Указания за подобряване на системата за планиране в общинска администрация севлиевостраница1/6
Дата18.11.2017
Размер447.33 Kb.
Размер447.33 Kb.
  1   2   3   4   5   6

c:\users\user\desktop\1.png


Проект: „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево“


Указания за подобряване на системата за планиране в общинска администрация севлиево

проект

2013 г.

Настоящият доклад е изготвен единствено във връзка със и е предназначен за използване в съответствие с Договор № 7/24.07.2013 г. между община Троян и Прайм Консултинг ООД във връзка с изпълнение на проект „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Изразените в доклада констатации и препоръки се ограничават единствено до заключенията, изложени в доклада и се основават на изложените в доклада изводи и заключения и действащите към момента на изготвяне на доклада нормативни документи.

Изпълнителят – „Прайм Консултинг“ ООД – носи цялата отговорност за съдържанието на доклада и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този доклад отразява официалното становище на община Троян и на Европейския съюз.


СъдържаниеI.Въведение 4

II.Част 1 Какво е стратегическо планиране при управлението в публичния сектор 6

1.Какво е стратегическо планиране ? 7

2.Как се прави ? 8

3.Какво включва процеса на стратегическо планиране 8

4.Какво включва процеса на стратегическо планиране 9

5.Целеполагане 10

5.1.Дефиниране на мисия и визия 10

5.2.Идентифициране и определяне на целите 10

6.Разработване на програма и план за действие 11

7.Кой осъществява реализацията, контрола и оценката на стратегическите документи? 12

III.Част 2 Подобряване на процеса на оперативно планиране 13

1.Идентифициране и определяне на краткосрочните цели 14

1.1.Критерии за формулиране на годишни цели 15

1.2.Полагане на годишни цели на администрацията на община Севлиево 17

2.Идентификация и определяне на цели на звената 22

2.1.Идентифициране и формулиране на краткосрочни цели при наличие на “споделени отговорности” между отделните звена 23

3.Определяне на показатели за измерване на измерване на резултатите 24

3.1.Дефиниция за показател за изпълнение 24

4.Източници на информация 27

5.Обвързване формулирането на целите с отчитането им 28

IV.Приложение: 30

6.Приложение 1 – Формуляр за отчитане на целите 30 1. Въведение


Настоящите указания имат за задача да подпомогне ръководния състав на общинска адмнистрация Севлиево в процеса на планиране и целеполагане, и да даде възможност за подобряване на ефективността и ефикасността от дейността на администрацията.

Указанията са изготвени в рамките на Договор № 7/24.07.2013 г. между община Троян и „Прайм Консултинг“ ООД във връзка с изпълнение на проект „Функционален анализ на общинските администрации Троян и Севлиево“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Основни понятия:


 • Стратегическо планиране в публичните организации е "цялостен процес на вземане на решение за осъществяване на визията и стратегическите цели, така че да се постигне най-ефективното използване на финансовите, материалните и човешките ресурси".

 • Планиране - представлява поредица от свързани действия, с които органите на публичното управление и ръководните служители на публичната организация определят какво трябва да се направи и как ще се направи, за да се постигнат резултати в публичната организация и в определен публичен сектор, на базата на формулирани политики;

 • Цели – конкретни желани постижения, състояния или реакции, определени с количествени или качествени показатели;

 • Ефективност – степен на постигане на предварително поставени цели;

 • Ефикасност – съотношение между постигнатите резултати и използваните за тях ресурси.

Основната цел на настоящите указания е да създадат възможност за подобряване на качеството на процеса на планиране, респективно да позволят оценка на ефективността и ефикасността от провежданите политики на местно ниво. По този начин процесът на вземане на решения ще бъде улеснен от планирането и отчетеното изпълнение на отделните политики, ще бъдат създадени предпоставки за по-точно и ясно разпределение на ограничените ресурси – човешки, финансови, материални и др., и ще бъдат постигнати желаните ползи и ефекти за обществото.

Планирането е първостепенна отговорност на органите на местно управление и на ръководните служители в администрацията. То е най-съществената и основна функция на управлението, а организирането, координирането, ръководенето, мотивирането и контрола са по-второстепенни функции.

Планирането е много важно за общината, ако ръководителите и ръководни служители искат да постигнат ефикасно равнище на администрацията и ефективност в дейността на нейните служители. Планирането трябва да се фокусира върху бъдещето, върху това "Какво?" и "Как?" трябва да се извърши, за да може администрацията да предоставя по-качествени публични услуги на местната общност.

В същността си тази основна функция на управлението е предпоставка за осъществяването впоследствие на останалите функции, които са характерни и за общинската администрация. Ръководните органи и служители трябва да определят адекватно бъдещите цели, развитието на определен публичен сектор и подходящите средства за постигането на тези цели. Резултат от планиращата функция е планът (дългосрочен и краткосрочен), който представлява писмен документ и определя насоките на действие на органите на общинска адмнистрация Севлиево и на ръководните й служители.

По своята същност доброто управление се характеризира с ефективност и ефикасност, прозрачност, отчетност, отговорност, възможност за сравняване на постигнатите резултати и стабилност. По презумпция, основната цел на местните власти не е печалбата, а интересите на местната общност. Този подход се базира на стратегическото планиране при формулирането на целите на общината. В същото време, на местно ниво общинската администрация е отговорна за различни области на политика свързани с развитието на общината във връзка с осъществяването на дейности, свързани с: общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация; устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; образованието; здравеопазването; културата; благоустрояването и комуналните дейности; социалните услуги; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници; развитието на спорта, отдиха и туризма, както и на други дейности, определени със закон. Планирането се явява първостепенна отговорност на общинската администрация и на ръководните служители в нея. То е най-съществената и основна функция на управлението, а организирането, координирането, ръководенето, мотивирането и контрола са по-второстепенни функции.

Полагането на дългосрочните и краткосрочните цели изисква информация за проблемите или възможностите, пред които е изправена общината, как администрацията по-бързо, ефективно и ефикасно може да постигне търсените ползи и ефекти за местната общност и с какво и поради какви причини не може да се справи. С течение на времето, използването на този модел в общината ще позволи да се натрупа все повече информация, позволяваща да се измерва ефективността и ефикасността на стратегическите цели и извършваните от него интервенции в краткосрочен план, за които администрацията носи отговорност.

За целта е необходимо при подготовката на всеки планов или програмен документ да може да се отговори на следните въпроси:


 • Каква промяна се търси чрез подготовката и изпълнението на съответния план или програма?

 • Кои индикатори най-точно ще докажат тази промяна?

 • Може ли чрез дефинираните индикатори за продукт да се определят и резултатите от провежданата политика?

 • Налична ли е информацията за базовите стойности, както и методиката за изчисление на бъдещите постигнати резултати?

Настоящите указания има две основни задачи:

 1. Да зададе общ подход при идентифициране и определяне на дългосрочни цели на администрацията по отделни области на политика;

 2. Да подпомогне процеса на краткосрочно планиране и възможността за оценка на ефективност и ефикасност на дейността на общинска администрация Севлиево

С оглед на двете задачи, в първата част на настоящите указания са дават насоки за процеса на стратегическо планиране. Във втората част е разгледана връзката между дългосрочните цели и краткосрочните (оперативни) цели на администрацията в посока подобряване на процесите за оценка на ефективността и ефикасността. 1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница