Съвет по международни счетоводни стандарти Периодичен прегледДата23.02.2017
Размер413.68 Kb.
Размер413.68 Kb.
http://eifrs.iasb.org/eifrs/static/images/spacer.gif

Съвет по международни счетоводни стандарти

Периодичен преглед

iasb logoАприл 2016 г.
В периода 19-21 април 2016 г. Съветът по международни счетоводни стандарти (International Accounting Standards Board)® („Съветът”) проведе публични заседания в офисите на Фондация МСФО в Лондон, Великобритания.

Обсъжданите теми включваха: • Актуална информация от Комитета по разясненията (IFRIC)

 • Обществено допитване във връзка с програмата

 • Застраховане и МСФО 9

 • Инициатива за оповестяване (Документ по програмата 11)

 • Концептуална рамка

 • Финансови инструменти с характеристики на собствен капитал

 • Бизнес комбинации под общ контрол

 • Репутация и обезценка

 • Инициатива за оповестяване (Документ по програмата 25)Актуална информация от Комитета по разясненията (IFRIC) (Документ по програмата 12)

Съветът бе запознат с актуална информация от проведеното през март 2016 година заседание на Комитета по разясненията на МСФО. Подробности за това заседание са публикувани в Бюлетина с актуална информация на Комитета по разясненията (IFRIC Update), който е достъпен тук.
Обществено допитване във връзка с програмата (Документи по програмата 8, 9, 17, 20, 21, 22, 24)

По време на заседанията си в периода 19-21 април 2016 г. Съветът обсъди следните теми, отнасящи се до общественото допитване през 2015 г. във връзка с програмата на Съвета: 1. ефекта, който обратната информация, получена в отговор на Искането за предоставяне на виждания – Обществено допитване 2015 г. и проведените мероприятия от разяснителната кампания следва да имат върху определянето на бъдещата работна програма на Съвета (Документ по програмата 24Б);

 2. кратко резюме на обратната информация, получена от инвеститори във връзка с общественото допитване (Документ по програмата 24В);

 3. резултатите и демографския профил на онлайн проучването, проведено като част от общественото допитване (Документ по програмата 24Г).

 4. обобщена актуална информация във връзка с изследователските и проучвателни дейностите на Съвета (Документ по програмата 8);

 5. актуална информация по проекти, включително обобщение на становищата, получени в отговор на общественото допитване във връзка с програмата, по повод механизмите за ценообразуване на замърсители (Документ по програмата 20) и дейностите с регулирани цени (Документ по програмата 9); и

 6. обобщение на обратната информация, получена във връзка с:

  1. оценяване на настоящата стойност–дисконтови проценти (Документ по програмата 17);

  2. основни финансови отчети (Документ по програмата 21);

  3. дали да се стартира проект за изменение на някои аспекти на МСС 37 Провизии, условни пасиви и условни активи. В доклада по тази тема се обсъждат също така и последствията от обратната информация по отношение на обхвата и времевия график на евентуален подобен проект (Документ по програмата 22); и

  4. МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности (Документ по програмата 24Д).

Докладите не съдържаха никакви препоръки от страна на екипа и съответно не бяха взети никакви решения.

В края на проведеното през април заседание екипът представи устно обобщение на идеите, изложени по време на обсъжданията в Съвета.Следващи етапи

На заседанието си през май 2016 г. Съветът ще продължи с прегледа на коментарите, получени във връзка с проектите и техния ефект върху отдаването на приоритети на отделните проекти. На заседанието през май 2016 г. екипът ще поиска от Съвета да направи заключения в порядък на работна хипотеза относно бъдещата работна програма на Съвета, които да бъдат обсъдени в Консултативния съвет по МСФО през юни 2016 година.

В допълнение, екипът ще представи пред заседанието през май 2016 г. преглед на предложените подходи към проучвателната дейност във връзка с основните финансови отчети.

 

Документ по програмата 24Е: Обществено допитване във връзка с програматапредложения за нови проекти

Съветът обсъди анализ на предложенията, получени по време на общественото допитване във връзка с програмата за добавяне към нея на нови проекти. Съветът идентифицира следните предложения за проекти, които да бъдат допълнително обсъдени през следващия месец:


 • отчитане съгласно МСФО от страна на дъщерни предприятия

 • общи принципи за самостоятелни финансови отчети

 • общи принципи за комбинирани финансови отчети

 • променливо и условно възнаграждение при закупуване на активи

 • споразумения за споделяне на риск/сътрудничество

 • нереципрочни сделки и операции, включително с правителства

 • преглед на МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ

 • дигитални валути, включително крипто валути

 • уместност на препратките към становища на други органи за изготвяне и въвеждане на стандарти в йерархията в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки

 • преценка за това дали е налице необходимост от отмяна на МСС 26 Счетоводство и отчитане на планове за пенсионно осигуряване

Допълнителни подробности във връзка с тези проекти са достъпни в Документ по програмата 24Е.

Застраховане и МСФО 9 (Документ по програмата 14)

Съветът продължи с обсъжданията във връзка с предложенията, съдържащи се в Проекта за обсъждане Прилагане на МСФО 9 Финансови инструменти (МСФО 9) с МСФО 4 Застрахователни договори (МСФО 4) („Проектът за обсъждане”).

 

Документ по програмата 14Б: Подход на припокриване

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да потвърди предложенията в Проекта за обсъждане: 1. че финансов актив отговаря на изискванията за прилагане на подхода на припокриване, ако е определен като свързан с договори, които попадат в обхвата на МСФО 4 и е оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата (FVPL) при прилагането на МСФО 9, но не би бил оценяван по справедлива стойност през печалбата или загубата в своята цялост, ако се прилагаше МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване (МСС 39) [параграф 35Б от Проекта за обсъждане].

 2. че предприятие, което прилага подхода на припокриване:

  1. може да определи наново преди това признат финансов актив като свързан с договори, попадащи в обхвата на МСФО 4, когато и само когато е налице промяна във взаимоотношението между този финансов актив и договорите, попадащи в обхвата на МСФО 4. Към датата на определянето справедливата стойност на финансов актив, който е определен наново като свързан с договори, попадащи в обхвата на МСФО 4 следва да е неговата нова балансова стойност, изчислена като амортизирана стойност. Ефективният лихвен процент за такъв финансов актив се определя на базата на неговата справедлива стойност към датата на определянето;

  2. следва да преустанови определянето на преди това признат финансов актив като свързан с договори, попадащи в обхвата на МСФО 4 само когато е налице промяна във взаимоотношението между този финансов актив и договорите, попадащи в обхвата на МСФО 4; и

  3. следва да рекласифицира в печалбата или загубата евентуално салдо, натрупано в друг всеобхватен, отнасящо се до преди това определен финансов актив, ако и когато този финансов актив не отговаря вече на критериите за съответствие с изискванията.

 3. че от предприятие, което прилага подхода на припокриване се изисква да оповестява достатъчно информация, която да даде възможност на потребителите на финансовия отчет да разберат как е изчислена сумата на корекцията и ефекта от тази корекция върху финансовия отчет. За да постигне тази цел, от предприятието се изисква да оповести:

  1. факта, че е приложило подхода на припокриване през отчетния период, както и балансовата стойност и класовете финансови активи, към които се отнася рекласифицираната сума;

  2. базата за определяне на активите, спрямо които се прилага подходът на припокриване; и

  3. обяснение на сумата на корекцията и ефекта върху финансовия отчет от промени в определянето на финансови активи през отчетния период.

 4. относно първоначално прилагане и преустановяване на прилагането на подхода на припокриване (параграфи 35Г, 35Д(г), и 35Е от Проекта за обсъждане);

 5. относно прилагането на корекцията за припокриване спрямо печалбата или загубата преди данъчно облагане (параграф ОЗ 24 от Проекта за обсъждане); и

 6. относно прехода към подхода на припокриване (параграф 41К от Проекта за обсъждане).

Съветът реши в порядък на работна хипотеза:

 1. да поясни, че отговарящите на изискванията финансови активи биха могли да включват излишъци от активи, които предприятието държи с цел да отговори на регулаторни изисквания или вътрешни капиталови цели. Следователно, излишъци от финансови активи биха могли да бъдат определени като свързани с договори, попадащи в обхвата на МСФО 4, както е описано в параграф 35Б от Проекта за обсъждане;

 2. да изисква предприятието да обясни, запазвайки последователност с параграф 37Г(б) от Проекта за обсъждане, базата за определяне на финансови активи, държани от едно юридическо лице като свързани с договори, попадащи в обхвата на МСФО 4, които са издадени от различно юридическо лице в рамките на едно и също отчитащо се предприятие; и

 3. да измени предложенията от Проекта за обсъждане, съдържащи се в параграфи 35В и 37Г(д), касаещи представянето на печалби и загуби по отношение на финансови активи, спрямо които се прилага подходът на припокриване и да изиска предприятието:

  1. да представи:

   1. в отчета за печалбата или загубата, информация, която отразява прилагането на МСФО 9, с отделна единична позиция на самостоятелен ред за корекцията за припокриване;

   2. в друг всеобхватен доход, корекцията за припокриване, отделно от останалите компоненти на друг всеобхватен доход в съответствие с МСС 1 Представяне на финансови отчети (МСС 1); и

  2. да оповести в пояснителните приложения към финансовия отчет ефекта от подхода на припокриване върху позициите на отделни редове.

Дванадесет членове на Съвета изразиха съгласие с тези решения, един от членовете изрази несъгласие и един член отсъстваше.

 

Документ по програмата 14В: Временно освобождаване от МСФО 9—критерии за съответствие с изискваниятаСъветът реши в порядък на работна хипотеза, че на предприятието следва да се разреши да прилага временното освобождаване, единствено ако:

 1. преди това предприятието не е прилагало никоя от версиите на МСФО 9 (с изключение на изискванията за „собствен кредит” прилагани самостоятелно); и

 2. дейностите на предприятието в преобладаващата си част „са свързани със застраховане”, когато тези дейности обхващат:

  1. издаване на договори, попадащи в обхвата на МСФО 4 и тези договори пораждат пасиви, чиято балансова стойност е съществена, в сравнение с общата балансова стойност на пасивите на предприятието; и

  2. издаване на инвестиционни договори, които се оценяват по справедлива стойност през печалбата или загубата, като се прилага МСС 39.

Съветът реши в порядък на работна хипотеза:

 1. да дефинира „съотношение за преобладаваща част”, както следва:

  1. числител: сборът от балансовите стойности на:

   1. задължения, произтичащи от дейности, свързани със застраховането; и

   2. „други” задължения, които са свързани с тези дейности, като предостави примери за такива „други” свързани задължения.

  2. знаменател: общата балансова стойност на пасивите на предприятието (включително всички задължения, включени в числителя).

 2. че дейностите на предприятието се считат за свързани в преобладаващата си част със застраховането, единствено ако:

  1. описаното по-горе съотношение надвишава 90 процента; или

  2. съотношението е по-малко или равно на 90 процента, но надвишава 80 процента и предприятието може да предостави доказателства, че няма съществена дейност, която да не е свързана със застраховането.

 3. че от предприятието следва да се изисква да изчислява съотношението за преобладаваща част като използва балансовите стойности на задълженията, отчетени в баланса на предприятието, в съответствие с МСФО, към годишната отчетна дата, попадаща между 1 април 2015 г. и 31 март 2016 г. (т.е. датата на оценяване).

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да:

 1. потвърди предложенията за оповестяване, съдържащи се в параграфи 37A(a) и (б) от Проекта за обсъждане, че предприятието трябва да оповестява:

  1. факта, че прилага временното изключение; и

  2. как е достигнало до заключение, че отговаря на условията за прилагане на временното освобождаване; и

 2. изисква:

  1. ако балансовата стойност на задълженията, произтичащи от договори, които попадат в обхвата на МСФО 4 не е по-голяма от 90 процента от общите пасиви, предприятието да оповестява всички задължения, освен тези, произтичащи от договори, които попадат в обхвата на МСФО 4, които са прибавени в числителя на съотношението за преобладаваща част; и

  2. предприятието да трябва да оповестява информацията, използвана за определяне на това, че дейностите на предприятието са в преобладаващата си част свързани със застраховане, в случай че съотношението за преобладаваща част е по-малко или равно на 90 процента, но е по-високо от 80 процента.

Дванадесет членове на Съвета изразиха съгласие с тези решения, един от членовете изрази несъгласие и един член отсъстваше.

 

Документ по програмата 14Г: оповестявания при прилагане на временното освобождаване

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да потвърди оповестяванията за предприятия, които прилагат временното изключение, предложени в параграф 37A(в)-(г) от Проекта за обсъждане, със следните промени:


 1. да измени оповестяванията, предложени в параграф 37A(в) да изисква предприятието да оповестява справедливата стойност към края на отчетния период и промяната в справедливата стойност през отчетния период, поотделно за:

  1. финансовите активи, посочени в параграф 37A(в); т.е. тези активи с договорни парични потоци, които не са единствено главница и лихва; и

  2. всички останали финансови активи; т.е. тези активи с договорни парични потоци, които са единствено главница и лихва. За целите на това оповестяване, балансовата стойност на актива, оценена в съответствие с МСС 39 е разумното приближение на неговата справедлива стойност, ако от предприятието не се изисква да оповестява неговата справедлива стойност в съответствие с параграф 29(a) от МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване (например, краткосрочни търговски вземания);

 2. да добави към оповестяването, предложено в параграф 37A(в) изискване предприятието да представи информацията с достатъчна степен на детайлност, така че да даде възможност на потребителите на финансовия отчет да разберат естеството и характеристиките на финансовите активи.

 3. да добави към оповестяването, предложено в параграф 37A(г) изискване по отношение на финансови активи, попадащи в обхвата на това оповестяване, които не са с нисък кредитен риск, в съответствие с МСФО 9, към края на отчетния период, предприятието да следва да оповестява справедливата стойност и „брутната” балансова стойност (т.е. когато става въпрос за активи по амортизирана стойност – преди корекцията за евентуална обезценка за несъбираемост), оценена в съответствие с МСС 39; и

 4. да добави оповестяване, което да изисква предприятието да прави препратка към всяка информация съгласно МСФО 9 в индивидуалния финансов отчет, която не се предоставя в консолидирания финансов отчет, но е публично достъпна по отношение на съответния отчетен период.

Единадесет членове на Съвета изразиха съгласие с тези решения, двама от членовете изразиха несъгласие и един член отсъстваше.

Следващи етапи

Оставащите технически въпроси ще бъдат обсъдени по време на заседанието на Съвета през май. Съветът има за цел да издаде измененията на МСФО 4 през септември 2016 г.Инициатива за оповестяване: ниво на същественост, оповестяване на ограничения върху паричните средства и оповестявания относно ликвидността (Документ по програмата 11)

На 20 април 2016 година Съветът проведе заседание, за да обсъди проекта за нивото на същественост и оповестяванията относно ограничения върху паричните средства и относно ликвидността.

 

Документ по програмата 11A: обобщение на обратната информация във връзка с Проекта за обсъждане: Изложение за практика по МСФО „Прилагане нивото на същественост по отношение на финансовия отчет”

Съветът обсъди общ преглед на коментарите, получени във връзка с Проекта за обсъждане - Изложение за практика по МСФО Прилагане нивото на същественост по отношение на финансовия отчет.

Не бяха взети никакви решения.

 

Документ по програмата 11Б: Оповестявания относно ограничения върху паричните средства и относно ликвидността

Съветът обсъди основната информация, включена в Документа по програмата, посветен на оповестяванията относно ограничения върху паричните средства и относно ликвидността.

Не бяха взети никакви решения.Следващи етапи

На бъдещо заседание екипът планира да: 1. предостави по-подробен анализ на обратната информация, получена във връзка с Проекта за обсъждане Изложение за практика по МСФО Прилагане нивото на същественост по отношение на финансовия отчет и да поиска мнението на Съвета по конкретни въпроси, повдигнати от предоставилите становище лица.

 2. поиска Съветът да обмисли добавянето към програмата си на проект, посветен на ограниченията на паричните средства или ликвидността.Концептуална рамка (Документ по програмата 10)

На 20 април 2016 г. Съветът обсъди целта и статута на Концептуалната рамка и стратегията за повторни разисквания. В частност, Съветът обсъди конкретни подходи във връзка с повторните разисквания на следните раздели от Концептуалната рамка: 1. Оценяване;

 2. Отчитане на финансовите резултати от дейността; и

 3. Концепции за пасиви и собствен капитал

 

Документ по програмата 10A: Цел и статут на Концептуалната рамка

Съветът обсъди целта, статута и отклоненията от определени аспекти на Концептуалната рамка, както и подхода спрямо бъдещи преработки на Концептуалната рамка.

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да потвърди предложението в Проекта за обсъждане, че целта на Концептуалната рамка е:


 1. да подпомага Съвета при разработването на Международни стандарти за финансово отчитане, които да са базирани на последователни концепции;

 2. да подпомага съставителите да разработват последователни счетоводни политики, когато спрямо конкретна сделка или събитие не е приложим нито един стандарт от МСФО, или когато Международен стандарт за финансово отчитане позволява избор на счетоводна политика; и

 3. да подпомага всички страни в разбирането и тълкуването на Международни стандарти за финансово отчитане.

Всичките четиринадесет членове на Съвета изразиха съгласие.

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да запази съществуващия статут на Концептуалната рамка, както и да потвърди предложението в Проекта за обсъждане да се обяснява всяко отклонение от определени аспекти на Концептуалната рамка в Основанието за заключения, придружаващо въпросния стандарт.

Всичките четиринадесет членове на Съвета изразиха съгласие.

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да потвърди предложението в Проекта за обсъждане Концептуалната рамка да посочва, че е възможно периодически тя да бъде преработвана.

Осем членове на Съвета изразиха съгласие, а шестима - несъгласие.

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да не включва в Основанието за заключения към Концептуалната рамка примери за събития и обстоятелства, които биха могли да предизвикат преработка на Концептуалната рамка.

Тринадесет членове на Съвета изразиха съгласие, а един от членовете - несъгласие.

 

Документ по програмата 10Б: Подход спрямо повторните разисквания

Съветът реши, че ще разисква повторно темите, които са се оказали противоречиви, както и тези, за които е станала достъпна нова информация. По останалите теми Съветът ще потвърди предложенията от Проекта за обсъждане, без да извършва съществен допълнителен анализ.

Съветът реши, че при анализирането на ефекта от Концептуалната рамка, от екипа: 1. няма да бъде поискано да извършва комплексен анализ на:

  1. ефекта от преработената Концептуална рамка върху процеса по изготвяне и въвеждане на бъдещи стандарти; или

  2. несъответствия между преработената Концептуална рамка и стандартите.
 1. ще бъде поискано:

  1. да извърши по-обстоен анализ на ефекта, който предложените дефиниции за активи и пасиви—както и концепциите, подкрепящи тези дефиниции—би могъл да има върху текущите проекти;

  2. да анализира допълнителните несъответствия между преработената Концептуална рамка и стандартите, за които предоставилите становище лица твърдят, че са налице; и

  3. да извърши по-обстоен анализ на ефекта от преработената Концептуална рамка върху съставителите.

Дванадесет членове на Съвета изразиха съгласие с тези решения, а двама от членовете - несъгласие.

 

Документ по програмата 10В: Подход спрямо повторните разискванияоценяване

Съветът отхвърли в порядък на работна хипотеза идеята за публикуване на Концептуалната рамка без главата, посветена на оценяването и предприемането на изследователски проект за разработване на материал, който би могъл да бъде добавен към Концептуалната рамка на по-късен етап.

Съветът даде указания на екипа да повиши качеството на дискусията във връзка с оценяването в светлината на становищата, предоставени в отговор на Проекта за обсъждане.

 

Документ по програмата 10Г: Подход спрямо повторните разискванияотчитане на финансовите резултати от дейността

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да предостави в Концептуалната рамка обобщени насоки относно отчитането на финансовите резултати от дейността. Тези насоки ще бъдат базирани на предложенията в Проекта за обсъждане, модифицирани в светлината на обратната информация, получена във връзка с Проекта за обсъждане.

Десетима членове на Съвета изразиха съгласие с тези решения, трима от членовете изразиха несъгласие и един член отсъстваше.

 

Документ по програмата 10Д: Подход спрямо повторните разискванияконцепции за пасиви и собствен капитал

Съветът реши в порядък на работна хипотеза, в съответствие с предложението в Проекта за обсъждане:


 1. да не разработва концепции, които да адресират предизвикателствата, възникващи при класифициране на финансови инструменти с характеристики както на пасив, така и на собствен капитал, като част от проекта, посветен на Концептуалната рамка;

 2. вместо това, да продължи да разработва концепции, които да адресират тези предизвикателства в изследователския проект „Финансови инструменти с характеристики на собствен капитал”, отчитайки че един възможен резултат от този проект би могъл да бъде необходимост от извършване на допълнителни изменения в преработената Концептуална рамка; и

 3. да обясни този подход и да открои възможността от бъдещи изменения в Концептуалната рамка в Основанието за заключения, придружаващо преработената Концептуална рамка.

Всичките четиринадесет членове на Съвета изразиха съгласие.

Съветът реши в порядък на работна хипотеза: 1. да продължи да разработва концепции, които да адресират други проблеми при идентифицирането на пасиви (като например, концепции, описващи „настоящо задължение” в параграфи 4.31-4.39 от Проекта за обсъждане) и да добави тези концепции към Концептуалната рамка, като част от проекта, посветен на Концептуалната рамка; и

 2. при разработването на тези концепции да обмисли прецизиране на предложенията в Проекта за обсъждане с цел намаляване на риска от добавяне към Концептуалната рамка на нови концепции, които може да е необходимо Съветът да преразгледа като резултат от бъдещи решения относно класифицирането на финансовите инструменти.

Тринадесет членове на Съвета изразиха съгласие, а един от членовете - несъгласие.

Следващи етапи

На заседанието си през май Съветът ще обсъди евентуални изменения в Глава 1 Цел на финансовото отчитане с общо предназначение и Глава 2 Качествени характеристики на полезната финансова информация от Проекта за обсъждане Концептуална рамка.Финансови инструменти с характеристики на собствен капитал (Документ по програмата 5)

На 20 април 2016 година Съветът проведе заседание, за да обсъди изследователския проект „Финансови инструменти с характеристики на собствен капитал”.

На това заседание Съветът продължи с обсъждане на потенциалните изисквания за отделно представяне на подкласове пасиви и собствен капитал. Съветът фокусира дискусията си върху подход „гама”.

Съветът обсъди също така и обратната информация, получена във връзка с проекта по време на проведеното през 2015 г. обществено допитване, посветено на програмата на Съвета (Документ по програмата 5В, който бе представен само с информационна цел).

 

Документ по програмата 5A: Обхват на изискванията за отделно представяне по отношение на пасиви, които зависят от остатъчната стойност

През февруари 2016 г. Съветът обсъди изискванията за отделно представяне по отношение на пасиви, които зависят от остатъчната стойност. На това заседание Съветът ограничи обсъжданията си до обикновени акции, които подлежат на обратно изкупуване при поискване за сума в парични средства, равна на справедливата стойност. Тези акции биха били класифицирани като пасив съгласно подход „гама” поради задължението да се прехвърлят икономически ресурси.

На това заседание Съветът посочи, че ще повиши съпоставимостта при прилагането на изискванията за отделно представяне по отношение на самостоятелни и внедрени деривативи, които зависят от остатъчната стойност. Съветът обаче отбеляза, че МСФО 9 разрешава на предприятията да класифицират финансови пасиви, които включват внедрени деривативи в тяхната цялост като оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата. Следователно, бъдещият Документ за обсъждане ще съдържа анализ на взаимодействието на изискванията за отделно представяне с изискванията спрямо внедрените деривативи в МСФО 9.

 

Документ по програмата 5A: Обхват на изискванията за отделно представяне по отношение на пасиви, които зависят от остатъчната стойност

Съветът обсъди специфичните изисквания за определяне на сумата, която да бъде отнесена към класовете собствен капитал, различни от обикновени акции.

По отношение на недеривативни претенции към собствения капитал, различни от обикновени акции (например, некумулативни преференциални акции), Съветът посочи, че би било целесъобразно, и би наложило малки допълнителни разходи, сумите да се отнасят на базата на съществуващите изисквания по отношение на такива инструменти в МСС 33 Нетна печалба на акция. МСС 33 съдържа изисквания за корекция в числителя на нетната печалба на акция, за да се отчете ефектът от характеристиките на разпределение и участие в печалбата на такива инструменти.

По отношение на деривативни претенции към собствения капитал (например, варанти) Съветът обсъди три подхода към разпределянето на печалбата или загубата и друг всеобхватен доход:


 1. При Подход A не се разпределя никаква сума.

 2. При Подход Б се разпределя сума, равна на промените в справедливата стойност на дериватива.

 3. При Подход В се разпределя сума, претеглена чрез относителната справедлива стойност на дериватива към справедливата стойност на класовете собствен капитал.

От Съвета не бе поискано да взема решения на това заседание.

Следващи етапи

На бъдещо заседание Съветът ще обсъди: 1. допълнителни детайли на дефиницията за остатъчна стойност при недеривативни и деривативни задължения;

 2. дали отделното представяне следва да е приложимо единствено в рамките на печалбата или загубата, или следва да се използва разграничението между печалба или загуба и друг всеобхватен доход;

 3. подходите спрямо разпределението по отношение на деривативни претенции към собствения капитал; и

 4. възможни подобрения по отношение на оповестяванията относно класовете претенции към собствения капитал, различни от обикновени акции.Бизнес комбинации под общ контрол (Документ по програмата 23)

Документ по програмата 23-23Б

Съветът обсъди резултатите от проучвателни дейности и мероприятия от разяснителната програма във връзка с бизнес комбинации под общ контрол, в частност: • методите, които се прилагат на практика за счетоводно отчитане на тези операции и методите, които заинтересованите страни считат, че следва да бъдат прилагани; и

 • как се прилага на практика т.нар. метод на предшественика и как заинтересованите страни считат, че той трябва да бъде прилаган.

Съветът обсъди също така и обратната информация, получена по тази тема в рамките на проведеното през 2015 г. обществено допитване във връзка с програмата на Съвета.

Докладите не съдържаха никакви препоръки от страна на екипа и съответно не бяха взети никакви решения.Следващи етапи

Съветът ще обсъди на бъдещи заседания предимствата и недостатъците на различните алтернативи за счетоводно отчитане на тези операции и ще обсъди коя алтернатива или кои алтернативи биха предоставили най-полезна информация и защо.Репутация и обезценка (Документ по програмата 18)

На 21 април 2016 г. Съветът проведе заседание, за да обсъди проекта си във връзка с репутацията и обезценката. Този проект представлява отговор на някои от констатациите от извършения от Съвета преглед след въвеждане на МСФО 3 Бизнес комбинации.

На това заседание Съветът продължи с обсъждането от заседанието през март относно възможна модификация на теста за обезценка с цел адресиране опасенията на инвеститорите по повод късното признаване на загуби от обезценка и надценяването на репутацията.

Не бяха взети никакви решения.Следващи етапи

Съветът ще продължи с обсъжданията по този проект на бъдещи заседания. Очаква се тези обсъждания да включват разглеждане на количествена информация относно сумите и тенденциите в отчитането на репутацията, обезценката и нематериалните активи през последните години, събрани заедно с екипа на японския Съвет по счетоводни стандарти (ASBJ), Европейската консултативна група по финансово отчитане (EFRAG) и Съвета на САЩ по финансово-счетоводни стандарти (FASB). Съветът очаква да обсъди отново този проект със Съвета на САЩ по финансово-счетоводни стандарти (FASB) през второто тримесечие на 2016 година.

На следващото си заседание Съветът ще обсъди обратната информация, получена по този проект в рамките на проведеното през 2015 г. обществено допитване във връзка с програмата на Съвета.

Инициатива за оповестяване: промени в счетоводните политики и счетоводните приблизителни оценки (Документ по програмата 25)

Като част от Инициативата си за оповестяване, Съветът проведе заседание на 21 април 2016 г., за да обсъди промени в счетоводните политики и промени в счетоводните приблизителни оценки. Докладът за това обсъждане бе изготвен съвместно от екипа на Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) и екипа на италианския орган за изготвяне и въвеждане на стандарти - Organismo Italiano di Contabilità.

 

Документ по програмата 25A: разграничение между промени в счетоводните политики и промени в счетоводните приблизителни оценки

Съветът реши в порядък на работна хипотеза да измени дефинициите за счетоводни политики и промени в счетоводните приблизителни оценки в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки, за да: 1. поясни каква е взаимовръзката между счетоводните политики и счетоводните приблизителни оценки;

 2. добави насоки относно това дали промени в техниките за оценяване и техниките за приблизително оценяване представляват промени в счетоводни приблизителни оценки; и

 3. актуализира примерите за приблизителни оценки, предоставени в МСС 8.

Тринадесет от четиринадесетте членове на Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) изразиха съгласие с това решение. Съветът реши също така в порядък на работна хипотеза, че предложените изменения следва да бъдат публикувани като отделен Проект за обсъждане, а не в Проекта за обсъждане на годишните подобрения. Всички членове на Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) изразиха съгласие с това решение.

На бъдещо заседание Съветът ще обсъди прехода към предложените изменения в МСС 8.

 

Документ по програмата 25Б: промени в счетоводни приблизителни оценки: оповестяване

Съветът реши в порядък на работна хипотеза, че няма да измени изискването, съдържащо се в параграф 39 от МСС 8, за оповестяване на естеството и сумата на промяна в счетоводна приблизителна оценка. Дванадесет от четиринадесетте членове на Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) изразиха съгласие с това решение.Работна програмапрогнозни цели към 22 април 2016 година
Работната програма, отразяваща решенията, които бяха взети на това заседание, е актуализирана на уебсайта на Съвета по международни счетоводни стандарти (IASB) на 22 април 2016 година. Вижте я тук.
Моля отбележете, че информацията, публикувана в настоящия бюлетин произхожда от различни източници и е точна, доколкото това ни е известно. Съветът по международни счетоводни стандарти и Фондация МСФО обаче не носят отговорност за загуби, причинени на лице, което предприема действия или се въздържа от предприемането на действия, разчитайки на материалите в настоящата публикация, независимо дали тези загуби са причинени поради небрежност, или по друг начинe.

Copyright © МСФО Foundation
ISSN 1474-2675

Авторски права© Фондация МСФОISSN 1474-2675


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница