Утвърждавам: Гергана Дрянска, Ширин Местан, Изпълнителен директор на Председател настраница1/4
Дата17.11.2017
Размер0.79 Mb.
Размер0.79 Mb.
  1   2   3   4


Утвърждавам:
Гергана Дрянска, Ширин Местан, Изпълнителен директор на Председател на

Агенция за социално Държавната агенция за

подпомагане закрила на детето


МЕТОДИКА

ЗА УСЛОВИЯТА И НАЧИНА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата методика е разработена в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето (ЗЗД), Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилниците за прилагането им, както и на Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца. Разработването й се основава на опита, натрупан в работата на звената „Майка и бебе” (ЗМБ) към Комплексите за социални услуги за деца и семейства (КСУДС), създадени по проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата” на МТСП, както и на съвременните научни знания за развитието на детето, в които основно значение се придава на връзката с майката. Методиката е разработена на базата на широко обсъждане в мултидисциплинарна група, включваща представители на Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Агенцията за социално подпомагане (АСП), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), доставчици на услуги, НПО, както и на клиенти на ЗМБ.

В методиката са представени изискванията за качество на услугата по отношение на материална база, персонал и организация на дейностите. С нея се определя задължителния минимум услуги и дейности, които трябва да се осигурят в ЗМБ и се задават минималните изисквания за качество на услугата.

Ясното описание на целта и обхвата на услугата, на целевите групи и критериите за прием, както и на механизмите на взаимодействие между Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) и доставчика на услугата допринася за подобряване на работата по превенция на изоставянето на малки деца.

Подробното очертаване на методологията, по която се предоставят услугите в ЗМБ дава възможност на доставчиците на услугата /общини, физически лица, регистрирани по Търговския закон, юридически лица, лицензирани по чл. 43б от Закона за закрила на детето/ да преценят необходимите ресурси, да създадат адекватна организация на работа, да осъществяват вътрешен контрол върху качеството и да създават система за подобряването му. От друга страна, методиката задава ясни критерии за оценка на тяхната работа, което гарантира на доставчика справедливост при оценяване на качеството и резултатите от работата от страна на контролиращите органи.

Методиката е предназначена да служи на общинските администрации и в качеството им на възложители, като им дава основа за предявяване на изисквания по отношение на обхвата и качеството на предлаганата услуга при провеждането на конкурси за избор на доставчик и при осъществяването на контрол върху качеството.

Детайлно разработените методика за работа и индикатори за оценка изпълнението на стандартите конкретизира изискванията на Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца по отношение на услугата ЗМБ и задава точни критерии, по които органите, осъществяващи инспекции и контрол на качеството, могат да оценяват качеството на предоставяните услуги, както и ефективността на направените разходи в ЗМБ.

Методиката гарантира правото на клиентите активно да участват в избора на услуги, като им дава възможност да преценят дали услугата, която се предлага, отговаря на техните потребности, а също и дали получават качествена услуга.
СЪЩНОСТ НА УСЛУГАТА

1.Определение

Звено „Майка и бебе” (ЗМБ) е социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа /чл. 36, ал. 2, ППЗСП, допълнителни разпоредби, т.30/

Услугата включва:

1. Предоставяне на подслон и грижи на майката и детето, което предполага: • осигуряване на безплатен подслон за двойката майка-дете в условия на сигурност и уважение;

 • осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и детето;

 • съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката и детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания;

 • осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето.

2. Предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения.

3. Предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката майка – дете.Капацитетът на ЗМБ е от 6 до 10 майки и техните деца и се определя взависимост от потребностите на общината и региона.
2. Цели

Основната цел на услугата ЗМБ е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи сигурността, здравето и развитието им. В случаите, когато се настаняват майки с повече от едно деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага превенцията на изоставянето и на по-големите деца.

Настаняването в ЗМБ цели още:


 • Осигуряване на закрила на детето, без да се налага отделяне от майката и настаняване в специализирана институция;

 • Осигуряване на ежедневно взаимодействие между майката и детето, което е от ключово значение за изграждане на привързаност;

 • Оказване на специализирана помощ и подкрепа на майката, която й дава възможност да се приспособи и да изгради привързаност към детето си;

 • Предотвратяване на социалната изолация на двойката майка – дете и подготовка за успешно социално интегриране;

 • Извършване на задълбочена оценка на родителския капацитет на майката, което подпомага органите за закрила при вземането на дългосрочни решения за бъдещето на детето.


3. Целеви групи

Основен ползвател на целия комплекс от услуги в звено “Майка и бебе” е двойката1 майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в институция и е на възраст до три години.

Основните целеви групи са:


 • двойка майка-дете, при която детето е в риск от настаняване в специализирана институция (самотни майки, непълнолетни, майки в затруднено социално положение, двойка майка-дете, подложена на насилие);

 • бременни в последните месеци на бременността в риск да изоставят детето си след раждането /непълнолетни бременни, които не са подготвени за родители, бременни в тежка материална, жилищна, финансова или семейна ситуация/;

 • двойка майка-дете в процес на възстановяване на семейните връзки след предприета реинтеграция, в случаи, когато детето е било настанено в специализирана институция и е необходим междинен етап на комплексна помощ и подкрепа за майката, за да може детето отново да се интегрира в семейството.

Като се има предвид, че за подготовка на повторното социално интегриране Звено “Майка и бебе” не работи само с майката и детето, на които дава подслон и специализирана помощ, но и с бащата и с други членове на разширеното семейство, може да се приеме, че клиент на услугите на центъра е и семейството, на което се оказва помощ да изгради отново основните семейни връзки и да осигури на детето благоприятна среда за неговото отглеждане и развитие.4. Основни принципи на работа в ЗМБ:

 • Поставяне на най-добрия интерес на детето в центъра на работата;

 • Индивидуализиране на интервенциите при работа по случай;

 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество;

 • Опора на силните страни и ресурсите на майката и детето, на семейството и общността;

 • Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни от ЗМБ;

 • Договорен модел на работа;

 • Информирано съгласие;

  • Зачитане и уважение на личността на майката, зачитане правото й на мнение по въпроси от неин и на детето интерес;

  • Поверителност;

 • Партньорство между интердисциплинарния екип на Звеното и ползвателите;

 • Насърчаване на чувство на отговорност и независимост у майката;

 • Ограничен период на предоставеното настаняване;

 • Настаняване на двойката –майка дете в ЗМБ, което се намира възможно най-близко до населеното място, в което тя живее.Глава ІІ. Развитие на случая в ЗМБ
Стандарт 1: Вход към услугата

Всеки случай се приема на базата на ясни критерии и процедури.
Резултат: Услугата се предоставя на тези, които се нуждаят от нея
1.1. Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) насочва бременната жена/майката към услугата ЗМБ, ако тя отговаря на следните условия:

 • Попада в поне една от изброените целеви групи;

 • Детето й е на възраст до три години;

 • Готовност на майката да сътрудничи на екипа на услугата за постигане на целите на плана за действие;

 • Майката (бременната) има необходимите задължителни медицински документи, посочени в т. 1.3;

 • Двойката майка-дете (бременната) са от населено място, принадлежащо към общината, където е разкрита услугата, или от друга община, която се намира в непосредствена близост до ЗМБ. Възможни са и изключения от това правило, ако това е в интерес на детето.

 • Началник ОЗД в ДСП определя за всяка двойка майка-дете или бременна социален работник, водещ случая. Когато случаят е насочен от Д”СП”от друга община в страната, водещ случая остава социалният работник от съответната община, а началник ОЗД от общината, на чиято територия се предоставя услугата, определя координиращ случая социален работник. Той работи в тясно сътрудничество с двете страни – настаняващия ОЗД и доставчика - и оказва необходимото съдействие за успешното развитие на случая, участва в планираните прегледи и изготвя необходимите по случая социални доклади.

 • След извършена оценка на случая, директорът на Д”СП” по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава направление за ползване на социална услуга ЗМБ съгласно чл. 20, ал. 2 от ППЗЗД (Приложение 4 от ППЗЗД) , придружено от социален доклад и план за действие. Ако насочената за ползване на социална услуга в ЗМБ майка или бременна е непълнлетна или малолетна, директорът на Д”СП” издава заповед за ползване на услугата съгласно чл. 20 ал. 4 т. 1 от ППЗЗД.

 • При получаване на сигнал за ползване на социална услуга или заявка от страна на семеен лекар, лечебно заведение, училище, НПО или др. директно в ЗМБ, дежурният член на екипа на ЗМБ сигнализира ОЗД в ДСП и след проверка и оценка на случая, двойката майка-дете се насочва за предоставяне на услугата.

 • В случай на спешно настаняване, директорът на Д”СП” издава заповед/направление за ползване на услугата и придружаващите го социален доклад и план за действие в срок до 10 дни. Когато се налага спешно настаняване по сигнал от други институции, доставчикът приема майката и в първия работен ден след приема уведомява ОЗД към ДСП.

 • Ако майката, насочена за ползване на социалната услуга ЗМБ, има повече от едно дете, директорът на Д”СП” по предложение на водещия социален работник от ОЗД издава направление със социален доклад и план за действие за всяко едно от децата.

1.2. Водещият социален работник от ОЗД организира планираща среща с ръководителя на ЗМБ за настаняване на майката.

 • На срещата се обсъжда датата на настаняване, въпроси, свързани с целта и продължителността за ползване на услугата, история на семейството, „портрет” на детето и необходимите документи. Водещият случая социален работник води протокол.

 • В деня, определен за настаняване на двойката майка-дете, водещият социален работник от ОЗД представя майката и детето на ръководителя на ЗМБ.

  1. Задължителните документи при приема на ползвател в ЗМБ са:

 • Направление, съпроводено от подробен социален доклад и план за действие изготени от водещия социален работник от Д”СП” надлежно оформени съгласно законосъобразния ред.

 • Медицинско удостоверение от лекуващия лекар на детето и майката за моментното здравно състояние, наличие на хронични заболявания, както и че не са били в контакт със заразно болни/заразоносителство, придружени от резултатите от изследване за:

 • сифилис на майката;

 • бацилоносителство на майката и детето/децата;

 • При настаняване на майка с бебе в ЗМБ от родилния дом се представят резултатите от изследванията, направени в здравното заведение (епикриза).

 • При спешни настанявания, когато майката няма необходимите медицински документи, доставчикът приема двойката майка-дете само ако има специално обособено за целта помещение (самостоятелна стая със самостоятелна кухня и санитарен възел) с оглед превенция на заразните заболявания и медицинските изследвания се подготвят във възможно най-кратък срок.

  1. Доставчикът на услугата изработва процедура по прием в ЗМБ. Персоналът познава и следва процедурата.

В процедурата ясно се описват следните елементи:

 • изискващата се задължителна документация по приема,

 • откриване на досие на ползвателя,

 • настаняване и запознаване с услугата и Правилника за вътрешния ред,

 • предоставяне на вещи за ползване,

 • представяне и запознаване с останалите ползватели.
Индикатори за изпълнение

Източник на информация

За всяка двойка майка-дете – бременна, майка и дете/деца има издадено направление/заповед от Д”СП” със съпътстващи го социален доклад и план за действие.

Лично досие на ползвателя

За всеки ползвател има отворено досие.

Съответствие на ползвателите, вписани в регистъра на услугата и отворените лични досиета.

Всеки ползвател има задължителен набор от документи по приема.

Лично досие на ползвателя

Има разработени писмени процедури за прием на ползватели, включително и при спешно настаняване.

Писмена процедура

Планиращите срещи и срещите за представяне на ползвателите се протоколират.

Протоколи от срещитеСтандарт 2: Управление на случай в ЗМБ

Управлението на случай в ЗМБ се осъществява в условията на партньорство и договаряне между ОЗД, доставчика и ползвател.
Резултат: Всеки ползвател получава услуги, съответстващи на индивидуалните му потребности и на заложените в Плана за действие и Плана за услуги цели.
2.1. При постъпването на нов ползвател (двойка майка-дете) в ЗМБ ръководителят на услугата определя ключов социален работник по случая и го представя на ползвателя при неговото настаняване.

 • Ключовият социален работник води досието на ползвателя, в което прилага всички събрани по случая документи и координира дейностите по изготвянето и изпълнението на плана за предоставяне на услугата,

 • При постъпване на бременната жена/майката ключовият социален работник я информира за вида на предлаганата социална услуга и предоставя информация за доставчика. Той запознава ползвателя с Правилника за вътрешния ред. В деня на настаняването на ползвателя ключовият социален работник провежда интервю с нея за предварително очертаване на проблема, нуждите, целите на престоя и стъпките за тяхното постигане.

2.2. До 3 дни след приема се сключва договор за ползване на социални услуги.

 • В договора се посочват вида на предлаганите услуги, срока и условията на ползване, правата и задълженията на страните. Майката попълва декларация за даване съгласие по Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и декларация за предоставена информация.

2.3. Ключовият социален работник инициира сформирането на мултидисциплинарен екип по конкретния случай, включително и външни специалисти, когато е необходимо. Мултидисциплинарният екип провежда периодично срещи за обсъждане развитието на случая. Ключовият социален работник координира работата по случая на ангажираните специалисти и следи за постигането на поставените цели.

2.4. До 14 дни след сключване на договора за ползване на социалната услуга с майката ключовият социален работник изготвя специализирана оценка. .

 • Оценката се основава на предварителната информация от социалния доклад към направлението, събраната информация от проведените разговори и наблюденията на екипа по случая. Изготвя се специализирана оценка поотделно на майката и детето/децата.

 • Ключовият социален работник споделя на достъпен език изготвената оценка с майката, като активно търси нейното мнение и съгласие.

 • Специализираната оценка на майката задължително покрива следните области:

 • проучване на връзката майка-дете и родителския капацитет на майката;

 • оценка на потребностите;

 • оценка на зоните на потребност от помощ;

 • оценка на ресурсите;

 • анализ на ситуацията.

 • Оценката на бебето/децата се извършва в следните области:

 • базисни потребности;

 • здравеопазване;

 • образование;

 • стимулиране на развитието.

  • Ключовият социален работник обсъжда изготвената оценка с водещия случая социален работник от ОЗД (с екипа по случая към ОЗД), не по-късно от 3 дни след съгласуването й с екипа по случая и с майката.

2.5. На базата на специализираната оценка на потребностите, ключовият социален работник разработва план за предоставяне на услугата.

 • Ключовият социален работник помага на майката при определяне целите на плана за престоя й с оглед търсенето на решения на идентифицираните проблеми. Той ръководи процеса по договаряне на ангажиментите, изясняване на ролите и задачите на отделните специалисти и майката по изпълнението на плана и координира неговото изпълнение.

 • Планът за предоставяне на услугите е специфичен по своите цели, съдържание, методи и продължителност в съответствие с конкретния случай.

 • В плана за предоставяне на услугата ключовият социален работник вписва дата за преглед на изпълнението му. В прегледа задължително участва майката, а при необходимост отделни специалисти или целият мултидисциплинарен екип по предоставяне на услугата

2.6. Ключовият социален работник свиква не по-рядко от един път месечно екипа, който работи по случая, за който той отговаря.

Ключовият социален работник представя на екипа информацията, която е необходима за оценка на развитието на случая и изпълнението на целите на услугата. Отделните членове на екипа също споделят своите наблюдения и оценки за изпълнението на плана за предоставяне на услугата. На срещата се води протокол, който се пази в личното досие на майката. В протокола се описват датата на срещата, присъстващите лица, по чия инициатива се свиква, какъв е конкретният повод, направените изказванията, заключения и предложения. Всеки протокол се подписва от присъстващите на срещата. Екипна среща по случай може да бъде свикана по инициатива на друг член на екипа или от самата ползвателка.2.7. Ключовият социален работник и водещият случая от ОЗД регламентират честотата и начините за провеждане на прегледите на случая.

 • Прегледът на всеки случай се прави поне на три месеца.

 • Преглед на плана може да се прави и по-често, ако водещият случая социален работник от ОЗД го е заложил в плана за действие, при поискване от страна на ключовия социален работник или на член на екипа по случая.

 • При всеки преглед ключовият социален работник представя доклад до директора на Д”СП”за изпълнението на плана по предоставяне на услугата.

 • Мултидисциплинарният екип и майката участват в срещите по прегледите. В срещите по преглед на случая могат да се канят и други лица, роднини или близки на майката.

 • Всяка среща за преглед на случая се документира, като се отбелязват целите на срещата, дискутираните проблеми, набелязаните цели и дейности на работа и поетите ангажименти от присъстващите.

2.8. Ключовият социален работник подпомага мобилизирането на ресурсите на майките и общността в подкрепа постигане на целите на плана за услуги.

 • Той оказва подкрепа на майката в областта на преоткриването, овластяването, усъвършенстването на нейните способности с оглед на успешното й социално включване.

 • Екипът, работещ по случая - ключов социален работник, дежурни по смяна, други специалисти, оказва подкрепа и съдейства на майките за изпълнение на индивидуалния им план за услуги.

 • Предприемането на действия по изпълнение на плана за предоставяне на услугата става със съгласието на майката, освен в случаите, когато това не е в интерес на детето.

2.9. За всяка майка и всяко дете се водят отделни досиета.

 • Досиетата се съхраняват от доставчика съгласно изискванията на нормативната база за съхраняване на лични данни.

 • Досието на всяка бременна/майка съдържа:

 • направление, план за действие, социален доклад от Д”СП”;

 • задължителна документация при постъпване, вкл протокол от планиращата среща с ОЗД;

 • договор, анекси към него;

 • специализирана оценка, индивидуален план за услуги;

 • протоколи от екипни срещи с ОЗД, доклади от доставчика за развитието на случая;

 • медицински документи;

 • други.

 • Досието на всяко дете съдържа:

 • направление, план за действие, социален доклад от Д”СП”;

 • задължителна документация при постъпване;

 • специализирана оценка, индивидуален план за услуги;

 • протоколи от екипни срещи с ОЗД, доклади от доставчика за развитието на случая;

 • медицински документи;

 • други.
Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Всеки ползвател има определен от ръководителя на ЗМБ ключов социален работник.

Регистър на ползвателите

Всички ползватели бременни жени/майки са информирани за вида на предлаганата социална услуга.

Подписан договор от майката за ползване на услуга ЗМБ. Интервю с ползвателите

Всички специализирани оценки са изготвени от ключовите социални работници до 14 дни след сключване на договора за предоставяне на услугата с ползвателкта. Майките е запозната и е съгласна с направената оценка.

Лично досие на ползвателя.

Разговор с майката.Планът за предоставяне на услугите е разработен съвместно с майката.

Планът е подписан от майката

Проведени са прегледи по отделните случаи с ОЗД.

Протоколи от проведените прегледи в личното досие на ползвателя

Изготвени са доклади за развитие на случая до Д”СП”.

Доклади за развитието на случая в личното досие на ползвателя.

Всички ползватели на услугата имат необходимите задължителни документи.

Лично досие на ползвателяСтандарт 3: Изход от услугата

Има ясни процедури за подготовка на двойката майка – дете за напускане на ЗМБ.
Резултат:

При прекратяването на услугата за детето/децата е осигурена сигурна и стимулираща среда за развитие.
3.1. Прекратяването/ изходът от услугата става:

 • След изтичане срока на направлението от Д”СП” и след като са постигнати целите за съвместна работа, посочени в индивидуалния план за услуги;

 • Преди изтичане срока на направлението от Д”СП” Д при следните случаи:

 • при постигане на целите, посочени в индивидуалния план за услуги;

 • по желание на ползвателя;

 • при системно нарушаване правилника за вътрешния ред и в случаите, когато майката не работи за изпълнение целите на индивидуалния план.

 • при установено наличие на риск за правилното развитие на детето, което налага предприемане от страна на Д”СП” на друга мярка за закрила;

3.2. Прекратяването на услугата следва следната процедура:

 • ключовият социален работник провежда работна среща със социалния работник от ОЗД, водещ случая, на която се обсъждат постигнатите резултати и необходимостта от прекратяване на услугата.

 • ключовият социален работник изготвя доклад/предложение до Д”СП” (по чл.22, ал.2 от ППЗЗД), в който се прави оценка на постигнатите резултати и дава становище относно прекратяването на услугата.

 • когато поставените цели в плана за предоставяне на услугата са постигнати, в доклада до Д”СП” доставчикът дава становище за необходимостта и типа на последващата подкрепа, от която се нуждаят двойката майка-дете.

 • когато не е било възможно постигане на поставените в плана цели и при наличие на риск за развитието на детето, ключовият социален работник предоставя цялостната информация по развитие на случая на Д”СП”, който предприема друга мярка за закрила.

3.3. Водещият случая социален работник от ОЗД инициира започването на подготовката на майката и детето за напускане на ЗМБ.

 • Подготовката за напускане започва не по-късно от 1 месец преди изтичането на срока на договора за ползване на социални услуги, като действията са предварително планирани и съгласувани.

 • Всяка двойка майка-дете напуска ЗМБ, само след като е направена оценка за необходимостта от последващата подкрепа и такава е осигурена.

3.4. Преди да се архивира досието на ползвателите в ЗМБ се попълва формуляр за приключване на случая, в който се описват причините за прекратяване на услугата и датата се вписва в регистъра.

3.5. Проследяване на случая след напускане на ЗМБ се осъществява от водещия на случая от ОЗД за период от 6 месеца в съответствие с ППЗЗД.Индикатори за изпълнение

Източник на информация

Проведени екипни срещи с ОЗД за обсъждане на постигнатите резултати.

Протокол от проведена среща в личното досие на ползвателката

Изготвени от ключовия социален работник доклади/ предложения с оценка на постигнатите резултати.

Доклад за развитие на дадения случай до Д”СП”, приложен в личното досие на ползвателката

Изготвени от ключовия социален работник оценки на необходимостта от последваща подкрепа на всяка двойка майка-дете, която напуска услугата.

Доклад за развитие на дадения случай до Д”СП”, приложен в личното досие на ползвателката

Досието на двойката майка-дете, която е напуснала услугата е архивирано.

Архивирано досие на двойката майка-бебе, която е напуснала услугата.

Осъществени наблюдения на двойката майка-дете от водещия на случая от ОЗД след напускане на ЗМБ.

Формуляр за приключен случай

Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница