Устройствен правилник на община видин утвърдил: Румен Видов Кмет на Община Видин глава първастраница1/5
Дата29.01.2018
Размер0.63 Mb.
Размер0.63 Mb.
  1   2   3   4   5

ОБЩИНА ВИДИНУСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
НА ОБЩИНА ВИДИН

Утвърдил:


Румен Видов

Кмет на Община Видин

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Този правилник урежда устройството, числеността, организацията на дейност и функционалните задължения на административните звена в Община Видин
Чл.2. Община Видин е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище гр. Видин.
Чл.3. Община Видин осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общински съвет, подпомага кмета на общината при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейност по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
Чл.4. Община Видин, при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, прозрачност, отговорност, целесъобразност и ефективност.
Чл.5. В състава на община Видин влизат 34 населени места, в т.ч. гр. Видин, 19 кметства и 14 кметски наместничества.
Глава втора
КМЕТ НА ОБЩИНАТА
Чл.6.(1) Кметът на общината е орган на изпълнителната власт в общината.

(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.

(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.

(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението.
Чл.7.(1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметове.

(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете на Община Видин свои правомощия, с изключение на назначаването, преместването, прекратяването, както и налагането на дисциплинарни наказания по Закона за държавния служител и Кодекса на труда, като определя функциите им.
Чл.8. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пьлномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата си.
Чл.9. Правомощия на Kмета на общината

(1) Кметът на Общината:

 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

 2. Внася за одобрение от Общинския съвет структурата на общинската администрация, насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи.

 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал.1, т.4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания.

 4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

 5. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет.

 6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;

 7. Организира изпълнението на решенията на Общинския съвет, като предоставя същите на Общинска администрация в срок от 3 работни дни след получаването им.

 8. Изпраща на Общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.

 9. Отчита пред Общински съвет изпълнението на решенията съгласно чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА.

 10. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет.

 11. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и може да отменя техни актове.

 12. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина.

 13. Организира и ръководи управлението при кризи в общината и председателства съвета по сигурност и управление при кризи.

 14. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им.

 15. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация.

 16. Осигурява организационно-тхническото обслужване на Общинския съвет;

 17. Участва в заседанията на ОбС-Видин с право на съвещателен глас;

 18. Утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;

 19. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински дружества по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

 20. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции на секретаря на общината;

 21. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл.2, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДС);

 22. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

 23. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

 24. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

 25. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.

(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общинския съвет.

(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Чл.10. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.
Глава трета
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ НА ОБЩИНАТА,

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Раздел I
ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ

Чл.11. Кметът на Общината назначава за срока на мандата си заместник-кметове в съответствие с приетата от Общинския съвет структура на общинската администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината.
Чл.12. Заместник-кметовете не са държавени служители.
Чл.13. Заместник-кметовете на общината не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Чл.14.(1) Заместник-кметовете подпомагат кмета на общината, съобразно този правилник и възложените им функции.

(2) Кметът на общината определя със заповед заместник–кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината.
Чл.15.(1) Функции на заместник-кмета по хуманитарни дейности и социална политика:

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на Дирекция “Хуманитарни дейности”, Направление “Култура”, Направление “Социални услуги”, Направление “Здравни дейности”и Филиал „Образование”.

 2. Разпределя, формулира и контролира изпълнението на задачите на съответните структурни звена;

 3. Организира и ръководи съвещания и работни групи за решаването на проблеми в ръководените от него сфери;

 4. Следи за взаимодействието на подчинените му структури с другите звена от общинска администрация;

 5. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета;

 6. Осъществява и поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;

 7. Координира работата по значими за общината проекти в областта на образованието, културата, здравеопазването и социалните дейности;

 8. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета, съгласно чл. 39 ал. 3 от ЗМСМА;


(2) Функции на заместник – кмета по Устройство на територията и развитие на инфраструктурата:

 1. Ръководи, организира и контролира дейността на Дирекция „Устройство на територията”;

 2. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на съответните отдели в дирекцията;

 3. Следи за взаимодействието на подчинените му с другите звена от общинска администрация;

 4. Организира и ръководи съвещания, работни групи, комисии за решаване на проблеми в ръководените от него сфери;

 5. Контролира разработването на общите и подробни градоустройствени планове;

 6. Организира изготвянето на Плана за капитално строителство на обекти с общинско значение, както и реализирането на приетия План;

 7. Осъществява контрол по разходването на бюджетните и извънбюджетните средства при изпълнение на Плана за капитално строителство на обекти с общинско имущество, както и на средства получени по Проекти и Програми;

 8. Осъществява и поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;

 9. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета, съгласно чл. 39 ал. 3 от ЗМСМА;

 10. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета;

(3) Функции на заместник – кмета по Финансово управление и икономическа политика :

 1. Ръководи, организира и контролира дейностите на Дирекции „Устойчиво развитие и евроинтеграция” и “Финансово – стопанска дейност”; ОП “Пазари”, ОП “Обреден дом”, ОП “Спортни имоти”.

 2. При делегиране от кмета на общината изпълнява функции по ръководство, координация и контрол в областта на:

  • управление и разпореждане с общинска собственост;

  • изпълнение на жилищната политика на общината и стопанисване на общинските жилища;

  • управление на търговската дейност;

  • транспортното обслужване в общината и изпълнение на транспортната схема;

  • работата на общинските търговски дружества по изпълнение на бизнес и инвестиционни програми;

 1. Разпределя, формулира, координира и контролира изпълнението на задачите на съответните отдели в дирекциите;

 2. Координира взаимодействието между звената в администрацията при подготовка и управление на проекти с външно финансиране;

 3. Организира и контролира дейности свързани с икономическото развитие;

 4. Координира дейности, свързани с разработването, актуализацията и мониторинга на Общинския план за развитие;

 5. Организира и координира дейности, свързани с кандидатстването на Общината по проекти и програми;

 6. Организира и координира дейности, свързани с управлението на проекти и програми;

 7. Организира и координира взаимодействието на местната власт с бизнеса на територията на Община Видин и извън нея;

 8. Организира дейността по разработването, приемането и актуализацията но общинския бюджет и контролът по неговото изпълнение;

 9. Осъществява контрол по разходването бюджетните и извънбюджетните средства;

 10. Организира и контролира дейността по събирането на местните данъци и такси и други приходи;

 11. Организира разработването на инвестиционна политика и стратегия на общината, програма за приватизация и предоставяне на концесии за общински дейности и обекти;

 12. Организира и ръководи съвещания, работни групи, комисии за решаване на проблеми в ръководените от него сфери на икономиката и стопанската дейност.

 13. Следи за взаимодействието на подчинените му дирекции с другите звена от общинска администрация;

 14. Изпълнява представителни функции, възложени му от Кмета;

 15. Осъществява и поддържа контакти на общината с Министерства, централни, регионални, областни и общински ведомства и институции по компетентност;

 16. Осъществява делегираните му от Кмета на Общината права, в случаите, в които е оправомощен със Заповед на Кмета, съгласно чл.39 ал.3 от ЗМСМА;


Раздел IІ
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА
Чл. 16. В състава на община Видин влизат следните кметства: гр. Дунавци, с. Градец, с. Покрайна, с. Кутово, с. Капитановци, с. Гомотарци, с. Антимово, с. Буковец, с. Сланотрън, с. Иново, с. Бяла Рада, с. Кошава, с. Синаговци, с. Слана бара, с. Новоселци, с. Дружба, с. Каленик, с. Майор Узуново и с. Жеглица.
Чл.17. Кметовете на кметства не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пьлномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им.
Чл.18.(1) Кметът на кметство:

 1. Изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;

 2. Организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;

 3. Упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;

 4. Назначава и освобождава служителите от общинската администрация, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура;

 5. Приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;

 6. Води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до Отдел ГРАО;

 7. Осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;

 8. Осигурява спазването на обществения ред; има правомощията по чл.61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;

 9. Организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;

 10. Представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;

 11. Свиква общо събрание на населението в кметството.

 12. Организира изпълнението на актовете на ОбС и на кмета на Общината, отнасящи се до територията и жителите на кметството.


(2) Кметовете на кметства могат да участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас и вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до кметството.
(3) Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закона, подзаконови нормативни актове, решения на Общинския съвет или от кмета на общината.
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница