, бр. 2-3.

 11. Ханджиев С. Усложнения след перкутанна радиофреквентна аблация (РФА) по повод чернодробни малигноми. Сп. Военна медицина, бр. 1-2, 2014.

 12. Ханджиев С., Кацаров К. Биломна болест. Причинно-следствена зависимост. Предиктивни фактори на протичане и комплексен (комбиниран) терапевтичен подход. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 1, 2014.

 13. Ханджиев С. Биломна болест. Причинно-следствена зависимост. Предиктивни фактори на протичане и комплексен (комбиниран) терапевтичен подход. Сп. Военна медицина, бр. 1-2, 2014.

 14. Ханджиев С. Перкутанна интрадуктална контрастно-усилена ултразвукова холангиография. Сп. Физикална, куротна и рехабилиционна медицина, бр. 1-2, 2014.

 15. Ханджиев С. Усложнения, свързани с извършени перкутанни биопсии на черен дроб, панкреас, лимфни възли и тумори в ретроперитонеалното пространство под ехеграфски контрол. Сп. Военна медицина, бр. 1-2, 2014.

 16. Ханджиев С. Ехографска диагноза на остър панкреатит. Глава от книга: Остър панкреатит: диагностика и лечение. Издател Марведа ООД, 2005.

 17. Handjiev S. Percutaneous Intraductal Contrast-enhanced Ultrasonic Cholangiogrphy. 26th Congress of the Europian Federation of Societies in Medicine and Biology. Tel Aviv, 2014 (Eur. J. of US).

 18. The Liver Meeting Boston, November 2014 - Abstract in Hepatology v.60, № 1.

 19. Ханджиев С., Кацаров К., Владов Н. Епидемиология, класификация, патологични аспекти и терапевтично поведение на екстрахепаталния холангиокарцином. Сп. Военна медицина, бр.2, 2014.

 20. Ханджиев С., Георгиева Ж. Неходжкинов лимфом (НХЛ). Класификация. Място на перкутанната абдоминална насочена по ултразвуков (УЗ) контрол дебелоиглена биопсия (ДИБ) на лимфни възли за хистоморфологичната диагноза с представяне на случаи. Сп. Военна медицина, бр. 2, 2014.

 21. Ханджиев С. Клинично приложение на Transmetil. Сп. Медик Арт, бр. 5, 2015, стр. 63-70.

 22. Handzhiev S. Isolated form of liver tuberculosis – case report and review of the literature. EUROSON 2015, Nov. 2015 Athens, Abstract Book, P121.

 23. Handzhiev S. Role and place of Abdominal Ultrasound (US) for the diagnosis, treatment and follow-up in cases with intrahepatic and extrahepatic cholangiocarcinoma (IHCC, EHCC). A ten-year experience. EUROSON 2015, Nov. 2015 Athens, Abstract Book, P122.

 24. Ханджиев С. Перкутанна интрадуктална контрастно-усилена ултразвукова холангиография (ПИКУХГ). Сп. Диагностичен и терапевртичен ултразвук, бр. 2, 2015, стр. 57-62.

 25. Ханджиев С. Неходжкинов лимфом (НХЛ). Класификация. Място на перкутанната абдоминална насочена под ултразвуков (УЗ) контрол дебелоиглена биопсия (ДИБ) на лимфни възли за хистоморфологичната диагноза с представяне на случаи. Сп. Диагностичен и терапевртичен ултразвук, бр. 2, 2015, стр. 62-67.

 26. Ханджиев С., Кацаров К. Биломна болест. Причинно-следствена зависимост. Предиктивни фактори на протичане и комплексен (комбиниран) терапевтичен подход. Сп. Българска хепатогастроентерология, бр. 2, 2015, стр. 41-45.

 27. Ханджиев С., Кацаров К., Владов Н. Епидемиология, класификация, патологични аспекти и терапевтично поведение на екстрахепаталния холангиокарцином (ХЦК). сп. Българска хепатогастроентерология, бр. 2, 2015, стр. 55-58.

 28. Ханджиев С., Кацаров К., Владов Н., Кисьова И., Лилов М. Лечебно поведение и стратегии при Интермедиерният стадий на първичен хепатоцелуларен карцином (IM HCC). Сп. Българска хепатогастроентерология, бр. 1, 2015, стр. 15-18.

 29. Ханджиев С. Класификация и диагностично-терапевтичен алгоритъм като модел на поведение хепатоцелуларният карцином (НСС). Сборник доклади и резюмета. Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Бургас, юни 2015, стр. 8-11.

 30. Ханджиев С. Резюме на представяне на клиничен случай. Сборник доклади и резюмета. Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Бургас, юни 2015, стр. 60-61.

 31. Ханджиев С. Резюме на представяне на клиничен случай. Сборник доклади и резюмета. Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Бургас, юни 2015, стр. 62-63.

 32. Ханджиев С., Кацаров К., Владов Н. Холангиоцелуларен карцином – епидемиологиия, диагностични и терапевтични предизвикателства. Сп. Medi Call, юни 2016, стр. 84-88.

 33. Ханджиев С. Насоки за терапевтичен подход при хроничен хепатит С, съобразени с новите медикаментозни режими и препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за тяхното приложение. Сп. Medic Art, бр. 4 2016, стр. 26-31.

 34. Ханджиев С., Петров А., Попов Й., Перухова М., Анталавичева М. Въможности на контрастно-усилената ехография на вътречернодробни извънчернодробни лезии. Сборник резюмета. Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Варна, юни 2016, стр. 72-73.

 35. Ханджиев С., Петров А., Чавушян А., Попов Й., Анталавичева М. Постполипектомичен електрокоагулациен синдром – една рядка причина за остра абдоминална болка. Сборник резюмета. Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Варна, юни 2016, стр. 67-72.

 36. Ханджиев С., Попов Й. Остър или хроничен вирусен хепатит С при пациентка с Болест на Bechterew. Сборник резюмета. Национална конференция по гастроентерология с международно участие. Варна, юни 2016, стр. 64-67.

 37. Ханджиев С., Стоянова Д., Кисьова И., Стойнева В., Попов Й. Контрастно-усилената ехография (CEUS) – потенциален индикатор на активно кървене с възможност за локализиране на източника – още една необходимост за приложение в клиничната практика. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук. бр. 1, 2016, стр. 20-27.

 38. Ханджиев С., Петров А., Попов Й., Перухова М., Анталавичева М. Възможности на контрастно усилената ехография на вътречернодробни и извънчернодробни лезии. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 1, 2016, стр. 27-32.

 39. Ханджиев С., Петров А., Дудов А., Хаджиева Т., Анталавичева М., Попов Й., Петрова К., Стойнова В., Бошнакова Ц., Попов Д. Втора малигнена неоплазия, последвала лъче- и химиотерапия по повод друг малигном. Случаи от практиката. Сп. Онкология, 2017 (приета за печат).

 40. Nikolova N., Antonov K., Jelev D., Mateva L., Krastev Z. The cytokine IP-10 in chronic HBV and HCV infection. Journal of IMAB, 2013, Jul-Dec; 19(3):442-447 (online).

 41. Nikolova N., Antonov K., Jelev D., Mateva L., Krastev Z. Could Inosine pranobex and Ribavirin in combination restore immune competence in chronic HCV advanced liver disease? Midinform, Issue 1, 2014, 35-44 (online).

 42. Krastev Z., Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Mateva L. Inosine pranobex (Isoprinosine) – A potential аdjuvant in the management of chronic HBV Infection. Midinform, Issue 2, 2015 (под печат).

 43. Николова Н. Особености на хроничния HBeAg – негативен хепатит. 2, 2014.

 44. Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Mateva L., Krastev Z. The decrease of HBsAg during nucleos(t)ide analogues therapy in Bulgarian patients. Biotechnology& Biotechnological Equipment (online). Published online: 30 Apr 2015; IF 0.31.

 45. Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Mateva L., Krastev Z. HBsAg-guided extension of Peg-IFN therapy in HBeAg-negative responders. Medinform, Issue 4, 2015 (345-356).

 46. Dzekova-Vidimliski P., Nikolov I., Matevska-Geshkovska N., Boyanova Y., Nikolova N., Antonov K., Mateva L., Dimovski A., Rostaing L., Šikole A. Search for the presence of occult hepatitis C in patients with treatment-induced viral clearance using an ultrasensitive assay. Srp Arh Celok Lek. 2016, Jul-Aug; 144(7-8):418-423. IF 0.277.

 47. Dzekova-Vidimliski P., Nikolov I., Sikole A., Matevska-Geshkovska N., Dimovski A., Boyanova Y., Nikolova N., Romanciuc G., Dumitrascu D., Caloska-Ivanova V., Joksimovic N., Antonov K., Mateva L., Rostaing L. Genetic predictors of the response to the treatment of hepatitis C virus infection. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. Submitted: 15 July 2015. IF 0.652.

 48. Ханджиев С., Кацаров К., Дунков З., Владов Н., Симеонова М., Стоянова Д. Предиктивни фактори за успешното лечение на биломите. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 2, 2011.

Участия в конгреси и конференции (43):

 1. Ханджиев С. Презентация Impact of Minimal hepatic encephalopathy (MHE) on daily functioning and quality of life. Симпозиум на фирма Libra, м. април 2013г.

 2. Ханджиев С. Лечение на чернодробни лезии с локални аблационни техники – възможности и критерии за приложение при Гастроинтестинални стромални тумори (ГИСТ). Презентация пред Сдружение ГИСТ, м. декември, 2013г.

 3. Ханджиев С. Презентация „Essentiale Forte N – минало, настояще и бъдеще в хепатопротекцията. Клинично приложение днес“. Фирмен симпозиум Sanofi, април, 2014.

 4. Ханджиев С., Кацаров К., Дунков З., Кацаров А., Стоянова Д., Владов Н. Комплексен диагностично-терапевтичен подход при холангиоцелуларния карцином като модел на туморите на клацкин. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, 2014, 2-3, с. 21.

 5. Ханджиев С., Стоянова Д. Ултрасонографията като образен модератор и мониторинг при неоперирани пострадали със закрита коремна травма. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 2-3, 2014, с. 23.

 6. Ханджиев С., Кацаров К. Перкутанна контраст-усилена ехографска холангиография. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 2-3, 2013.

 7. Ханджиев С., Кацаров К., Дунков З., Стоянова Д., Сергеев С., Мутафчийски В., Василевски И., Луканова Ц. Усложнения при извършване на ехографски асистирани перкутанни процедури самостоятелно или съчетано с рентгенов и ендоскопски контрол. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 2-3, 2013.

 8. Ханджиев С., Кацаров К. Владов Н. Хепатоцелуларен карцином (HCC). Диагностично-терапевтични стратегии и ролята на абдоминалната ехография (УЗТ). Случаи от практиката. Резюме. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 2, 2015, стр. 26.

 9. Ханджиев С., Георгиева Ж., Стоянова Д., Кацаров А., Кисьова И., Михова А., Христоскова Р., Факирова А. Неходжкиновлимфом (НХЛ). Класификация. Място на перкутанната абдоминална насочена под ултразвуков (УЗ) контрол дебелоиглена биопсия (ДИБ) на лимфни възли за хистоморфологичната диагноза с представяне на случаи. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр. 2, 2015, стр. 20.

 10. Ханджиев С., Попов Й. Изолирана форма на чернодробна туберкулоза. Клиничен случай и преглед на литературата. Сп. Диагностичен и терапевтичен ултразвук, бр .2, 2015, стр. 17-18.

 11. Ханджиев С. Презентация HCC: Терапевтични стратегии. Случаи от практиката. Bayer, фирмен симпозиум, 12 март 2015.

 12. Ханджиев С. Клинично приложение на Transmetil (Ademetionine) и Kreon. Случаи от практиката. Фирмена среща (Mylan). Общопрактикуващи лекари, 24 март 2015.

 13. Матева Л., Кацаров К., Ханджиев С., Алексиев А. Сателитен симпозиум на Мylan: Лечение с хепатопротектори при пациенти с хронични чернодробни заболявания – клинични случаи. Софийски хепатологични дни, 2-3 декември 2015.

 14. Ханджиев С., Петров А., Петров Д., Чавушян А., Анталавичева М., Перухова М., Попов Й., Дудов А., Арабаджиев Ж., Ганчева С., Големанова Е., Бошнакова Ц., Попов Д., Методиев Д., Стойнова В., Костадинова И., Хаджиева Т.. Стомашен рак – ролята на гастроентеролога в диагностично-терапевтичния алгоритъм в сътрудничество и взаимодейстивие с онкотерапервта. Хотел Central Park – София, Онкологична среща, 13 юли 2016.

 15. Ханджиев С. Презентация: Gastrointestinal and Colorectal carcinoma (CRC) – Gastroenterologist and Oncologist cooperation. Lilly Oncology – фирмен симпозиум. Bulgarian Gastrointestinal Advisory Board Meeting, 26 септември 2016.

 16. Nikolova N., Antonov K., Jelev D., Ivanova A., Mateva L., Krastev Z. RVR in chronic hepatitis C patients on standard bi-therapy. Falk Symposium 186 – 5-6 Оct. 2012. Challenges of liver cirrhosis and tumors: prevent it, treat it, menages, concequences – poster presentation.

 17. Nikolova N., Antonov K., Jelev D., Ivanova A., Mateva L., Krastev Z. Natural course of HCV RNA. The paradigm of 5 logs? Falk Symposium 186 – 5-6 Оct. 2012. Challenges of liver cirrhosis and tumors: prevent it, treat it, menages, concequences – poster presentation.

 18. Nikolova N., Jelev D., Antonov K. Nucleoside аnalogues аnd their adverse events. 23rd Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), Varna, 9-12 May 2013, oral presentation.

 19. Nikolova N., Antonov K., Jelev D., Mateva L., Krastev Z. The cytokine IP-10 In chronic HBV and HCV infection. 23rd Annual Аssembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), Varna, 9-12 May 2013, oral presentation.

 20. Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Krastev Z. Inosine pranobex can enhance HBeAg-loss during long-term Tenofovir treatment, EASL Translational Research in Chronic Viral Hepatitis. Bridging Basic Science and Clinical Research (monothematic conference), 29-30. Nov 2013, poster presentation.

 21. Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Krastev Z. Add-on Inosine pranobex can reduce serum HBsAg level in HBeAg-negative NUC responders. Gastro Update Europe 2014. Vienna, 1st European Update Congress in Gastroenterology, 16-17 May 2014, poster presentation.

 22. Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Krastev Z. HBsAg level after consecutive add-on peginterferon-alfa 2a and inosine pranobex in long-term responder to lamivudine. Gastro Update Europe 2014. Vienna, 1st European Update Congress in Gastroenterology, 16-17 May 2014, poster presentation.

 23. Nikolova N., Jelev D., Antonov K., Mateva L., Krastev Z. Dynamic of qHBsAg during standard therapy with Peg-IFN alfa 2a in Bulgarian patients with chronic hepatitis B. Varna, 25th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), 14-17 May 2015, oral presentation.

 24. Nikolova N., Antonov K., Jelev D., Mateva L., Krastev Z. IL28B genotype in Bulgarian patients with chronic HCV infection and the response to standard bitherapy. Varna, 25th Jubilee Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria (IMAB), 14-17 May 2015, oral presentation.

 25. Николова Н., Ханджиев С., Петров А., Чавушян А. Презентация на тема: Епизод на остър панкреатит на фона на азатиоприн, при пациент с болест на крон и автоимунен хепатит. XVIII Национален конгрес по ултразвук в медицината, 1-4.10.2015.

 26. Gerova-Nankova V., Stoynov S., Nakov V., Cavusian A., Vladimirov B., Nankov R. Predictive role of transabdominal ultrasonography in diagnosis and follow up in patients with celiac disease Prevalence and clinical presentation of adult celiac disease in the elderly. Amsterdam, Falk symposium 193, 2014.

 27. Staneva M., Chavushian A., Petrov A., Kirova G., Tzonev R., Karagyozov P., Decheva A. Acute portal vein thrombosis – causes and therapeutic management. Sofia, 5th Balkan Venous Forum, 2014.

 28. Kadiyska T., Todorova A., Chavushian A., Petrov A. EACR AACR SIC Anticancer Drug Action and Drug Resistance From cancer biology to the clinic. Interstitial deletion of chromosome 5q in a patient with Familial Adenomatous Polyposis аnd mild developmental delay. Florence, Italy.

 29. Чавушян А. Как да се предпазим от бактериални и вирусни гастроентероколити. Сп. Бела, септември 2013. Кошмарът запек – интервю 2013.

 30. Джурков В., Попов Й. Усложнения след полипектомии от горен гастроинтестинален тракт. Национална конференция по гастроентерология.

 31. Владева С., Павлов К., Попов Й. Nash и неинсулинозависим захарен диабет –невидимата заплаха. Пловдив, Национална конференция на общопрактикуващите лекари в България.

 32. Владева С., Попов Й. Хроничен панкреатит и ендокринна панкреасна недостатъчност. Пловдив, Национална конференция но ендокринология.

 33. Андонов В., Бояджиев Д., Попов Й. Терапевтични възможности на биологичното лечение при пациенти с ibd. Пловдив, Национална конференция на общопрактикуващите лекари в България.

 34. Владева С., Попов Й., Драгомиров Б. Неинсулинозавсим захарен диабет и болест на crohn-case report и преглед на литературата. София, Национален конгрес но ендокринология.

 35. Попов Й. Национална конференция по гастроентерология, постерна сесия: Случай на псориазис и болест на crohn-терапевтично повлияване „две в едно“.

 36. Попов Й. Национален конгрес по ревматология – София, постерна сесия: Случай на псориазис и болест на Сrohn – терапевтично повлияване „две в едно“.

 37. Ханджиев С., Попов Й. Сравнение на резултатите получени по Metavir и при изследване с fibro-scan при пациенти с хроничен вирусен хепатит „С“.

 38. Ханджиев С., Попов Й. Национална конференция на баум-първична чернодробна туберкулоза – case report и преглед на литературата.

 39. Ханджиев С., Попов Й. Национална конференция по гастроентерология-първична чернодробна туберкулоза – Сase report и преглед на литературата.

 40. EUG Сlinical School Prague – Case report – EMR in ulcerative stomach cancer.

 41. Национална конференция по гастроентерология – постерна сесия –Постполипектомичен синдром.

 42. EASL monotematic conference – Porto-poster session – Liver tuberculisis – Case report and review of the literature.

 43. EASL School Geneve – Case report after assignment.
 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница