Стефан Стамболовстраница1/6
Дата14.04.2017
Размер0.73 Mb.
Размер0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл, “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703


Д О К Л А Д
КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЗА 2 0 1 3 ГОДИНА

На основание чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 11 ал. 7 от Закона за общинските бюджети и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив, проектът на бюджета на Община Пловдив за 2013 година се внася за одобрение от Общинския съвет, както следва:


В лева


Показатели

Приет бюджет от сесия за 2012 година (без преходния остатък)

Уточнен план към 30.09. 2012 година

Отчет към 30.09.12 г.

Проект на бюджета за 2013 г.

ПРИХОДИ – ВСИЧКО

193 344 980

213 779 698

128 197 456

191 486 024

В това число:

ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

89 362 294

95 679 441

63 548 752

90 962 989

От тях:

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО

485 391

611 728

469 900

466 729
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО

82 444 586

88 844 294

67 201 160

90 496 260

В това число:

а) Обща допълваща субсидия и др. трансф. за държ. дейности от ЦБ (§ 31-11) по ЗДБРБ

82 444 586

84 265 003

63 522 068

90 496 260

в) Други получени от общините целеви трансфери (субвен.) от ЦБ (§ 31-18)

(код 488 001)


93 619

93 619
г) Получени от общини целеви трансфери (субвен.) от ЦБ – (§ 31-28) (код 488 002)
4 485 672

3 590 503
- възстановени трансф. (субс.) от ЦБ (-) (§ 31-20)-5 030
ІІІ. ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО
77 650

77 650
От тях:

Трансфери (субс., вноски) м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)
70 177

70 177
- Получени трансфери (+)

(§ 61-01)
42 059

42 059
 • Предоставени трансфери (-) (§ 61-02)

Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) (§ 61-05)
28 118

28 118
Трансфери, (субс.,вн.)м/у бюдж. и извънб. с-ки

(§62-00)

Предоставени трансф. (-) (§62-02)

Транфери от/за ПУДООС

(§ 64-00)
7 473

7 473
Получени трансф. (+)
7 473

7 473
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - ВСИЧКО
-286 548

-187 094
От тях:

Временни безл. заеми м/у бюдж. и извънбюдж. с/ки, фонд. (нето) (§ 76-00)

- предоставени заеми (-)

(§76-21)
-286 548

-187 094
- възстановени заеми (+) (§76-22)

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО

6 432 317

6 432 317

-4 012 864
От тях:

Временно съхр. с-ва на разпор. (§ 88-00)14 390
Депозити и средства по сметки (нето) § 95-00

6 432 317

6 432 317

-4 027 254
- Остатък в лв. по сметки от предходния период (+)

(§ 95-01)

6 341 844

6 341 844

6 341 844
- Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02)

90 473

90 473

90 473
- Остатък в лв. по срочни депозити от предходния период (§95-03)

 • Наличност в лева по сметки в края на периода (-) (§95-07)-9 576 415
 • Наличност в лв. равн. по вал. с-ки в края на пер. (-) (§95-08)-33 022
 • Наличност в лв. по срочни деп. в края на периода (-) (§95-09)-850 000
 • Преоц. вал. нал. (§ 95-14)-134

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

103 982 686

118 100 257

64 648 704

100 523 035

От тях:

1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ и ДРУГИ ДАНЪЦИ – ВСИЧКО

34 325 000

34 325 000

25 918 130

39 538 000

От тях:

ОКОНЧАТЕЛЕН ГОДИШЕН (ПАТЕНТЕН) ДАНЪК (§ 01-03)

1 050 000

1 050 000

628 520

800 000

ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ (§ 13-00)

33 250 000

33 250 000

25 279 638

38 730 000

ДРУГИ ДАНЪЦИ(§ 20-00)

25 000

25 000

9 972

8 000

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – ВСИЧКО

59 565 301

62 160 446

40 955 459

59 403 790

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – ВСИЧКО

5 088 300

17 622 008

12 841 599

198 900

В това число:

Б) Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини

(§ 31-12)

4 535 200

4 535 200

4 532 850

4 183 700

В) Получени от общини целеви трансфери (субсидии) за капиталови разходи

(§ 31-13)

553 100

9 576 371

8 133 894

1 015 200

Г) Други получени от общини целеви трансфери (субвенции) от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 (+) (§ 31-18)
3 510 437

174 855
ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ ВСИЧКО

367 542

37 394

-436 745

592 000

Трансфери м/у бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)

453 000

436 342

-120 654

592 000

Получени трансфери (+)

(§ 61-01)

768 000

873 025

443 489

707 000

- Предоставени трансфери

(-) (§61-02)


-315 000

-436 683

-564 143

-115 000

Трансфери м/у бюджетни и и извънбюджетни сметки

(§ 62-00)


-85 458

-415 215

-332 358
- Получени трансфери (+) (§ 62-01)60 837
Предоставени трансфери (-) (§62-02)

-85 458

-415 215

-393 195
Трансф. от и за държ. предпр. (§ 64-00)
16 267

16 267
- Получени трансфери (+) (§ 64-01)
16 267

16 267
ІV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ

1 843 985

1 843 985

3 730 212

0

Временни безлихвени заеми м/у бюдж. и извънбюдж. сметки (§ 76-00)

1 843 985

1 843 985

3 730 212

0

 • Получени заеми (+)

(§ 76-11)

 • Погасени заеми (-)

(§76-12)

 • Предоставени заеми

(§ 76-21)

-2 000 000

-2 000 000

-204 399

-2 000 000

 • Възстановени заеми

(§ 76-22)

3 843 985

3 843 985

3 934 611

2 000 000

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ – ВСИЧКО

2 792 558

2 111 424

-18 359 951

-4 209 655

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (§ 70-00)150
Предоставена временна финансова помощ (нето)

(§72-00)

-591 246

-1 101 246

-1 327 146

-300 000

Предоставени с-ва по вр. фин. помощ (§72-01)

-1 480 000

-1 990 000

-1 418 396

-300 000

Възст. суми по временна фин. помощ (+) (§72-02)

888 754

888 754

91 250
Заеми от банки и др.лица в страната – нето (+/-) (§83-00)

-159 300

-159 300

-119 474

-159 299

Погашения на държавни (общински) ценни книжа

(§ 86-00)

-4 545 500

-4 545 500

-2 272 727

-4 545 455

Временно съхр.с-ва и с-ва на разпореждане (§88 00)25 265
ДРУГО ФИНАНСИРАНЕ

(§93-00)

-1 942 100

-2 113 234

-4 881 132

795 099

Търговски кредит към местни лица (+/-) (§93-17)

-11 810

-11 810

-8 844

275 889

Получени/възст.вр.безлихв.заеми от извънбюдж.с-ва и фонд.на общ., банки и др.фин.инстит. и др. фин. източници (+/-)

(§93-20)-3 500 000

3 000 000

Друго финансиране (+/-)

(§93-39)

-1 930 290

-2 101 424

-1 372 288

-2 480 790

ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО) (§ 95-00)

10 030 704

10 030 704

-9 784 887
В това число:

Остатък в лева по сметки от предходния период (+)

(§ 95-01)

5 659 620

5 659 620

5 659 620
Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+)

(§ 95-02)

71 084

71 084

81 084
Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§ 95-03)

4 300 000

4 300 000

4 300 000
Наличност в лева по сметки в края на периода (-) (§95-07)-2 063 766
Наличност в лв. равн. по вал. с-ки в края на пер. (-) (§95-08)-101 674
Нал.в лева по срочни депозити в края на пер.(-)

(§ 95-09)-17 650 100
Преоценка на вал. наличности (§95-14)-51
РАЗХОДИ – ВСИЧКО

193 344 980

213 779 698

128 197 456

191 486 024

В това число:

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

89 362 294

95 679 441

63 548 752

90 962 989

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

2 779 054

3 057 819

1 843 757

3 930 250

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО :

100 871 414

114 472 983

62 804 947

95 992 785

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ И НЕОТЛОЖНИ РАЗХОДИ

332 218

569 455

0

600 000

Предвид на това, че проектът на бюджета на Община Пловдив за 2013 година се подготви преди края на бюджетната година – 31.12.2012 година, в предложението цитираните отчетни данни са към 30.09.2013 година.

Изготвянето на проекта на бюджета на Община Пловдив за 2013 година в приходната част е извършено при спазване на размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Пловдив за 2013 година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2013 година и очакваните постъпления от общинските данъчни и неданъчни приходи. В разходната част за делегираните от държавата дейности са планирани средства за трудови разходи, издръжка и капиталови разходи при спазване на изискванията на ЗДБРБ за 2013 година и отчитане на структурни промени, настъпили през 2013 година. За местните дейности трудовите разходите за всички бюджетни дейности и заведения – общинска отговорност са планирани на 90 на сто от увеличените с 5 на сто средства за работна заплата за 2013 година. Издръжката е планирана като са взети в предвид данните от отчета към 30.09.2012 година, размера на неразплатените разходи към 1.01.2012 година, очаквания размер на неразплатените разходи към 31.12.2012 година и структурните промени в общинската и районните администрации, изразяващи се основно в прехвърляне на видове дейности от една бюджетна дейност в друга и съответно редуциране на числеността и издръжката. Капиталовите разходи са за нови обекти, като се акцентира върху закупуването на специализирана техника; изграждането, ремонта и поддържането на уличната мрежа и проектиране на комуникационни обекти.

За 2013 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови разходи, включваща и субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища.


Размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Пловдив за 2013 година под формата на субсидии по Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2013 година са както следва:


 • 4 171 000 лева обща изравнителна субсидия – трансфер за местните дейности;
 • 12 700 лева за зимно поддържане и снегопочистване – трансфер за местни дейности; • 43 100 лева целева субсидия за капиталови разходи за изграждане и основен ремонт на общински пътища

или общият размер на бюджетните взаимоотношения за 2013 година е 95 695 160 лева. За 2013 година Община Пловдив ще получи от ЦБ със 8 162 274 лв. в повече във връзка с увеличените стандарти за издръжка във функциите Здравеопазване, Образование, Социално осигуряване, подпомагане и грижи и Култура и променени за Община Пловдив натурални показатели.Сравнителна таблица за взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на Община Пловдив за 2012 и 2013 година

За 2013 година се запазват данъчните ставки за част от общинските данъчни приходи – патентен данък, данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин и туристическия данък. За данък недвижими имоти и данък върху превозните средства данъчните ставки са увеличени. За данък върху недвижимите имоти увеличението е от 1.5 на хиляда на 1.8 на хиляда, за данък превозни средства средният процент увеличение е около 33 на сто за леките автомобили и 30 на сто за останалите категории превозни средства.


За 2013 година се прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив. Увеличен е размерът единствено на таксата за притежаване на куче на 50 лв. Направено е ново презониране на централната градска част и са въведени входни такси за археологическите обекти „Римски стадион” и „Одеон”.
Следва да отбележим, че през годината също е възможна актуализация на такси и цени на услуги при положение , че има значителни отклонения на цените от фактическата им себестойност.
По отношение на разходната част : за делегираните от държавата дейности бюджетът е съставен на основата на държавните трансфери по ЗДБРБ за 2013 година, за местните дейности бюджетът е съставен като са взети в предвид: структурните промени (прехвърляне на дейност от едно бюджетно звено в друго; съкращаване или увеличаване числеността на персонала); отчетните данни към 30.09.2012 година; очакваното изпълнение за 2012 година, както и исканията на кметовете на районите и на ръководителите на дейностите и заведенията, финансирани от бюджета на Община Пловдив; финансови ангажименти на Община Пловдив, произтичащи от законодателната уредба, решения на Общинския съвет и сключени договори.
В ЗДБРБ за 2013 година са определени стойностните и натуралните показатели за Община Пловдив за делегираните от държавата дейности – общинска администрация, отбрана, образование, здравеопазване, социални грижи и култура. Съгласно чл. 8, ал. 4 от Закона за общинските бюджети „С решение на общинския съвет делегираните от държавата дейности могат да се финансират допълнително и със средства от собствените приходи на общините и от изравнителната субсидия”.
Средствата за финансиране на определените като “местни дейности” по РМС № 327/25.04.2012 година (изм. с РМС № 850 от 12.10.2012 година) се осигуряват от местните данъци и такси и други приходи с общински характер.
Предлагаме общият обем на бюджета на Община Пловдив за 2013 година да се утвърди в размер на 191 486 024 лева при одобрен бюджет от сесия за 2012 година 193 344 980 лв. Следва да отбележим наличието на преходен остатък в размер на 16 463 021 лв. в бюджета за 2012 година, или на сравнима база бюджетът за 2013 година е с 14 604 065 повече или 108.2 на сто от бюджета за 2012 година. Увеличението е от увеличените субсидии по ЗДБРБ за 2013 година за делегираните от държавата дейности и очакваните по-високи постъпления от общинските приходи.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница