Създаване на академичен център за електронно и дистанционно обучение /ацедо/ в нма проф. Панчо Владигеров” проект № bg051PO001 08страница1/4
Дата17.11.2017
Размер436.46 Kb.
Размер436.46 Kb.
  1   2   3   4

ПРОЕКТ № BG051PO001-4.3.04-0055

Създаване на академичен център за електронно идистанционно обучение /АЦЕДО/ в НМА "Проф. Панчо Владигеров”

ПРОЕКТ № BG051PO001-3.1.08-0034

Изграждане и въвеждане в действие на Електронна система за управление/ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров”

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ


Обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: Организация и провеждане на публични събития – пет семинара тип обучение, пет семинара тип уъркшоп и две пресконференции” за нуждите на проекти BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО / и BG051PO001-3.1.08-0034 - „Изграждане и въвеждане в действие на Електронна система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

фирма /наименование/ на участника: ........................................................................................................

регистриран по ф.д. №…………………./……………………..г.на …………………..............................

Дан.№………………………………………........................................................................., вписано в

Търговския регистър с ЕИК по Булстат.........................................................

Адрес за кореспонденция:………………………………………………………….........

тел.………………………….................................................................................................

Факс:…………………………………..................................................................................

e-mail:......………………………………...............................................................................

Представляван от: ……………………………………………………………………………

(трите имена и длъжност )

Адрес: ……………………………………………………тел:…………………….........

Банкови реквизити на сметката:

Обслужваща банка:…………………………………………………

IBAN: ………………………………………………......................................................

BIC: ………………………..........................................................................................

Титуляр на сметката:…………………………………………………….................................

Дата: …………….. Подпис: ……………………

/печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.1 от ЗОП

От:…………………………………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

с лична карта № ……………… издадена на ……………… от……………………., с ЕГН ……………………………., в качеството ми на …………………… (посочете длъжността) на .................................................................................... (посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организация и провеждане на публични събития – пет семинара тип обучение, пет семинара тип уъркшоп и две пресконференции” за нуждите на проекти BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО / и BG051PO001-3.1.08-0034 - „Изграждане и въвеждане в действие на Електронна система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за:

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;

- подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;

- участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс;

- престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния кодекс;

- престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;2. Фирма, която ръководя/представлявам не е обявена в несъстоятелност.

3. Фирма, която ръководя/представлявам не е производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно Възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………….. Подпис: ……………………

/печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал.5 от ЗОП

От:…………………………………………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

с лична карта № ……………… издадена на ……………… от……………………., с ЕГН ……………………………., в качеството ми на …………………… (посочете длъжността) на .................................................................................... (посочете фирмата на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Организация и провеждане на публични събития – пет семинара тип обучение, пет семинара тип уъркшоп и две пресконференции” за нуждите на проекти BG051PO001-4.3.04-0055 „Създаване на Академичен център за електронно и дистанционно обучение /АЦЕДО / и BG051PO001-3.1.08-0034 - „Изграждане и въвеждане в действие на Електронна система за управление /ЕСУ/ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Като...........................................................................................................................................................

/член на управителен или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност, вкл. прокурист или търг. пълномощник/
в..............................................................................................................................

/наименование на участник/

1. Не съм „свързано лице” с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

2. Не съм сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
3. При промяна на декларираните обстоятелства, ще уведомя незабавно Възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………….. Подпис: ……………………

/печат/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

БАНКОВА ГАРАНЦИЯСподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница