Технически изисквания заглавие (Times New Roman 14 pt, Bold, центриран, главни букви)Дата03.04.2017
Размер18.36 Kb.
Размер18.36 Kb.

Технически изисквания

ЗАГЛАВИЕ (Times New Roman 14 pt, Bold, центриран, главни букви)

Трите имена на автора (Times New Roman 12 pt, Italic, центриран)

Курс ....... , специалност „....................” (Times New Roman 12 pt, Italic, центриран)

Есето трябва да бъде в общ обем до 4 страници, вкл. въведение, основен текст, таблици, графики и фигури. Основният текст на есето трябва да започва три празни реда след заглавните му реквизити – заглавие, имена на автора, курс и специалност.

Основният текст на есето трябва да е подравнен по лявата и дясната граница на работния лист (формат Justify). Текстът да е с големина 12 pt, шрифтът - Times New Roman. Границите на работния лист се настройват от таб Page Layout>Margins>Custom Margins и трябва да бъдат Top, Bottom, Left & Right по 2.5 см.

Бележките под линия да са с големина 10 pt, Times New Roman1.

Форматирането на параграфите изисква те да имат отстъп (Indentation) от 1.25 см спрямо лявата граница на работния лист. При Word във версии след 2007 г. за целта се изпозлва Home>Line Spacing options>Indentation>First line, 1.25 см. Междуредието е фиксирано на Single (Home>Line Spacing options>Spacing>Line spacing>Single), a разстоянията между отделните параграфи трябва да са равни на 0 (Home>Line Spacing options>Spacing>Before&After=0).

Ако в есето има отделни точки, то те трябва да са номерирани възходящо с арабски цифри, а текстът да е форматиран като Bold, като преди и след наименованието на точката трябва да има по един празен ред, както е показано по-долу.


2. Наименование на точката
Фигурите (графиките) и таблиците (ако има такива) трябва да са центрирани (Home>Center) в работния лист. Преди и след тях трябва да има по един празен ред.

Фигурите се номерират и озаглавяват под тях с текст „Фиг. Номер на фигурата. Заглавие на фигурата.”, който е с формат Times New Roman 11 pt, Italic.

Таблиците се озаглавяват и номерират над тях с текст „Таблица. Номер на таблицата. Заглавие на таблицата.”, който е с формат Times New Roman 11 pt, Italic.
Името на файла на есето трябва да бъде Име_презиме_фамилия на автора.doc
За улеснение можете да работите директно в настоящия шаблон! Той и неговите параметри са настроени, според горепосочените изисквания.
Есетата се изпращат на e-mail: sp@uni-svishtov.bg в срок до 04.04.2016 г.
Всички постъпили в срок есета ще бъдат разгледани от редакционен съвет, който ще провери дали те отговарят стилово и тематично на изискванията на конкурса.

Одобрените есета ще се презентират на 13 април 2016 г., като авторите имат пълна свобода на избор за вида на презентациите си. Всеки автор ще разполага с 6 минути за презентиране.1 Пример за бележка под линия.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница