Утвърдил: /п/ пенка дойковаДата11.12.2017
Размер43.1 Kb.
Размер43.1 Kb.

УТВЪРДИЛ: /п/

ПЕНКА ДОЙКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

П Р А В И Л А
За провеждане на конкурси за заемане длъжността

„Директор” на детска градина

І.Общи положения
1. С тези правила се определят редът и условията за провеждане на конкурсите за заемане на длъжността „Директор” на общинска детска градина, съгласно чл. 217, ал.3 и ал.5 от ЗПУО и чл.89 и сл. от КТ.

2. Конкурсите за заемане на длъжността „Директор” на детска градина се обявяват от кмета на общината в един централен или местен ежедневник.

3. Директорът на детската градина организира, контролира и управлява цялостната дейност на детското заведение.

4. Всяка обява за конкурс се изготвя в съответствие с чл. 91, ал. 2 от КТ. Необходимите документи за допускане до конкурса се посочват в обявата за всеки конкурс.

5. Конкурсите за заемане на длъжността „Директор” на детска градина се провеждат от комисии, назначени със заповед на кмета на Община Хисаря, съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 и чл. 94 от КТ.

6. В съответствие с изискванията на чл. 91, ал. 3 от КТ, длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя след излизане на обявата за конкурса, за да се запознаят с нея.


ІІ.Изисквания към кандидатите и необходими документи за допускане до конкурс.
1. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността „Директор”:

* Да са български граждани или граждани на други държави членки или чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби или. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани;

* Да не са поставени под запрещение;

* Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

* Да не са лишени от право да упражняват професията;

* Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.

* Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър" или „магистър" със специалност от професионално направление „педагогика” с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”.

* Да имат не по-малко от 5 (пет) години учителски трудов стаж.

* Да нямат наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”.
2. Необходими документи:


  • Заявление за участие в конкурс

  • Програма за развитие на детското заведение за тригодишен период – 3 екземпляра.

  • Документ за самоличност /копие/

  • Документи за придобито образование, специалност, квалификация /копие/

  • Професионална автобиография.

  • Копие от трудовата книжка и/или служебна книжка или друг документ, доказващ педагогически стаж

  • Свидетелство за съдимост /в срок на валидност/

  • Карта за предварителен медицински преглед във връзка с кандидатстването за длъжността „Директор” на детска градина

  • Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен учет за психично заболяване.

  • Други документи, посочени в обявата, удостоверяващи професионална квалификация.

ІІІ.Комисия по допускане и провеждане на конкурсите


Кметът на Община Хисаря назначава със заповед комисия за провеждане на конкурса.

Кандидатите подават документи в деловодството на Община Хисаря, като представят оригиналите за сверяване.

Комисията по допускане до конкурс изготвя протокол за решенията си в 7-дневен срок след крайната дата за подаване на документите и го представя на кмета на общината.

За кандидатите, допуснати след направени възражения при условията на чл. 93,ал. 2 от КТ, се съставя протокол от комисията по допускане, който се представя на кмета на общината.

Допуснатите кандидати декларират писмено, че са уведомени от комисията за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса.

Към комисията за провеждане на конкурса се назначава със заповед на кмета и технически секретар, който оформя документацията по провеждане на конкурса.

ІV.Провеждане на конкурса
1. Конкурсът за длъжността „Директор” на общинска детска градина се провежда по предварително обявен график и начин, определен с обявата за конкурса.

2. Конкурсът за длъжността „Директор” на общинска детска градина се провежда както следва:

І част – По документи

II част- защита на план – програма за развитие на детска градина за срок от три години (пред Комисия с продължение не повече от 10 минути)

ІІI част – Решаване на писмен тест. Тестът се състои от 25 въпроси свързани с упражняването на длъжността „Директор” на детска градина. Всеки верен въпрос носи на кандидата 1 точка. За успешно издържал теста ще се счита всеки кандидат отговорил правилно на 18 въпроса.

IV. Заключително интервю / въпроси от нормативната уредба – Закон за предучилищната и училищната дейност, Кодекс на труда и Наредбите на Министерство на образованието и науката/.

3. Оценяването на кандидатите се извършва чрез оценъчна карта.

4. При провеждане на конкурса технически секретар води протокол, в който се записват въпросите на Комисията и отговорите на кандидата. Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

5. След приключване на защитата и събеседването всеки член на Комисията попълва индивидуална оценъчна карта, след което се съставя окончателен протокол за резултатите, който се подписва от всеки член на Комисията.

6. Кандидатът събрал най – голям брой точки се класира на първо място.7. При равен брой точки Комисията класира кандидатът с по – висока квалификация.

8. В случаи, че класираният на І – во място кандидат се откаже от конкурса, Комисията класира следващите участници по реда на чл.96, ал. 4 от КТ.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница