Тематично разпределение на образователното съдържание по направление „физическа култура“ втора възрастова група (4–5 Г.)страница1/4
Дата03.04.2017
Размер0.55 Mb.
Размер0.55 Mb.
  1   2   3   4

ПРОГРАМНА ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА „МОЛИВКО – ИГРАЯ И ЗНАЯ“
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ „ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА“

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4–5 Г.)

Темите по Образователно направление „Физическа култура“ представляват вариант на съдържанието, предложено от „Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка на 4–5-годишни деца“, тртоо допълнено издание, Слово, Велико Търново, 2010. За ориентир към всяка тема е дадена страницата, на която може да се намери. Някои от темите са с ново съдържание. Съобразени са с актуалните образователни изисквания и постигането на очакваните резултати от необходимия минимум в три педагогически ситуации седмично. Темите от първа (ПС 1) и втора (ПС 2) ситуации са предвидени за провеждане в сутрешните режимни моменти, а третата (ПС 3) – за следобедните. Структурата на ПС 1 и ПС 2 е класическа за формите на физическото възпитание и съдържа 3 части – подготвителна, основна и заключител­на, всяка от които решава специфични задачи. Общоразвиващите упражнения за всяка ситуация могат да се видят в Книга за учителя.1

2

3

4

5

6

7


МЕСЕЦ
ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО


ТЕМА
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ДАТА

на про­веждане на ПС


ЗАБЕЛЕЖКА


Седмична тематична зона
Наименование на педагогически ситуации

в сутрешния режим

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ
Детето има формирани компетенции за:

Септември

3

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Ходене, скачане, хвърляне“
с. 670Знания: представа за комбинация на бягане и ходене в колона в комбинация с други движения; скок на дължина от място с два крака; хвърляне на малка топка в хори­зонтална цел; разпръснато бягане.

Умения: ходи и бяга в колона в комбинация с други дви­жения; скача на дължина на място с два крака; хвърля малка топка в хоризонтална цел.

Отношения: проявява желание за участие в подвижни иг­ри.

Игри: „Прави като мен“, „Поточе и река“, „Хвърли по-да­лече“, „Деца и мече“, „Къде се звъни“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „ Хвърляне, лазене, провиране“
с. 671


Знания: представа за ходене в колона по един – разуча­ване; хвърляне на торбичка в цел (обръч); лазене от ко­лянна опора с провиране.

Умения: ходи в колона със свободни естествени движе­ния на ръцете, изправено телодържане и глава, поглед напред. Не тропа с крака. Лази от колянна опора и се про­вира (под опънато въже на височина 0,50 м). Хвърля тор­бичка в цел (обръч).

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Улучи кръга“, „Палави мишлета“, „Равен кръг“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Търкаляне, бягане“
с. 671


Знания: представа за търкаляне на топка с една и две ръ­це между деца; разпръснато бягане.

Умения: търкаля топка с една и две ръце, бяга раз­пръснато.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност и стремеж към двигателно взаимодействие с партньор; ре­гулира действията си според отстоянието на партньора.

Игри: „Търколи на Мечо“, „Деца и мече“, „По таз пътеч­ка“.

Септември

4

ФД

ПС 1.

Тема: „Бягане, хвърляне“
с. 671Знания: покриване на показатели за физическа дееспо­собност.

Умения: бяга на 30 м; хвърля в далечина малка плътна топка 80 г с лява и дясна ръка.

Отношения: сравнява се със другите деца и се стреми към постижения.

Игри: „Есенни листа“, „Пиленца“.

ФД

ПС 2.

Тема: „Скачане, хвърляне“
с. 672


Знания: покриване на показатели за физическа дееспо­собност.

Умения: скача на дължина от място; хвърля плътна топка 1 кг с две ръце отдолу.

Отношения: сравнява се със другите деца и се стреми към постижения.

Игри: „Лястовички без гнездо“, „Петел“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Хвърляне, бягане, подскоци“
с. 672


Знания: представа за хвърляне на торбичка над въже, опънато на височина 1 – 1,20 м, от разстояние 1 – 1,50 с дясна и с лява ръка по начин „отгоре“; бягане в коридор до определена цел; скок за достигане до окачен предмет.

Умения: хвърля торбичка над въже, бяга в коридор до определена цел, скача за достигане на окачен предмет.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Хвърли през въжето“, „Бягане в коридор“, „Дос­тигни балончето“, „Петел“.

Октомври
Есенни капки

1

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Подскоци,търкаляне, бягане“
(променена тема от с. 673)

Знания: общи представи за търкаляне на топка между де­ца в кръг; разпръснато бягане; последователни подскоци напред на два крака.

Умения: търкаля топка към друго дете в кръг; бяга раз­пръснато; скача с два крака с придвижване напред.

Отношения: проявява познавателна активност към разу­чаваните двигателни действия.

Игри: „На тебе, на мене“, „Деца и мече“, „Петел“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „Хвърляне, скачане, бягане“
с. 673

Знания: общи представи за видове ходене, подскоци с два крака с придвижване напред, разпръснато бягане; разуча­ване на хвърляне и ловене на хандбална топка с две ръце над глава в далечина.

Умения: ходи ритмично; подскача с два крака с придвиж­ване напред; хвърля и лови хандбална топка с две ръце над глава в далечина.

Отношения: проявява желание да участва в подвижни игри.

Игри: „Зайчета и ловци“, „Куче“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Скачане, хвърляне, бягане“
с. 673

Знания: общи представи за техниката при изпълнението на подскоци с два крака и придвижване напред, хвърляне на хандбална топка с две ръце над глава в далечина, раз­пръснато бягане.

Умения: подскача с два крака с придвижване напред; хвърля и лови хандбална топка с две ръце над глава в да­лечина;бяга разпръснато.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Пазач и зайци“, „Хвърли по-далече“, „Мечо гони“.

Октомври
Есенни ята

2

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Подскоци, хвърляне, бягане“
с. 674

Знания: елементарни представи за подскоци за достигане на окачен предмет на 15-20 см над вдигнатата детска ръка – разучаване.

Умения: скача и достига окачен предмет.

Отношения: проявява стремеж за включване в двигател­ни действия.

Игри: „Хвърли по-далече“, „Лястовички без гнездо“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „Скачане, лазене, бягане“
с. 674

Знания: общи представи за лазене от колянна опора в зигзаг; разучаване на скок от ниско на високо с отскок на два крака и стъпване на кубче (скрин, пейка) с височина 20 см.

Умения: лази от колянна опора в зигзаг; скача от ниско на високо с отскок на два крака и стъпва на кубче (скрин, пейка) с височина 20 см.

Отношения: проявява стремеж за включване в дви­га­телни действия.

Игри: „Достигни Косето Босето“, „Деца и агънца“, „Влак“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Подскоци, катерене, бягане“
с. 674Знания: изпълнението на подскоци с два крака и прид­вижване напред, катерене и слизане по вертикална стълба (катерушка); разпръснато бягане.

Умения: подскача с два крака и се придвижва напред, ка­тери се и слиза по вертикална стълба (катерушка); бяга разпръснато.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от игровата двигателна дейност.

Игри: „Врабчета и вятър“, „Кой пръв ще достигне Мечо“, „Достигни топката“, „По таз пътечка“.

Октомври
Листопад

3

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Подскоци, бягане“
с. 675

Знания: елементарни представи за подскоци за достигане на окачен предмет на 15-20 см над вдигнатата детска ръка; разпръснато бягане.

Умения: скача и достига окачен предмет.

Отношения: проявява стремеж за включване в двигател­ни действия.

Игри: „Достигни топката“, „Мечката иде“, „Ходи, ходи Баба Меца“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „Хвърляне, търкаляне“
с. 676


Знания: общи представи за подаване и ловене на по двойки на голяма гумена топка с две ръце „отдолу“ от разстояние 1,5-2 м; търкаляне с две ръце на голяма гумена топка към цел.

Умения: подава, лови и търкаля голяма гумена топка.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от извършваните двигателни действия.

Игри: „На тебе, на мене“, „Търколи на Зайо“, „Цветни ав­томобили“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Ходене, лазене, провиране“
(променена тема от с. 676)


Знания: общи представи за ходене с малки и големи крачки, на пръсти, на пети с различни положения на ръце­те; лазене към ориентир от колянна опора с провиране под опънато въже на височина 0,50 м.

Умения: ходи по определен начин, зададен от учи­тел­ката; лази от колянна опора и се провира под опънато въ­же.

Отношения: проявява стремеж за включване в двигател­ни действия.

Игри: „От камъче на камъче“, „Котка и мишки“, „Догони топките“, „Улица“.

Октомври
Цветни есенни градини

4

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Ходене, скачане“
(променена тема от с. 676)


Знания: обща представа за подскоци с два крака с прид­вижване напред; ходене в колона с престрояване в кръг.

Умения: скача с два крака като се придвижва напред; ходи в колона с престрояване в кръг.

Отношения: проявява познавателна активност към дви­женията на познати животни.

Игри: „На гости у Зайо“, „Зайчета на полянката“, „Влак“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „Ходене, прекатерване, лазене“
(променена тема от с. 677)


Знания: общи представи за ходене в колона с престроя­ване в кръг, разучаване свободно прекатерване на уред с височина 40 см, лазене към ориентир от колянна опора.

Умения: ходи в колона с престрояване в кръг, свободно прекатерва уред с височина 40 см, лази към ориентир от колянна опора.

Отношения: сравнява се с другите деца и се стреми към постижения.

Игри: „Кой е последен?“, „По таз пътечка“.

СПДД

ПС 3.

Тема: „Ходене, бягане, скачане, катерене“
с. 677


Знания: елементарни представи за връзката между усво­ените движения и приложението им в спортните игри.

Умения: изпълнява в общи линии разучените естествено-приложни движения, основа на елементи от спортни игри.

Отношения: изразява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност при изпълнение на упражнения игри по избор, според условията.

Упражнения и игри с ходене, бягане, скачане и катерене. Упражнения и игри с гумена топка. Елементи от детски баскетбол. Бадминтон. Народни и други игри. Колоездене. Плуване.

Ноември
Есенно плодородие

1

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Ходене, хвърляне“
(променена тема от с. 678)Знания: общи представи за ходене и бягане в колони.

Умения: ходи и бяга в колона, хвълря с две ръце отгоре напред голяма гумена топка.

Отношения: проявява интерес към разновидностите на хденето и с желание участва в подвижни игри.

Игри: „Хвърли по-далече“, „Цветни автомобили“, „Весел влак“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „Прекатерване, ходене със смяна на посоките, подскоци“
(променена тема от с. 678)Знания: общи представи за ходене със смяна на посоките, свободно прекатерване на уред с височина 40 см, подско­ци на два крака с придвижване.

Умения: ходи със смяна на посоките, свободно прекатер­ва уред с височина 40 см, подскача на два крака с прид­вижване.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Пазач и зайци“, „Лисица и петленца“, „Намери знамето“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Подскоци, лазене, провиране“
с. 679


Знания: общи представи за подскоци на два крака с прид­вижване от кръг в кръг; лазене от колянна опора с про­ви­ране, разпръснато бягане.

Умения: подскача с два крака от кръг в кръг, лази от ко­лянна опора и се провира под дъги, бяга разпръснато.

Отношения: проявява желание за участие в подвижни иг­ри.

Игри: „Мечета и ловец“, „Деца и мечета“, „Нашата коло­на“.

Ноември
Есенни тревоги

2

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Лазене, катерене, хвърляне“
(променена тема от с. 679)


Знания: обща представа за лазене от колянна опора; катерене по катерушка; хвърляне с две ръце отгоре напред голяма гумена топка.

Умения: лази от колянна опора; катери се по катерушка; хвърля с две ръце отгоре напред голяма гумена топка.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Маймунки“, „Хвърли на Зайко“, „Пиленца“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „Ходене, търкаляне, бягане“
(променена тема от с. 680)


Знания: представа за ходене в колона с престрояване в кръг, търкаляне с две ръце на голяма гумена топка към цел.

Умения: ходи в колона с престрояване в кръг; търкаля с две ръце топка към цел; бяга разпръснато.

Отношения: проявява стремеж за включване в дви­гателни действия.

Игри: „Търколи през вратата“, „Мечо гони“, „Намери топ­ката“.

ИДД

ПС 3.

Тема: „Лазене, хвърляне, катерене“
(променена тема от с. 680)Знания: обща представа за лазене от колянна опора; бяга­не, съчетано с катерене на катерушка; хвърляне с две ръце отгоре напред гумена топка; подаване на топка в кръг.

Умения: лази от колянна опора; бяга и се катери по кате­рушка; хвърля с две ръце отгоре напред топка; подава топка в кръг.

Отношения: проявява желание за участие в подвижни игри.

Игри: „Пренеси торбичката“, „Хвърли по-далече“, „Бягай от мечката“, „Предай топката“.

Ноември
Празникът на моето семейство

3

ЕПДД

ПС 1.

Тема: „Ходене, подскоци“
(променена тема от с. 680)


Знания: общи представи за различни видове ходене по земя; подскоци на два крака с придвижване от кръг в кръг; разпръснато бягане.

Умения: ходи с малки и големи крачки, на пръсти, пети и назад с различни положения на ръцете; подскача на два крака и се придвижва от кръг в кръг; бяга разпръснато.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Върви напред“, „На горската поляна“, „Деца и ме­чета“, „Вълшебната топка“.

ЕПДД

ПС 2.

Тема: „ Прекатерване, ходене, бягане“
(променена тема от с. 681)


Знания: общи представи за свободно прекатерване на уред с височина до 40 см; разпръснато бягане.

Умения: свободно прекатерва уред с височина до 40 см; ходи в колона с престрояване в кръг .

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност.

Игри: „Да прекатерим пънчето“, „Пренеси дрънкалките“, „Цветни автомобили“.

ИДД


ПС 3.

Тема: „ Хвърляне, катерене, скачане“
с. 681


Знания: обща представа за хвърляне на торбичка в хори­зонтална цел; катерене по катерушка; скачане, съчетано с бягане; търкаляне на топка.

Умения: хвърля торбичка в хоризонтална цел; катери се по катерушка; скача; бяга; търкаля топка.

Отношения: проявява емоционална удовлетвореност от двигателната дейност и с желание участва в подвижни игри.

Игри: „Да изгоним Лиса“, „Мечета“, „Добрият градинар“, игра на имена.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница