Стъпки по пясъка на времето Духовно израстване чрез познание за минали животи Глен Уилистън, Джудит Джонстънстраница10/12
Дата01.02.2017
Размер2.87 Mb.
Размер2.87 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Взаимоотношения [с брачен партньор] и болести
- Тя (клиентката) трябва да разбере, че не е необходимо да има болка, за да се научават уроци. Отнякъде е научила, че болката е необходима, а това е погрешно. Също така трябва да спре да спасява другите. Да остави висшата същност на Джон да му помогне и да спре да се меси в това. Имаше моменти, когато, докато се киснеше във ва­ната, той искаше да направи прехода, а тя разбираше то­ва и не желаеше да го освободи от страх, поради чувст­вото си за вина. И все пак, когато той си удари крака, тя хукна да търси помощ и после се върна. Това я тормози. Трябва да се освободи от това чувство — нямаше да мо­же да помогне дори да беше останала, а щеше да е в опасност, понеже той беше агресивен. Тези няколко мо­мента във времето са свързани с решението, което бе взела, и действията й не са от значение. Тя наистина се върна да му помогне, и това е същественото. Тя можа да се пресегне и да го докосне, без да се бои от кръвта му, както в предишните животи.

- Ти спомена проблем с черния дроб. Как се свързва той с всичко това?

- Многостранно е и датира от много, много време назад, когато тя е злоупотребявала с него. Оттогава в продъл­жение на много животи е слабо място.

- Дай повече подробности, моля те.

- Имала е един живот, когато е пиела твърде много вино и е причинила голямо увреждане на черния дроб. Затова сега е алергична към грозде. Тя трябва да се освободи от проблема в този живот и да не пренася тази алергия със себе си. Вече няма смисъл от нея. Целият черен дроб ре­агира и на чувството за вина, защото то спира функции­те му, така че се налага да бъде пречистен.

- Какви други неща е пренесла със себе си освен взаимо­отношенията с Джон и чувството за вина?

- Виждам един кораб, плавателен кораб. Тя е мъж, облечен в раирана риза. Притежава голяма физическа сила. Мо­рето е много бурно, вода се плиска навсякъде върху па­лубата. Води се бой. Има един мъж, който е изпълнен със силна омраза. И преди са се били. В ръката му има някакъв инструмент, подобен на тежка тръба. Той ме уд­ря в гърба (Ъ!). Сега гърбът е слабо място. Тя е предиз­викала нападението, откъдето е натрупала още вина. Ви­на заради болката. Сега гърбът е слабо място — място, където тя трябва да влее повече енергия, защото негативността може да проникне оттам, ако не го направи. Гърбът много лесно приема негативност и стрес. Тя трябва да се освободи от тях, да ги изглади, така че по­вече да ги няма.

- А проблемите с коляното и ходилото?

- Сега те нямат кой знае какво значение. Няма да се про­менят в този живот. Едно по едно. Сега черният дроб е най-важен. Тя трябва да отхвърли чувството за вина и съпричастност към Джон и другите, които се опитва да спасява. Най-лесно може да се изчисти от тези болки с помощта на бялата светлина.

- Универсалните лечебни енергии ли имаш предвид?

- Да. Може да си представя бяла светлина под формата на пулсираща топка, която се приближава към нея, проник­ва в нея и тя я приема. Това ще я излекува и направи по-силна. Трябва да го прави по няколко пъти на ден.

- Защо тази същност трябва да премине през толкова страдание и болка през настоящия живот?

- Когато дойде, единственият урок, който трябваше да на­учи, беше да разбира как се чувстват другите. Имаше ня­колко живота, в които усвояваше по-силни и по високи вибрации и така загуби представа за болката. Почувства необходимост да почувства болка и да разбере хората по-добре, за да може в бъдеще да им помага по по-конс­труктивен начин. На нея вече не й е необходимо да изпитва болка или да се задълбочава в нея. Научила е уро­ците на болката и сега трябва да обича другите, без да се опитва да ги спасява, нито пък да се чувства виновна, ако не й отвръщат със същото — така ще надмогне не­обходимостта от болка.

* * * * *

- Бих искал да погледнеш напред и да ми кажеш за някой от бъдещите животи на Робърт и какво от сегашния си живот би могъл да пренесе в тях (тъй като време­то е илюзия) ?

- Същността Робърт иска да свири на пиано, но се е отча­ял. Обучават го чрез традиционните методи, стъпка по стъпка. За него това е неправилно, защото в бъдещ жи­вот, както го наричаш, ще бъде голям пианист. Виждам го в Сан Франциско на бъдещето ви, след възстановява­нето на града.

— Възстановяване на града?

— Да. Опустошително земетресение е унищожило по-голя­мата част от района и Робърт е загубил всичко, с изклю­чение на музикалния си талант. Той... той е имал някак­во нараняване на дясната ръка, но това не го е спряло да свири. Електронната музика, която сътворява, много се търси.

— Как може Робърт да използва таланта си сега?

— Като прекрати традиционните методи на обучение по му­зика. Преди да седне пред клавиатурата, да медитира и да се изпълва с енергии от бъдещето си. Голяма част от онова, което ще научи ще е по интуитивен път, а не „от книгите". Има много по-добър слух, отколкото си мисли. Сега може да композира и да свири добре.

[Робърт се събуди от транса си и се усмихна, когато стана дума за идеята да композира.

— Аз едва мога да изсвиря „Мери имаше малко агънце", та камо ли да композирам.

Запитах Робърт дали има някаква представа за датата, кога­то му предстои да изживее бъдещия живот, и без да се за­мисли, той цитира 2085 г. Шест месеца по-късно беше усво­ил материал, който обикновено се изучава за три години. Беше използвал интуитивния подход, съчетан с традиционните методи на обучение. Беше повече от щастлив от пос­тиженията си.]

*****


— Можеш ли да ми кажеш колко живота е имал чове­кът, чрез който разговаряме?

— Сто седемдесет и един.

— Откога датират тези животи?

— Преди времето да е било възприемано изобщо по начи­на, по който вие го схващате сега.

— По кои места са били първите прераждания?

— Те са на такива светове, за които вие не знаете. Едно от местата се намира на хиляди светлинни години от ваша­та Земя. Много по-голяма планета, нещо като Юпитер. Тя винаги е носила със себе си смътен спомен за този първи живот и това я е карало да се чувства различна от останалите, които никога не са преживявали друга физи­ческа реалност.

— Но много от животите й са били на земята?

— Да. Прераждала се е във всички цивилизации през всич­ки епохи. Тя е изпитала почти всички страни на живота — от учител до прислужница, от учен до овчар. Била е баща, син, майка и дъщеря.

— И върху какво е работила през повечето от времето?

— Опитва се да се научи на по-голям контрол върху мисли­те си. Склонна е да позволява мислите и чувствата на другите да проникват в нея и да й влияят. Най-важното за нея е да поеме контрол върху мислите и чувствата си. Била е твърде открита, защото е изпитала толкова мно­го от всичко, което вижда и чувства около себе си. Тряб­ва да се грижи повече за собственото си равновесие и да не е толкова пасивна, когато около нея има други хора. Онова, което е вярно за тях, е погрешно за нея. Изглеж­да, си мисли, че в този момент е в състояние да се конт­ролира. Греши. Опитва се да накара себе си да повярва, че вече притежава тази сила, но преувеличава истината пред самата себе си. Две цифри се явяват, които са клю­чът за нея. Две двойки. След две години и два месеца, в съответствие с вашите мерки за време, тя ще е в състоя­ние да контролира мислите и чувствата си значително по-добре и да преживява всеки етап от живота си много по-пълно. ВСЕКИ АСПЕКТ НА ЖИВОТА Й ЩЕ СЕ ПРОМЕНИ. Трябва упорито да работи, за да създаде ус­ловия тази вероятност наистина да се случи, защото за нея това е много щастливо време.

[След две години и шест месеца тази клиентка вече беше на нова работа с двойна заплата. Сгоди се за много добър и любещ мъж. Беше се отървала от всички хранителни и прахови алергии. Силата й не дойде изведнъж. Тя чувст­ваше как я изпълва постепенно за времето от сеанса до следващите две години и половина.]

* * * * *

- Можеш ли да ми кажеш, Същност на душата, дали ня­кои от животите й са от особено значение и влияят върху настоящия?

- Да. Има един конкретен живот, в който семейството е било бедно и тя се е чувствала в тежест, необичана. Би­ло й е трудно.

- Колко назад във времето е било това?

- 230 години от това време назад.

- Как онзи живот влияе на същността Беатрис сега?

- Като дете в този живот е усещала подобни чувства и те са й напомнили за онова време, когато не е била обича­на. Този живот предизвиква в нея по-дълбоки усещания.

- Каква е причината да се чувства като в капан, както тя самата казва? Освен това говори за страх от за­вързване на връзки с други хора. Можеш ли да обясниш това ?

- Това, че се чувства като в капан, идва от няколко пре­дишни живота, от които са останали само усещанията, не и спомените. В едно от преражданията е погребана жива и се е опитвала да се отрови с нокти, за да излезе навън от гроба. Било е ужасна смърт от задушаване и паника. В друг живот е умряла в пожар, отново задуша­вайки се от дима, а при още едно прераждане в Уелс, ко­гато е била миньор, се е страхувала от експлозии и точ­но така е умряла в мината. Имала е много животи, в ко­ито хората са я задушавали от ревност и закриляйки я. В едно прераждане е била осакатена и баща й я е пазел прекалено много. (В настоящия живот този баща е май­ка й.) По много начини е загубвала много близки хора. Сегашният живот не е изключение от този модел. Тя се страхува да не загуби хората, затова ги отблъсква от се­бе си. Не се е научила как да обича и да бъде свободна. Тя или притежава някого, или го отблъсква — точно как­то самата е била притежавана или отблъсквана. Трябва да разчупи тези стари повтарящи се модели, като внесе съзнанието си от периодите между животите в земните си въплъщения.

- Майка й споделяла ли е някой от другите й животи?

- Да. Била е нейна дъщеря, а също и приятелка.

- А баща й?

- Бил е неин учител, а също и далечен роднина.

- Има ли нещо, което би искала да добавиш?

- Беатрис знае как да продължи нататък. Може да получи помощ само ако я допусне до себе си. Всеки може да по­лучи помощ. Само трябва да разбере, че я има, и да има желание да му се помогне.17

Сами
Нищо не може да ти донесе мир освен самият ти.

РАЛФ УОЛДО ЕМЕРСЪН, ЕСЕТА, ПЪРВА ЧАСТ. „РАЗЧИТАЙ НА СЕБЕ СИ"

Въпреки множеството предупреждения за опасностите, ко­ито крие самостоятелната работа под хипноза, тя все пак е напълно безопасна, ако се спазят някои изисквания. Самохипнозата е медитативно състояние и както при медитация­та, подходящите условия и спазването на предпазните мер­ки водят до най-добрите резултати. Ако работите сами или с близки приятели, можете да получите прозрения за насто­ящия и за минали животи, а също и да отворите канали към висшата си същност. Понякога тези прозрения са много съ­ществени, също както при работа с професионален съветник. Изследването в дълбочина обикновено изисква опитно водачество както при всяка сложна дейност, свързана с много детайли — всеки може да смени крушка, но ако се подменя инсталацията, си трябва електротехник. Подобно на електричеството хипнозата е енергиен поток и изисква много предохранителни и подготвителни мерки, независимо дали работите сами или с приятели.

Когато тръгвате самостоятелно

Ако сте човек, който постига повече, когато работи сам, за вас може да е подходящо да използвате самоиндуцирана регресивна хипноза. Натрупаната солидна основа с медитативната самохипноза по-късно може да улесни работата с други хора. Наистина самостоятелната работа има някои предимства:

1. Можете да съсредоточите енергиите си, без да ви разсей­ват другите енергии около вас.

2. Можете да налагате собствени правила, без да ви е необ­ходимо одобрението на групата.

3. Не можете съзнателно или несъзнателно да търсите одобрението на другите; собственото ви съзнание също не е фактор.

4. Можете да се записвате на касетофон, без да ангажирате други хора.

5. Можете да избирате времето за преживяването си в съот­ветствие със степента на успеха, който постигате.

Недостатъците в този случай са като при всяка самостоя­телна работа. Трябва да имате предвид следните съображе­ния:

1. Няма да има полезни предложения от другите.

2. Ще ви липсва опитът на другите, който често е важен ин­струмент за научаване.

3. Мотивацията за успеха и, най-важното — последовател­ността, в повечето случаи е много по-занижена.

4. Не може да разчитате на многобройните тълкувания на преживяванията си.Опити с приятели

Когато решите да работите с други хора, за да опознаете многоизмерната си същност, разбирането за „приятел" е най-важно. Жизненоважно за успеха ви е доколко се чувст­вате удобно и защитени в групова обстановка, дори ако участва само още един човек. Ето защо трябва истински да познавате личността или личностите, с които желаете да споделите преживявания, свързани със сложни и често объркващи проявления на същността. Трябва да сте в със­тояние да затворите очи и да оставите думите да минават покрай вас без каквото и да било безпокойство, че сте изло­жени на заплахи отвън. Когато сте с хора, на които всъщ­ност не можете да се доверите поради личната им несигур­ност, това най-бързо създава у вас безпокойство и отчаяние при навлизането в собствената ви същност.

Какви черти търсите в потенциалните участници в сеан­сите ви? Искреността, чувствителността, търпението, раз­бирането, подкрепата и истинската грижа са най-важни. Въпреки че за всеки от групата преживяването е индивиду­ално, цялата група работи на по-висши нива за постигането на предварително поставени цели. Помнете, че дори група­та да се събира веднъж в месеца, това са сложни взаимоот­ношения на много нива и е изключително важно да знаем положителните и отрицателните възможности при такъв вид свързване предварително, преди да сме се уговорили. Разбира се, групата може да се откаже от всякакъв духовен договор само след едно събиране, но защо да изпитваме неприятно чувство или да губим време с дейност, която ще се окаже незадоволителна, когато с интуицията си можем да избегнем разочарованието.

Ако групата трябва да бъде между двама и десет човека, тогава точният брой участници е въпрос на индивидуален избор. Може да откриете, че ако работите само с един чо­век, резултатите са далеч по-добри, отколкото ако включи­те още пет или дори трима души в групата. И отново напом­ням, че личността на човека или на хората, с които се събирате, е най-важната ви грижа, а броят им е на второ място.

Както при индивидуалната работа най-големи успехи постигат групите, които се посвещават редовно на занима­ния за постигане на променено състояние на съзнанието. Възможни са най-различни графици — може да се събира­те един път седмично, два пъти в месеца, един път в месеца. Важното е всеки участник да знае къде и кога ще се състои занятието, така че да си направи подготовка на всички нива предварително. Това, разбира се, не се получава съзнател­но; подготовката става автоматично. Не искам да кажа, че спонтанните сбирки не дават резултати или са неуспешни, но те са по-скоро изключения, отколкото правило.

Може да откриете, че желаете да започнете работа сами, а после да продължите съвместно с друг човек и постепен­но да разширите кръга си, докато достигнете идеалния брой участници. Най-просто бихте могли да се наречете група за медитация или група за изследване на психиката, или асо­циация за изследване на минали животи — възможностите са много. Запомнете, че някой трябва да събере групата и ако няма кой да поеме инициативата, тогава трябва да пре­мислите всъщност колко силно искате да работите с други хора. Важното в случая е, че ако действително искате да търсите истината с приятели, вероятно вие сте човекът, който трябва да поеме отговорността и да завърти колело­то.

Групи от по двама до десет участника са най-успешни. Ако са повече от десет, е необходим много силен ръководи­тел, който обикновено остава начело през цялото съществу­ване на групата. След известно време ръководителят може да поиска да предаде отговорността на някой друг. Ако же­лаещите са повече от десет, по-добре е да се сформират ня­колко по-малки групи, така че близостта между хората да помогне на всеки участник да поеме на свой ред отговор­ността на водач.

Насоки за успеха

Независимо дали работите сами или в група, спазването на следните правила може да ви гарантира безопасни и добри преживявания:

1. Изобщо не започвайте да изследвате себе си, ако изпит­вате страх; няма значение дали се страхувате от други хо­ра или от самото преживяване — трябва да познавате хо­рата и трябва да знаете с какво може да се сблъскате при състоянията на променено съзнание още преди да започнете.

2. Не се впускайте в миналото, ако емоциите ви в настоящето са силни. Те ще повлияят на ситуациите от миналото и в ре­зултат може да получите големи изкривявания на истината.

3. Не работете в непозната обстановка — изследвайте ми­налото на място, което познавате и което ви изпълва с до­верие. На различните места енергиите са различни.

4. Не използвайте упойващи вещества, за да извикате спо­мен за минал живот. Не само че реакциите могат да бъдат твърде неочаквани и трудни, но и получената информа­ция може да е прекалено изкривена. Някои упойващи ве­щества увеличават чувствителността към емоционалните травми — минали, настоящи и бъдещи.

Ето и някои предложения за успешна самостоятелна рабо­та:

1. Опитайте се да навлезете в състояние на променено съзнание без каквито и да било очаквания. Очакванията са продукт на съзнателния разум, а съзнателните мисли блокират състоянията на променено съзнание.

2. Приемайте информацията, независимо в каква форма идва до вас. При някои хора средство за общуване са образите, при други — мисловните форми, символи или думи. Отворете се за всяка форма на общуване с мина­лото, бъдещето или с висшата си същност.

3. Положението на тялото трябва да бъде такова, че да ви е удобно, но никога не си лягайте. Например никога не използвайте леглото като място за хипноза или медита­ция, защото така се задейства механизмът за заспиване и се стимулират и отпускат различни мозъчни клетки.

4. Елиминирайте всички потенциални дразнители, като например телефона и звънеца. Подобни прекъсвания мо­гат да бъдат повече от дразнещи — могат да ви стреснат!

5. Преди да започнете, конкретизирайте насоката на тър­сенето си — ако примерно искате да разберете каква е връзката ви с определен човек от миналото, задръжте негова снимка в ръка или в съзнанието си и докато се регресирате или сте в група под общо ръководство, поз­волете връзката да стане ясна. Тайната тук е да мислите заедно с, а не за конкретния човек.

6. Създайте си начини за освобождаване на емоционалния стрес от миналото. Като се самоинструктирате, че ако мръднете с пръст, емоционалното ви напрежение леко се облекчава, ще закодирате ефективно действие не са­мо в състоянията на променено съзнание, но и в ежед­невния живот при будно състояние.

7. Гледайте на тези преживявания като на ситуации за на­учаване, а не като на моменти, в които активизирате способностите си. Помнете, че хипнозата, независимо дали е под чуждо или собствено ръководство, е талант, който за едни по рождение е лесен, а за други — труден, но може да бъде научен от всички.

8. Наслаждавайте се, независимо колко важно (и сериозно) може да е преживяването за вас. Не се настройвайте към разочарование или отчаяние. Гледайте леко на всичко.

9. Обръщайте поглед назад с намерението да откриете ключа към скрити таланти, положителни взаимоотноше­ния и общо познание за същността си, което ще ви по­могне по-пълно да изживеете настоящия живот. Трудна­та част я оставете за професионалните консултанти.

10. Бъдете търпеливи. Положителните резултати обикнове­но се постигат след много сеанси, особено ако не меди­тирате редовно.

11. Експериментирайте с различни видове звуци и музика за фон. Възможно е да откриете, че определен звук ви помага да навлезете по-лесно в състояние на променено съзнание. Някои хора се справят добре със записи на една-единствена нота, изсвирена на дървен духов инст­румент. Продават се много записи, подходящи за меди­тация, на някои дори има професионални инструкции за хипнотизиране. Съветът за алтернативна терапия пред­лага няколко вида касети със записи на сеанси с ръко­водство за регресии в домашни условия и за работа с висшата същност.

12. Не позволявайте на никого да определя предварително какви резултати ще постигнете или, заради предишните ви успехи, да очаква да се справите блестящо. Не се зах­ващайте с търсене на изчезнали хора или любимци, би­жута или скъпи спортни коли, освен ако вече нямате до­казана способност за това или ако не сте в състояние да понесете неуспех наравно с успехите.

13. Не позволявайте никой да ви откаже от търсенето. Мно­го хора с добри или не толкова добри намерения могат да се опитат да ви откажат от полагането на тези усилия, просто защото нищо не разбират.

14. Не работете в състояние на променено съзнание, ако сте гладни или преяли, сънливи или превъзбудени. Сти­муланти от рода на кафето, колата и някои видове чай могат да попречат на процеса на откриване, който зави­си от добрата ви релаксация.

15. Пригответе си удобни средства за записване, така че по време на или след сеанса да можете лесно да натиснете бутона на касетофона или да вземете лист и химикалка и да водите записки за преживяването си. Понякога спо­мените за такъв тип преживявания избледняват бързо, почти веднага след идването в съзнание.

16. Ако решите да изследвате нещо, което сте преживели, прочетете отново Глава 12 „Без сянка от съмнение" и не се разочаровайте или обезкуражавайте.

Независимо дали ще решите да се занимавате сами или в малка група, предложените по-долу дейности ще ви помог­нат в началото. Не е необходимо да се ограничавате с тях, нито пък да разчитате само на една или две техники за дъ­лъг период от време, особено ако те не ви помагат да пос­тигнете желаните резултати. Бъдете гъвкави и подхождайте творчески при избора на методите на работа. Въпреки че изброените по-долу методи са предвидени за работа в гру­па, повечето от тях лесно могат да бъдат адаптирани за са­мостоятелна работа.Метод на контакт с очи

Подредете участниците един срещу друг на разстояние метър-метър и половина. Намалете осветлението в стаята, та­ка че лицата им да се виждат едва, или, още по-добре, из­ползвайте една-две свещи — така ще осигурите подходящо меко осветление. Партньорите не трябва да свалят очи един от друг. Постоянството при такова концентриране отвежда и двамата участници в миналото. Лицето на всеки от парт­ньорите започва да изглежда променено, приема различни черти. Записвайте — на ум или на физически носител, чув­ствата или впечатленията, които получавате с настъпването на тези промени. Ще можете да усетите промените и в себе си, защото и вашите черти се променят, както е видно за партньора ви (и той ги записва). От време на време може да разпознавате в партньора си човек, с когото сте били в ми­налото, което е и най-удовлетворяващото преживяване.Метод за аудиостимуаиране

Всеки от участниците е обърнат с лице към стената, пускат се записи на разнообразни звуци или музика (особено стил „мууд"). Съществуват много записи и касети за прилагане на този метод. Дори могат да се направят специални записи от касета със звукоефекти. Шум от двигатели с определени честоти също може да стимулира индуциране на състояние на променено съзнание. Много са ефикасни записите на ед­на нота, изсвирена на дървен духов инструмент, както и нежната музика за медитация.Метод за визуално стимулиране

Съществуват много вариации на този метод — да откриеш най-подходящият е вълнуващо предизвикателство. Група, която работи на открито сред природата, може да желае да се концентрира върху определена звезда нощем или през де­ня — върху върха на дърво или скала. Вглеждането в непод­вижни води или концентрирането върху звука от непрекъс­нато повтарящия се шум от разбиващи се вълни може да създаде подходящи условия за навлизането в състояние на изменено съзнание. Ако сте на закрито, могат да се подгот­вят многобройни визуални ефекти — въртящи се дискове, фиксирани триизмерни изображения, мигащи светлини, си­ня крушка или мъждукаща свещ, за предпочитане синя (си­ньото оказва влияние върху моделите на електрическа енер­гия, които минават през мозъка) — и това са само някои идеи. Всички изброени по-горе идеи са проверени от прак­тиката. Важното както при визуалното, така и при аудиостимулирането е да има последователност на звука или образа. При звуковете не трябва да има внезапно вариране, нищо неочаквано, което да се натрапва на състоянието на проме­нено съзнание; при визуалните ефекти трябва да има после­дователност на интензивността на движението и недвижението.
Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница