Стопанска академия “Д. А. Ценов свищов катедра “счетоводна отчетност”страница1/4
Дата17.11.2017
Размер482.21 Kb.
Размер482.21 Kb.
  1   2   3   4


СПЕЦИАЛИЗИРАН НАУЧЕН СЪВЕТ ПО ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ВАК
СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ - СВИЩОВ

КАТЕДРА “СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ”


ТОТКА ЛЮБЕНОВА КЪНЕВА

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ

НА ФИНАНСИРАНЕТО на ПРЕДПРИЯТИЯТА

ОТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
АВТОРЕФЕРАТ
НА ДИСЕРТАЦИЯ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ 05.02.07
СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ, КОНТРОЛ И АНАЛИЗ

НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

Научен ръководител:

Доц. д-р Йонка Йотова
Рецензенти:

Проф. д-р ик.н. Васил Меразчиев

Доц. д-р Снежанка Башева


С в и щ о в

2009

Дисертационният труд се състои от 182 стр., от които:

Увод – 5 стр.

Основен текст (три глави) – 163 стр.

Заключение – 2 стр.

Използвана литература – 105 заглавия на български, руски, английски език.

Фигури – 16 бр.

Таблици – 21 бр.

Приложения – 35 бр.
Авторът на дисертационния труд е бил докторант на самостоятелна подготовка към катедра “Счетоводна отчетност” при СА “Д. А. Ценов” – Свищов и работи в същата катедра като главен асистент.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 05 март 2009 г. от 15.00 часа в зала 2032А на Университета за национално и световно стопанство – София на разширено заседание на СНС по Стопанска информация, счетоводство и финанси при ВАК. Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в библиотеката на УНСС – София.І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на темата

Процесът на промени в организацията и юридическата обособеност на предприятията от здравеопазването е сложен. Конкретизират се ролята на икономическите и управленските субекти в здравеопазването. Поставят се много проблеми, които изискват научнотеоретично изследване.

Реформата в здравеопазването наложи непрекъснатите промени в практиката и нормативната база, които продължават и днес. Това изисква и тяхната теоретична обосновка.

Формирането на управленските решения от икономическите субекти изисква и промени в отчетността. Счетоводната отчетност е инструментариум на управлението за набавяне на необходимата информация.

В специализираната литература липсват цялостни разработки на счетоводна проблематика в областта на здравеопазването.

Нараства необходимостта от усъвършенстване на системата за отчитане и контрол на разходите за извършване на медицински и лечебни услуги и калкулиране на тяхната себестойност. Калкулирането на себестойност на услугите в лечебните заведения за болнична помощ няма задължителен характер поради факта, че основен източник на финансиране са НЗОК, Министерството на здравеопазването и общините. Всяко лечебно заведение изготвя индивидуален ценоразпис за цените на медицинските услуги по избор на граждани, както и за неосигурени пациенти или пациенти, които не са спазили установения ред за правото им на достъп до медицински услуги. Извършените разходи за тях не се включват в основния пакет на клиничните пътеки. Това налага нов поглед към тяхното счетоводно отчитане.2. Цел и задачи на дисертационния труд

Основната цел на изследването е да се разгледат счетоводните проблеми при финансирането на лечебните заведения в Република България и на тази основа се направят научно – обосновани предложения за усъвършенстване на счетоводната отчетност. Това ще окаже положителен ефект върху използването на счетоводно – информационния продукт в процеса на управление на здравеопазването.

За реализацията на формулираната цел са конкретизирани следните основни задачи:

●изследване в исторически аспект на процеса по финансиране на лечебните заведения за болнична помощ с оглед характеризирането им като субекти за реализация на счетоводен процес;

●обосноваване мястото и ролята на счетоводството в лечебните заведения за болнична помощ, като инструментариум за изработване на управленски решения, с оглед на тяхното финансиране;

●извеждане на насоки за усъвършенстване калкулирането на себестойност на здравните услуги в лечебните заведения за болнична помощ;

●изследване на механизмите за усъвършенствания в счетоводното отчитане на дейностите по финансирането на предприятията от здравеопазването и формиране на здравноосигурителните фондове;

●очертаване мястото и ролята на счетоводния анализ на дейността на предприятията от здравеопазването.


3. Обект и предмет на изследването

Настоящото изследване в теоретичен план има за свой обект счетоводното отчитане на финансирането на лечебните заведения. Обект на практическите наблюдения е дейността на следните лечебни заведения за болнична помощ: МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” АД, гр. Велико Търново; УМБАЛ “Д-р Георги Странски“ еад – Плевен и МБАЛ “Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – Свищов. Акцентирано е на проблемите на счетоводното отчитане в лечебните заведения за болнична помощ, които са пряко свързани с осъществяваната реформа в здравеопазването.Предметът на разработката е изследване на мястото, ролята и функциите на счетоводството при отразяване на операциите по финансиране на лечебните заведения и “калкулиране на себестойността на здравните услуги” в лечебните заведения за болнична помощ.
4. Методология на изследването

Методологическата основа на дисертационния труд представлява комплекс от общонаучни и частнонаучни методи и подходи за провеждане на научни изследвания. Използват се методите индукция и дедукция, абстрактно-логическият подход, анализът и синтезът, сравнителният метод, историческият подход с двете си съставки – приемственост и преходност, различни математико-статистически, графични и други методи.


5. Изследователска теза

Основната теза в дисертационния труд е свързана с идеята, че съществуват възможности за: усъвършенстване на счетоводството в лечебните заведения за болнична помощ във връзка с финансирането им; изграждане на система за управление на разходите за медицински и лечебни услуги; калкулиране на себестойност на услугите в лечебните заведения за болнична помощ.

Изследването на същността на източниците за финансиране на лечебните заведения за болнична помощ, управлението на разходите и калкулиране на себестойност на извършваните услуги са важен елемент на научното познание с определена практическа стойност за системата на здравеопазване.


6. Апробация

Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита от катедра “Счетоводна отчетност” при Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов.

Части от него са публикувани в специализирани научни издания у нас и в чужбина.

Някои от научните идеи на автора са презентирани на международната научнопрактическа конференция: “Евроинтеграци­онните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита”, Свищов, факултет “Стопанска отчетност”, 2006 г. и Юбилейната международна научнопрактическа конференция: “Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти”, Свищов, факултет “Финанси”, 2008 г.ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Дисертационният труд се състои от увод, три глави, заключение, списък на цитираната литература и приложения. Общият обем включва 182 стр.

В структурно отношение изложението включва:

Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница