Стратегически документи съдържание на първи документстраница11/19
Дата01.02.2017
Размер3.94 Mb.
Размер3.94 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19

Увод

Концепцията за устойчиво развитие се появи на световната сцена през 1992г. като главен резултат от "срещата за върха" в Рио де Жанейро, Бразилия. Всъщност, т.нар. „Комисия Брундланд“ вече е дефинирала термина67 през 1987 г. като "развитие, което отговаря на нуждите на настоящето, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат своите собствени потребности". Нещо повече, тази дефиниция съдържа две ключови понятия: понятието "нужди", по-специално основните нужди на бедните в света, които трябва да бъдат ранжирани като първостепенен приоритет, както и идеята за ограниченията, наложени от състоянието на технологията и социалната организация върху възможността на околната среда за удовлетворяване на настоящите и бъдещи нужди. Пет години по-късно, в Рио де Жанейро, ООН и Световната комисия по околна среда и развитие представиха новата концепция като стратегическа за оформяне на бъдещите действия на световната общност за запазване баланса на планетата. По-късно стана ясно, че устойчивото развитие ще се превърне в ключова дума за формулиране на нови политики, подчертаваща значението на баланса между използването и опазването на природните ресурси и потенциали. В действителност, докладът "Нашето общо бъдеще", публикуван от Комисията, се разглежда като отправна точка за повечето съвременни обсъждания на концепцията за устойчиво развитие. Документът наистина е отправна точка по отношение на политическия дебат на най-високо ниво. Срещата на върха в Рио, обаче, не може да бъде разглеждана нито като начална, нито като крайната точка в процеса на концептуализиране на устойчивото развитие - това е по-скоро етап, предшестван и последван от други фази.Исторически преглед на развитие на понятието

Въпреки че определението на Комисията Брундланд (на името на министър-председателя на Норвегия Гро Харлем Брунтланд, който е отговарял за създаването на Специална комисия по околната среда и развитието) се счита за основополагащо, формирането на понятието може да се проследи в десетилетията преди срещата на върха. През 1972 г. Римският клуб - мозъчен тръст с дейност в целия свят - публикува доклад на тема "Границите на растежа", изготвен от група учени от Масачузетския технологичен институт. Този доклад подчертава, че индустриалното общество би надвишило повечето от екологичните ограничения в рамките на няколко десетилетия, ако продължи да насърчава този тип икономически растеж, характерен за 60-те и 70-те години на 20-ти век. Авторите използват термина "устойчиво", когато се опитват да опишат идеалната държава на глобалното равновесие. С това членовете на Римския клуб имат предвид система без внезапен и неконтролиран колапс по отношение на устойчивостта. По-късно, през 1974 г., терминът "устойчивост" се превърна в централен в документ, публикуван от друга международна организация. На световна конференция за наука и технологии за човешко развитие, проведена в румънската столица Букурещ, "Световният съвет за църкви" призовава за замяна на популярната идея за "отговорно общество" с понятието "справедливо и устойчиво общество", като посочва, че преходът към глобално общество на благосъстоянието, основано на устойчивост, трябва да бъде изпълнено в рамките на следващото поколение.


През 1980г., декларация, озаглавена "Опазване на ресурсите за устойчиво развитие", е публикувана и представена в 34 столици по целия свят по едно и също време. Така наречената "Световната стратегия за опазване" е резултат от инициативата на Международния съюз за опазване на природата, което е сдружение на национални държави, неправителствени организации и агенции за околната среда в партньорство с програмата за околната среда на ООН (UNEP) и Световния фонд за дивата природа. С други думи, това е сериозен опит за интегриране на околната среда и се отнася до развитието на генерална концепция за опазване.

Съвсем очевидно е, че връзката между понятия като устойчивост и развитие е направена в края на миналия век. Въпреки това, по-подробен анализ на развитието на условията показва, че понятието само по себе си има по-дълбоки корени в областта на професионалното горското стопанство. Устойчивостта се счита за продължение на традиционното наименование "устойчив добив", което описва целта за поддържане на ресурсите на високо ниво и запазването им за следващите поколения. Английският термин "устойчив добив" се използва от средата на 19-ти век, след като е буквално преведен от немския еквивалент "nachhaltig". В първоначалната си версия концепцията се е появила още през 1713г. в печатна книга "Sylvicultura oeconomica" - най-ранният цялостен наръчник по горско стопанство. Неговият автор е германският аристократ Ханс Карл фон Карловиц, който промотира понятието два века преди Брундланд да го направи.

Авторът иска да намери отговор на въпроса как да се постигне такова опазване и култивиране на горите, така че няма да има непрекъсната, стабилна и устойчива употреба. Значението на тази публикация може да се търси в акта на осъзнаване, че този ключов ресурс за развитието на обществата става оскъден. По тази причина книгата е център на обсъждане от икономисти и власти в рамките на дълъг период в Европа. Основната идея на автора е революционна и може да се сравни с шок, пред който модерните общества са изправени, най-вече по отношение на недостига на петрол. В резултат на това, група от експерти в различни области на знанието и от различни европейски страни установиха сътрудничество в търсенето на адекватно решение на проблема. Ето защо може да се твърди, че концепцията за устойчиво развитие има дълбоки корени и е резултат от дълъг процес, за който са били необходими няколко века - за да узрее и да се превърне в доминираща концепция в почти всички области.

Кратък преглед на идеите на някои философски школи е още едно доказателство, че основите на концепцията за устойчиво развитие не са откритие на модерното време. В действителност, научният подход се състои от три основни концепции за развитие като цяло. Първо, теорията за линеарното развитие разглежда развитието като линеен и продължителен процес, който се движи от по-слабо развити към по-напредналите форми на организация на обществото. Втората гледна точка се концентрира върху идеята за цикличното развитие и динамиката на еволюцията като жизнен цикъл на раждане, разцвет, упадък и смърт, екстраполирайки ги върху социалните общности и формации. Последната концепция на практика прави синтез между първата и втората. В този случай развитието се разглежда като еволюционен поток с начало и край, последвано от нов цикъл, който, на свой ред, наследява някои от елементите на предишния, но този път на неизбежно по-високо ниво. По своята същност, концепцията за устойчиво развитие се основава на визията на Чарлз Дарвин и Огюст Комт за линейното развитие. Като цяло, това е убеждението, че естественият еволюционен процес е процес на подобряване, развитие и напредък, който се стреми към достигане на крайната точка на съвършенство и цялостност. Освен това, привържениците на теорията смятат, че това развитие не е съпроводено с криза или циклични процеси.

Наченки на концепцията за устойчивост могат да се намерят не само на нивото на философията и социологията, но също така и по отношение на религиозните вярвания и традиции68. Тук не се вземат под внимание преобладаващите религии, а по-скоро разнообразието от местни религии и вярвания, които са пръснати по целия свят. Въпреки че имат различни контексти и исторически корени, в основата на повечето традиции и вярвания се крие значението на живот в хармония с природата. Най-важният урок, който трябва да се научи от широкия спектър от местни вярвания и традиции, е цялостният начин на възприемане на света и значението, което те отдават на постоянната връзка на индивида с природата. Тъкмо хармонията с природата и в обществото е в основата на концепцията за устойчиво развитие.

Друг аспект, който трябва да бъде споменат, е ролята на икономиката в концепция за устойчивост. В тази връзка, името на Томас Робърт Малтус и неговата теория на ограниченията следва да бъдат взети под внимание. Малтус се счита за първия икономист, който предвижда границите на икономическия растеж като резултат от недостига на ресурси. Малтус обръща внимание на ограниченията по отношение на предлагането на качествени земеделски земи и свързаното с това намаляване на селскостопанското производство. В допълнение, Малтус твърди, че фиксираната сума на земята, която той нарича абсолютна граница на недостиг, ще доведе до намаляване на доставките на храни, при условие, че населението е нараснало и селскостопанските възвращаемост намалява. В резултат, стандартът на живот ще спадне до нивото на живот и населението ще спре да расте. В модела на друг влиятелен икономист, а именно Дейвид Рикардо, икономическият растеж е застрашен и в дългосрочен план поради недостиг на ресурси. Той счита, че намаляващата връщаемост не е резултат от абсолютен недостиг, а по-скоро от разликите в качеството на земята. Основният недостатък на двете теории е, че техническите нововъведения, които биха могли да увеличат продукцията за единица, не са били взети под внимание. И все пак, самият факт, че недостигът на средства е проблематизиран, е аргумент за разглеждането на двете теории като предшественици на концепцията за устойчиво развитие.

Голяма крачка напред в развитието на концепцията е Конференцията на ООН за околната среда и човека, която се проведе през 1972 г. в Стокхолм и на която беше призната важността на оценката на околната среда в управлението. Въпреки че не беше акцентирано върху връзката между околната среда и развитието, бяха доловени някои сигнали, че темпото и целите на икономическото развитие трябва да бъдат променени. Фактът, че околната среда и развитието са разглеждани като въпроси, които вече не могат да се противопоставят един на друг, постепенно се налага в годините след Конференцията на ООН в Стокхолм. В Програмата за околна среда на ООН през 1978 г. се появява терминът "еко-развитие“69.

Както вече споменахме, концепцията влезе в световната политика, когато Комисията Брунтланд публикува доклад и прави дефиницията на понятието популярна. Последната се разглежда като твърде абстрактна и противоречива, предлагаща твърде много пространство за интерпретации. Според Холмберг към 1994г. има повече от 80 дефиниции, които са базирани на определението, утвърдено от Световната комисия по околната среда и развитието.

Напредък е постигнат с Конференцията на Обединените нации по въпросите на околната среда и развитието, известна като Конференцията Рио или среща на върха. Подготовка за конференцията, проведена през юни 1992 г., започна през 1989г. Състояха се четири срещи на Международния подготвителен комитет (PrepComs), проведени в различни части на света. Паралелно с PrepComs, всеки член на ООН трябва да произведе национален доклад, който обхваща действащите национални аспекти по околната среда и развитието и да изготви план за действие за насърчаване на устойчивото развитие в рамките на националния контекст. Конференцията приключи с важни международни документи като Декларацията от Рио, Дневен ред 21 и конвенциите за опустиняването, биологичното разнообразие и изменението на климата. Най-важният резултат от конференцията, обаче, беше подготвителният процес, който постави концепцията за устойчивост в дневния ред на обществото и включи основните заинтересовани страни в дебата70.

Концепцията остава твърде обща и това е една от основните причини да бъде атакувана и критикувана. Дейли (1996) твърди, че "въпреки че възниква политически консенсус относно необходимостта от нещо, наречено устойчиво развитие, този термин - изтъкван от мнозина и дори институционализиран на някои места - все още е опасно неясен", за да се използва като водещ принцип за налагане на желаните промени. В допълнение, Голдин и Уинтърс (1995) описват концепцията като "неуловима". Холмберг (1994) заявява, че "устойчивото развитие като понятие се обезцени дотолкова, че за някои сега е просто клише".

Като се имат предвид реалностите в средата на 1980-те, определението за устойчиво развитие, предоставено от WCED е едно добро решение, стремящо се към консенсус по неясна концепция, като алтернативата беше да има несъгласие по стриктно дефинирано понятие. Следващото десетилетие, обаче, показа, че това вече не е правилната стратегия, защото се превърна в причина за повече разногласия, отколкото споразумения.

Преход от конвенционално към устойчиво развитие

Броят на екологичните инициативи на национално ниво се увеличава в хода на 20-ти век, но все пак трябва да се признае, че едва на Конференцията на ООН за околната среда и развитието през 1992 г. се инициираха необходимите съгласувани усилия от страна на международната общност за интегриране на околната среда и проблемите на развитието. До този повратен момент влошаването на околната среда се счита за нещастен страничен ефект от разширяването на индустриалните зони и икономическия растеж.

Според Дернбах има четири понятия, които описват визията на международната общност за характера на развитието през последните десетилетия71. Той твърди, че т. нар. "конвенционално развитие" се стреми към мир и сигурност; икономическо развитие, социално развитие и национално управление, осигуряващо мир и развитие. Интересно е, че всяко ниво в тази взаимосвързана структура се отразява чрез многостранни договори и решения, направени от международни институции, които осигуряват необходимата обща рамка за сътрудничество между различните държави. Първите три понятия са тясно свързани помежду си. С други думи, социалното и икономическото развитие не може да бъде постигнато без гарантиран мир и сигурност. Взаимовръзката между тях подчертава значението на националното управление, което да гарантира, че процесът на развитие на приходите е в правилната посока.

Въпреки това, Дернбах обръща внимание на факта, че идеята за конвенционално развитие не включва защита на околната среда. Когато научното разбиране за връзката между процеса на развитие и човешката среда напредва през 1960-те и 1970-те години, националните органи бавно започват да осъзнават, че липсата на политика за опазване на околната среда е вероятно да окаже влияние върху бъдещите им перспективи за развитие. Подобни опасения бяха повдигнати през 1992г., когато делегатите на Конференцията на Обединените нации одобри Декларацията от Рио за околната среда и развитието. Принципи 3 и 4 на Декларацията адресира директно идеята за интегриране на екологичните проблеми с процеса на развитие. Според Принцип 3 "правото на развитие трябва да бъдат изпълнено така, че да отговори справедливо на екологичните потребности и процесите на настоящите и бъдещите поколения". Освен това, Принцип 4 e съвсем ясен - "за да се постигне устойчиво развитие, опазването на околната среда е неразделна част от процеса на развитие и не може да се разглежда отделно от него". По този начин, чрез постигане на международно признаване на необходимостта от защита на околната среда, един пети елемент се добавя към четирите нива от същността на понятието за развитие. Тази нова структура оформи концепцията за устойчиво развитие. Екологичните цели бяха включени в идеята за икономически и социален напредък, а отговорността на настоящите поколения към бъдещето бе призната. С други думи, преходът от конвенционално към устойчиво развитие и въвеждането на петия елемент целят опазване на ресурсите на околната среда и природата, от които до голяма степен зависи процеса на развитие.

Описание на концепцията за устойчиво развитие може да се намери в друг важен резултат от конференцията в Рио – Програма 21. Програма 21 е план за действие, който е създаден, за да насочва и координира усилията на Организацията на обединените нации, националните правителства и други групи, които са главните действащи лица в процеса на преход към устойчиво развитие. Програма 21 често се описва като първия проект за устойчиво развитие. Той се фокусира най-много на ролята и правомощията на националните власти за успешното прилагане на концепцията на практика посредством приемането на широк набор от документи като национални стратегии и планове за действие и посредством изпълнението на плановете и насърчаването на различни процеси. Въпреки това, моделът на регионалната интеграция и ЕС като най-известният пример за това е показал, че има алтернатива на суверенните действия на националните държави. Този модел може да допринесе за напредъка към устойчиво развитие, което ще изисква водещите икономически региони в света да действат заедно за справяне с глобалните предизвикателства, като например изменението на климата.

Дефиниции и цели

Всъщност, идеята за устойчиво развитие е въведена и утвърдена в рамките на кратък период от време и впоследствие се превръща в ключова дума в глобалната политика. Все пак, няма приета консенсусно дефиниция и в различните сфери на науката понятието се дефинира по различни начини. От гледна точка на икономиката, устойчивост се счита за развитие, което гарантира, че приходите на глава от населението на бъдещите поколения няма да бъдат по-ниски от тези на сегашното поколение. Когато става дума за социология, устойчивостта представлява развитие, което запазва общността, като поддържа тесни социални взаимоотношения в общностите. От екологична гледна точка, обаче, устойчивото развитие е развитие, което запазва разнообразието на биологичните видове, основните екосистеми и екологични процеси. Трудностите, които се появяват, когато се правят опити да се дефинира понятието показват, че устойчивото развитие е многоизмерно, взаимозависимо и комплексно понятие72, което трябва да балансира между ефективността и равнопоставеността между поколенията на икономическа, социална и екологична основа. Като цяло, устойчивото развитие се разглежда от гледна точка на идейни, контекстуални, академични и геополитически дефиниции.

Съществува обаче едно значимо проучване, което трябва да бъде подчертано. То е публикувано от Съвета за устойчиво развитие на американската Национална академия на науките на тема "Нашето общо пътуване: преход към устойчиво развитие". В този доклад акцентът е поставен върху разликата между това, което трябва да се поддържа, от една страна, и това, което трябва да се развива, от друга страна. Така под заглавие "какво трябва да се запази“, Съветът идентифицира три основни категории - природа, жизнеподдържащи системи и общност, както и междинни категории за всеки, като Земя, околна среда и култури. Съветът стига до заключението, че вниманието е концентрирано основно върху жизнеподдържащите системи. Във връзка с това, околната среда се разглежда като източник на услуги за хората. За разлика от това, част от литературата, посветена на устойчивото развитие оценява природата заради присъщата й стойност, а не заради ползата й за човешките същества. Има две паралелни изисквания за поддържане на културното многообразие, включително поминък, групи и места, които представляват отличителни и застрашени общности. Освен това, съществуват три идеи за това какво трябва да се развива - хората, икономиката и обществото. Интересно е да се отбележи, че първоначално статиите за устойчиво развитие се фокусират върху икономическото развитие и неговите положителни ефекти, като заетостта, потреблението и благосъстоянието. Постепенно се набляга много повече на човешкото развитие, увеличаването на продължителността на живота, образованието, равенство и т.н. Накрая, Съветът за устойчиво развитие също идентифицира и призова за създаване на общество, което подчертава ценностите на сигурността и благосъстоянието на националните държави, региони, както и институции, както и на социалния капитал, т.е. на свързаността и солидарността на обществото.

Стандартната дефиниция на "Брундланд" за устойчивото развитие е допълнително модифицирана след Световната среща на върха за устойчиво развитие през 2002г., когато трите стълба на устойчивостта бяха добавени към концепцията: икономически, социален и екологичен. Те бяха приети в Декларацията от Йоханесбург, която ги определя като взаимнозависими и взаимноподкрепящи се73. По този начин, Световната среща на върха адресира опасенията относно границите на рамката, състояща се от околна среда и развитие, където развтиеито беше схващано широко схващано единствено и само като икономическо.

Друг подход за определяне на устойчивото развитие е чрез анализ на целите, към които е насочено. Във връзка с това, полезно е да се изследват три групи цели - краткосрочните цели на Декларацията на хилядолетието на Организацията на обединените нации (2015г.), целите на две поколения на прехода към устойчиво развитие на Управителния съвет за устойчиво развитие (2050г.) и накрая на дългосрочните цели на Големия прехода на Глобалната група за сценарии (след 2050г.).

В началото на новото хилядолетие Общото събрание на ООН прие 60 цели, свързани с мира, развитието, околната среда, правата на човека, на уязвимите, гладни и бедни, Африка и Организацията на обединените нации74. За осем от основните цели напредъкът се наблюдава от международни агенции. През 2004г. тези агенции заключават, че при съществуващите нива на растеж, много страни няма да успеят да постигнат тези цели, особено в Африка.

Декларацията се предшества от решение, взето през 1995г. от Съвета за устойчиво развитие на американската Национална академия на науките. Според него, обхватът на анализа трябва да се разшири и да включи хоризонта от две поколения. В този период от време, Съветът предполага, че минимален преход към устойчивост ще се състои тогава, когато светът си осигурява енергия, материали и информация, за да изхранва, подслонява, образова и осигурява заетост на все по-големия брой хора от 2050г., намалявайки глада и бедността и запазвайки основната подкрепа за поддържане на жизнените системи на планетата. За да идентифицира по-конкретни цели, Съветът обобщава текстове и изказвания от последните световни конференции, срещи на най-високо равнище, международни екологични договори и т.н.

Със съдействието на Глобалната група за сценарии 20 Съветът за устойчиво развитие провежда анализ на сценариите за предложен "преход към устойчиво развитие", фокусиран особено върху глада и емисиите на парникови газове. Този първоначален анализ служи като основа на сценария на реформиране на политиката на Глобалната група за сценарии. В крайна сметка, Глобалната група подготвя по-идеалистичен сценарий за прехода, който не само да постигне целите на прехода към устойчиво развитие, очертан от Съвета за устойчиво развитие. Той отиде още по-далеч, като обяви целта за постигане на по-добро качество на живот, по-силни обществени връзки и връзка с природата за всички хора. Визията за такъв свят се основава на предположението, че качеството на човешкото знание, креативността и самостоятелната реализация ще бъдат тези, които представят развитието, а не количеството на стоките и услугите. Ключът към това бъдеще е отхвърлянето на потреблението на материали извън това, което е необходимо за изпълнение или за добър начин на живот. Все пак, тези цели са били оценени като твърде неясни и недостатъчно конкретни, защото те не са описани в детайли, които могат да улеснят изпълнението им.Заключение

Въпреки че идеята за устойчиво развитие придоби популярност през последните десетилетия, краткият исторически преглед показва, че тя има дълбоки корени във философските традиции и практически наблюдения в различни части на света. Резултатите от този анализ посочват, че концепцията е претърпяла сериозна промяна. Тя е въведена в момент, когато нуждата от решителни мерки беше осъзната и нямаше време за по-нататъшно концептуализиране. Все пак, въпреки че концепцията е популяризирана на почти всички нива на управление, процесът на нейната концептуализация продължи и бе повлиян от прилагането на практика на идеята за устойчиво развитие. Въпреки критиките, всеки опит да се изясни концепцията е една крачка напред в дебата относно устойчивостта. Освен това, динамиката на понятието отразява сложността и разнообразието на човешките общества и естествените екосистеми по целия свят. Парадоксално е, че концепцията се базира на противоречивост между основните принципи, от една страна, и свобода за интерпретация и адаптация, от друга страна. Все пак е ясно, че устойчивото развитие изисква участието на различни заинтересовани страни, действащи на различни равнища за управление, които трябва да си сътрудничат, за да се постигнат синергични ефекти.

В заключение, устойчивото развитие е понятие, което трябва да бъде свързано с Българо-румънския трансграничен регион, който е обект на изследване на изследователския проект BRAINS. Проектът цели социално конструиране (диалог за постигане на консенсус) на интегрирана идентичност на региона, който наричаме БРОД. Регионът разполага с богати на ресурси земеделски земи и поради тази причина има потенциал да позиционира агро-бизнеса в ядрото на регионалната икономическа активност. Ние трябва да опазим това регионално предимство за бъдещите поколения. Следователно, единственият начин да продължим напред е като се съсредоточим върху био-земеделието и да насърчаваме бизнесите да бъдат иновативни и да внедряват екологосъобразни технологии, да прилагат органични и биодинамични методи, които изключват синтетични торове или селскостопански химикали. На това основание, ние вярваме, че би следвало BRAINS да препоръча на политиците създаването на кластърна политика за био-земеделие. Тази политика трябва да обедини български и румънски заинтересованите страни от селскостопанския сектор, да улесни техните общи усилия за иновации и да направи бизнеса им „по-зелен“.

Препоръки за стратегия относно

брандиране на БРОД
Доц. д-р Рада Кършакова и доц. д-р Тодор ТодоровСподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница