Тема: използването на античните традиционни техники за обработка на стъклото в съвременното изкуствоДата16.11.2017
Размер78.36 Kb.
Размер78.36 Kb.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУДЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР”

тема:

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АНТИЧНИТЕ ТРАДИЦИОННИ ТЕХНИКИ ЗА ОБРАБОТКА НА СТЪКЛОТО В СЪВРЕМЕННОТО ИЗКУСТВО

докторант:

АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВАнаучно направление:

ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО СТЕНОПИСнаучен ръководител:

д-р БОРИС ШПЕЙЗМАНвелико търново, 2017

„excerpt“:

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. „ACTION SCULPTING” ДЕМОНСТРАЦИИТЕ НА ГОРЕЩО СТЪКЛО „HOT GLASS DEMOS” РАЗГЛЕЖДАНИ КАТО ПЪРФОРМАНС – „ACTION SCULPTING”4.2. Кадрирането на мига в горещата живопис на Иржи Сухий.


Работата на чешкия артист Иржи Сухий е друго доказателство за връзката между живописта в действие и демонстрациите на горещо стъкло която потвърждава твърденията в проучването ми.

В своите пърформанси Hot Glass Painting Show 2004
Bild-Werk Frauenau, Germany
, Билд-Лерк Фраонао, Германия [161] и Hot Glass Painting Show 2015 12-ти Международен Смпозиум за Стъкло, Нови Бор, Чехия; [162] Иржи Сухий съчетава огъня, стъклото, цвета и платното като улавя движението на дивото горещо стъкло, интегрирайки увъглените от него следи в живописното платно. Импровизацията която артиста прави кадрирайки мига в който стъклото е течно, капе и пълзи по платното безпорно са препратка към . „Action painting”, където спонтанната дейност едействиена художника, който чрез ръка и движение на китката, хвърля, залива и намазва боята, оставяйки я да капе върху поставеното на пода платно. Крайният резултат създава усещане като за диря от самолет в небето която сякаш всеки момент ще се размие в синевата на хоризонта, чрез хаотичните графични щрихи от движението на горещото стъкло върху цветната, в повечето случай геометрична композиция на живописното платно.

description: 12079953_891583790931332_4816229373086624335_o.jpg
фигура . Момент от демонстрацията на Иржи Сухий по време на международния симпозиум за стъкло в Нови Бор, Чехия, 2015 г.

description: 12088137_891583794264665_8919627801432726934_n.jpg
фигура . Иржи Сухий пред творба създадена по време на неговите пърформанси

Анастасия Андреева & Иржи Сухий – въпроси & отговори:

1. Представете се моля с няколко думи.1Активно се посветих на изкуството от момента, в който завърших средното си образование в училището за стъкло в Нови Бор в Чешката република. От начало се занимавах предимно със свободното издухване на обекти, по време на обучението ми в Академията за изкуства, архитектурата и дизайн в Прага започнах да използвам стъкло в проектирането, интериорния дизайн и архитектурата, по-късно включих и разтопено стъкло в калъп и други техники.

Първи опити за горещи стъклени картини, започнах да правя още по време на средното си образувание, но ми отне някоолко години за разработването на правилните процедури и откриването на тези материали, които ще ми позволят да създавам не само рисунък в действието/пърсформанса, но също така и да ги съхраня технически. В момента съм заместник-директор на Висшата професионална гимназия за стъкло в Нови Бор, както и водещ на специалността Интериорен дизайн.

2. Защо избрахте стъклото като материала, в който да създавате своите скулптури? 2

– Как се стигна до там да работя със стъкло? Стана по случайност, когато на 15-годишна възраст започнах да мисля към кой вид изкуство да се насоча в образованието си. Дойде предложение от новосъздадена школа по изкуствата и занаятите в стъкларската промишленост. Въпреки че нямах опит в работата със стъкло, това беше „любов от пръв поглед”. За мен стъклото е жив материал, то дава невероятно количество от възможности за изразяване, но ние също трябва да се опитаме да го разберем напълно. Винаги съм бил очарован от това, което възниква, след като се съчетаят моите идеи с експресивните възможности на материала. Опитвам се да не използвам стъклото като материал, да не го насилвам, а използвам свойствата му и да го оставя по свой собствен начин да изрази себе си.

3. Възприемате ли себе си като пърформърактьор? 3

– Когато говорим за „действие” винаги си предствям публично изпълнение/ пърформанс. За мен лично, това е изразяването на думата „действие” – „action”. Не съм „сценичен тип” „личност”. Когато по време на собствените ми изложби има голям брой хора, това ме изнервя и ме кара в началото да се чувствам некомфортно. Както и да е, нуждая се от адреналина и вълнението в творческата ми работа, бивайки частично интроверт, получавам повече от достатъчно по време на тези пърформанси. Ето защо е необходимо присъствието на хората около мен, след първоначалното покачване на адреналина и на нервността, това ме вкарва в различно състояние на ума, където сме само аз и моята работа. Не мога да си представя, че бих могъл да създавам тези картини сам, без тези емоции.

4. Какво мислите за заглавието на глава 4 „Демонстрациите на горещо стъкло „Hot glass demos” разглеждани като пърформанс – „Action Sculpting”, в която бих искала да ви включа, тя отива ли на разбирането ви за вашата работата?4

– Горещото стъкло е материал, който освен като плоско стъкло се използва предимно за създаване на триизмерни произведения. Дори когато аз рисувам с горещо стъкло използвам това свойство, защото изгорелите форми не винаги са напълно изгорели, поради преминаването на стъклени линии една върху друга. Ако стъклото се излива върху вече излято стъкло, като не засяга дървото то не оставя следи от движенията си. Размерът, дълбочината и дори появата на тези изгорени следи зависи от размера на горещото стъкло, по време на неговото действие и неговата температура. Тези аспекти на триизмерните материали, време, движение, вълнение и жестокостта на огъня са щамповани в боите и постоянно биват излъчвани от тях.

5. Какви са предимствата на техниката, която използвате и какви са най-силните и най-слабите и точки? 5

Въпреки че на пръв поглед не изглежда така, тази техника е много взискателна към материалите, които могат да бъдат използвани. Има два важни аспекта в нея: вида на дървения материал, върху който се излива горещото стъкло и механизма а на фиксиране и закрепване на изгорелите части. Отне ми няколко години за да намеря правилните процедури, материали и комбинации. Така че, не съм сигурен, дали можем да говорим за предимствата и. Като техника за правене на изкуство ме очарова тъй като все още ми предлага много възможности. За разлика от рисуването в действие, каквото го познаваме, тази техника на рисуване с горещо стъкло включва още едно измерение към процеса на създаване за мен. Не сме само аз и идеята ми за цвета опитомим и управляем, в създаването участва и трети елемент, горещата стъклена материя. Жив, горещ, неразбираем, движещи се материал, с огнен демон в себе си, които никога не може да бъде напълно контролиран. Материята на горещото стъкло винаги частично "прави това, което си иска". (В Чехия, думата „горещо стъкло” е в женски род, което носи доста интересен подтекст). Чрез движенията си аз „и давам” моята идея за това, което искам да представя, но „тя” винаги носи нови изненади, „тя” е непредсказуема. Опитвам се да „я” контролирам, покоря, принудя да ми служи, но „тя” винаги решава да промени нещо. След което трябва да реша в един миг как да „я” заблудя, за да постигна целта си, изобразяването на моите идеи. Това са бързи, подсъзнателни решения, които се контролират само от идеята на образа. Става въпрос за адреналина, защото за всеки ход имам само един шанс за действие преди последиците да са необратими. И този горещ, жив, запалващ материал, има способността да оставя впечатленията за цялата си енергия, нейната свирепост, движение и дълбочина запечатани и представяни след това завинаги в творбите ми. Това е една специална връзка на сътрудничество и борба между нас, една игра, която аз обичам.

6. Какъв вид трансформаций смятате, че ще настъпят в бъдеще във вашата сфера и при изкуството в стъкло като цяло? 6

– Няма лесен отговор. „Винаги има нещо ново в бъдещето, но сега ние не знаем какво ще бъде то. И в това му е хубавото”.
1 1. Introduce yourself with few words please.

– I have actively devoted art activities since the end of the Secondary Glass School in Nový Bor in the Czech Republic. From the beginning I dealt mostly with free blown glass objects and during my studies at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague, I began to use glass in the design, interior design and architecture and later also in mould melted glass and ather techniques. My first attempts at hot glass paintings started at the Secondary Glass School, but it took several years to develop the correct procedures and to find those materials that would allow me to create not only paint in performance, but also technically preserve them. Currently I am also a deputy director at the Higher Professional Glass School in Nový Bor and while I lead a studio Interior Design there.
2 2. Why did you choose glass as the material to create your art?

– How I came to working with glass, happened by a coincidence, when at the age of 15 I started to think about which type of fine art I should study. There came an offer of a newly established field of glassmaking, the Art and Craft Glass production in Nový Bor. Even though I had no experience of glassmaking, it was a "love at first sight". To me, glass is a living material, it gives an incredible amount of options for expression but you must also try to fully understand it. I have always been fascinated by what arises after joining my idea and the material expression abilities. I try my best not to exploit it as a material, not to violate it, but to use its properties and allow it to have its own way of expressing itself.3 3. Do you recognize yourself as an performer – actor also?

– When we speak about „action” art I always imagine a public performance. For me personally, that is the expression of the word "action". I'm not a "stage type" of person. At my own public exhibitions, the large numbers of people make me nervous at the beginning and I do not feel comfortable. However, I need the adrenaline and excitement for my creative work, and being a partial introvert, I get more than enough of it during these performances. Therefore, the presence of people around me is needed, after the initial adrenaline rush of nervousness, to get me into a different state of mind where there it is just me and my work. I cannot imagine I could create these paintings all alone, without these emotions.
4 4. What do you think about the title of chapter 4 „Demonstrations of hot glass as a performance – „Action Sculpting”, in which I would like you to join,  it goes to your understanding about your work?

– The hot glass is a material which apart from the flat glass is used predominantly to create three-dimensional works. Even when I am painting with the hot glass I use this property because the burned shapes are not always completely burned out due to the crossing of glass lanes over one another. If the glass is poured on a previously poured glass, it does not touch the wood at this point and so it does not leave its marks of its path. The size, depth and even the appearance of these burnt traces depend on the amount of hot glass, the time of its action and its temperature. These aspects of three-dimensional materials, time, movement, excitement and ferocity of fire are imprinted in the paints and they constantly emanate from them.
5 5. What are the benefits of the technique that you use and what are the strongest and weakest points of it?

Although at first glance it does not appear so, this technique is very demanding of the materials that can be used. There are two important aspects there: the type of wood material to which hot glass is poured and a type of fixing device to attach the burned parts to. It took several years for me to find the correct procedures, materials and combinations. So, I am not sure if we can talk about some advantages of this technique.

As an art technique it is fascinating to me as it still offers many possibilities. Unlike action painting as we know it, this hot glass painting technique means yet another dimension to creating and thinking for me.

There is not only myself and my idea of ​​a colour as tamable, manageable material that enters the creation, there is also a third element: the hot glass matter. Lively, hot, incomprehensible, moving material, with a fire demon in itself, which can never be completely controlled. The hot glass matter always partly „does what it wants”. (In Czech, the word „hot glass” is feminine, which carries quite an interesting subtext). By my movements I ‘give it’ my idea of what I want to represent, but „it” always brings new surprises. „It” is unpredictable. I try to control „it”, subdue, coerce „it” to serve, but „it” always decides to change something. Then I have to decide in an instant how to fool „it” in order to achieve my goal, the depiction of my ideas. It's a quick, subconscious decisions that is controlled just by idea of ​​the image. It's about the adrenaline, because with every move I have only one brief chance before it’s irreversible.

And this hot, live, burning material has the ability to make an impression of all its energy, its ferocity, movement and depth and these aspects are then forever presented in them.

It's a special relationship of cooperation and struggle between us and a game I love.
6 6. What kind of transformation do you think will happen in the future in your area of expertise and glass art generally?

– There is just one easy answer. „There is always something new in the future, but now we do not know what it will be. And it is nice”.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница