Теории за произхода на човека Теория за Божественото началоДата16.11.2017
Размер275.91 Kb.
Размер275.91 Kb.

Теории за произхода на човека
Теория за Божественото начало

В хода на своето развитие човекът разбира, че е смъртен. Хората се раждат и умират. Но кой всъщност е в основата на всичко? Божество създало небето и Земята, въздуха и водата, деня и нощта, растенията и животните и накрая самия човек? В търсенето на отговора възниква идеята, залегнала в основата на всички религии за сътворението на света от свръхестествено същество – Бог.

Според написаното в Библията сътворението на света е станало за 6 дни, всеки с продължителност 24 часа. В Библията са взаимствани данни за сътворението на света от древновавилонски и древноегипетски митове, които разкриват древните представи за възникването на света. Митовете обаче властват над умовете на хората, защото според тях сътворението е процес, протекъл еднократно и е бил недостъпен за наблюдение – достатъчно основание да се изнесе цялата хипотеза за божественото сътворение извън рамките на научните изследвания.

Намерете думите в макета. Подредете буквите по номера към всяка от тях. Така ще получите една от теориите за проидхода на живота.
У

Е

С

М

Ъ

Р

Т

Е

Н

И

Ч

О

В

Е

К

Б1

Ш

Щ

К

Ъ

С

О2

Д

З

Ц

Я

А

Б

Ж3

Т

Р

Е

Л

И

Г

И

И

О

Е4

В

С5

С

М

О

Т6

Ж

Г

Ж

В7

О

М

Е8

И

Т

Н9

Н

О10

Е

В

Р

Ъ

М

Т

Ч

Ю

Й

Ъ

С

Ф

Е

Н11

Х

О

П

А12

Р

Л

Т

Ч13

Н

Л

А14

В

Б

У

Л15

Е

В

И

И

Ш

Щ

Е

О16

К

С

Д

О

Ц

Е

СМЪРТЕН
БОЖЕСТВО


РЕЛИГИИ
ЧОВЕК
СЪТВОРЕНИЕ
МИТОВЕ


Теория за произволното самозараждане

Тази теория е била разпространена в древен Китай, Вавилон и Египет. Според нея животът се е зародил от неживата материя без участието на свръхестествени сили, а с помощта на слънчевата топлина и влагата. Аристотел също е бил привърженик на тази теория. Според неговата хипотеза определени “частици” вещество съдържат някакво “активно начало”, което при подходящи условия може да се създаде жив организъм. Идеята била толкова убедителна, че за самозараждането се говорело не само в легенди и поверия, а се давали риципти за получаване на мухи, мишки, дори за изкуствено получаване на човек, наречен хомункулус. Италианският лекар Франческо Реди доказал чрез прост експеримент, че животните не се самозараждат от гниещи вещества, а произлизат от себеподобни. В потвърждение на идеите на Реди, използвайки методите на Ладзаро Спаланцанин, Луи Пастьор окончателно отхвърлил хипотезата за спонтанното самозараждане.

След като за възникването на жив организъм е необходим друг жив организъм, то откъде се евзел първият?

Намерете думите в макета. Подредете буквите по номера към всяка от тях. Така ще получите една от теориите за проидхода на живота.
О

П1

У

Р2

В

Л

А

Г

А

А

Р

Е

О3

И

Ш

И4

Щ

К

З5

Р

Г

М

А

Т

Е

Р

И

Я

С

И

А

Д

З

Ц

Н

Я

А

О

Ж

С

Н

В6

Г

Т

Е

О7

Н

В

Л8

Т

И

Н9

М

С10

Ж

Ч

А11

Ю

М12

О

З

Й

О13

Ъ

И

З14

Ф

А15

Р16

Т

Ъ

А17

Х

Ж18

В

П

Д19

Р

А20

Е

М

Л

Н21

Б

А

Ч

М

Е22

В

Л

П

Р

О

И

З

В

О

Л

Н

О

НЕЖИВА
ВЛАГА


АРИСТОТЕЛ
МАТЕРИЯ
ОРГАНИЗЪМ
ПРОИЗВОЛНО

Теория за стационарното състояние

Съгласно тази теория Земята никога не е възниквала, а е съществувала вечно, както и животът на нея.

Съвременните методи за определяне възрастта на земните пластове – датиране, показват все по-високи стойности за възрастта на Земята, което дава основание на привържениците на хипотезата да приемат за научно вярно твърдението, че Земята е съществувала винаги. Видовете също не са възниквали, те са съществували винаги и всеки вид е имал две възможности – да увеличи числеността си или да загине. Малобройните привърженици на тази хипотеза използват палеонтологичните данни за потвърждаване на своите възгледи. Откриването на дадено изкопаемо в определен земен пласт те обясняват с увеличаването на числеността или с преместването на вида, към който то се отнася, от едно място на друго.

Намерете думите в макета. Подредете буквите по номера към всяка от тях. Така ще получите една от теориите за проидхода на живота.
С1

У

Т2

Е

Ш

А3

Щ

К

Ц4

В

С

В

И

Д

О

В

Е

И5

Д

Ъ

О6

З

Ц

Н7

Я

А8

А

О

Р9

З

Ж

Н10

Ж

Г

О11

Т

В

С12

Н

Н

И

В

М

Ъ13

Ч

С14

Е

Ю

Й

И

В

Ъ

З

Е

М

Я

Ч

Т15

Ф

К

О

О16

Х

П

Я17

Р

Н

Р

Л

В

Т

Б

Н18

Л

Р

П

О

И19

Х

А

Ф

Ъ

Й

Ю

Е20

Ь

Я

А

О

Н

С

Ъ

С

Т

О

Я

Н

И

Е

Е

ВЕЧНО
ЗЕМЯ


ВИДОВЕ
ВЪЗНИКВАНЕ
ЖИВОТ
СЪСТОЯНИЕ

Теория за извънземния произход (панспермията)

Теорията за панспермията не предлага механизъм, обясняващ възникването на живота, а прокарва идеята за извънземния произход, изказана още през V в. пр. н. е. от гръцкия учен Анаксагор. До идеята на Анаксагор самостоятелно стига Х. Рихтер (1865 г.), според когото зародишите на живота са пренесени на Земята от метеорити или космичен прах.

В разгърната и видоизменена форма теорията за панспермията е разработена от шведския биохимик Сванте Арениус през 1884 г. Според Арениус животът на Земята е произлязъл от спори на растения или от микроорганизми, пренесени от друга планета под налягането на слънчевата светлина или чрез метеорити. Още по времето на П. Бекерел е било изтъквано, че е невъзможно да се пренасят в жизнеспособно състояние зародиши на живот. Върху тях убийствено ще действат космичните лъчи и особено късовълновите ултравиолетови лъчи, които пронизват Вселената.

Идеята за панспермията е жива и сега. Според един от най-новите варианти на тази хипотеза, наречена още “инфекциозна теория”, животът на Земята е бил пренесен от жители на други планети, посещавали Земята с космически кораби (НЛО). За тези твърдения няма никакви доказателства.Намерете думите в макета. Подредете буквите по номера към всяка от тях. Така ще получите една от теориите за проидхода на живота.


И

З

В

Ъ

Н

З

Е

М

Е

Н

У

П1

Е

И

Ш

Щ

А2

К

С

С

П

Д

С

П

О

Р

И

З

К

Ц

Р

Ч

Н3

М

В

Н

С4

Т

О

Г

О

А

О

Ж

П5

Ж

Ж

Ж

С

Е6

И

Я

Ю

И

Й

Ъ

Ф

Х

М

П

З

Р7

Р

В

Л

Л

М8

Б

О

Ч

Х

О

Я

О

И9

И

Г

Т

С

М

О

Ф

Ъ

Т

А

О

Ж

Т

Я10

В

Д

М

Е

Т

Е

О

Р

И

Т

Н

ЖИВОТ
ПРОИЗХОД


ИЗВЪНЗЕМЕН
МЕТЕОРИТ
СПОРИ
КОСМОС

Теория на Чарлз Дарвин

Според Дарвин основно значение за появата на нови видове има свойството на организмите да се изменят – изменчивостта. За Дарвин изменчивостта е свойство на всеки организъм. Измененията са разнообразни – те засягат устройството и процесите в организмите. В резултат на измененията се появяват отделни разновидности на организмите. Разновидността постепенно се превръща в нов вид. Така от един вид могат да възникнат нови видове.

Не всички изменения в индивидите водят до появата на нови видове.

Всеки индивид води борба за съществуване. Дарвин различава три форми на борба за съществуване: вътревидова (води се между индивидите от един и същи вид и се дължи на пренаселеност, която е следствие на голямата плодовитост на индивидите от даден вид), междувидова (води се между индивидите от различни видове и характерното е, че едни видове, растения или животни, живеят за сметка на други видове) и борба за неблагоприятни фактори на средата (води се навсякъде, където индивидите от даден вид се окажат при неблагоприятни условия – студ, недостиг на светлина, недостиг или излишък на вода и др.).Избирателното отстраняване на отрицателните и запазването на положителните изменения в природата Дарвин нарича естествен отбор.
Намерете думите в макета. Подредете буквите по номера към всяка от тях. Така ще получите една от теориите за проидхода на живота.


В

Ъ

Т

Р

Е

В

И

Д

О

В

А

И

Ч1

У

В

И

Д

О

В

Е

Е

А2

З

И

Ш

Р3

Щ

К

С

Д

Л4

З

Ц

М

Ж

Г

Г

Г

Т

Н

В

М

Б

Ч

Е

З5

О

А

Я

Ю

Д6

Й

Ъ

О

А7

Н

Ф

Х

Р8

П

Р

Л

Б

Б

Р

Ч

Е

Т

С

Р

Е

Д

А

Н

В

Б

М

Н

В9

Ж

О

А

А

Я

У

Е

А

И

И

Г

Ж

Г

Т

В

Ц

З

И10

Щ

Ш

Я

Т

О

Н11

К

Н

М

Ц

Д

К

С

М

Е

Ж

Д

У

В

И

Д

О

В

А

ВИДОВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ


БОРБА
ВЪТРЕВИДОВА
МЕЖДУВИДОВА
СРЕДА

Биохимична теория

Според една от най-интригуващите теории за това откъде е произлязъл живота загатката е в самите нас. Биологът Харолд Мороуиц от университета “Джордж Мейсън” твърди, че историята на живота на земята е подробно документирана в нашият метаболизъм – химичните реакции, които позволяват на клетките да превръщат енергията и атомите в биологически полезни молекули. Мороуиц и неговият сътрудник Ерик Смит от института на Санта Фе смятат, че от зараждането на живота преди около 4 милиарда години протичат една основна група химични реакции, в които участват само 11 малки въглеродни молекули (като лимонената и оцетната киселина, които сигурно са били в изобилие на младата Земя).

Онези 11 молекули може да са играли роля в други химични реакции, довели до развитието на биомолекули като аминокиселини, липиди, захари и накрая някакъв вид генетична молекула, подобна на РНК. С други думи в началото е бил метаболизмът.

Постепенно някои типове молекулни вериги в борбата за ресурсите на планетата са довели до появата на този вид молекули, от които зависи животът – и всичко това, преди да възникне първият жив организъм. Много учени казват, че животът съвсем не е случайност, а вероятният резултатот взаимодействието между молекулите и минералите на Земята.


Намерете думите в макета. Подредете буквите по номера към всяка от тях. Така ще получите една от теориите за проидхода на живота.


М

Б1

М

И

Н

Е

Р

А

Л

И

И2

Е

У

Е

О3

И

Ш

Щ

Х4

К

С

М

Т

И5

К

В

М

М6

Ч

Ц

З

Д

О

А

Н

Л

И7

Т

Г

Ж

О

Ч8

О

Л

Б

Н9

Е

А

Ж

И

В

О

Т

А10

Е

О

Я

Т

Ю

Й

Ъ

Ф

Х

П

Р

К

Л

Н

К

Т11

В

М

Ч

Б

Л

Е12

У

И

Т

А

Г

Ж

О

А

А

Я

У

Л

З

О13

Д

С

К

Щ

Ш

Р14

И

Е

И

Ъ

Р

Е

А

К

Ц

И

И

К

И15

Я

М

З

Ц

Я16

Б

Л

Р

П

Х

Ф

Й

РЕАКЦИИ
КЛЕТКА


МОЛЕКУЛИ
МЕТАБОЛИЗЪМ
ЖИВОТ
МИНЕРАЛИ

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница