Тест-класицизъм. Просвещение. 11. През кой век възниква Класицизмът?Дата16.11.2017
Размер48.71 Kb.
Размер48.71 Kb.

ТЕСТ-Класицизъм. Просвещение.

11.През кой век възниква Класицизмът?

а/през ХІХ б/през ХІV в/презХVІІІ г/презХVІІ12.Коя от посочените характеристики НЕ се отнася за Класицизма?

а/подражава се на средновековното изкуство б/нормативност

в/стремеж към яснота, подреденост, хармония г/съчетаване на полезното с приятното

13.Основна тема на класицистичната литература е :

а/любовта б/дългът в/социалната проблематика г/изобличаване на лъжата14.В комедията „Тартюф” авторът разкрива: а/достойно за подражание поведение

б/нравствен недъг и влиянието му върху обществото

в/наказание на невинен човек г/поучение за силата на смеха

15Кой герой не се появява в експозицията на „Тартюф”?

а/Оргон б/мадам Пернел в/Дорина г/Тартюф16.Кое от качествата не е присъщо на Елмира?

а/умереност б/лукавство в/находчивост г/разсъдливост17.Свържете героите с присъщото им качество:

а/Тартюф 1.заслепеност

б/Оргон 2.импулсивност

в/Дамис 3.умереност

г/Клеант 4.нагло лицемерие

18.Кога се появява Просвещението: а/ХІV в. б/ХVІ в. в/ХV в. г/ХVІІІ в

19.Кога е написан романът „Робинзон Крузо”? а/1651г. б/1659г. в/1719г. г/1729г.

20.Кое качество е присъщо за Робинзон Крузо? а/избухливост б/усърдие в/наивност г/неуравновесеност

21.Кое от приключенията НЕ преживява Робинзон Крузо:

а/бягство от родния дом б/ земетресение в/среща с канибали г/заточение в замък22.Защо Робинзон пътува по море? а/иска да изпита повече емоции

б/иска да стане богат в/жадува за приключения г/няма друг транспорт22.Какво разкрива романът „Робинзон Крузо”? а/как Господ наказва грешника

б/колко прекрасно е да се живее сред природата в/колко е трудно да си сам

г/как човек може да оцелее благодарение на разума и труда си

23Кой от мотивите НЕ е използван в романа „Робинзон Крузо”?

а/за пътуването б/за човешката активност в/за възпитанието г/за странстването на сърцето24.Къде отива Рабинзон след първото си пътуване?

а/в Бразилия б/в Канада в/в Англия г/на Северния полюс25.Коя е житейската философия на Робинзон? а/трябва да се живее

б/прави каквото искаш , да става каквото ще б/само вярата в Бог може да донесе спасение

г/ударите на съдбата трябва да се посрещат с примирение

26.Приносът на Романтизма за развитието на ценностния мироглед се състои във:

а/почит към разума и цивилизацията, които се схващат като основа на човешкото;

б/почит към индивидуалното право на личността на свободен избор; в/почит към божествения закон.27.Типични жанрове на на литературата на Ренесанса са:

а/трагедия, роман, сонет; б/епопея, идилия, сатира; в/лирика, роман, басня.28.Причините за възникването на Романтизма са:/ОГРАДЕТЕ ГРЕШНИЯ ОТГОВОР/

а/кризата на просвещенските идеали за общество и личност; б/важни събития като Великата Френска буржоазна революция, въстанията на декабристите в Русия,…; в/установяването на „абсолютната монархия”.

29.Как „Граф Монте Кристо” иска да въздейства на своя читател?

а/да задоволи жаждата му от приключения и екзотика; б/да го поучава, забавлявайки го;

в/да го накара да повярва, че ако положи усилия, ако не се отчайва и примирява с житейската преса, може да победи живота.

30.Изредете минимум 3 черти на гл. герой, доказващи, че е романтичен герой.ТЕСТ-Класицизъм. Просвещение. Романтизъм.
11.Къде възниква и достига разцвет Класицизмът?а/Англия б/Франция в/Италия г/Испания

12.Кой от посочените принципи е характерен за Класицизма? а/неясната, загадъчност

б/вникване в човешката душа в/преклониние пред разума г/интерес към човешкото13.Защо след пет години е поставена на сцена комедията „Тартюф”?

а/пиесата била недовършена б/кралят не я бил прочел в/Молиер бил в чужбина

г/засягала интересите на висшето духовенство

14.Чии са думите:”За вас е той светец, но вярвайте ми вие/ безбожен лицемер под маската се крие”? а/на мадам Пернел б/на Мариана в/на Дорина г/на Клеант

15.Кое НЕ се отнася за експозицията на „Тартюф”?а/запознава с действащите лица

б/появява се Тартюф в/изградена е чрез контраст г/въвежда основните теми в комедията16Кое от качествата НЕ е характерно за Оргон? а/наивност б/лицемерие в/доверчивост

г/заслепеност17.Свържете героите с присъщите им качества:

А/Елмира 1.дързост, остроумие

Б/Дорина 2.умереност

В/мадам Пернел 3.покорство, доброта

Г/Мариана 4.глупост, заслепеност18Кой от посочените проблеми НЕ присъства в „Тартюф”?

а/за лицемерието б/за почитане на кралската власт

в/за любовта по-силна от смъртта г/за победата на разума

19.Кога се появява Просвещението? а/през ХІVв. б/през ХVІв. в/презХVІІв. г/презХVІІІв.

20.Кой от авторите твори през Просвещението? а/Волтер б/Шекспир в/Бокачо г/Серванте

21.От какво забогатява Робинзон Крузо в Бразилия? а/отпроизводство на захар

б/от производство на кафе в/от търговия на стоки г/чрез измама и кражба22.Кое от качествата НЕ е присъщо за Робинзон Крузо? а/трудолюбие б/находчивост

в/любопитство г/примирение със съдбата23.Кое от приключенията НЕ преживява Робинзон Крузо? а/оцелява в морска буря

б/попада в плен на пирати в/открива съкровище на острова г/убива канибали23.Какво пренебрегва героят заради пътуването? НЕТОЧНИЯТ ОТГОВОР/

а/синовния си дълг б/родителите си в/годеницата си г/опасностите, които крие морето24.Кой от елементите НЕ е използван в романа?

а/писма на героя б/мемоари в/дневник г/”аз”-повествование25.Кои качества помагат на Робинзон Крузо да оцелее на пустия остров?

а/гордостта и авантюризмът б/смирението и покаянието

в/умът и трудолюбието г/мързелът и високомерието

26.Основните ценности на романтическия морал са:

а/любов и свобода; б/разум, свобода, братство, равенство; в/отговорност и търпимост.27.При изграждане на разказа романтическият писател използва:

а/сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на чов. живот; б/сюжети, в които се показва величието на освободилия се от оковите на предразсъдъците и общ. ограничения силен човешки индивид; в/сюжети, които показват необходимостта да се съблюдава разумният ред.28.Романтичният герой се характеризира с:/ОГРАДЕТЕ ГРЕШНОТО!/

а/повишена чувствителност, негодувание срещу социалната действителност; б/затваряне в себе си, изследване на собствената душа, дистанциране от обществените проблеми; в/отворен към проблемите на обществото, борец за нов социален ред, оптимист.29.”Граф Монте Кристо” иска да :

а/задоволи жаждата на читателя от приключения иекзотика; б/поучава читателя ,като го забавлява; в/накара читателя да повярва, че ако положи усилия да се освободи отжитейската преса, може да победи живота.30.Напишете в свързан текст поне 3 особености на романа на Дюма, които го характеризират като романтичен:

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница