Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част I )страница1/16
Дата17.11.2017
Размер3.02 Mb.
Размер3.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част I )


Министерство на отбраната

Държавен вестник брой: 75

Година: 2008

Орган на издаване: Министерство на отбраната

Дата на обнародване: 29.08.2008
Устав за войсковата служба на въоръжените сили на Република България ( Част II )Част първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.
(1) С този устав се уреждат организацията и редът на функционирането, както и на носенето на военната служба във въоръжените сили.


(2) Уставът определя за мирно и военно време правата и задълженията на военнослужещите от въоръжените сили на Република България по спазването на войсковия ред, организацията и изпълнението на войсковата служба във войсковите райони и извън тях, при участие в мисии и операции извън територията на страната, при съвместни действия за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи, в особени случаи - условията и реда на функционирането на военната служба във въоръжените сили и реда за провеждане на военните ритуали.

Чл. 2.
(1) Разпоредбите на този устав са задължителни за военнослужещите от въоръжените сили на Република България.


(2) Министърът на отбраната на Република България, началникът на Генералния щаб на Българската армия и командирите (началниците) могат със свои актове да определят и други изисквания към оборудването на жилищните и нежилищните помещения, разпределението на времето за денонощието, изпълнението на основните мероприятия, основаващи се на особеностите на военната служба и подчинените им войски, разполагането на войските извън поделенията, както и при участието им в мисии и операции извън територията на страната.

Чл. 3.
(1) Военно поделение е всяко организационно обособено формирование, което в зависимост от организационната си структура и задачите, които изпълнява, може да бъде: самостоятелно или в състава на по-голяма войскова единица.


(2) Самостоятелно поделение е военно формирование, което има отделен щат, военнопощенски номер, съответните регистратури за класифицирана и некласифицирана информация, печат, самостоятелно финансово и логистично осигуряване.
(3) Войскова единица е всяко отделение (разчет, екипаж), взвод, рота (батарея, звено), батальон (дивизион, ескадрила), полк, бригада, база от въоръжените сили на Република България или приравнените към тях.
(4) Военно формирование е войскова единица или друга военна структура, сформирана за целите на конкретна задача, мисия или операция.
(5) Военно подразделение е всяко друго формирование, което не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2.
(6) Военни обекти са войсковите райони на военните поделения, както и сгради, съоръжения, складове, полигони и други места извън войсковите райони, на които постоянно или временно се извършва дейност от военнослужещи, свързана с изпълнението на войнските им задължения.

Чл. 4. Войсковият ред е система от денонощни дейности, осигуряващи необходимите условия за настаняване и поддържане на жилищните помещения, разпределение на времето, взаимоотношения между военнослужещите, носене на службата от дежурните длъжностни лица, задоволяване на материалните и духовните потребности на военнослужещите и изпълнение на функционалните им задължения. Тези дейности се определят от този устав и регламентиращите военната служба актове.

Чл. 5.
(1) Войсковата служба е денонощна дейност, осигуряваща необходимите условия за живот, войскови ред и обучение на войските.
(2) Вътрешната служба е тази част от войсковата служба, която се изпълнява във военните поделения и обекти, както и при превозване и разполагане на войски извън тях, и е предназначена за поддържане на войскови ред, дисциплина на личния състав, готовност за изпълнение на бойни задачи и създаване на условия за обучение на военнослужещите и опазване на здравето им.
(3) Вътрешната служба на корабите на Военноморските сили на Република България се регламентира с Корабен устав.
 
Чл. 6.
(1) Командирите (началниците) и щабовете извършват проверки по състоянието на войсковия ред, охраната, състоянието на дисциплината в подчинените им поделения (подразделения) и вземат незабавно мерки за отстраняване на констатираните слабости.
(2) Към командирите (началниците) и щабовете на самостоятелни поделения и нагоре се назначават специализирани органи (комисии) за извършване на контрол и оказване на помощ по войсковата служба (приложение № 1).
(3) Командирите, щабовете и назначените длъжностни лица съвместно със структурите на службите за сигурност по места си предоставят взаимно информация за констатираните слабости, касаещи сигурността, охраната, отбраната, опазването на класифицираната информация, и съгласуват мерките за отстраняването им.

Чл. 7.
(1) Военната служба се основава на принципа на единоначалието.


(2) Принципът на единоначалието се реализира чрез вземане на еднолично решение, носене на отговорност и извършване на контрол от командира (началника). Едноличното решение може да бъде обявено устно или писмено, чрез отдаване на директива, заповед или разпореждане.

Чл. 8.
(1) Директивата е документ, издаван от началника на Генералния щаб на Българската армия или от командващите на видовете въоръжени сили, съдържащ ръководни указания по насоки за действие от общ характер с продължителен срок на действие, като към нея се прилагат съответните анекси.


(2) Заповед е всяко писмено или устно нареждане, отдадено от пряк началник към военнослужещи, което е свързано с военната служба и е в съответствие с неговите права и задължения. Писмени заповеди се отдават само от командира (началника) на поделението.
(3) Разпореждане е всяко нареждане на командир (началник), отдадено към военнослужещи, които са му пряко подчинени, свързано с изпълнение на негови функционални задължения или заповед на старшия командир (началник). Писмени разпореждания има право да отдава само първият заместник на командира (началника).
(4) Директивите, заповедите или разпорежданията не могат да противоречат на Конституцията, законите и на международните договори, по които Република България е страна.
(5) Директивите, заповедите или разпорежданията са задължителни за подчинените и се изпълняват безпрекословно, точно и в срок. Те не могат да накърняват личното достойнство на военнослужещите, както и да им налагат извършване на очевидно престъпление.
(6) При необходимост директивата, заповедта или разпореждането се придружава с указания за изпълнението им.

Чл. 9.
(1) Със заповед или с разпореждане на командира (началника) в мирно време могат да се възлагат задачи на подчинените в условия на непосредствена опасност за живота и здравето им само в случаите, когато изпълнението на задълженията е свързано с охрана и отбрана на военни поделения и обекти или когато изпълняват задълженията на длъжностни лица от денонощния наряд, както и когато в задълженията им, определени в правилата за експлоатация на въоръжението и военната техника или във функционалните им задължения е посочено, че при това изпълнение има опасност за живота и здравето им.


(2) В случаите по ал. 1 заповедта или разпореждането се придружават с указания относно спазване на мерките за безопасност и за ограничаване на нездравословните и опасните фактори.
(3) В режим "положение на война" или "военно положение" заповедите и разпорежданията могат да включват задачи в условия на непосредствена опасност за здравето и живота на подчинения.

Чл. 10.
(1) В мирно време военнослужещите могат да използват оръжие като крайна мярка при:


1. въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие върху тях;
2. неизбежна отбрана.
(2) Преди да използват оръжие, военнослужещите предупреждават лицето (лицата), срещу което (които) ще го използват, произвеждат предупредителен изстрел в безопасна посока и когато нападението и заплахата за живота им не се прекрати, използват оръжието срещу нападателя (нападателите).
(3) При невъзможност да се предупреди нападателят (нападателите) военнослужещите използват оръжието без предупреждение.
(4) Военнослужещите са длъжни по възможност да опазят живота на лицето, срещу което е насочено използването на оръжието, и да не застрашават живота и здравето на други лица.
(5) След използване на оръжие военнослужещите са длъжни да докладват незабавно на непосредствения си командир (началник), а след това да изготвят писмен доклад.
(6) В режим "положение на война" или "военно положение", както и при внезапно въоръжено нахлуване, редът за използване на оръжие от военнослужещите се определя с бойните устави и наставления.

Чл. 11.
(1) Новоназначените командири (началници) на поделения встъпват в длъжност на основание на писмена заповед, издадена по правомощие от съответния командир (началник).


(2) Встъпването си в длъжност командирите (началниците) на поделения обявяват с писмена заповед и донасят за това на непосредствения си командир (началник).
(3) Командирите (началниците) на поделения лично приемат (сдават) длъжността в присъствието на представител на непосредствения началник.
(4) За приемане и сдаване на длъжността непосредственият командир (началник) назначава комисия, която изготвя акт със следните раздели:
1. състоянието на готовността за изпълнение на бойни задачи; бойната подготовка и състоянието на войсковата служба;
2. приемане и сдаване на личния състав и делата с данни за: комплектоването с личен състав по щата; морално-психическото състояние и дисциплината на личния състав; наличност и състояние на делата;
3. приемане и сдаване на въоръжението, бойната и друга техника и боеприпасите с данни за: количеството, което се числи по документ; фактическата наличност; качественото и техническото състояние на въоръжението, бойната и друга техника; боеприпасите и условията за тяхното поддържане и съхранение;
4. приемане и сдаване на домакинската част с данни за: квартирно-битовите условия; наличието и състоянието на сградите, съоръженията, инвентара и оборудването; наличността, състоянието, отчетността и реда за съхраняване на отбранителните продукти, както и наличните финансови средства.
(5) Актът се подписва от приемащия и сдаващия длъжността, от членовете и председателите на комисиите и се представя за утвърждаване от непосредствения командир (началник). Препис от акта, когато отразените в него обстоятелства не съставляват класифицираната информация, се връчва на сдаващия срещу подпис.
(6) Новоназначените командири (началници) на длъжност от командир на батальон до командир на бригада при приемане на длъжността провеждат строеви преглед с изпитване на военнослужещите за запознаване с техните искания и жалби.
 
Чл. 12.
(1) Командирите (началниците) на подразделения приемат и сдават длъжността лично в присъствието на по-старшия командир (началник), на когото е подчинен.
(2) За приемането (сдаването) се изготвя акт. В него се посочват: списъчният и наличният състав; моралното състояние на личния състав; състоянието на военната дисциплина и бойната подготовка; наличността и състоянието на въоръжението, бойната и друга техника, боеприпасите, гориво-смазочните материали и другите материални средства.
(3) Актът се изготвя от приемащия длъжността, подписва се от него, от сдаващия длъжността и от представителя на старшия командир (началник) и се представя за утвърждаване от непосредствения командир (началник).

Чл. 13.
(1) Срокът за приемане и сдаване е в зависимост от длъжността:


1. за длъжностите до командир на рота (батарея, звено) включително - до 10 работни дни;
2. за длъжностите командир на батальон (дивизион, ескадрила) - до 15 работни дни;
3. за длъжностите командир на полк, бригада (база) - до 20 работни дни.
(2) Срокът за приемане и сдаване на длъжност, заемана от материално-отговорно лице, се определя от командира (началника) на поделението в съответствие с нормативните документи и не може да бъде по-дълъг от два месеца.
(3) Когато сдаващият длъжността е отстранен от длъжност или отсъства за продължително време, командирът (началникът) назначава комисия за сдаване и приемане, в която задължително се включва лице, посочено от сдаващия.
(4) В случай че лицето не участва лично при сдаването и не посочи свой представител, прекият му командир (началник) назначава представител на сдаващия.
(5) Редът и сроковете за сдаване на длъжностите от длъжностните лица и на дълготрайни активи и материални запаси от поделенията (подразделенията), подлежащи на разформироване, се определят в зависимост от указанията в заповедта за разформироване.

Чл. 14. Военнослужещ, който е назначен да замества друг военнослужещ на определена длъжност, подписва документи, като преди длъжността на титуляря изписва думата "За".


 
Пример: За командир на 50 механизирана бригада       
Заместник-командирът на 50 механизирана бригада       
_____________________________________       
(звание, подпис и фамилия)       
(дата)      
 
Чл. 15.
(1) Военнослужещите ползват отпуск при условия, уредени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) и Правилника за кадрова военна служба (ПКВС), по график за ползване на годишен отпуск от военнослужещите (приложение № 2).
(2) Оповестяването на военнослужещите по време на платения годишен отпуск се извършва по установен от командирите (началниците) ред.
(3) На военнослужещите и техните семейства при отиване и връщане от платен годишен отпуск на територията на страната веднъж в годината се издава билет за отпуск (приложение № 3), като стойността му е за сметка на поделението (ведомството), в което служат (работят).
(4) В билета за отпуск се отразява датата на пристигане и заминаване на лицата по ал. 3, като заверяването му се извършва с подпис и печат в община (кметство), военно окръжие, поделение, военно-почивно заведение или хотел, когато има такива на територията на населеното място.
(5) При прекъсване на платения годишен отпуск стойността на билетите за пътуване на лицата по ал. 3 до поделението и обратно до мястото на ползване на отпуска е за сметка на поделението (ведомството), в което служат (работят).

Чл. 16. Условията и редът за командироване на военнослужещите се определя от Министерския съвет.

Чл. 17.
(1) Висшите военни училища са военни поделения, в които се подготвят и обучават:
1. слушатели и курсанти за придобиване на образователно-квалификационна степен и на докторанти - за образователна и научна степен;
2. специализанти за придобиване на следдипломна квалификация;
3. войници (матроси) за придобиване на професионална квалификация "сержант" или "старшина за ВМС";
4. войници (матроси) за придобиване на начална военна подготовка и военноотчетна специалност (ВОС).
(2) Войсковата служба във висшите военни училища се организира съгласно този устав.

Част втора
ВОЙСКОВИ РЕД

Глава първа
ИЗИСКВАНИЯ НА ВОЙСКОВИЯ РЕД

Раздел I
Общи положения

 
Чл. 18.


(1) Войсковите райони на военните поделения се състоят от следните елементи:
1. сграда (помещения) за щаба;
2. сгради (помещения) за логистично осигуряване;
3. строеви плац с пилон за националното знаме;
4. спортни обекти;
5. караулни (патрулни) помещения;
6. контролно-пропускателен пункт;
7. други сгради и помещения, осигуряващи войсковия живот.
(2) Войсковият район на поделението се огражда и се озеленява.
(3) За поддържането на чистотата и реда във войсковия район се изготвя схема (приложение № 4).
(4) Схемата за разпределението и организацията за почистване на района на поделението се съхранява в стаята на оперативния дежурен (дежурния по поделение).
(5) Войсковият район, сградите и помещенията в него се разпределят ежегодно между подразделенията със заповед на командира (началника) на поделението.
(6) В щаба на поделението (подразделението) се изготвят и съхраняват класифицирани схеми на войсковия район, на които са обозначени всички сгради и обекти, изградените канализации, електрификации и комуникации. Схемата се съхранява в регистратурата за класифицирана информация.
(7) При настаняване на няколко военни поделения в един войскови район помещенията и районът се разделят между тях от старшия командир (началник) и се назначава старши на войсковия район, който организира войсковата служба в него.
(8) Ново строителство, както и реконструкция и модернизация на съществуващите войскови и други постройки, се извършва след разрешение на упълномощените за това органи.
(9) В поделенията задължително се води заповедна книга, в която се вписват заповедите, отдавани от командира (началника).
(10) Командирите (началниците) ежегодно отдават писмени заповеди, свързани с организацията на войсковата служба, учебния процес, дисциплината, дисциплинарната практика и посочените заповеди за цялостния войскови живот, в касаещия ги обем - съгласно приложение № 5.
(11) На контролно-пропускателния пункт на поделението се поставя табелка с надпис за времето и приемния ден на командира (началника).
 
Чл. 19. Влизането на военнослужещи и граждански лица във войсковия район или в района на поделението се извършва с пропуски (приложение № 6).

Чл. 20.
(1) Във войсковия район на поделението ежедневно на пилон се развява националното знаме. Знамето се издига в началото и се спуска в края на служебното време. Съхранява се при оперативния дежурен (дежурния по поделение).


(2) За издигане (спускане) на националното знаме дежурният по поделение командва "За знамето - МИРНО!", а когато военнослужещите са с оръжие, се подава и командата "За по-ЧЕСТ!", след което се подава командата "Знамето - ВДИГНИ (СПУСНИ)!".
(3) По командите по ал. 2 военнослужещите от строя обръщат главите си към знамето, като командирите на подразделения от строя и военнослужещите извън строя отдават чест с ръка.
(4) При издигането (спускането) на националното знаме се изпълнява химнът на Република България.
(5) След изпълнението на химна на Република България се подава команда "СВОБОДНО!", а когато военнослужещите са с оръжие, се подава и командата "На ре-МЪК!".
(6) Във войсковите райони, в които са разположени две или повече поделения, старшият командир (оперативен дежурен; дежурен по поделение) на района командва за издигане (спускане) на националното знаме.

Чл. 21.
(1) На официални празници в Република България, празници на Българското войнство, в Деня на Европа, при участие на поделенията в мисии, операции (международни учения) и/или в присъствие на официални лица националното знаме заедно с комплектите флагове на ЕС и НАТО се издигат на пилони пред сградите, определени за щабове, както и на военни летища и пристанища.


(2) Комплектите флагове се поставят в конферентните зали (методическите кабинети) или други помещения, които са определени за официални срещи в поделенията, както и за канцелариите (офисите) на командирите (началниците) на поделения.

Раздел II
Външен вид на военнослужещите

Чл. 22.
(1) Видът, съставът, редът за носенето на униформите и отличителните знаци към тях за военнослужещите от въоръжените сили се определят със заповед от министъра на отбраната.


(2) В зависимост от сезона униформите се делят на:
1. лятна - носи се от 1 май до 30 септември;
2. зимна - носи се от 1 октомври до 30 април.
(3) Началникът на гарнизона има право да променя датата за смяна на униформата в зависимост от метеорологичните условия.

Чл. 23. На военнослужещите, когато са в униформа, се забранява да смесват или комбинират униформите.

Чл. 24. Военнослужещите могат да се движат цивилни извън военните поделения, с изключение на случаите при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, при провеждането на тържествени мероприятия и при изпълнение на задълженията си, свързани с военната служба.

Чл. 25.
(1) Военнослужещите носят отличителните знаци за притежаваното от тях военно звание и за принадлежността им към рода войска.


(2) Отличителният знак за звание на генералите е бродирана четирилъчна звезда, на адмиралите - бродирана петолъчна звезда, на офицерите - четирилъчна звезда, на сержантите (старшините) и войнишкия състав - нашивки, които се подреждат на пагоните в съответствие с "Албум за униформените облекла на военнослужещите от Министерството на отбраната и Българската армия".
 
Чл. 26.
(1) Военнослужещите носят ордените, медалите и наградните знаци на лявата страна на куртката.
(2) Ордените, медалите и наградните знаци се подреждат по старшинство хоризонтално отвътре навън или полувертикално отдолу нагоре по линията на ревера.
(3) Когато военнослужещият притежава и чуждестранни отличия, те се подреждат след българските.
(4) Военнослужещите носят съответните обозначителни лентички на притежаваните от тях ордени, медали и наградни знаци, прикачени над горния ляв джоб на куртката.
(5) Значките (знаците) за завършени военни академии, университети, училища (колежи) се носят над горния десен джоб на униформата, а знаците за придобита класна специалност и други - под тях.
(6) Когато се носят ордени, медали и наградни знаци, се носят само значките (знаците) за завършени военни академии университети, училища (колежи).
(7) Отличителният знак на поделението, в което служи военнослужещият, се носи закачен на копчето на левия джоб на куртката (якето).
 
Чл. 27.
(1) Военнослужещите мъже, когато са в униформа, са длъжни да бъдат избръснати, с прическа и може да бъдат с бакенбарди и мустаци (приложение № 7).
(2) Военнослужещите жени, когато са в униформа, са длъжни да бъдат с прически, позволяващи косите да бъдат прибрани под баретата (приложение № 7).
(3) На военнослужещите, когато са с униформа, се забранява да носят украшения и модни аксесоари, които не позволяват или пречат за изпълнението на служебните им задължения.

Чл. 28. Офицерите от резерва на официални празници могат да носят униформа, както и получените ордени, медали и наградни знаци, при спазване на изискванията по този устав.Раздел III
Изисквания за разпределяне и оборудване на сградите и помещенията във войсковия район

Чл. 29.
(1) В сградите на войсковия район се оборудват:


1. канцеларии за командния състав;
2. помещения за регистратури, звена и секции;
3. стаи (места) за съхраняване и обслужване на стрелковото оръжие;
4. стаи за преобличане и съхраняване на облеклото и личните вещи на военнослужещите;
5. стаи (места) за тютюнопушене и места за почистване на обувките;
6. санитарни възли и бани;
7. спални помещения (сгради);
8. помещения (хранилища) за съхранение на отбранителни продукти.
(2) За провеждане на занятия и за обучението на личния състав в поделенията се определят класни стаи и кабинети, които се оборудват по норма (табел).

Чл. 30. Всички помещения в поделенията се оборудват в съответствие с определените нормативи (табели).

Чл. 31.
(1) Всички помещения във войсковия район се номерират.
(2) На входната врата на всяко помещение се поставя табелка с номера на стаята и с надпис за нейното предназначение, която трябва да бъде разположена на вратата на утвърденото за поделението място и с утвърдените размери и цвят.
(3) На входната врата на канцелариите на командирите (началниците) се поставя еднообразна табелка с надпис на длъжността, званието и фамилията на съответния командир (началник).
(4) Във всяко помещение се поставя и опис на имуществото (мебели и инвентар). Описите се изготвят и подписват от отговорника на помещението и се утвърждават от неговия командир (началник).

Чл. 32. Външните входове на сградите във войсковия район се оборудват с приспособления за почистване на обувките и се поставят кошчета за отпадъци.

Чл. 33.
(1) За командира на батальона (дивизион, ескадрила), неговите заместници и щаба, командирите на роти (батареи, звена), за личния състав от регистратурите и секциите на батальона се определят и оборудват канцеларии.
(2) За командния състав на батальона (дивизион, ескадрила) се определят и оборудват стаи за подготовка и провеждане на занятия, съвещания, почивка и др.

Чл. 34. В стаите (местата) за съхраняване и почистване на оръжието се съхранява и обслужва стрелковото оръжие и снаряжението на подразделенията.

Чл. 35.
(1) За военнослужещите - мъже и жени, се определят отделни стаи за преобличане, почивка и съхраняване на облеклото и личните вещи, като се оборудват с необходимия инвентар.
(2) В стаята в зависимост от щатния състав на военнослужещите трябва да има:
1. гардероби за личното облекло;
2. закачалки;
3. столове (пейки);
4. огледала;
5. маса за гладене;
6. ютия;
7. стенен часовник, поставен на видно място;
8. кошче за отпадъци;
9. средства за пожарна безопасност;
10. резервно (аварийно) осветление.
(3) При излизане на полеви учения, лагери, дежурства и занятия за повече от едно денонощие за военнослужещите жени в зависимост от категорията им се устройват отделни палатки.

Чл. 36. Стаята (мястото) за тютюнопушене се оборудва с пепелници или сандъчета с пясък и отговаря на условията на нормативните актове.

Чл. 37. Санитарните възли и баните се оборудват с необходимите тоалетни, умивални с кранове за топла и студена вода и душкабинки.

Чл. 38.
(1) Във всяко поделение се предвиждат необходимият брой спални помещения (сгради) за личен състав в зависимост от категорията на поделението.


(2) Спалните помещения се оборудват съгласно табел и се използват за настаняване на военнослужещи при провеждане на мобилизация, при привеждане в по-високи състояния на бойна готовност, при провеждане на паради, мисии и операции, както и при подготовка на общи мероприятия.

Чл. 39. На прозорците на долните етажи на сградите с изглед към външни за войсковия район улици се поставят матови стъкла или се оборудват с щори.

Чл. 40.
(1) На таванските прозорци се поставят защитни решетки.
(2) През зимата таванските прозорци се затварят.
(3) Таванските помещения се заключват и запечатват с печата на съответното материалноотговорно (длъжностно) лице.

Чл. 41.
(1) Командирът (началникът) на поделението ежегодно със заповед определя началото и края на отоплителния период.


(2) Със заповедта по ал. 1 се определят още:
1. редът и времето за отопление;
2. редът за раздаване на гориво;
3. военнослужещите, които ще отговарят за отоплителните уреди.
(3) До 20 дни преди началото на отоплителния период всички парни котли, системи за централно отопление, отоплителни уреди и комини трябва да бъдат приведени в изправност.
(4) След приключване на отоплителния период всички печки се почистват и запечатват (пломбират).

Чл. 42.
(1) През отоплителния период в учебните кабинети и канцелариите се поддържа температура не по-ниска от +18 °С, а в тези на медицинските учреждения (пунктове) - не по-ниска от +20 °С. В останалите помещения се поддържа температура съгласно определените норми.


(2) В учебните кабинети и канцеларии печките се палят (гасят) съгласно заповедта на командира (началника) за отоплителния период.
(3) Отговорниците за отоплителните уреди предварително се обучават по правилата за боравене с тях и се инструктират за мерките за пожарна безопасност.

Чл. 43. Забранява се използването на неизправни отоплителни уреди, горивни течности за подпалване, оставянето на запалени печки без надзор; сушенето на дрехи, обувки и друго имущество върху печките, както и държането, цепенето и рязането на дърва в помещенията, коридорите и стълбите.

Чл. 44.
(1) Проветряването на помещенията се извършва преди занятията и в почивките между тях, като прозорците се закрепват с куки (трупчета).
(2) През летния период на прозорците, през които се проветряват помещенията, се поставя мрежа против насекоми.
(3) Вентилационните устройства се поддържат в изправност и се пускат в действие в определеното от командира (началника) на поделението време.

Чл. 45.
(1) Осветлението в помещенията и във войсковия район е пълно, дежурно (не ярък цвят) и аварийно.


(2) С настъпването на тъмнината до разсъмване в определени територии от войсковия район (плацове, алеи, паркове и др.) пред външните входове на сградите, в стаите за съхраняване на оръжието, по коридорите и стълбищата осветлението е пълно.
(3) В случаите на прекъсване на централното електрозахранване се включва аварийно осветление (собствен електроагрегат, акумулатори, газени лампи или фенери, свещи).
(4) Контролът по запалването и гасенето на осветлението се възлага на определените от командира (началника) длъжностни лица.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница