Услуги не са изцяло нови. Съществуват мрежови услуги от създаването на интернета през 1970гстраница1/5
Дата17.11.2017
Размер0.84 Mb.
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4   5

УВОД

Информационните технологии (ИТ) са намират все по-широко приложение в предприятията и са се превърнали в неизбежен фактор за успех в бизнеса. Организациите могат да създават, да общуват и да си сътрудничат по-бързо, по-ефективно и надеждно от всякога.

В края на 1960-те години, компютният учен Джон Маккарти представя своята концепция за полезност на компютрите в света технология, като прогнозира, че жизненият цикъл на технологиите не само ще се разглежда като материален продукти. Всъщност, той предсказва, че компютърните ресурси днес ще бъдат предоставяни като като тока и водата в миналото.

Услуги не са изцяло нови. Съществуват мрежови услуги от създаването на интернета през 1970г1. Хората са били в състояние да се логват дистанционно, да обменят файлове чрез протокола FTP в ранните години на интернет. Въпреки това, през последните няколко години онлайн интернет услугите придобиха още по-ново измерение.

Софтуерът вече се предлага онлайн. Плащанията се извършват въз основа фиксирана абонаментна такса2.

В резултат на това вече не е необходимо да се притесняваме за компютрите и приложението като доставчика се грижи за това. Няма вече разходи за време и ресурси, необходими за развитие и поддържане на приложенията, които се използват. Все пак има недостатъци, които са налице с преход: • един универсален подход би могъл евентуално да не работи за предприятията с комплексни изисквания

 • Други компании мгат да не харесват идеята за обработката на данните извън техните предели;

Следователно предприятията искат удобство и простота на софтуера като услуга, но все още се държи на гъвкавостта на традиционните технологии. С концепцията за виртуализация, сървърите могат да бъдат използвани по-ефективно, като същевременно приложенията и ИТ инфраструктурата са независими, позволяващи сървърите да споделят много приложения, които работят почти навсякъде3.

Виртуализирането на приложенията включва всичко – бази данни, мидълуер и операционната система. Тази самооопределяща се единица за виртуализирани приложения може да се използва навсякъде4. Облакът е ИТ услуга, която се основава единствено на размера на ресурси, които се използват5.

Целта на дипломната работа е да се проучи и разбере процесът на внедряване на облачните технологии от МСП и да се идентифицира процеса на приемане на облачни услуги. Използваният метод за събиране на данни е интервюта.

В реализирането на целта, ще се изпълнят следваните задачи:

1) да се проведе анализ на съществуващата литература за формиране на становище на автора за това какви са облачните технологии

2) ще се изведат научно обоснован метод и методология за провеждане на емпиричното изследване

3) ще се проведат интервюта със заинтересованите страни в процеса на внедряване на облачните технологии.

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕН ОБЗОР НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

1.1. ДЕФИНИРАНЕ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

През 60-те години на 20 век Джон Маккарти е казал, че „един ден компютърните технологии могат да бъдат организирани като публично благо”. Това е само една концепция, с която се означават облачните технологии.

В началото на 60-те и 70-те години на 20 век компаниите вече са разполагали с „големи” компютри, които са предоставяли услуги на работниците, които са имали достъп до тях чрез елементарни за настоящото време терминали. Тези компютри са съхранявали цялата информация и са извършвали всички изчисления.

През 80-те години на същото столетие, компаниите са осъзнали, че сървъри, базирани на нормални компютри могат да бъдат инсталирана на по-ниска цена, отколкото предхождащите ги компютърни системи. Също така това довело до чуство в потребителите за по-добър контрол над техните действия. Така постепенно тези вече морално остарели компютърни системи са били заменени от персонални компютри. Това се е дължало също на намалените цени на последните.

90-те години на 20 век е времето на Интернет потреблението посредством персоналните компютри. По това време са били необходими уеб сървъри, които да имат необходимата мощ, за да издържат на заявките на потребителите от Интернет. От това време до днес все повече услуги се предлагат в интернет и повече място е необходимо за съхранение на информацията. Все повече и повече логиката на приложенията се премества към сървъри в Интернет. Това произтича и от увеличаването на скоростта на достъпа до мрежата и до съоръженията за достъп (мобилен диспозитив). Понастоящем са необходими доставчици, които са посветени на това. По този начин различни потребителите могат да споделят една и съща инфраструктура, което максимизира ефективността.

С края на балона „dot.com”, всички центрове за данни са използвали по-малко от 10% от своите способности, тъй като те са желали да запазя останалото пространство за пикови сутуации. По това време Amazon е постигнал много за решаване на този проблем. През 1999г. Salesforce.com е започнала да предоставя услуги на компаниите, с помощта на собствен уеб сайт. Тя е пионер на концепцията за софтуера като услуга. През 2002 г. Amazon стартира Amazon Web Services (AWS), пакет, който включва пространство за съхранение на данни, изчислителни и други услуги. През 2006г. Amazon Elastic Compute Cloud стартира (EC2) за малки фирми и потребители. То позволява на потребителите да управляват собствените си компютърни приложения в облака. През 2008 г. стартира Eucalyptus, първата с отворен достъп платформа AWS API за използване на частни облаци. През 2009 г. Google започна да предлага корпоративни приложения, интегрирани в браузъра като Google Apps.

Думата облак се използва, за да опише този вид изчисления, поради метафората използвана за описване на мрежите; облак, който стои в основата на цялата технология и потребителят не знае, че тя съществува и не е необходимо да знае. Няма една и официална дефиниция за това какво е облачната технология. За отговора на този въпрос ще посочим някои дефиниции, предложени от известни институции.

ИТ енциклопедия whatis.com определя облачните технологии като: „Общо понятие за нещо, което включва предоставянето на услуги, хоствани през Интернет.”...”Облачните услуги имат три характеристики, които ги разграничават от традиционния хостинг. Те се продава по поръчка, обикновено за минута или час; те са еластични - потребителят може да има толкова от услугата, колкото той поиска по всяко време; и услугите се поддържат изцяло от доставчика (потребителят не се нуждае от нищо друго, освен от персоналния си компютър и интернет достъп).”

За IEEE (Института на инженерите по електротехника) облачните технологии облаци са „парадигма, в която информацията се съхранява за постоянно в сървъри в интернет и се кешира временно на клиенти”.

Най-известната енциклопедия в интернет, Wikipedia, се посочва, че: „Технологии, софтуер, достъп до данни, както и съхранение на такива, които не изискват знанието на крайния потребител за мястото на тяхното физическото местоположение, както и за конфигурацията на системата, която доставя услугите”.

Университета в Бъркли, един от най-важните технически институти определя термина облачни технологии като: „Облачните технологии се отнасят до приложения доставяни като услуги през Интернет и хардуер и софтуер системи, които предоставят тези услуги”.

Така че може да се твърди, че облачните технологии са технологична парадигма базирана на консумацията на ресурси, приложения и хардуер, предлагани в интернет и потребявани при поръчка/поискаване. Тези услуги са публични или частни, безплатни или не. Обикновено са фокусирани спрямо общи решения, защото са създадени, за да бъдат полезни толкова колкото е необходимо на потребителя.

В проучване, проведено от Rackspace, доставчик на облачни услуги, се посочва, че 60% от хората в извадката не са знаели какво са облачните услуги и близо 40% са посочили, че това са сървъри в Интернет или приложения.

Определенията са много и е трудно да се изведе най-доброто, което обобщава концепцията. Различните автори и организации имат различни виждания относно това, какво всъщност са облачните технологии. Мнозина смятат, че облачните технологии могат да съществуват само ако цената не е фиксирана, докато други считат, че облакът може да включва услуги, които се предоставят на фиксирана цената6.

Шведската организация за IT-архитектура (IASA) работи отдълго време за формиране на една обща дефиниция (Виж Таблица 1)7. По-долу са посочени някои по известни дефиниции:
Таблица 1 Дефиниции за облачни технологии


Дефиниция

Автор

Акцент върху настоящата разработка

Понятието облачни технологии се отнася до приложения, които доставят услуги през интернет и хардуер и софтуер, които осигуряват тези услуги. Приложенията се разглеждат за софтуер като услуга, хардуера и системния софтуер е това, което се определя като облак. Облачните технологии се характеризират с две важни характеристики - неограничени ресурси и платена употреба. Услугата, която се предлага от облака се нарича „utility computing”, която е най-близко до използваната ежедневно електрическа енергия или вода. Под “utility computing” се разбира употребата на IT ресурсите като нещо необходимо и използвано ежедневно. Когато облак е на разположение на обществеността, той се нарича публичен облак. Облак, който не се предоставя на разположение на обществеността, се нарича частен облак. Облак, който не може да предложи не-ограничено предлагане и плащане не предлага облачна услуга. Следователно облачните технологии могат да включват едновременно „utility computing” и софтуер като услуга


IASA, 2009

Фокусът е върху детайлите на облачните технологии и всички аспекти, които ги определят.

Това е подходящо описание за настоящата дипломна работа, защото в нея се изследва приложението, а то изисква достатъчна информираност за технологията.
Облачните технологии са модел за еднозначен, удобен, при поискане онлайн начин за достъп до общ и споделен пул от конфигурируеми компютърни ресурси (например, мрежи, сървъри, съхранение, приложения и услуги), които могат да бъдат бързо доставени и повторно наети с минимални усилия за управление


NIST, 2009


Описва детайлите на облачните технолгии по-общо.


С помощта на интернет хората имат възможност за достъп до технологично-съвместими услуги.


P. GAW, 2008


Твърде ограничено разбиране

Широк набор от уеб-базирани услуги, насочени към предоставяне на възможност за потребителите да получат широка гама от функционалности на база плащане. Облачните технологии е реализирането на предходните идеали за „utility computing” без техническите усложнение ....


J. Kaplan, 2008


Тази дефиниция се фокусира върху бизнес аспекта на облачните технологии.

Добър пример за настоящата разработка
Облакът е уеб-приложението... по-развит и надежден облак. Много намират, че е по-евтино да мигрират към уеб-облак ...


R. Bragg 2008, Cloud computing: When computers really rule. Tech News World, July 2008.


Обяснява мобилността на облаците.


Стил на компютърна технология, където мащабируемостта и еластичността на ИТ се използват като услуга от външни потребители, които използват интернет.


Gartner, 2009Малко по-различно становище.


Източник: Luis M.Vaquero, Luis Rodero-Merino, Juan Caceres, Maik Lindner (2008). A break in the cloud: towards a cloud definition. ACM SIGCOMM Computer Communications Review.

http://delivery.acm.org/10.1145/1500000/1496100/p50-vaquero.pdf?ip=193.10.214.215&acc=ACTIVE%20SERVICE&CFID=68010653&CFTOKEN=42416507&__acm__=1330339032_d88f7f2bf8bf763027438fe15482f2a4, с.52.


Въз основа на всички по-горе изследвани дефиниции, нашето разбиране, което ще следваме в настоящата дипломна работа се свежда до:

„Под облачните технологии се разбира приложения, хардуер и софтуер, получен и доставян за използване от различни платформи чрез интернет. Доставката на услугите не се влияе от географско местоположение, услугата трябва да бъде мащабируема, при поискване и мобилна. Работните операции могат да се изпълнят навсякъде, където има интернет връзка”.


1.2. ПОЛЗИ И НЕДОСТАТЪЦИ НА ОБЛАЧНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Икономическата привлекателност на облачните технологии често се определя като „конвертиране на капиталови в оперативни разходи”8. Предприятията, които използват облачни технологии заплащат различна цена в зависимост от договора, който са сключили с доставчика на услугата. Обикновено доставчиците на подобни услуги имат различни модели на таксуване, в чиято основа е степента, до която потребителя използва услугата9.

Има различни модели на пазара за облачни технологии. Въпреки това най-използвания от тях се разглежда от Armbrust. Това е краткосрочния модел. Той го описва като един от най-интересните и новаторски в облачните технологии.

Именно в литературата ползите и недостатъците на облачните технологии се анализират от гледна точка на разходите за потребители и доставчици. Всяка страна има различни ползи и недостатъци.


1.2.1 Разходи от гледна точка потребителите

От гледна точка на потребителите се представят няколко модела, които се използват от доставчиците. Те са използват за таксуване на потребителите.

Според Armbrust (2009) облачните технологии предоставят разходен модел т.е. заплащане за използване на компютърни ресурси в краткосрочен план, когато са необходими. Следователно, по този начин се освобождат ресурси като пространство за съхранение, когато те не се използват10.

Например, Cloud Elastic Compute (EC2) от Amazon Web Services (AWS) продава 1.0-GHz x86 ISA за 10 цента на час и ако клиента желае, може да се добави нов компонент или например от 2 до 5 минути. Scalable Service Storage на Amazon (S3) таксува $ 0.12 до $ 0.15 за гигабайт/месец и ако потребителят иска допълнителна честотна лента с по-голям капацитет за предаване на информация, цената е от $ 0.10 до $ 0.15 за гигабайт за предаване на данни от AWS през интернет. Следователно, Amazon посочва, че статистическото мултиплексиране на множество копия на една физическа кутия, прави възможно тази кутия да бъде наета от много клиенти, които няма да си пречат помежду си11.

Armbrust (2009) нарича този метод разходно-покривна (pay as you go). Например, ако клиет закупи часове за облачни услуги, те могат да бъдат разпределени неравномерно във времето, т.е. използване на 200 сървърни часа днес и никакви утре и заплащане само за това, което е използвано. Въпреки, че този разходно-покривен метод е по-скъп в сравнение с наемане на сървър за същия период от време, Armbrust твърди, че цената е оправдана за облачните технологии, поради способността за еластичност и пренасяне на риска. По отношение на еластичността на облачните технологии, способността да се добавят или премахват единични ресурси, както и планиране на времето на използване, се позволява нагаждане на ресурси и натовареност12. Използването на сървър се оценява от 5% до 20%13. Това изглежда доста ниско ниво, но работното натоварване на сървър в глобален обхват не надвиша 10-30%. Това води до загуба на ресурси14.

Има и други модели на пазара, от които потребителите могат да изберат. Те приемат една от следните форми - диференцирано ценообразуване, ценообразуване за единица и абонамент15. Облакът на Amazon е приел модела за диференцирано ценообразуване, при който облачните услуги се предлагат на няколко нива и всяко ниво предвижда фиксирани компютърни спецификации (т.е. разпределение на паметта, вида на процесора и скоростта и т.н.) и SLA (Споразумение за нивото на обслужване) на определена цена за единица време16. Единичното ценообразуването се използва предимно за пренос на данни и съхранение на такива. GoGrid предлага ценообразуване на основата на съотношението „RAM / време” като единица за таксуване в тяхната система17. Този метод е по-гъвкав от диференцирано ценообразуване, тъй като позволява на потребителите да преразпределят мястото на паметта на базата на тяхната нужда. И накрая абонаментният модел се използва предимно за SaaS. Този модел позволява на потребителите да прогнозират своите периодични разходи за използване на облачни технологии18.


1.2.2 Разходи за доставчика.

За предприятията, в допълнение към разходите за инвестиции в облачни технологии, са важни и разходите за предоставяне на услуги свързани с облачни технологии. Това се дължи на няколко причини. На първо място, има възможност според която предприятията да не могат законно да мигрират към публични облаци. Следователно използването на частни облаци е по-важно от всякога. Второ, ако предприятие започне да използва частен облак, то може винаги да отдаде за ползване свободното ИТ пространство. Следователно, за предприятията е важно да знаят какви са разходите за поддържане на частен облак.

Greenberg и кол. описват как разходите на центъра за данни в облака могат да бъдат намалени като се отчитат разходите за сървъри, инфраструктура, енергия и работа в мрежа. Според тях разходи могат да бъдат намалени като се поддържа работа на центровете на по-ниска температура с оглед намаляване на разходите за охлаждане и като се изграждат микро-центрове за намаляване на разходите за честотната лента19.
1.2.3. Ползи

В своя труд Khajeh-Hosseini и колектив разглеждат облачната инфраструктура от гледна точка на трета страна. Според тях, ако тази трета страна въведе облачна инфраструктура това представя много възможности за предприятия с оглед подобряване на управлението на приходите и разходите. Това също има предимства в сравнение с използване на собствен център за данни, тъй като купуването на хардуер може да е скъпо. Едновременно с това разходи за енергия също ще намалеят. Облачната инфраструктура също е много полезна за счетоводно-финансовия отдел на компанията, тъй като може да доведе до намаляване на административната тежест. Облачната инфраструктурна на трета страна може да предлага нови модели за ценообразуване, които помагат в управлението на приходите на клиентите, продажбите и маркетинговите разходи20.

Khajeh-Hosseini и кол. заключават, че облачните технологии са разрушителна технология, която е настроена да промени начина, по който информационните системи се използват в предприятия поради своята евтина цена, простата и мащабируемост. Облачните технологии могат да бъдат значително по-евтини в сравнение със закупуване и поддържане на център за данни, тъй като елиминират въпроси по поддръжката на материалната инфраструктура. Въпреки това, съществуват много социално-технически въпроси, които предприятията трябва да имат предвид, преди да мигрират към облачни технологии21.

Във всяко предприятието, ниското ниво на административните разходи може да бъде доста по-високо, тъй като отделите са разпръснати в сградата. С помоща на облак, предприятията могат да облекчат три вида управленски функции. На първо място е системната инфраструктура, която включва хардуерна поддръжка, резервни части, и добавяне на нови машини. Второ, с формирането на политика по бек-ъп, доставчика на облачните услуги е отговорен за нейното спазване. На последно място, с една инсталация на дадено приложение, то става достъпно за всички с администраторски права. Макар и управлението на приложение т.е. поддържане, ъпгрейд и потребителското управление да не се включват в услугите на облака, то той не променя тези задачи. Важно е да се отбележи, че ниското ниво на разходите може да бъде понякога по-високо от общите разходи за облачна услуга22.

При конвенционалните системи, използването на ресурсите на системата е ниско, 15-20% за центрове за данни; други оценки са по-ниски23. Много са причините за слабото използване като мениджърите обикновено са склонни да купуват компоненти при наближаване на пик или бъдещи натоварвания и по този начин не се използва целия техен капацитет през цялото време. Макар и да е полезна в това отношение облачната технология може да нормализира тези ефекти за широк спектър от клиенти и днес може да се постигне 40% натовареност24.

Мощността на сървъра е скъпа, поради процеси като охлаждане и друго електрическо потребление. Ако се комбинират заедно, те могат да бъдат равни на цената на един типичен сървър, който се използва днес. Доставчиците на облачни услуги могат да се справят много по-добре в сравнение с типичните сървърни центрове, поради по-доброто управление на напрежението, по-добро охлаждане и по-ниските разходи за електроенергия (облачните доставчици са склонни да се групират в близост до ВЕЦ). Доставчици на облачни услуги също обикновено са локализирани там, където недвижимите имоти са евтини.25

В своята разработка Rosenthol и кол. дискутират три основни разходни центъра на биомедицинските предприятия и как облачните технологии им оказват влияние. Те включват системна администрация, неизползван капацитет и използване на електричество и съоръжения26.
1.2.4. НЕДОСТАТЪЦИ

Mayur и кол. изследват услугата за съхранение на данни на Amazon S3. Според тях, доколкото S3 използва единен метод за ценообразуване включващ всички три вида характеристики на данните, т.е. висока устойчивост, висока надеждност и бърз достъп, то повечето от приложения не се нуждаят от всички едновременно. Например, архивно съхранение, което се нуждае от устойчивост, но може да се предлага с по-ниска наличност и производителност. Следователно, това предполага, че S3 трябва да предоставя услуги чрез редица ограничени класове от услуги, така че потребителите да могат да избират желания микс от устойчивост / наличност / достъп с оглед постигане на оптимизирани разходи27.

В доклада на McKinsey & Co се твърди, че облачните технологии могат да струват два пъти повече от собствен център за данни. Въпреки това, това е проблем само за големите корпорации. Малките и средни предприятия не са засегнати от това и те ще имат разходни ползи. „Предложенията за облачни услуги в момента са най- привлекателни за малките и средни предприятия ... и повечето клиенти на облаци са малки предприятия”28. Причината за това е, че по-малките предприятие не разполагат с възможността да развиват и поддържат гигантски центрове за данни. Колебливостта в цената е ключов аспект на облачните технологии и когато предприятията установяват ценова прозрачност и мащабируемост, се появяват нови предизвикателства и възможности29.
1.3. МОДЕЛИ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Облачните технологии често се описва като „съвкупност от пластове”, където се предлагат множество услуги, изградени въз основа на предходния пласт, наименовани „облак”. Фигура 1 показва пластовете в облачните технологии - софтуер като услуга, платформа като услуга и инфраструктурата като услуга.


Фиг.1 Дизайн на облачните технологии

http://c179631.r31.cf0.rackcdn.com/cloudcomputestackimage1.png
Източник: http://www.rackspace.com/knowledge_center/whitepaper/understanding-the-cloud-computing-stack-saas-paas-iaas
В слдващите редове ще се разгледат всички три категории:

 • SaaS приложенията са предназначени за крайни потребители, доставени през интернет

 • PaaS е набор от инструменти и услуги, предназначени да направят бързо и ефективно кодирането и използването на тези приложения

 • IaaS е хардуера и софтуера, който захранва всичко - сървъри, памет, мрежи и операционни системи

За да се представи как тези три компонента са свързани, някои използват следната логика:
Сама по себе си, инфраструктурата не е полезна - тя просто седи там, чака някой да я използва при решаване на конкретен проблем. Представете си междущатската транспортна система в САЩ. Дори и с всички построени пътища, те не биха били полезни, без автомобили и камиони за транспортиране на хора и стоки. По тази аналогия, пътищата са инфраструктурата, а колите и камионите са платформата, която седи на върха на инфраструктурата и превозват хора и стоки. Тези стоки и хора могат да се считат за софтуер и информацията в условията на технологиите30.

Важно е да се отбележи, че има ясно разграничение между SaaS, PaaS и IaaS, разликите между тези три категории, особено PaaS и IaaS, са все по-трудно забележими31.


1.3.1. Софтуер като услуга (SaaS)

SaaS се определя като32:

„... софтуер, който се проявява в интернет ... С SaaS, доставчик предоставя лицензирани приложения на клиенти или като услуга по поръчка, чрез абонамент, в условията на разходно-покривен модел или без такса, когато има възможност да се генерират приходи, различни от ползвателя, като от реклама или продажби потребителски профили”. SaaS е бързо развиващ се пазар, както е посочено в последните доклади, които прогнозорат продължаващ двуцифрен ръст [9]. Този бърз растеж показва, че SaaS скоро ще стане нещо обичайно в рамките на всяка организация.

Подобно на други форми на облачни технологии, ИТ решенията продавани като SaaS са в съответствие с общоприетите дефиниции на облачни технологии. Някои определящи характеристики на SaaS включват:

• уеб достъп до търговски софтуер

• софтуерът се управлява от едно място - централизация

• софтуера доставя в „един към много” модел

• потребителите не трябва да правят софтуерни ъпгрейди и зареждат пачове.

• интерфейсите за приложно програмиране (APIs) дават възможност за интеграция между отделните елементи на софтуера.
Като облачните технологии и по-специално SaaS, са бързо развиващ се метод за доставяне на технология. С други думи, организациите обмислящи преминаването към облак ще искат да разгледат кои приложения да преместят в SaaS. Като такива са налице конкретни решения, които са основна причина за преход към SaaS:


 • Приложения, при които има значително взаимодействие между организацията и външния свят. Например, софтуер за имейл макркетингова кампания.

 • Приложения, които имат нужда от уеб или мобилен достъп. Един пример ще бъде мобилен софтуер за управление на продажбите.

 • Софтуер, който ще се използва в краткосрочен период. Един пример е софтуер за съвместна работа по конкретен проект

 • Софтуер, където изискванията са значителни, например данъчен или софтуер за фактуриране, използван веднъж месечно.

Прието е да се счита, че SaaS е въведен в света на бизнеса от Salesforce като продукт за управление на връзките с клиентите (Customer Relationship Management (CRM))33. Затова не е изнендаващо, че CRM е основна област на негово приложение. Но също така той се прилага за управление на електронна поща, финансово управление, обслужване на клиентите и управление на разходите.

Докато SaaS е много ценен инструмент, има някои случаи, при които неговата употреба не е най-добрия вариант. Примери където SaaS може да не е подходящ са:


 • Приложения, където се изисква изключително бърза обработка на данни в реално време;

 • Приложения, където законодателство или друг регламент не позволява данните да бъдат външно хоствани

Софтуер като услуга може да бъде най-известния аспект на облачните технологии, но разработчици и организации по целия свят все повече използват платформа като услуга, която съчетава с по-голема ефективност простотата на SaaS със силата на IaaS.
1.3.2. Платформа като услуга (PaaS)

Платформа като услуга (PaaS) носи ползите, които SaaS дава за приложенията. PaaS може да се определи като компютърна платформа, която позволява бързо и лесно създаване на уеб приложения и без сложността на закупуването и поддържането на софтуер и инфраструктура „под него”.

PaaS е аналогия на SaaS с изключение на това, че вместо да е софтуер, доставен чрез интернет, това е платформа за създаването на софтуер, доставян през интернет.

Има различни виждания за това какво представлява PaaS, но някои основни характеристики включват34: • Услуги по разработване, тестване, внедряване, хоставане и за поддръжка на приложения в една и съща интегрирана среда за разработване. Всички различни услуги необходими за изпълнение на процеса на разработване на приложения.

 • Уеб-базирани инструменти за създаване, промяна и тестване на различни UI сценарии

 • Мулти-архитектура, където множество потребители и едновременно използват едно и също приложение;

 • Интеграция с уеб услуги и бази данни чрез общи стандарти

 • Подкрепа за екипа девелопъри - някои PaaS решения включват планиране и средства за комуникация

 • Инструменти за фактуриране и управление на абонаменти

PaaS, която е подобна по много отношения на инфраструктурата като услуга, се отличава от IaaS чрез добавянето на услуги с добавена стойност и се предлага в две разновидности;

1. Съвместна платформа за разработка на софтуер, фокусирана върху управлението на работния процес, независимо от източника на данните на приложението.

2. Платформа, която позволява създаването на софтуер използвайки частни данни от дадено приложение. Този вид PaaS може да се разглежда като метод за създаване на приложения с обща форма на данните.

PaaS е особено полезна при всяка ситуация, където множество разработчици работят по проект или когато други външни страни трябва да си взаимодействат в процеса на развитие. Той е безценен за тези, които имат съществуващ източник на данни – например информация за продажбите от инструмент за управление на взаимоотношенията с клиенти и където се иска създаване на приложения, които анализират тези данни. Накрая PaaS е полезен, когато разработчиците искат да автоматизират процесите по тестване и внедряване на услуги.

Някои примери за PaaS включват Google App Engine, Microsoft Azure Services, и Force.com.

PaaS може да стане доминиращ подход към разработката на софтуер. Способността да се автоматизират процесите, използването на предварително определени компоненти и изграждащи елементи и автоматичното преминаване към производство ще предоставят достатъчна стойност. Но има определени случаи, при които PaaS може не е подходящ:

• Когато приложението трябва да бъде лесно преносимо от гледна точка на това къде се хоства;

• Когато лицензирани езици или подходи биха повлияли върху процеса на развитие;

• Когато производителността на приложението изисква персонализиране на базовия хардуер и софтуер


1.3.3. Инфраструктура като услуга (IaaS)
Инфраструктура като услуга (IaaS) е начин на предоставяне на инфраструктура за облачни технологии - сървъри, памет, мрежови и операционни системи - като услуга при поискаване. Вместо да се закупуват сървъри, софтуер, центровете за данни или мрежово оборудване, предприятията могат да купуват тези ресурси като напълно аутсорсинг услуга при поискване35.

Обикновено IaaS може да се получи, както като публична, а така и като частна инфраструктура или комбинация от двете. За публичен облак се счита инфраструктура, която се състои от споделени ресурси, разположени свободно в Интернет.

От друга страна, частния облак е инфраструктура, която емулира някои от функциите на облачните технологии, като виртуализация, но ги изпълнява в частна мрежа. Освен това, някои хостинг доставчици започват да предлагат комбинация от традиционен хостинг с публични и / или частни облачни мрежи. Тази комбинация се нарича „хибриден облак”.

IaaS е бързо развиваща се област. Има някои основни характеристики, които описват IaaS:

• Ресурсите са разпределени като услуга

• Дава възможност за динамично мащабиране

• Има променливи разходи

• Като цяло включва множество потребители на един хардуер


Има множество доставчици на IaaS - най-големите са Amazon Web Services и Rackspace.

IaaS има смисъл в редица ситуации и те са тясно свързани с ползите, които носят облачните технологии. Случаи, които са особено подходящи за IaaS са:

• Когато търсенето е много променливо - по всяко време са налице значителни пикове и спадове от гледна точка на търсенето на инфраструктурата;

• Когато организацията се разраства бързо и закупуването на нов хардуер би било проблематично;

• Когато има натиск върху организацията за ограничаване на капиталовите разходи;

• За нуждите на конкретна линия на бизнеса.


Доколкото IaaS предоставя огромни предимства, то са налице и случаи при които неговите ограничения могат да бъдат проблемни. Такива примери са:

• Когато регулаторните изисквания ограничават аутсорсинга във връзка със съхранение и обработка на данни;

• Когато се изискват най-високи нива на производителност и където изградената инфраструктура има капацитета да отговори на нуждите на организацията
1.3.4. База данни като услуга (DbaaS)

DBaaS е подход, базиран на облачните технологии за съхранението и управление на структурирани данни.

DBaaS предоставя функционалност на базата данни, подобна на тази, която е характерна за релационни СУБД като SQL Server, MySQL и Oracle. Имайки предвид, че се основава на облачни технологии DBaaS предоставя гъвкава, мащабируема, при поисквае платформа, която е ориентирана към самообслужване и лесно управление, по-специално от гледна точка на предоставянето на бизнеса на негова собствена среда. DBaaS продуктите обикновено предоставят достатъчно възможности за наблюдение на на ефективността и степента на използване и се използва за предупреждаване на потребителите при евентуални проблеми. Също така продуктите могат да генерират анализ на данни в някаква степен.

Недостатъци на модела DBaaS включват липса на контрол върху представянето на мрежата, като неприемлива латентност и неуспехи при приложение. Освен това, някои DBaaS продукти не поддържат способности на типичните RDBMS, като например компресиране на данни36.

База данни-като-услуга (DBaaS) е привлекателна по две причини. Първо, поради икономии от мащаба, разходите за хардуер и енергия ще бъдат много по-ниски, когато потребителите плащат за споделена услуга. Второ, разходите във връзка с добре разработена DBaaS ще бъдат пропорционални на действителното нейно използване („плащане при употреба”) - това важи както за лицензиране на софтуер, така и за административните разходи. Често последните са значителни, поради специализираната експертиза, която е необходим за извличане на добро представяне от конвенционалната СУБД. С централизирането и автоматизирането много задачи по управлението на бази данни, DBaaS може значително да намали оперативните разходи.

От гледна точка на оператора на DBaaS услугата може да се управлява с помощта на много по-малко машини.


1.4. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ

Облачните технологии са нов модел за предоставяне на бизнес и ИТ услуги. Четирите нива на услуги (IaaS, PaaS, SaaS и DBaaS) обхващат широка гама от услуги. Освен предоставянето на услуги за съхранение, има и други модели, като например данни, софтуерно приложение и програмиране на приложения за облачни технологии.

Въз основа на стандартната архитектурна методология, моделът на приложение на облачните технологии може да се използва за анализ на клиентите и решаване потенциални проблеми и рискове, които се появяват по време на еволюцията от текущите компютърни модели към облачни технологии. Тази методология може да се използва при внедряване и приложение на облачните технологии като се определят процесите, стандартите, интерфейса и други ИТ ресурси с оглед насърчаване на развитието на бизнеса.

Разработката на приложения винаги е разчитала на платформи като .NET на Microsoft, WebSphere, или JBoss. В контекста на облачните технологии приложенията обикновено се разпространяват от доставчици на облачни услуги с оглед предоставяне на силно мащабируеми и еластични услуги на възможно най-много крайни потребители. Нуждата от подкрепа на колкото се може повече потребители за достъп и използване на едно и също приложение, с гъвкави ресурси за разпределение са довели до подобряване на развитието на технологичните и архитектурни платформи с оглед справяне с въпроси като производителност, сигурност, ресурсно разпределение, фактуриране и толеранс към грешка.

Секторите на Производството и Машиностроене включват широк спектър от пазарни дейности, от космическите изследвания до производство на автомобили и консумативи за тях. Производствените организации са изправени пред голям брой технологични предизвикателства, тъй като те се стремят да оптимизират своите ИТ среди, включително високи разходи за поддържане на ИТ. Днешните дизайнери се нуждаят от неограничен и гъвкав достъп до технологични възможности, така че проектните цикли да бъдат колкто в възможно по-бързи, евтини и продуктивни.

Поради нарастването на значението на Геопространствените науки и технологии (ГНТ) са налице огромни масиви от информация. Пространствените анализи и геодезичните-изчисления са сложни и твърде отговорни. Така например, Министерството на околната среда на Индия е внедрило облачни технологии за подкрепа на развитието на приложения с висока производителност37. Така се очаква те дадат възможност за нов подход към сложните анализи на масиви от данни и изчисления в интензивни среди.

В здравните и биологични науки, големият обем и честота на данните, заедно с нарастващата сложност на ИТ екосистемите и натиска от конкуренцията и регулаторните среди, природо-научните организации се нуждаят от ИТ инфраструктура и инструменти за управление, с които може да се реагира бързо на променящите се нужди и по-важното е да се проправи път на иновациите.

Облачните технологии позволяват по-бързо изпълнение на разнообразни задачи в научната и развойна дейност и клиничните симулации. Те помагат на организациите да постигнат по-високи нива на иновациите в по-кратки срокове, като едновременно се максимизира използването на лицензи, увеличава се ROI и се реализират значителни спестявания. Така например инженерите използват Jeeva за тестване на нови прогнозни модели като се използват методи за паралелно изпитване. Теставането им отнема около 20 минути - в сравнение с 8 часа при предходната технология. Също така например използването на платформата Aneka позволява разработване на персонална система за мониторинг на здравето.


2.4.1 Етап на планиране на приложение на облачни технологии

Облачаната стратегия съдържа две стъпки, които трябва да гарантират цялостен анализ на стратегическите проблеми, с които потребители могат да се сблъскат при прилагането на облачните технологии.

(1) Предположение за създаване на стойност

Целта на тази стъпка е да се анализира специфичната бизнес стойност и възможните комбинации за приложението облачните технологии от конкретните потребители. При анализа на ключовите фактори, които могат да повлияят на приложението следва да се идентифицира основната цел за клиентите и ключовите проблеми, които потребителите желаят да решат. Някои общи цели при приложението на облачни технологии са: опростяване на управлението на ИТ, намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка; иновации; ниска цена на хостинг аутсорсинг; високо качество на обслужване на хостинг аутсорсинг и други. Резултатът от анализа ще бъдат предоставени за подпомагане на ниво вземане на решения, за да правят оценки и стратегия условие за бъдещото развитие и да се подготвят за създаването на стратегия и организация на следната изчислителни облаци.

(2) Стратегия на планиране

Тази стъпка е най-важната част от стратегическата фаза. Установяването на стратегия се основава на резултатния анализ от предходната стъпка. Тя има за цел да се разработи стратегическата документацията съгласно разбирането за различните условия, с които могат да се срещнат клиентите при приложението на облачни технологии.

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница