Техническо задание за проектиране за обект спортен комплекс в упи ХІ кв. 143 По плана на рц меден рудникДата16.11.2017
Размер298.45 Kb.
Размер298.45 Kb.


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
ЗА ОБЕКТ - СПОРТЕН КОМПЛЕКС В УПИ ХІ КВ.143 ПО ПЛАНА НА РЦ МЕДЕН РУДНИК

ГР. БУРГАС-ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.653.590 по КККР на гр.БУРГАС


Фаза: Технически инвестиционен проект

Инвеститор: Община Бургас

Ж.к. Меден Рудник е най-големата жилищна зона на територията на града. Населението на района възлиза на около 70 000бр. жители. В границите на комплекса са изградени незначителен брой спортни съоръжения, които не могат да задоволят нуждата от такива за броя на обитателите на комплекса. В границите на комплекса няма спортен център с игрища за упражняване на различни спортове и предлагане на комплексна услуга. Настоящото техническо задание е изготвено като част от инвестиционната програма на общината за създаване на система от спортни съоръжения за осигуряване на възможности за спортуване на населението по възрастови групи в различни градски зони. На територията на гр. Бургас като цяло се усеща остра нужда от изграждане на спортни съоръжения. С изграждането на нов спортен комплекс в най-големия жилищен район ще се създадат условия за упражняване на различни видове спортове от жителите и гостите на града, както и ще се осигури възможност за провеждане на тренировъчна дейност и състезания през летния сезон и преходните сезони. Заданието за проектиране има за цел да постави пред проектантите основните изисквания и ограничители на възложителя – Община Бургас, във връзка с реализацията на задачата.І. Основание за проектиране
Съгласно действащия ПРЗ на Районен център на ж.р.„Меден Рудник”, теренът отреден за изграждане на спортен комплекс представлява УПИ ХІ в кв.143, ПИ с идентификатор 07079.653.590 по КК на гр.Бургас. УПИ е с площ 16 614 кв.м. съгласно Акт за частна общинска собственост №6022/22.03.2010г. ПУП е действащ, съгласно Заповед №1113/1997г., №289/09.02.2009 г. и №368/17.02.2009 г. на Кмета на Община Бургас.

Обхватът на територията е уточнен и указан в скицата с виза за проектиране, съгласувана с експлоатационните дружества, неразделна част от заданието за проектиране.

Към момента теренът представлява свободна, незастроена площ с възможности за обслужване от прилежащи обслужващи улици от градската улична мрежа. Имотът е разположен в урбанизирана среда с частично изградена инфраструктура и осигурен достъп от съществуваща улична мрежа от североизток. Граничи с УПИ, отредени за жилищно, смесено застрояване и за обществено обслужване.

Заложените в настоящото задание съдържание и видове дейности и изискванията към застрояването не са в противоречие с отреждането на терена. Размерите и конфигурацията на имота са достатъчни за реализиране на инвестиционното намерение на Община Бургас.

Местоположението на спортния комплекс , обвързаността му със съществуващите и наличието на възможности за изграждането на нови комуникационни връзки ще улесни достъпа до него, както от жилищния комплекс, така също и от по-отдалечените части на града и общината.

Съгласно действащ ПУП за УПИ са утвърдени следните показатели за застрояване-плътност до 20%,Кинт до 0,5,височина на застройката до 2 етажа и 10,00 м., минимално озеленяване 40%.


Границите на територията предмет на настоящото проектиране са:
-на изток УПИ граничи със съществуваща обслужваща улица,разделяща Районен център от Зона Б на комплекса, от север граничи с паркинг, УПИ V-13-за жил.строителство и обществено обслужване, УПИ VІ-13-за смесено жилищно застрояване и УПИ ХVІІ-13-за ТП и обществено обслужване, от запад-с УПИ Х-за инфраструктурен коридор и озеленяване, от юг с обслужваща алея. В границите на УПИ в югоизточната част е предвидена застройка за нов ТП за осигуряване на необходимото захранване на зоната
ІІ. Основни технически, функционални и планово – композиционни изисквания към изготвянето на проекта .
1. Необходимо е : да се изготви подробна геодезическа снимка на цялата територия,с подробно заснемане на дълготрайната едроразмерна декоративна дървесна и храстова растителност и съществуващите инфраструктурни мрежи и съоръжения, при отчитане конфигурацията и наклона на терена, с цел при проектирането с вертикалната планировка и предвидените дейностите по част: „ благоустрояване ” да се осигурят оптимално и икономически целесъобразно необходимите надлъжни и напречни наклони за безпрепятствено отвеждане на повърхностните води .

При изготвянето на проекта да се приложи интегриран подход така че с вертикалната планировка при използване характеристиките на терена да се осигури безпрепятствен достъп по възможност до всички елементи и компоненти на спортните площадки , съоръжения и сгради в Спортния комплекс.Дейностите по вертикално планиране да се постигнат с оптимизиране на изкопните и насипни работи като се търси икономически най-целесъобразно решение

Заснетата дълготрайна едроразмерна декоративна дървесна и храстова растителност трябва да бъде подробно описана по вид , брой, височина и диаметър / да бъде картотекирана /. С проекта за благоустрояване и паркоустрояване проектантите трябва да се съобразяват с нея като същата бъде максимално запазена .

Плановата композиция , както и функционалното зониране на пространството трябва да отчитат както наличието на съществуваща растителност,така и предвижданията за внасяне на нова като част от общото композиционно и обемно-пространствено решение.Да се приложат иновативни дейности по озеленяване-вертикално озеленяване,озеленяване по пергули и др.

2.При проектирането е необходимо да се спазват всички действуващи нормативни изисквания за такъв вид спортни комплекси и съоръжения

3.С плановото решение да се осигури възможност за разполагане на сгради,съоръжения и всички видове спортни площадки и дейности заложени в заданието, без да се влошават общите устройствени показатели и изисквания за различните видове спортове. Да се осигури възможност за безпрепятствено и безаварийно ползване на съоръженията.

4.При изготвянето на техническия инвестиционен проект е необходимо да се вземе впредвид съществуващото положение и наличносттите , спецификата на отредения терен – съществуващите комуникации, размер, орентацията, релеф, озеленени площи, околното застрояване, , предстоящи и бъдещи изменения в прилежащата територия.

5.Необходимо е да се постигне естетическо оформяне на комплекса чрез използване на архитектурни, паркоустройствени, художествени и дизайнерски средства , похвати и елементи за постигане на единен художествен образ със съвременен характер и въздействие. Тази последователност се отнася , както общо за комплекса , така също и за отделните зони .

6.Да се предвиди използването на високо ефективни материали , оборудване , технологии, които да осигурят ефективно и безпроблемно строителство , експлоатация , поддържане и ремонт – настилки на съоръженията, алейната мрежа , паркоустрояването , архитектурните елементи леки покрития , огради, навеси, пергули, трибуни, места за краткотраен отдих и други

7.Функционалното зониране и площоразпределение да е с ясна организация на достъп и ползване на алейната мрежа,местата за паркиране,сградата,спортните площадки и съоръженията.До всички елементи да се осигури безпрепятствен достъп,контрол и самостоятелност,както и функционални връзки между отделните зони и сектори.

8.Комплексът да се оразмери за приблизително 120 човека спортуващи и 15 човека персонал, като при провеждане на състезания да предоставя възможност за пребиваване и обслужване на около 150 зрители.

9.Задължително е спазването на нормативите за озеленените изолационни ивици по периферията на спортния комплекс, в рамките на УПИ и извън него съобразно с прилежащото пространство и околната среда.

10.Синтезът на архитектурата да се постигне чрез единство на художествения образ на всички елементи на спортния комплекс, които трябва да бъдат синхронизирани и отразени във всички части на проекта.

11.В зависимост от функционалното зониране и площоразпределение да се конкретизират в съответствие с изискванията на Наредба №2 / 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно – транспортните системи на урбанизираните територии местата за паркиране и входовете към спортния комплекс и неговите елементи при оптимизиране на подходи за обслужване и съвместяване на:

-Входове за спортните съоръжения ;

-Вход за посетителите – свободен достъп;

-Вход за стопанския сектор;

-Вход за паркинг за оптимален брой коли по възможност / наземни и подземни /.

12.Техническият инвестиционен проект да бъде изготвен по всички части от проектанти с пълна проектантска правоспособност, на база одобреното задание за проектиране,в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба №4 за ОС на ИП.

13.При изготвяне на техническия инвестиционен проект проектантите трябва да предложат подходяща паркова мебел / пейки, пергули, кошчета за отпадъци/,съвременно спортно обзавеждане на отделните обособени спортни обекти

14.Да се предвиди използване на съвременни осветителни тела с минимален разход за постигане на енергийно ефективно осветление

15.При проектирането и изграждането да се използват съвременни методи на строителство.

16.Да се предвиди използването на слънчеви колектори за затопляне на вода

17.Да се предвиди дъждовна канализация за събиране на дъждовните води в резервоар и използването им за поливни нужди с автоматизирана поливна система.ІІІ.Съдържание на спортния комплекс:

Обектът да бъде проектиран както следва:
Част Архитектура

Техническият инвестиционен проект да предложи подходящо решение, с осигурена възможност за етапно изграждане на спортни съоръжения в следния обем и съдържание:


І. Обслужваща сграда – Едноетажна обслужваща сграда с обща разгъната застроена площ, не по-малка от 450 кв.м.,като същата съдържа следните помещения:

 • 2 броя многофункционални спортни зали, с площ съответно от около 200 кв.м. и около 100кв.м., подходящи за провеждане на тренировки по борба и бойни спортове, групови занимания и танци.

 • 2 бр. съблекални, всяка с душове и санитарни възли съгласно нормативните изисквания,като към всяка съблекалня е осигурен и санитарен възел за хора в неравностойно положение

 • Складове за спортен инвентар

 • Помещение за треньори и инструктори - мин. 2 бр.

 • служебни помещения-офиси-минимум 2 бр.

 • Лекарски кабинет и манипулационна

 • кафе-сладкарница с осигурена закрита и открита търговска площ

 • Общи санитарни възли за посетители

В обслужващата сграда да се предвидят съответното спортно оборудване и обзавеждане.
ІІ. Зона спортни игрища-със следното съдържание

1. Зона Футбол.

- Да се обособи един брой футболна комбинирана площадка с размери 44м на 66м, с настилка от изкуствена трева с възможност за обособяване в рамките на същата на три броя по – малки игрища с размери 44 м на 22м., които да могат да бъдат разделяни при необходимост с подвижна мрежа

2. Зона тенис – с 2 броя кортове за тенис.

Да се обособят два броя игрища за тенис на корт, всяко от които с размери 35м на 18 м. , като едното от тях се предвиди с настилка от шамот.

3. Скейт парк –да се предвидят елементи дотатъчни за провеждане на тренировъчна дейност,при съобразяване с изисванията за безопасност на всички възрастови групи

4. Детска спортна площадка включваща и детско игрище за футбол с размери 10м на 20 м. с настилка от изкуствена трева. На игрището да бъде предвидена предпазна ограда с метална мрежа от всички страни, включително и в горната му част.
III. Зона за отдих и възстановяване


 1. Да бъдат предвидени зони за игри, както следва; 3 броя външни стационарни маси за тенис на маса, 2 броя външни стационарни маси за шах; 2 бр. външни стационарни маси за дама ,1 брой шах с големи фигури и площадка за игра на дама;

 2. Обходна алея за бягане и крос изградена от асфалтов настилка с дължина около 400 м;

 3. Фитнес на открито,оборудван със силови уреди (лостове, успоредка), кардио уреди (степер) и уреди за обща физическа подготовка, като минимум 50% от тях са пригодени за ползване от хора в неравностойно положение. Площадката за фитнес да бъде с размери 18мх13м оборудванa със следните фитнес уреди: мултифункционална пейка – 2 бр; успоредка – 2 бр.; 45 градусова стълба – 1 бр.; маймунска стълба – 1 бр.; стойка за лицеви опори – 2 бр.; халки- 2 бр.; шведска стена – 1 бр.; стойка за раменни преси – 1 бр.; греда свързваща голяма – 3 бр.; двоен лост – 1 бр.; единичен лост – 1 бр.; триъгълен лост – 1 бр.; лост със сфери – 1 бр.; мултифункционален лост – 1 бр.; колона – 4 бр.; успоредка на две нива – 1 бр.; стъпала за подскоци – 1 бр.; стойка наклонена – 1 бр.; стойка за лицеви опори – 3 бр.; греда за баланс – 3 бр.

 4. Открит плувен басейн с размери 12х25 м с дъблочина около 0,80 до 1,20 м за деца и младежи за обучение без изискване за провеждане на състезания, комбиниран с открита площ за гимнастика. Да се обследва и възможността за обособяване около басейна на зона за зелен плаж с разположени съблекални и душове за сезонно ползване. С цел максимално удължаване на сезона за ползване на открития басейн да се предвиди затопляне на водата с използване на ВЕИ.

ІV.Ограда и благоустрояване

Да се предвиди ограда с плътна част до 0,60 м. и ажурна част до 2,20 м на целия комплекс. На всяко от игрищата да се предвиди предпазна ограда с височина съответсвуваща на съответния вид спорт, за който е предвидено игрището.

По оградата с цел максимално ограничаване на шумовото и прахово замърсяване да се предвиди вертикално озеленяване.Между отделните зони да се предвидят оградни елементи в комбинация с живи плетове с цел постигане на природосъобразност на решението.

В оградата да се предвидят портали и подходи в обвръзка с алейната мрежа и в съответствие с комуникационната схема за обслужване.

На входовете на платените зони с ограничен достъп да се предвиди контрол на достъпа с автоматизирани системи и физически контрол.Да се предвидят необходимите бутки за пазач и техника.

Всички елементи на средата да бъдат организирани във функционални зони,обвързани с лесни и достъпни връзки, в едно с благоустрояване на пространството между тях и при осигуряване на безконфликтен достъп и ползване. Да се постигне оптимално решение на пешеходните и транспортни връзки, входове и алеи за обслужване,включително и за достъп с велисипеди. В границите на комплекса да се осигурят места за паркиране, вкл. за хора с увреждания и велосипеди.

Да се предвиди възможност за изграждане на трибуни в зоната на игрищата с капацитет около 100 места,при използване на денивелацията на терена с цел минимални изкопни и насипни работи. В границите на комплекса да се предвидят зони с възможност за монтиране на модулни трибуни около игрища с потенциал за провеждане на състезания.

В зоната за отдих да се предвиди терен за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ за продажба на кафе и закуски с цел обезпечаване на тази услуга за нуждите на посетителите на комплекса. За осигуряване на захранване на обекта да се предвидят връзки към площадковите мрежи. В зоната около преместваемия обект да има възможност за разполагане на маси на открито и на слънчезащитни съоръжения


Етапност:

Техническият инвестиционен проект по част архитектура следва да доказва възможност за етапно изграждане на спортния комплекс, както следва:

I етап: обслужваща сграда (І), зона футбол (ІІ.1.), зона тенис (ІІ.2.), детска спортна площадка (ІІ.4.), обходна алея за бягане (ІІІ.2.)

II етап: скейт парк (ІІ.3.), зони за игри (ІІІ.1.), фитнес на открито (ІІІ.3.)

III етап: открит плувен басейн (ІІІ.4.), ограда и благоусрояване.

Отделните етапите да са така предвидени, че да осигуряват безпрепядствено използване на реализираните сгради и съоръжения и независим достъп до строителната площадка за изграждане на бъдещите предвиждания. Да бъде осигурена ограда за всеки отделен етап.


Част Конструктивна

С проекта по част строителни конструкции да се предвидят мерки по осигуряване на стабилитета на терена, включително на подпорни стени, рампи и др.елементи на средата за достъп до сгради и до отделните елементи на комплекса при отчитане решението по част вертикална планировка.

За изграждане на нови сгради и съоръжения да се изготвят конструктивни проекти при спазване на действащите норми за проектиране и при съответствие с проектите по останалите части.

Да се представят статически изчисления и оразмеряване на елементите,като се спазват принципите и правилата удовлетворяващи изискванията на отделните части EN1990 до EN1999, на програмата „Конструктивни Еврокодове“, съгласно Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № РД-02—20-19/2011г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции“.

При наличие на конструктивни схеми,детайли,изчислителни и оразмерителни проверки на производители за закрепване на съответни елементи и уреди, същите да се представят към проектната част.

Част Инженерно- геоложко и хидрогеоложко проучване

Да се направи подробно инженерно геоложко проучване на терена с отчитане нивото на подпочвените води и предписани мерки за реализация на предвидените СМР за изграждане на сгради и съоръжения и благоустрояването на терена.Част Паркоустройство и благоустройство

Да се постигне показател от 40 % за озеленени площи , които да включват изолационната озеленена площ, междинни озеленени площи и озеленени площи между различните спортни зони , сектори и съоръжения, включително затревяване,вертикално озеленяване и покривни градини. Минималното озеленяване на терен да бъде 20%.

Да се проектира поливна система за поддържане на озеленените площи като се обследва възможността за събиране и ползване на дъждовните води за поливни нужди. Да се изготви геодезическо заснемане на съществуващата растителност и фитосанитарна оценка. Проектът да съдържа опорно-сравнителен план, който да доказва запазването на растителността. Да се дадат предписания за съхранение и поддържане на съществуващата растителност – оформяне и повдигане на короните и други.С проектното решение да се предвиди внасяне на нова декоративна растителност при съобразяване с общото композиционно решение.

Част Електро

Част Електро – Силнотокови ел.инсталации:

Като потребител на електрическа енергия по осигуреност на електроснабдяването обектът е ІІІ-та категория. Съобразно функционалното разпределение и предназначение на територията на спортния комплекс, да се проектират:

1.Ел.табла и захранващи линии - на подходящо място в обслужващата сграда да се ситуира главното ел.табло, от което да се захранят всички консуматорите в комплекса. Главното ел.табло да бъде заключваемо шкаф-табло, с осигурен достатъчен брой резервни изводи за включване и на временни потребители (мероприятия, състезания и др.). Главното ел.табло да бъде в самостоятелно техническо помещение или на място – с достъп само от обслужващия персонал.

2.Ел.инсталации – осветление и контакти „общо предназначение“ в обслужващата сграда. (Забележка: За лекарския кабинет с манипулационна да се предвиди извод за бактерицидна лампа).

3.Ел.инсталации – технологични консуматори (ел.захранване на ОВК-системи – климатизация, слънчеви колектори, ВиК консуматори – бойлери, поливна система и др.).

4.Евакуационно осветление в обслужващата сграда.

5.Заземителна инсталация.

6.Мълниезащитна инсталация за обслужващата сграда.

7.Външно осветление:

-Прожекторно осветление на спортните игрища (футбол, тенис) – Да осигурява средна хоризонтална осветеност, отговаряща на нормативните изисквания за подобен род обекти. Да се прооектират стоманотръбни (СТ) стълбове с необходимата височина и ел.табла за монтаж в стълб. Към проекта да се приложат статически изчисления или конструктивно становище за фундамента на СТ-стълбове, детайли за изработка на стълб, раменна конзола и закрепващи към нея елементи за монтаж на прожекторите. Осветлението на спортните игрища да се управлява ръчно, от поддържащия персонал – за времето на използването им. Част от осветлението на спортните игрища да се ползва за дежурно (охранително) осветление.

-Осветление на детските площадки, скейт-парк, зони за отдих, фитнес на открито, обслужващи паркинги – при показатели за осветеност, отговарящи на изискванията за подобен род обекти и с автоматично управление.

Да се приложат светло-технически изчисления за всички избрани в проекта осветители, които задължително да бъдат енергоефективени и енергоспестяващи. Към проекта по част „Електро“ да се изготви записка по „Енергийна ефективност“.

8.Външното ел.захранване – Да се проектира на база проектираната едновременна ел.мощност за спортния комплекс до бъдещо електромерно ел.табло на границата на УПИ и съгласно изискванията на електроразпределителното дружество.

9.Антилед-система за откритите рампи за достъпна среда.

При изготвяне на проекта по част „Електро“ да се спазват изискванията на следните нормативни документи: Наредба №4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; Наредба № 3/2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводните линии; Наредба № 8/1999 г.за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места; Наредба №16/2004 г. за сервитутите на енергийните обекти; Наредба №Із-1971/29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване при пожар; Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби и електрически и топлофикационни централи и електрически мрежи (2005г.).
Част: ел.слаботокова

Категория на обекта – четвъртаВътрешни мрежи:

Сградна инсталация за телефон и интернет, съобразена с предназначението на помещенията Да има възможност за достъп до интернет чрез WiFi мрежа в сградата и пространството около нея, на територията на комплекса.

Озвучителната система

Системата за озвучаване трябва да осигурява възпроизвеждане на говорни и

музикални програми от микрофони и механични звуко-източници по време на спортни

мероприятия. Да се предвиди информационно табло, което ще бъде използвано като LCD монитор за наблюдение на играта при провеждане на състезания и за представяне на рекламни филми, когато е необходимо.

Да се предвиди инсталация за Пожароизвестяване.

Да се предвиди инсталация за сигнално-охранително алармено известяване. Да се предвидят датчици за движение и за счупено стъкло, датчици с магнитоуправляеми контакти за отваряне на вратите.Видеонаблюдение

Да се предвиди локална система за видеонаблюдение. Да се предвидят камери за външен и вътрешен монтаж, като броя на камерите и местоположението им да се обвърже с цялостно покритие на наблюдаваните участъци( спортни и детски площадки, зони за отдих). Изборът на камери да е съобразен с наблюдаваните пространства – в обширните пространства мегапикселови ІР камери, а в по-малките вътрешни пространства – компактни куполни ІР камери. В проекта да са посочени необходимите изисквания към камерите и комутаторите, устройства за запис и съхранение на данни за 15дни. Да се осигури за камерите непрекъсваем източник на eл.захранване - тип UPS.Да има възможност за наблюдение в реално време и по интернет.

За помещението, в което ще бъдат поместени устройствата обслужващи посочените мрежи, да се предвиди климатизация за поддържане на постоянна температура в интервала 20+/-2 С и относителна влажност 65+/-15%.

Външни мрежи:

Вътрешните инсталации да бъдат изведени в шахта до границата на имота. Да се предвидят и необходимите съоръжения за връзка между вътрешната и външната мрежи.Да бъде предвидена връзка към мрежата на Община Бургас, в посока светофара на ул.“Въстаническа“ до началната автобусна спирка и връзка към най-близките шахти на БТК.

Всяка от посочените позиции да бъде придружена с графична част, обяснителна записка, схеми, параметри и характеристики на предложеното оборудване, количествено-стойностна сметка.

Част Водоснабдяване и канализация

Съществуващо положение

На скица № 6 /24. 01. 2011г., съгласувана с “ ВиК ”- ЕАД-Бургас, са отразени съществуващите ВиК проводи в района на УПИ XI в кв.143 по пплана на Районен център-Меден рудник. Допълнително Община Бургас изгради и въведе в експлоатация през 2013г. канал за дъждовни води №147-2бр.по 1000мм от стъклопластови тръби, който преминава в близост дозападната и южната граница на имота.По източната обслужваща улица има съществуващ канал за смесени води Бф1000. Съгласно данните на „ВиК“ЕАД-Бургас, по обслужващите улици, в непосредствена близост до имота няма изграден водопровод за питейно-битови нужди.

Проектно решение

Да се изготви проект за уличен водопровод от съществуващата водопроводна мрежа-ниска зона до УПИ XI в кв.143, с цел осигуряване на вода за питейно-битови и противопожарни нужди. Точното място на присъединяване да се съгласува с „ВиК“ЕАД-Бургас. Проектът да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба №2/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Да се изготви проект за домовите ВиК отклонения имота, в съответствие с изискванията на Наредба №4/2004г. за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системите.

Да се предвидят изискуемите площадкови ВиК инсталации и система за поливане на тревните площи, градински хидранти и др. Проектът да се съобрази с изградения в имота канал за дъждовни води 2хф1000.

Да се предвиди противопожарно водоснабдяване на комплекса в съответствие с изискванията на Наредба №Iз-1973/2009г.

Проектите за сградните ВиК инсталации за отделните съоръжения и помощни сгради да се изготви в съответствие с Наредба №4/2005г. за проектиране ,изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации.

Да се изготвят количествени сметки за предвидените ВиК инсталации и площадкови ВиК мрежи.

Проектната документация да бъде изготвена в съответствие с изискванията на Наредба №4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти.

Проектът да се изготви във фаза технически инвестиционен проект с подробни количествени сметки

Проектът да съдържа:

-Проект за уличен водопровод до УПИ XI в кв.143 в Районен център –Меден рудник, гр.Бургас.. Проектът да се придружава от проекти по части:Геодезия-Трасировъчен чертеж, ПБЗ, ПБ и ВОБД.

-Проект за площадкови В и К мрежи и домови ВиК отклонения

-Проекти за сградни ВиК инсталации


Част ТТЕ, ОВ :

Проектът да се разработи съгласно изискванията на Наредба №15 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Да се предвидят климатици за затопляне и охлаждане на залите, служебните помещения, лекарски кабинети и др.

В помощните помещения да се предвидят ел.отоплителни панели.

В помещенията с повишена влажност да се предвидят влагозащитени ел.отоплителни панели.

Да се предвидят вентилационни инсталации на залите, съблекални, санитарни възли и др. съгласно нормативните изисквания.

Да се предвиди инсталация със слънчеви колектори с целогодишен режим на работа.Водата за битово горещо водоснабдяване да се осигури чрез бойлер свързан със слънчевите колектори.На бойлера да се предвиди и ел.подгревател.

Желателно е слънчевата инсталация да се запълни със смес от етиленгликол /антифриз/ и вода, за да е възможно целогодишното й ползване.

За затоплянето на водата в басейна да се предвиди съвременен нискоенергиен способ с използване на ВЕИ.

Част Енергийна ефективност

Изготвянето на инвестиционен проект по част „Енергийна ефективност“ да бъде извършено в съответствие с изискванията на действащите към момента нормативни разпоредби.

Проектът да е съобразен с изискването на чл.31,ал.2 от ЗЕЕ от 2015 г.(изм. ДВ.бр.35/15,05,2015г.)..

Съдържанието на част "Енергийна ефективност" на инвестиционния проект на фаза технически и проект да е съобразено с изискванията на чл.27, ал.1, т.2 от Наредба 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.07.2015 г.)

При изготвянето на инвестициония проект да се анализират възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници за доказване на техническата възможност и икономическата целесъобразност. Анализът на възможностите за използване на енергия от възобновяеми източници е част от оценката на показателя за годишен разход на енергия в сградата по чл. 4, ал. 1, съгласно чл.27, ал.2 от Наредба 7.

С проектното решение да се гарантират минимални разходи за функциониране и поддръжка на сградата.


Част Пътна

Проектната документация по част „Пътна“ да се изработи, съгласно изискванията на Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии и всички действащи нормативни документи. • За транспортното обслужване на комплекса да се предвидят два вход-изхода, ситуационно и нивелетно обвързани с изградената улица разположена североизточно от терена на спортната зала и с предвидената за изграждане улица разположена югозападно;

 • Да се проектират паркинги – открит и. Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС да се определи съгласно Таблица №2 от Наредба №2 / 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно транспортните системи на урбанизираните територии;

 • Да се проектират подходи с понижаване на регулата, както и необходимия брой места за паркиране на автомобили на хора с увреждания, съгласно Наредба № 4/ 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;

 • Да се изготви проект за постоянна сигнализация с пътни знаци и маркировка, съгласно Закона и Правилника за движение по пътищата и изискванията на Наредби № 1, 2 и 18. Проектите да се съгласуват със сектор „ПП“ при ОД на МВР Бургас;

 • Да се изготви проект за временна организация на движението по време на строителството съгласно изискванията на Наредба № 3/ 2010г. за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътища и улици;

 • Проектът да съдържа:Обяснителна записка ,подробни кол.сметки и ведомости, ситуация и геометрично решение,чертежи -надлъжен профил;типови напречни профили и детайли;подробни напречни профили;план настилки;план за отводняване;

сигнализация и маркировка с детайли;временна организация на движение.
План за безопасност и здраве

Да се изготви план за безопасност и здраве за организация на площадката за реализирането на проекта. Разработката да се изготви в съответствие с изискванията на Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.Пожарна безопасност

Съвместно с проектите по всички части да се изготви проект за ПБ .Да се изготви проект за осигуряване при пожар съгласно изискванията на Наредба № Iз – 1971/29.10.2009 г.за строително-техническите правила и норми .

Предписаните мерки и изисквания да се отразят във всички части на работния инвестиционен проект

Част Геодезия – вертикална планировка и трасировъчен чертеж

Да се изготви подробна геодезическа снимка със заснети съществуващите настилки сгради и съоръжения , едроразмерна растителност, теренни коти, шахти и други елементи на специализирания кадастър.

С проекта по част вертикална планировка да се обследват съществуващите наклони за отвеждане на повърхностните води и се предвидят необходимите дейности по привеждането им в съответствие с новото планово решение. Да се предвидят нови и подмяна на съществуващи настилки на училищния двор, съобразно архитектурното решение и проекта по благоустройване и озеленяване. Вертикалната планировка да се реши така, че да осигурява възможност за отвеждане на повърхностните дъждовни води към зелени площи.

Да се представи подробен трасировъчен чертеж за всички елементи на благоустрояването и техническата инфраструктура.План за управление на отпадъците

Да се изготви План за управление на строителни отпадъци в обхват и съдържание, определени с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали /ДВ бр.89 от 2012 г./Проектно сметна документация

Всяка част на работния инвестиционен проект трябва да съдържа подробна количествена сметка, подписана от отговорния проектант за необходимите за реализацията й строително–монтажни работи (демонтажни и монтажни), както и самостоятелна спецификация на необходимите материали и оборудване, без посочване марки на изделията и имена на производител.

Да се изготви обобщена количествено-стойностна сметка по УСН и ТНС с Building Мanager, или друг еквивалентен програмен продукт, като отделните позиции да бъдат обозначени със съответните шифри. Единичните цени на предвидените СМР да се определят по усреднени норми и цени в строителството към момента на изготвянето им.

Отделните части на инвестиционния проект трябва да се изработят по реда и условията на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и съгласно приложеното задание. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ. Инвестиционният проект трябва да предвижда изпълнението на всички видове строително – монтажни работи и дейности, необходими за реализацията на обекта, в т. ч. подробно и точно изяснени в количествено и качествено отношение строително-монтажни работи, материали, обзавеждане и изделия. В инвестиционния проект трябва да се предвидят висококачествени и синхронизирани с БДС материали, оборудване и изделия, осигурени със съответните сертификати, декларации за произход и разрешения за влагане в строителството, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продукти и подзаконовите нормативни актове към него. Обяснителните записки следва да изясняват и обосновават приетите технически решения, да цитират нормативните документи, използвани при проектирането и строителството, инструкциите за изпълнение, изпитания и експлоатация. Проектното решение да бъде икономически целесъобразно и да гарантира минимални експлоатационни разходи.В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАНИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ДА ПРЕДСТАВИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ОЕСУТ НА ОБЩИНА БУРГАС ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ В ИМОТА С ФУНКЦИОНАЛНО ЗОНИРАНЕ И ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, . ОСНОВНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ,РАЗРЕЗИ И ФАСАДНО РЕШЕНИЕ НА СГРАДИТИ,СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО В УПИ.ИДЕЙНОТО АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕНО С ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ ПО ЧАСТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗАДАНИЕТО ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,КАКТО И СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО КС ПО УЕДРЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ГАРАНТИРАНЕ СПАЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВАТА РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

РИП ДА СЕ ИЗГОТВИ ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА БАЗА ПРИЕТО ОТ ОЕСУТ ИДЕЙНО РЕШЕНИЕ ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА,ИЗГОТВЕНО ВЪРХУ ПОДРОБНО ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩ ПУП
ІV.Обем и съдържание на работния инвестиционен проект:

Работният инвестиционен проект да се оформи съгласно изискванията на чл.139, ал.3 от ЗУТ и се изготви в обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в проектна документация по части : • Архитектура;

 • Интериор и обзавеждане;

 • Достъпност на средата

 • геология

 • Строителни конструкции;

 • Водоснабдяване и канализация;

 • Електрическа (електроснабдяване, електрически инсталации, милниезащитна и заземителна инсталация,видеонаблюдение,вътрешни мрежи)

-силнотокови

-слаботокови

 • Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;

 • Енергийна ефективност;

 • Геодезия (заснемане, трасировъчен план и вертикална планировка);

 • Паркоустрояване и благоустрояване;

 • Пътна

 • Технологична (само за подобектите, с необходимост от такава);

 • Пожарна безопасност (включително и схема на евакуация);

 • План за управление на отпадъците

 • План за безопасност и здраве

 • Проектно Сметна документация.

-Подробни количествени сметки по всички части

-Обобщена подробна количествена и количествено-стойностна сметка


Всяка проектна част на техническия проект съдържа:

 • Чертежи, по които може да се изпълняват СМР в следните препоръчителни мащаби: ситуационно решение - в М 1:200 ; разпределения, разрези, фасади М 1:50

 • Други чертежи, макет или визуализация - в подходящ мащаб при отчитане на вида и спецификата на обекта;

 • Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения по части , към която се прилагат издадените във връзка с проектирането документи и изходните данни;

 • Изчисления, обосноваващи проектните решения.

 • Подробна количествена сметка по всички части и за всички демонтажни и строително монтажни дейности заложени за реализация. Към количествената сметка да се представят спецификации на материали и оборудване, дограма и обзавеждане и др.Работният инвестиционен проект се предава в 5 /пет/ оригинални екземпляра на хартиен носител и 2 копия на електронен носител в обем и съдържание отговарящи на изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и заданието за проектиране.

Всички документи трябва да бъдат авторизирани със съответните подписи на съставителите, печати за пълна проектанска правоспособност и печат на Изпълнителя.

Към проектните части да се приложат актуални копия за правоспособност и копие от застрахователна полица по чл.171 от ЗУТ. Всички копия следва да бъдат заверени „Вярно с оригинала“.

Инвестиционните проекти е необходимо да са изготвени в съответствие с изискванията на действащата към момента на изработването им нормативна уредба.

Инвестиционния проект следва да е изготвен в съответствие с предвижданията на ПУП, правилата и нормативите за устройство на територията, изискванията по чл.169 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, взаимната съгласуваност между отделните части, пълнота и структурно съответствие на инженерните изчисления и други специфични изисквания съобразно предназначението на обекта.

Проектите подлежат на съгласуване с експлоатационните дружества и контролни органи. Пълния обем и съдържание на проектите е отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯV.Списък от закони и нормативни актове,които трябва да се спазват в процеса

При разработване на проектното решение да се спазват изискванията на следната нормативна база: • Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 53 от 2006 г., ДВ, бр. 93 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 10 от 2006 г.

 • Закон за устройство на територията (обн., “Държавен вестник” (ДВ), бр. 1 от 2001 г. - в сила от 31.ІІІ.2001 г. и неговите изменения;

 • Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията на достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г., доп. бр. 54 от 2011 г. ) публ., БСА, бр. 6 от 2009 г.

 • Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г., изм. бр. 96 от 2009 г.); публ., БСА, бр. 5 от 2001 г.

 • Наредба № 1 за опазване на озеленените площи и декоративната растителност (ДВ, бр. 26 от 1993 г.)

 • Наредба № 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм. и доп. бр. 27 от 2013 г.), публ. БСА, бр. 2 от 2009 г.

 • Норми за проектиране на спортни съоръжения и сгради

 • Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн. ДВ, бр. 96 от 2009г. – в сила от 04.06.2010г., Решение № 13641 от 15.11.2010г. на Върховния административен съд – ДВ, бр. 101 от 2010г.); публ., БСА, бр. 10, 11 и 12 от 2009 г.

 • Закон за енергийната ефективност (ДВ, бр. 98 от 2008 г., изм. бр. 6 и 19 от 2009 г., изм. и доп. бр. 42 от 2009г., изм. бр. 82 от 2009г., изм. бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., изм. и доп. бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., изм. и доп. бр. 24 от 2013г., изм. и доп. бр. 59 от 2013 г.)

 • Наредба № 7 за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г., изм. и доп. бр. 85 от 2009г., попр. бр. 92 от 2009г., изм. и доп. бр. 2 от 2010г.); публ., БСА, бр. 9 от 2009 г.

 • Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (обн. ДВ, бр. 6 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 2 от 2011 г.

 • Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г., изм. и доп. бр. 102 от 2006г.); публ., БСА, бр. 2 от 2008 г.

 • Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., изм. бр. 30, 62 и 76 от 2006 г., изм. бр. 41 от 2007 г., изм. и доп. бр. 86 от 2007 г., изм. бр. 74 от 2009 г., изм. и доп. бр. 80 от 2010 г., изм. и доп. бр. 38 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., изм. бр. 53 и 77 от 2012 г., доп. бр. 84 от 2012 г.).

 • Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 89 от 2012 г.).

 • Наредба № 3/09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

 • Наредба № 4/ 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

 • Наредба № 1/ 30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи.

 • Наредба № 35/ 30.11.12 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура.

 • Инструкция за строителство на Оптични Кабелни Линии-София, БТК, 2001 г.

 • Технически изисквания за подземни телефонни тръбни мрежи – БТК – НИИС.

 • Наредба № 4/ 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни ВиК инсталации.

 • Наредба № 2/ 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

 • Наредба № РД-02-20-8/ 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи.

 • Наредба № 4/ 2004 г. за присъединяване на потребителите към мрежите на ВК

 • Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

 • Наредба № 7 от 15.12.2004 г. За топлосъхранение и икономия на енергия в сгради, изм. и доп. ДВ бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 14.10.2013 г.

 • Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, в сила от 29.12.2009 г.

 • Наредба № 1 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас.

 • Приложение №1 Нормативни изисквания за отстояние на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност от проводи, съоръжения и сгради, от Наредба №1 за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас.

 • Други нормативни документи имащи отношение към предмета на поръчката


ИЗХОДНИ ДАННИ

Възложителят предоставя: • Задание за проектиране;

 • Комбинирана скица-извадка от кадастрална карта и ПУП;

 • Скица на поземления имот по КККР

 • Извадка от влязъл в сила ПУП-ПРЗ

 • Условия по становища на експлоатационните дружества;

 • Копия от одобрени проекти и екзесутивна документация за строежи в обхвата на инвестиционното намерение


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница