Трагичното послание на древнитестраница14/16
Дата17.11.2017
Размер3.37 Mb.
Размер3.37 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Тогава още не осъзнавах, че своеобразна закономерност съще­ствува и в нестройната редица от числа на „плоските" триъгълни­ци (466, 634, 633 и т.н.). Разбрах го, едва когато си спомних математическия етюд, изпълнен от Татяна за умножаване числа на произведения. Още преди няколко седмици Татяна, Юрий Иванович и аз бяхме обърнали внимание, че при последовател­но умножаване на редица числа едно по друго и при продължа­ване на умножаването на числата на произведението понякога се получава числото „0" (например числото 6666 - 6x6x6х6 = 1296; 1x2x9x6= 108; 1 х 0 х 8 = 0). Но само понякога! Далеч не винаги!

Струва ми се, че принципът на умножаване на числа на про­изведения вероятно действа в световната система от пирамиди и монументи от древността, като свежда до „0" (унищожава) злите мисли. Нямахме обаче никакви доказателства.

Спомних си и предположението ни, че е възможно стъпала­та на пирамидите по някакъв начин да реализират ефекта на умножаването на числа на произведения с превръщане на злите мисли в „0". Опитвах се да умножавам, но нищо не се получа­ваше. Дългоочакваната „0" не излизаше.

„Почакай, почакай - изведнъж като че ли ме осени нещо, -може би трябва да се умножават числа, обозначаващи характе­ристиката на ъглите, по числа, обозначаващи характеристиката на страните на всеки триъгълник. Страните на триъгълника в този удивителен фрактален свят на мисли също играят опреде­лена роля. Неслучайно в хордовите триъгълници винаги се по­лучава една характеристика на страните - 999. Ъглите и стра­ните на триъгълника са единно цяло, единен компонент в уни­щожаването на злите триъгълни мисли."

Взех математическите характеристики на първата двойка еднакви триъгълници - Кайлас-Северният полюс-египетските пирамиди и Пасха-Тазумал-мексиканските пирамиди, като реших най-напред да разработя хордовия вариант на тези триъгълни­ци, имащи характеристика на ъглите - 666, и характеристика на страните — 999.

По-нататък умножих тези характеристики помежду им с изпълнение на действието умножение на числата на произведе­нието: 666 х 999 = 665 334; 6x6x5x3x3x4=6480; 6 х 4 х 8x0=0.

- Браво! Получи се „0" - числото на унищожението! -възкликнах аз. - А как ще бъде с „плоския" вариант на триъгълни­ците на първата двойка?

„Плоският" вариант на тази двойка има следните парамет­ри: характеристика на ъглите - 666, характеристика на страни­те - 466.

Процедурата на умножаване на тези числа показва следно­то: 666 х 466 = 310 356; 3x1x0x3x5 = 0.

- Още една „0"! - пак възкликнах аз. - Дали тази законо­мерност ще се потвърди във втората двойка триъгълници?

Хордовият вариант на втората двойка триъгълници - Кай-лас-Стоунхендж-египетските пирамиди и Пасха-Бермудският триъгълник-мексиканските пирамиди, има следните параметри: характеристика на ъглите - 963, характеристика на страните -999.

Процедурата по умножаването показа следното: 963 х 999 = 962 037; 9x6x2x0x3x7 = 0.

„Плоският" вариант на втората двойка е: характеристика на ъглите - 963, характеристика на страните - 634.

Процедурата по умножаването е: 963 х 634 = 610 542; 6x1 х0х5х4х2 = 0.Такава закономерност се проследява във всички триъгълни­ци на световната система от пирамиди и монументи. Но неза­висимо че всичко е разбираемо, ще си позволя за нагледност да приведа сборна таблица на числата, получени чрез умножаване характеристиките на ъглите по характеристиките на страните на триъгълниците с последващо умножаване числата на получени­те произведения.

Триъгълници

Характеристики на „плоските" триъгълници

Характеристики на хордовите триъгълницина ъглите

на страните

умножение на ъглите и страните

на ъглите

на страните

умножение на ъглите и страните

Първа двойка

666 666

466 466

0 0

666 666

999 999

0 0

Втора двойка

963 963

634 634

0 0

963 963

999 999

0 0

Трета двойка

999 999

663 663

0 0

999 999

999 999

0 0

Четвърта двойка

963 963

634 634

0 0

963 963

999 999

0 0

Пета двойка

666 666

633 633

0 0

666 666

999 999

0 0

Шеста двойка

963 963

633 633

0 0

963 963

999 999

0 0

Самостоятелен триъгълник

666

466

0

666

999

0

Таблицата показва, че всички триъгълници в световната си­стема от пирамиди и монументи от древността са построени така, че както в „плосък", така и в хордов вариант умножаването на характеристиките на ъглите по характеристиките на страните с продължаване умножаването на числата на полученото произ­ведение непременно дава „0".

По повод на тази нула може много да се дискутира, но фактът си остава факт — въвеждането на числото „0" при умножаването на числата на произведени­ята е планирано от древни­те в хода на строителството на световната система от пирамиди и монументи. За­това хипотезата ни, че чрез числото „0" в триъгълниците в тази система се извършва унищожаване на злите три­ъгълни мисли, може да се смята за допустима.

Ако още веднъж поглед­нем таблицата, ще забеле­жим, че в хордовите триъгълници, за разлика от „плоските", навсякъде фигурира числото „9". Оттук и извода, че хордовите триъгълници по-надеждно унищожават злите мисли, тъй като процесът на унищожаване чрез умножаване числата на произ­ведения винаги преминава през граничното число „9", означа­ващо готовност за унищожаване. Този постулат се потвърждава и от това, че сумата от сумите на страните на хордовите три­ъгълници винаги е еднаква - 9.

Как все пак се реализира феноменът на умножаване на чис­лата на произведения със „зануляване" на злите мисли в три­ъгълниците на световната система от пирамиди и монументи? Какво подтиква затворените зли мисли в триъгълниците да пре­минават към самоунищо-жителния процес на умно­жение?

Не мога да дам отго­вор на тези въпроси. Мога само да предполагам. Как­то вече беше отбелязано, възможно е стъпалата на пирамидите по някакъв непонятен за нас начин да унищожават затворената в триъгълника зла мисъл. Стъпало след стъпало върви процесът, мяркат се числа, появяват се деветки и неочак­вано възниква числото „0", след което злата мисъл усеща, че потъва в нищото - в първо-материята, и изчезва.

Свикнали сме да се отна­сяме към стъпалата като към стълба, по която можем да се изкачваме или да слизаме. Но очевидно всеки ъгъл и всяка страна на стъпалата при пира­мидата играят особено роля в загадъчния и вездесъщ фин свят. Неслучайно повечето от пирамидите, разхвърляни по земното кълбо, имат стъпало-виден характер.

Вторият механизъм, който според мен задейства феноме­на умножение със „занулява­не" на злите мисли, е може би комплексното взаиморазполо-жение на пирамидите. Както е известно, те са разположени в комплекси. Например ком­плексът на египетските пира­миди е разтеглен почти на 1000 км и включва над 100 пирамиди. Затова не бива да се изключва, че злата мисъл, затворена в един от триъгъл­ниците, при контакт с ком­плекса от пирамиди започва да „препуска" от пирамида към пирамида, като задейства фе­номена умножение с насоч­ване към числото „0". Първа пирамида, втора, трета, четвърта... нула... пропадане в първо-материята.

Не бива да се изключва и това, че в монументите от древ­ността със заоблена форма (например Стоунхендж) злата мисъл започва да се върти, като кръг след кръг се умножава и в центъра се превръща в „0".

Когато на глобуса разглеждаш описаните стройни триъгълници, образуващи се при съединяването на пирамидите и монументите от древността, оставаш поразен от интелектуалната и технологична мощ на древните. Те, най-добрите от най-добрите, живеещи в за­гадъчната Шамбала, виждат и анализират мислите. При тях веро­ятно е съществувала и съществува наука за мислите. Засега тя е недостъпна за нас, но всеки може да види резултатите от разви­тието й - пирамидите и монументите от древността.

Осъзнавайки всичко това, ми се прииска да организирам око­лосветска експедиция за изучаване на монументите и пирами­дите от древността от гледна точка на излаганата хипотеза за антигреховната им роля. Ако успеехме щателно да измерим всич­ки ъгли, стъпала, както и другите съставни части на пирамиди­те, бихме могли нещичко да разберем. Прекрасно осъзнавах, че изследванията от този род няма да могат да излязат извън пре­делите на хипотезата, защото за разлика от древните ние не мо­жем да виждаме мислите, нямаме прибори за анализирането им и разполагаме единствено с желанието да ги опознаем. Между другото желанието вече е нещо, тъй като всяка наука започва от къртовското събиране на факти, като те водят все по-нататък и по-нататък в мъглявата далечина на неопознатото. Уверен съм, че тази околосветска експедиция рано или късно ще се състои.

А засега... Засега ще тръгнем на не по-малко увлекателната експедиция към Града на боговете. Дали ще го намерим в Ти-бет? С какво ще се сблъскаме там?

- Шефе, с Юрий Иванович обсъдихме всички проблеми - раз­несе се гласът на Селиверстов. - Той вече не ми се сърди, че прекъснах разговора ви с информацията за пъпа на Земята, на­ричан Та-пи-то-о-те-хе-ну-а. И съжалява, че не може да потегли на експедиция заради радикулита си. Впрочем дойдох да доложа за подготовката на експедиционното снаряжение. Кислородни бутилки ще вземаме ли? Нали ще бъдем на големи височини!

- Не, ще се оправим и така. Вижте, ето какво мисля... Почти към убеден, че Градът на боговете се състои от пирамиди и мо­нументи. Друго и не може да бъде. В противен случай цялата ни хипотеза за антигреховната им роля ще бъде опровергана. И ми се струва, че част от пирамидите и монументите в Града на боговете ще изпълняват антигреховна роля, а друга част - ня­каква друга.

С някакво седмо чувство усещах, че другата (предполагаема­та!) функция на Града на боговете (все още ненамерен!) ще бъде не по-малко грандиозна и тясно свързана с първата - антигрехов­ната. Тогава все още не знаех величието на думата „матрица".

- Вече е късно, дали да не си тръгваме - предложи Юрий Иванович. - Че утре обещах на Вовка, на нашия шофьор, да му помогна да хвърлим едно око на скоростната кутия. Задната ско­рост нещо издиша.

- И ние в експедицията няма да мърдаме назад, напред и само напред към Града на боговете — каза Селиверстов, като граци­озно се мъчеше да отпъди през прозореца една муха.

- Хайде утре вечерта да се съберем с Шамил Циганов и Ра-вил Мирхайдаров и да обсъдим допълнителните триъгълници на световната система от пирамиди и монументи от древността. Тези момчета ще ни бъдат необходими: Шамил е математик, а Равил е бил на Аркаим - предложих аз.

Допълнителните триъгълници в световната система от пирамиди и монументи

На следващата вечер се събрахме и започнахме да разглеж­даме по-малко известните монументи и градове от древността, като се стараехме да открием връзката им със световната сис­тема от пирамиди и монументи. Това занимание се оказа твърде интригуващо.

- Вижте! - възкликнах аз, вглеждайки се в глобуса. — Древ­ните градове Венеция и Атина са на една линия - съединяващата Стоунхендж с еги­петските пирамиди. При това ми се стру­ва, че тя се дели от тези градове на три равни части. Не съм бил в Гърция, но във Венеция - два пъти. Удивителен град! Усещането е, че е предназначен за хо­ра, водещи полуводен начин на живот...

Избързвайки, ще кажа, че по време на експедицията успяхме да се сдобием с напълно сериозни сведе­ния, че атлантите са съществували на Земята до VII—VIII век сл.Хр. Сега вече дори знаем мястото, където е бил техният последен град. Напълно вероятно е да са имали контакти с римската и гръцката цивилизация и до известна степен да са им повлияли.

- Жена ми е родена на река Хопьор, онази, дето тече в Ук­райна - прекъсна ме Юрий Иванович. - Помня, местните каза­ци казваха, че някъде в Украйна е имало пира­мида, която приличала на хълм. А сега мога да по­кажа къде е разположе­на - на линията Стоун-хендж-Кайлас е, на мяс­тото, където тази линия се дели на три части. Точ­но там!

- Помня - усмихна се на свой ред Селивер­стов, - че в годините на перестройката, когато финансови пирамиди ка­то МММ или „Хопьор

инвест" мамеха народа, вие, Юрий Иванович, имахте прякора Хопьор Иванович... по месторождението на жена ви.

- Минали работи.

- Погледнете! - отново възкликнах аз. - Вавилон в днешен Ирак е разположен на линията египетските пирамиди-Кайлас, като е точно на една трета от това разстояние. След още една трета е древният град Кандахар в Афганистан. Интересно!

Още веднъж ще избързам, за да спомена, че тези съвпаде­ния не възникват случайно. До планината Кайлас някога е съще­ствувал град, също наричан Вавилон... И двата са били на една линия - Кайлас-египетските пирамиди.

- Вижте - Селиверстов забоде пръст в глобуса, - платото Ус-тюрт в Казахстан, известно с рисунките, приличащи на тези в пус­тинята Наска, е разположено на линията, деляща триъгълника Кай-лас-Северният полюс-египетските пирамиди на две равни части.

- На същата линия е разположен знаменитият Аркаим, кой­то е в Челябинска област на границата с Башкортостан - обади се и Равил Мирхайдаров. - Когато бях там, ми направи огром­но впечатление. Не можах да разбера защо! А сега е ясно - мо­нумент от древността е. В системата е.

- Помните ли - Юрий Иванович ни погледна с Равил, - бях­те на поход в Северен Урал. Искахте да откриете Златната жена.

Ама не я намерихте! Аз пък мога да кажа къде е разположена -на същата тази линия. Това е мястото й! А вие търсехте малко встрани - в района на превала Дятлов, където по неизвестни причини бяха загинали девет души. Четох в „Скандали", че в Урал има сфинкс, почти същият е като египетския. Местните монаси казват, че ако някой го погледне в очите, веднага умира.

- Той да не е като медузата Горгона?

- Като Горгона е.

- Ама, ако се вярва на „Скандали"... - настръхна Равил.

- Легендите и приказките не възникват на празно място -нравоучително произнесе Юрий Ивановнич. - Дори и в живота се срещат горгони. Навремето имаше една девица, като я поглед­неш в очите, моментално се вцепеняваш, духът пропада някъде и душата ти се блъска.

Да не би пък да се вкамениш? - язвително подметна Равил.

- Е, не съвсем, но все пак...

В края на краищата разбрахме, че описаният допълнителен анализ може да продължава безкрайно дълго. Времето ни при­тискаше - до експедицията оставаха само две седмици. Затова решихме математически да анализираме само допълнителните триъгълници, влизащи в състава на вече отбелязания триъгълник Кайлас-Северния полюс-египетските пирамиди. Общата схема на допълнителните триъгълници изглеждаше като на фигурата.

Сметките на математика Шамил Циганов показаха, че раз­стоянията между трите допълнителни монумента са еднакви и са по 1666 км, ако се мери по линията, деляща основния три­ъгълник Кайлас-Северния полюс-египетските пирамиди на две равни части. Точно по тази линия са разположени платото Устюрт, Аркаим и може би - Златната жена. Циганов е убеден, че след създаването на математически модел на Земята, основан на нашите предположения, започнали с анализа на числото „6666" (трагичното послание на древните), ще бъде напълно реално точно да се посочи мястото, където би трябвало да се намира легендарната Златна жена. Ако, разбира се, наистина същест­вува.

Не бих искал за пореден път да усложнявам текста с „плос­ки" и хордови варианти на отбелязаните допълнителни три­ъгълници. Затова ще изброя само математическите им характе­ристики. За триъгълника, свързан с Устюрт, те са следните:Триъгълник Устюрт-Кайлас-

„Плосък"

Хордов

египетските пирамидиХарактеристика на ъглите

666

999

Сума от сумите на ъглите

9

9

Характеристика на страните

224

999

Сума от сумите на страните

8

9

Умножение на характеристиките на

0

0

ъглите и странитеХарактеристиките на допълнителния триъгълник, свързан с монумента Аркаим, са следните:

Триъгълник Аркаим-Кайлас-египетските пирамиди

„Плосък"

Хордов

Характеристика на ъглите Сума от сумите на ъглите Характеристика на страните Сума от сумите на страните Умножение на характеристиките на ъглите и страните

666 9

334 1 0


666 9 999 9 0

Триъгълникът, свързан с предполагаемата Златна жена, има следните характеристики:

Триъгълник Златната жена-Кайлас-

„Плосък"

Хордов

египетските пирамидиХарактеристика на ъглите

999

999

Сума от сумите на ъглите

9

9

Характеристика на страните

488

999

Сума от сумите на страните

2

9

Умножение на характеристиките на

0

0

ъглите и странитеОт таблиците се вижда, че математическите характеристики на допълнителните триъгълници, очертани в рамките на един от триъгълниците на световната система от пирамиди и монумен­ти от древността, са сходни с математическите характеристики на основните триъгълници.

Тук характеристиките на ъглите също водят до числата „666" и „999", сумата от суми на ъглите също е равна на числото „9" и т.н. Най-главното обаче е, че умножаването на характеристи­ките на ъглите по характеристиките на страните с последващо умножаване на числата на произведението винаги води до чис­лото „0". Последният факт - появата на „0", свидетелства, че и в допълнителните триъгълници също се извършва процес на унищожаване (зануляване) на отрицателната психична енергия (злите мисли).Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница