Утвърждавам: владимир георгиев кмет на община самоковстраница1/8
Дата17.11.2017
Размер1.14 Mb.
Размер1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

УТВЪРЖДАВАМ: ...........................................

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА САМОКОВ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМЕН ФИЛМ”
гр. Самоков, 2013 г.

Линк решение:

Линк обявление:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Настоящата документация ще Ви помогне да се запознаете с условията и как да подготвите своите оферти за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки.


Документацията за участие може да бъде намерена на интернет адреса на община Самоков: http://samokov.bg/obsht.%20por..html
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Офертите на участниците ще се приемат в Община Самоков - деловодство, в срок до - съгласно обявлението.


Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в ден и час съгласно обявлението, в сградата на Община Самоков, находяща се в гр. Самоков, ул."Македония" №34.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на офертите.


До 7 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която се закупува от други лица.
В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 3 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.
За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към дирекция ТСУЕП на вниманието на г-жа инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП, тел: 0722 66729; факс: 0722 60050; e-mail: obsamokow@abv.bg.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм”


С ъ д ъ р ж а н и е

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

1. Решение за откриване на процедурата (по образец);

2. Обявление за обществената поръчка (по образец);

3. Описание на предмета на поръчката;

4. Техническо задание;

5. Указания за подготовка на офертата и условия за участие;

6. Показатели и методика за определяне на комплексна оценка на офертите;

7. Приложения:

7.1. Образец на оферта (Приложение № 1);

7.2. Образец на ценова оферта (Приложение № 2);

7.3. Образец на Техническо предложение (Приложение № 3);

7.4. Образец на декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от Закона за обществени поръчки (Приложения №4, №5 и № 6);

7.5. Декларация за приемане условията на договора (Приложение № 7);

7.6. Декларация за неразгласяване на информация (Приложение № 8);

7.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Приложение № 9);

7.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 10);

7.9. Декларация по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” и буква „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности (Приложение № 11);

7.10. Справка-декларация за оборота, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за предходните три финансови години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ (Приложение № 12);

7.11. Справка - декларация, съдържаща списък на изпълнените договори от участника със сходен предмет (Приложение № 13);

7.12. Справка - декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката (Приложение № 14);

7.13. Професионална автобиография на експерт (Приложение № 15);

7.14. Декларация за ангажираност (Приложение № 16);

7.15. Справка - декларация, съдържаща списък на техниката, която участникът ще осигури за изпълнение на поръчката (Приложение № 17)

7.16. Списък на документите, които трябва да съдържа офертата на участника (Приложение № 18);

7.17. Административни сведения (Приложение № 19);

7.18. Декларация за запознаване с обстоятелствата и условията на поръчката. (Приложение № 20).

7.19. Проект на договор (Приложение № 21);


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм”ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата обществената поръчка е избор на Изпълнител за „Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм” в изпълнение на проект: ”Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/013 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проект ”Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня” е да направи възможно разработването на интегриран регионален туристически продукт, да подкрепи създаването на туристически пакети и тяхното позициониране, да им осигури рекламни кампании и атрактивно предлагане на националния и международния пазар, с което да се увеличи интереса към туристическите ресурси на територията на общините Самоков-Долна баня-Сапарева баня. Заложените за изпълнение дейности по проекта ще допринесат за диверсификация на туристическия продукт, повишаване атрактивността на района и увеличаване на приходите от туризъм в местната икономика


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм”


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕОписание на услугатаЕд. цена в лева без ДДС

Обща цена в лева без ДДСРекламен филм, трейлър

1 бр.

Разработка на туристически продукт

1 бр..

Дизайн и разработка на туристически карта за района Самоков- Долна баня - Сапарева баня

1 бр.

Туристическа карта

3 000 бр.

Имиджова брошура и приложение– дизайн и печат


10 000 бр.

Дизайн на CD/DVD

1

Печат на CD/DVD – запис на рекламния филм/запис

3 000 бр.

3D макет на региона за представяне на по-значимите туристически маршрути в региона

1

Туристически дипляни (двуезични)

10 000 бр.

Картички за района

10 000 бр.

Календари

1 000 бр.

Чаши

2 000 бр.

Магнитни поставки

4 000 бр.

Разделител за книга

10 000 бр.

Информационни табла

30 бр.

Билбордове

10 бр.

Указателни табели по трасетата на туристическия маршрут

60 бр.

Изработка и представяне на рекламен радио-спот

1 бр.

Излъчване на репортажи в чужди ТВ

4 бр.


Продукт

Технически характеристикиРекламен филм и трейлър(рекламен клип) към него

Продължителност рекламен филм за туристическия район: 12 минути;

Продължителност трейлър(рекламен клип): 3 минути.

Обхват: Заснемане, монтаж и обработка на рекламен филм и рекламен клип за туристически регион Самоков-Долна баня-Сапарева баня, с разказ, музика и кадри от туристическите му атракции, в т.ч.:обекти от културно-историческото наследство, природни забележителности, религиозни храмове, музеи, галерии, исторически селища, и нематериално културно наследство (фестивали, свързани с традиционни местни обичай, занаяти, традиции, фолклор и др.), с възстановки и артисти (с подкрепа от Възложителя, ако идейната концепция на Изпълнителя предвижда такива възстановки). В подготвителния период на изпълнение на тази дейност трябва да бъде изготвен сценарий от Изпълнителя, консултиран с Възложителя, както и да бъде направен оглед на обектите, график за производство и др. Снимачния период обхваща осигуряване на снимачен екип, осигуряване на хонорари на творческия екип((консултанти, сценарист, режисьор, композитор, оператор, продуцент), в това число настаняване, пътни и дневни разходи, наемане на техника (камери, звук, осветление и др.), в случай, че Изпълнителя не разполага с такава, извършване на необходимите дейности по монтаж, постпродукция и субтитриране - аудио и видео, осигуряване музика, аудио дизайн и диктор на английски език, специални ефекти, както и превод на чужди езици, субтитри на (английски, немски, руски). Трябва да се заплатят авторските права за музиката (ако е необходимо), която ще се използва за музикален фон на видеоматериала. При изпълнението на тази дейност да бъдат предвидени транспортни и логистични разходи, разходи за мултимедийна обработка, монтаж на видео и добавяне на звуков канал. Филмът трябва да представя по визуално и звуково атрактивен начин, туристическия регион, и обекти с акцент разнообразяване и обогатяване възможността туристите да получат реалистични усещания за досег с уникални природни, културни и исторически атракции. Трейлърът(рекламния клип) ще включва серия от подбрани кадри от заснетия филм и има за цел да привлече вниманието на публика на зрителите за кратък период от време, като по този начин рекламира готовия аудио визуален продукт.

Видео материалите да бъдат заснети и в дневен и нощен режим на снимане, с атрактивно осветени забележителности (където е възможно), по време на изгрев и залез при някои природни обекти, които позволяват.

Формат - DVD с файлове DV-AVI, WMV и MPEG2 всички във формат PAL 25 FPS 720 × 576 (1.46 pixel aspect) 16:9 Widescreen (1.82 frame aspect ratio) за интернет пространството;

От изпълнителя се изисква да представи 2 броя Master DVD с рекламният филм и трейлъра(рекламния клип).


Разработка на туристически продукт/туристически пакети

Туристическите ресурси следва да се разглеждат като природни и антропогенни. Класификация на туристическите ресурси в района Самоков - Долна баня - Сапарева баня, вкл. Разработка на географски профил на региона( описание - релеф, климат, флора, фауна, води, почви и т.н.); транспортна достъпност – разположение на региона, отдалеченост от основни транспортни възли, транспортна и комуникационна структура, възможности за пътуване; Организационни структури за управление на местния туризъм; Специфична среда за развитие на туризма - технически, екологични, социално-културни аспекти; Туристически обекти, предлагащи основни и допълнителни услуги. Каталогизиране на наличните ресурси като природни(енергийни ресурси, минерални ресурси, климатични ресурси, водни, поземлени, биоресурси и др.). и антропогенни(обекти и явления, плод на човешката дейност притежаващи туристическа атрактивност и създадени специално за удовлетворяване на туристически дейности).

Идентификация на най-малко 5 бр. туристически маршрути - тематични и комбинирани;

Подготовка на базова информация - За избраните обекти да бъдат създадени задължителни материали (текстове, изображения), като информацията следва да включва минимум кратка справка и достъп до обекта.

Картиране на идентифицираните обекти и маршрути – За целите на изработване на двуизмерните карти следва да бъде направено и предварително проучване и GPS трасиране и окончателно финализиране на GPS следите във файлов формат. За всеки един от обектите е необходимо да се определят GPS координати и да се нанесе на електронната карта на района.Дизайн и разработка на туристически карта за района Самоков- Долна баня - Сапарева баня

Изготвяне на двумерна дигитална карта за използване в офлайн среда;

 • Базирана на Flash;

 • Карта в електронен формат;

 • възможности за навигация на дигиталната двуизмерна карта – zoom;

 • Атрибутивна информация за обектите – текст, снимка

Дизайн и предпечат на настолна двумерна карта с мащаб:1:150 000

Информация на двете карти: • Асфалтови пътища

 • Населени места

 • Главни реки и водни басейни

 • Туристически обекти;

 • Най-малко 5 бр. Туристически маршрути;

 • Туристическо информационни центрове;

 • Спортно развлекателни центрове;

 • Места за настаняване, заведения за хранене и др.

 • Държавна граница

 • Линия на маршрутите

 • Гранично контролно пропусквателни пунктове

Елементи към двете карти:

 • Заглавие

 • Легенда

 • Мащабна линийка

 • Компасна стрелка

 • Лога

Език: Български

Брой: 1
Туристическа карта

Формат: 50 х 60 см, двумерна

Мащаб:1:150 000

Обем тяло: 1 страници

Цветност: 4+4 цвята (CMYK)

Хартия : 130 гр/м2 двустранен хром гланц

Книговезване: рязане, сгъване (3 гънки – 2 успоредни + 1 перпендикулярна)

Език: Български

Брой: 3 000

Имиджова брошура и приложение– дизайн и печат


Формат: 16 см. х 16 см.

Обем тяло: 1 страници

Цветност: 4+4 цвята (CMYK)

Хартия : 150 гр/м2 двустранен хром гланц

Книговезване: рязане

Език: на 5 езика - български, английски, руски, немски, френски

Приложение: таблица с информация за настаняване, хранене, туристически агенции и всякаква друга полезна информация

Брой: 10 000, по 2000 бр. на всеки език

Дизайн на CD/DVD

Дизайн на визия за печат върху електронния носител(вкл. лога, и текстове)

Дизайн на обложката (вкл. лога, и текстове)

Концепция и архитектура:


 • Проучвания и анализ на изискванията;

Разработване на платформа:

 • Създаване на програмното осигуряване на диска;

 • Интегриране на разработената флаш карта и рекламен филм/запис;

Дизайн и изготвяне на визуална част:

 • Създаване на дизайн на целия проект (съдържание);

 • Създаване на шаблони по дизайн;

Брой: 1Печат на CD/DVD – запис на рекламния филм/запис

Носител: DVD с бяла подложка

Цветност на печат върху DVD: 4+0 цвята (CMYK)

Цветност на обложката: 4+0 цвята (CMYK)

Хартия обложката : 250 гр/м2 двустранен хром гланц

Книговезване: щанцоване (налична щанца), сгъване, влагане, лепене

Запис мна програмния продукт върху електронен носител;

Защита с UV лак

Брой: 3 000

3D макет на региона за представяне на по-значимите туристически маршрути в региона

Архитектурния 3D макет трябва да e триизмерен цветен прототип, който да даде визуализация на територията на общините Самоков - Долна баня - Сапарева баня, с нанесена информация за географския профил, транспортна достъпност и трасетата на разработените туристически маршрути. 3D макета ще изпълнява роля в разнообразни рекламни приложения при осъществяване на мероприятия и участие на Възложителя в национални, регионални и международни туристически изложения, борси, панаири и др.

Триизмерният цветен прототип следва да се изработи на модули, с цел възможно транспортиране. За базови данни се изполват данните от Географските информационни системи (GIS).

Минимална дебелина на слоя -0,0875 mm.

Резолюция за печат върху всеки слой мин. 450х300 dpi.

Туристически дипляни (двуезични)

Формат: А4

Обем тяло: 1 страници

Цветност: 4+4 цвята (CMYK)

Хартия : 120 гр/м2 двустранен хром гланц

Книговезване: рязане, сгъване (2 гънки)

Език: - двуезична (български и английски)

Брой: 10 000
Картички за района

Формат: 10 см. х 15 см.

Обем тяло: 1 страници

Цветност: 4+4 цвята (CMYK)

Хартия : 200 гр/м2 мат;

Книговезване: рязане,

Език: - български

Брой: 10 000
Календари

Тип: Настолeн календар

Форма: пирамидка със спирала.

Формат: 22/11,5 см,

Обем: 13 страници.

Тяло: 12 листа

Тяло хария: 150 гр.гланц,

Корица хартия: 300 гр гланц + UV лак.

Цветност тяло: 4+4 (CMYK).

Цветност корица: 4+0 (CMYK).

Основа 280 гр опак. картон

Допълнителна информация: Официални и международни празници, именни дни, лунни фази, зодии
Чаши

Вместимост: 250 мл

Материал: порцелан

Цвят отвътре: бял

Цвят отвън: бял

Печат: на 4+0 цвята (CMYK)

Цветност: 4+0 цвята (CMYK)

Брой: 2 000
Магнитни поставки

Основа: полистиролни плочки

Размер: 35-45 кв. см.

Цветност: 4+0 цвята (CMYK)

Разположение на магнита: на гърба

Брой: 4 000 бр.
Разделител за книга

Формат: 4,5 см. х 20 см.

Обем тяло: 1 страници

Цветност: 4+4 цвята (CMYK)

Хартия : 250 гр/м2 мат,

Ламинат – мат

Брой: 10 000

Информационни табла

Формат: A3

Материал: 3 мм коматекс

Обем: 1 страници

Цветност: 4+0 цвята (CMYK)

Довършителни: рязане

Брой: 30
Билбордове

Формат: 400 х 300 см

Стандартен билборд тип „Пиза"

Материал: винил бял

Обем: 1 страници

Цветност: 4+0 цвята (CMYK)

Довършителни: рязане, и монтаж на място

Брой: 10
Указателни табели по трасетата на туристическия маршрут

Двустранна информационна табела

Формат: 70 х 100 см

Материал: метал

Устойчиви на външни условия

Боядисване с цвят по избор

Цветност: 4+4 цвята (CMYK)

Довършителни: рязане, и монтаж на място

Узаконяване според Наредбата за рекламна дейност на общината

Брой: 60 бр.
Изработка и представяне на рекламен радио-спот

Продължителност: 15 - 30 секунди

Формат на крайния продукт: аудио track, wave или mp3;

Цел на рекламния радио-спот: представяне региона като атрактивна туристическа дестинация;

Подготвителен период - сценарии, консултанти, поръчка на оригинална музика, график за производство, кастинг радио гласове - диктори, радио рекламен криейтив - Концепцията, образите, гласовете, музиката, динамиката и езикът трябва да бъдат достатъчно провокиращи и живописни, за да контрастират на фона на общата картина на радио ефира;

Запис и продукция период - наем студио за дублаж и озвучаване на рекламата, консумативи;

Пост-период – Монтаж на радио спота и радио разпространение в регионални и национални радиа в България

Изисква се от изпълнителя да представи 2 бр. Master CD с рекламния радио спот.

Излъчвания: най-малко 20 броя.

Излъчване на репортажи в чужди ТВ

Излъчване: рекламния филм /трейлър/ в чужди електронни медии, специализирани туристически ТВ канали – 4 предавания.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм”УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП ЗАВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМЕН ФИЛМ”


А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Възложител на поръчката:

Община Самоков

Република България, гр. Самоков, ул."Македония" 34.
Предмет на поръчката:

Предмет на обществената поръчка са дейности в изпълнение на проект: ”Подкрепа за развитие на регионален маркетинг на туристическа дестинация Самоков-Долна баня-Сапарева баня” по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.2-02/2011/013 по ОП „Регионално развитие”.


При изпълнение на обществената поръчка трябва да бъдат реализирани следните дейности:

1. Изработка на рекламен филм, трейлър;

2. Разработка на туристически продукт;

3. Дизайн и разработка и отпечатване на туристическа карта за района Самоков-Долна баня-Сапарева баня;

4. Дизайн и печат на CD/DVD;

5. Изработка на 3D макет на региона;

6. Изработка и отпечатване на двуезични туристически дипляни, картички на района, календари, чаши, разделители за книги и магнитни поставки;

7. Информационни табла;

8. Билбордове;

9.Указателни табели;

10. Изработка и представяне на рекламен радио-спот;

11. Излъчване на репортажи в чуждестранни ТВ.


За детайлно запознаване моля вижте Техническото задание, което е неразделна част от настоящата документация.
Б. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА.
1. В откритата процедура може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединения на такива лица, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

2. Не може да участва в откритата процедура лице, при което е налице някое от следните обстоятелства:

а) е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс, освен ако е реабилитиран;

б) е обявен в несъстоятелност;

в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове;

г) при които лицата по чл.47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

е) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, необходими за тази процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

ж) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

з) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

и) декларирал е съгласие да участва в обединение или фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и се е съгласил за това.

* Изискванията по точки а), б), в), д), е), ж) и з) се отнасят за лицата, които представляват участника, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

3. Посочените в т. 2 изисквания се отнасят за всички участници.

4. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице изброените по-горе изисквания се прилагат за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

5. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изброените по-горе изисквания се прилагат и за подизпълнителите.

6. Когато участникът е чуждестранно физическо, юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в държавата, в която са установени.

7. Всяко физическо или юридическо лице може да участва в настоящата процедура самостоятелно или в обединение с други лица. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник и се е съгласил за това, не може да представя самостоятелна оферта.

8. В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

9. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47 , ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

10. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, респ. анексът към споразумение за създаване на обединение, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението трябва да бъде представено от участника в оригинал или заверено копие.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

11. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

1. Всеки участник може да представи само една оферта за целия предмет на обществената поръчка.

2. Не се допуска представянето на различни варианти на офертата.

3. Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

5. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, при условие че отговарят на обявените в документацията условия.

6. Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

6.1. В офертата не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от Закона за обществените поръчки, описани в документацията (извън тези, които се поставят в плик № 1);

6.2. Наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Ако участник или негов управител, респективно член на управителните му органи, а в случай, че членовете са юридически лица - техните представители в управителния орган, декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

6.3. Представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

6.4. Представената оферта не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки;

6.5 За участника по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя условия.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферта, която е:

1) Постъпила в незапечатан плик или в скъсан плик;

2) Постъпила след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистъра на постъпилите оферти.


Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата открита процедура, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
ІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

1. Всички комуникации и действия на възложителя и на участниците свързани с настоящата процедура следва да бъдат в писмен вид.

2. Участникът може да представя своите писма и уведомления на адреса за получаване на оферти: гр. Самоков, ул. „Македония” №34, сградата на Община Самоков, деловодство в запечатан плик с надпис предмет на поръчката: „ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ, ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕКЛАМЕН ФИЛМ”, по факс, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до лицето за контакт, посочено в обявлението за обществената поръчка.

3. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Същите се публикуват и на официалната интернет страница на Възложителя: http://samokov.bg/obsht.%20por..html

4. За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата, на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна, или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

5. Писмени искания за разяснения по същество относно документацията за участие в откритата процедура могат да бъдат подавани от лицата, най-късно до 7 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите, на адреса и лицето, посочени в обявлението.

6. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите на участниците.


В. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ

І. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

ЗА УЧАСТИЕ.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.

2. Офертите трябва да бъдат адресирани до адреса на Възложителя: гр. Самоков, ул. „Македония” №34, сградата на Община Самоков, деловодство и представени от участника или от упълномощено от него лице, в срок до - съгласно обявлението.

Възложителят не носи отговорност за получаване на офертите в случай, че се използва друг начин за представяне.

3. Възложителят предоставя документацията за участие чрез закупуването й, което става в сградата на Община Самоков, ул."Македония" № 34, партер, гише - каса. Банкова сметка на Община Самоков за закупуване на документации за обществени поръчки IBAN : BG54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC: CECBBGSF; в "ЦКБ" АД, клон Самоков. Цена на документацията - 5.00 лева без ДДС.

4. Офертите се представят по един от следните начини: лично от участника или от негов упълномощен представител; по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка; чрез куриерска служба. Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, офертата може да бъде представена от физическо лице, участващо в обединението или от лицето, което представлява някое от юридическите лица в обединението, или от пълномощник на някое от посочените лица въз основа на изрично пълномощно, като не е необходимо пълномощно и от останалите лица. Оригинал на пълномощното/заверено копие на пълномощното се прилага към Офертата за участие.

5. Ако участникът изпрати офертата си чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати документите така, че да обезпечи тяхното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите, посочен в обявлението за откритата процедура. Рискът от забава или загубване на документите е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

6. Всички разноски, свързани с подготовката и представянето на офертата са за сметка на участника в процедура. Възложителят не носи отговорност и не дължи възстановяване на каквито и да е разноски или загуби, понесени от участника.

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст: “Допълнение /Промяна към вх. №……...........…”.

8. Върху големия плик трябва да бъде отбелязана следната информация:

● Адрес на възложителя: Община Самоков, ул."Македония" № 34, (деловодство);

● Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на участника;

● Следното означение: “За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни и информационни материали, визуализация и публичност, изработване на рекламен филм”.

Пликът с офертата следва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, а именно:

8.1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, съгласно раздел IIНеобходими документи” от настоящата документация;

Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

Лицата, които ще представляват участниците в процедурата, и не са техни представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик изрично пълномощно, подписано от лицето (лицата), което по закон представлява/т участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде преведено на български език.

8.2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно Техническото задание; Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата на участника.

8.3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника. Върху плика следва да се отбележи наименованието на фирмата.

9. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

10. Сроковете, посочени в тази документация, трябва да се изчисляват, както следва:

10.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

10.2. Когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

10.3. Началният ден на срока за получаване на оферти е денят, следващ датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществени поръчки.

11. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/лицата, които представляват участника или от съответно упълномощени лица.

12. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, като документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод (по см. на § 1, т. 16а от ДР на ЗОП)1, а именно: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

13. Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се представят в „заверено копие”, се представят в оригинал, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж печат на копията и заявленията.

„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което представлява участника или изрично упълномощено от него лице.

14. Представените образци, неразделна част от настоящата документация и условията, описани в тях са задължителни за участниците.

15. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 120 календарни дни от крайния срок за получаването им.

Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.

При необходимост възложителите могат да изискат чрез писмо или по факс от класираните на първо и второ място участници да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на сключване на договора.

16. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по реда на ал. 1 на чл. 57 от ЗОП преди изтичането на срока за получаване на офертите.

17. Всяка страница на офертата на участника и следва да бъде номерира, като се започне от номер 1.
ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
В големия запечатан непрозрачен плик се поставят трите отделни запечатани плика, всеки от които следва да съдържа следните документи:
Плик № 1 „Документи за подбор”
1. За да удостоверят, че отговарят на нормативно установените общи изисквания, посочени в ЗОП, и на предварително обявените от възложителя изисквания в настоящата документация, участниците в процедурата трябва да представят следните документи:

1.1. Документ за самоличност на участника, когато участникът е физическо лице - заверено от участника копие;

1.2. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;

Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, съобразно националното им законодателство, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Документът следва да е представен в официален превод, съгласно т.16а на Параграф1, ДР от ЗОП.

Документ/споразумение за учредяване на обединението (оригинал или заверено копие), когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.

Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, респ. анексът към споразумение за създаване на обединение, следва да съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват.

Споразумението трябва да бъде представено от Участника в оригинал или заверено копие.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението;

- изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всички членове на обединението;

- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

- срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката.

1.3. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата в размер на 1 400 лева (оригинал).

Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:

- парична сума;

- банкова гаранция.

1.4. Декларация за приемане условията в проекта на договора (Приложение № 7);

1.5. Декларация за неразгласяване на информация (Приложение № 8);

1.6. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 8 от ЗОП (Приложение № 9);

1.7. Декларация за съгласие от подизпълнител (Приложение № 10);

1.8. Декларация по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” и буква „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности (Приложение № 11);

1.9. Декларации за ангажираност (Приложение № 15);

1.10. Документ за закупена документация за участие - заверено копие. При участие на


обединение документът се представя общо за обединението;

1.11. Административни сведения. (Приложение № 16);2. За доказване на икономическото и финансовото си състояние, участникът трябва да представи следните документи:

2.1. Заверено от участника копие на годишен баланс и отчет за приходите и разходите за всяка от последните три финансови години (2010, 2011 и 2012 година) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си;

2.2 Справка-декларация за оборота, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си (Приложение № 12);

За услуги сходни с предмет подобен на поръчката ще се считат услуги свързани с изработка на рекламен филм, рекламни и информационни материали, визуализация и публичност.

В случай на обединение, всички документи и доказателства, посочени в точки 2.1. и 2.. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по горната точка:

Участниците следва да имат оборот, реализиран от изпълнени договори с предмет, подобен на предмета на поръчката общо за предходните три финансови години /2010 г., 2011 г. и 2012 г./ или в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 300 000,00 лева без ДДС.За услуги сходни с предмет подобен на поръчката ще се считат услуги свързани с изработка на рекламен филм, рекламни и информационни материали, визуализация и публичност.

Когато участникът е обединение, изискването за оборот се отнася за обединението като цяло, а не за отделните лица, включени в него.

При кандидатстване на участник чрез подизпълнители, горепосочените изисквания се отнасят за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие.

3. За доказване на техническите си възможности и квалификация, участникът трябва да представи следните документи:

3.1. Справка - декларация, съдържаща списък на изпълнените договори от участника със сходен предмет, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата на участника (по образец), включително стойностите, датите и получателите, придружени от препоръки за добро изпълнение, включващи начална и крайна дата на изпълнения договор, неговия точен предмет, стойност без ДДС, препоръка за качествено и навременно изпълнение и контактна информация (име, позиция и телефон за връзка) на подписалия референцията и/или копие на договор за изпълнение на съответната услуга (Приложение № 13);За услуги сходни с предмет подобен на поръчката ще се считат услуги свързани с изработка на рекламен филм, рекламни и информационни материали, визуализация и публичност.

3.2. Справка - декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката (Приложение № 14);

3.3. Справка – декларация, съдържаща списък на техническото оборудване, което участникът ще осигури за изпълнение на поръчката(Приложение № 17);

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по точка 3:

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по точка 3.1:

- Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за изработване на информационни и/или рекламни материали през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника - доказва се с референции. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно изпълнените обем от договори на всички участници в обединението.

- Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за изработване на рекламни клипове, филми или трейлър, с туристическа и/или бизнес насоченост през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника - доказва се с референции. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно изпълнените обем от договори на всички участници в обединението.

- Участникът следва да е изпълнил минимум един договор за изпълнение визуализация и публичност през последните три години, считано от датата на подаване на офертата на участника - доказва се с референции. Когато Участникът е обединение, се приема сумарно изпълнените обем от договори на всички участници в обединението.

е включено изработка на рекламни филми, рекламни и информационни материали

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по точка 3.2:

Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката. Екипът трябва задължително да включва експерти в минимум следните области:

• създаването на документални, игрални и/или рекламни филми;

• изработка на рекламни и информационни материали;

• изработка и представяне на рекламен радио-спот.

І. Ръководител на екип:

• Минимум 3 (три) години опит в областта на комуникационните и рекламни кампании;

IІ. Режисьор:

• Минимум 3 (три) години професионален опит като режисьор в създаването на документални, игрални и/или рекламни филми.

IIІ. Сценарист:

• Минимум 3 (три) години професионален опит като сценарист в създаването на документални, игрални филми и/или рекламни филми, като поне един от филмите да е с икономическа, бизнес или инвестиционна тематика.

ІV. Оператор:

• Минимум 3 (три) години професионален опит като оператор в създаването на документални, игрални и/или рекламни филми, като поне един от филмите да е с икономическа, бизнес или инвестиционна тематика.

V. Монтажист:

• Минимум 3 (три) години професионален опит като монтажист в създаването на документални, игрални филми и/или рекламни филми, като поне един от филмите да е с икономическа, бизнес или инвестиционна тематика.

VІ. Експерт предпечатна подготовка:

• Минимум бакалавър по специалност: полиграфия графичен дизайн, приложни изкуства или еквивалентна;

• Минимум 3 (три) години професионален опит в областта на графичния дизайн .Поставените изисквания следва да бъдат доказани с декларация, съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. –Приложение № 14. Декларацията следва да бъде придружена от: Професионални автобиографии на предвидените за изпълнение на поръчката лица, изготвени по образец, документи, удостоверяващи тяхното образование, професионалната квалификация и професионален опит (заверени копия от дипломи, удостоверения, сертификати, трудови /служебни /осигурителни книжки, договори, референции от работодатели/възложители и други подходящи документи) и Декларации за ангажираност.

Участникът следва да покрие следните минимални изисквания по точка 3.3:

За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури минимум следната техника:

• Камера, монтажна, постпродукция и прилежащите й софтуерни разработки за монтаж, специални ефекти и генериране на комютърна графика, микрофони, осветление, студио/кабина за озвучаване и дублаж;

•Печатарска машина/и за отпечатване на необходимите рекламни и информационни материали.

Съответствието с поставеното минимално изискване се представя с представянето на декларация, съдържаща списък на техническото оборудване необходимо за изпълнението на поръчката.

4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП. (Приложение № 4);

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. (Приложение № 5);

6. Когато участниците са юридически лица, декларациите за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, от ЗОП, се подават, както следва:

6.1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

6.2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

6.3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

6.4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

6.5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6.6. при едноличен търговец – за физическо лице – търговец;

6.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника;

6.8. в случаите по т. 6.1 – 6.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 6).

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

8. Декларация по чл. 93, ал. 1 чл. 94 и чл. 96, буква “а” и буква „б” от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности (Приложение № 11).

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.1.1, 1.2, 4, 5, 7 и 8 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите по т. 2 и 3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП.9. Когато предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, участникът трябва да посочи подизпълнителите, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, или да декларира писмено, че няма да ползва подизпълнители. За целта посоченият подизпълнител следва да попълни и подпише приложената към настоящата документация декларация.

10. Всеки подизпълнител трябва да отговаря на всички изисквания, на които отговаря и основния участник и да представи към офертата на участника документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП.

11. Изрично пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с Възложителите не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника.

12. Оферта по образец (Приложение № 1);

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. (Приложение № 16);

14. Срок на валидност на офертата – минимум 120 календарни дни от крайния срок за получаване.Плик № 2: "Предложение за изпълнение на поръчката"
В този плик се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно техническото задание и посочените в документацията изисквания.

1. Техническото предложение на участника трябва да отговаря на всички изисквания, определени от възложителя в настоящата документация за участие (Приложение № 3).

2. Към техническото предложение участникът следва да представи следните документи:

- Описание на техническото предложение, направено въз основа на заданието;

- Техническо предложение по образец на Възложителя;

- Подробни условия за изпълнение на поръчката.

- Срок за изпълнение на поръчката.

3. В случай, че участник не представи някой от посочените документи, ще бъде предложен за отстраняване от процедурата от комисията, назначена за провеждането й.

4. Техническото предложение и приложенията към него трябва да се представят в оригинал, подписан от законния представител на съответния участник, без да се посочва цена.
Плик № 3 :“Предлагана цена”
1. Участникът представя ценовата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена“, и наименованието/името на участника.

2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец (Приложение № 2);

3. Ценовата оферта трябва да бъде подписана от лицето, което управлява и представлява участника по закон или от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото предложение;

4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнението на обществената поръчка;

5. Ценовата оферта трябва да съответства на техническата оферта;

6. Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.
В цените следва да бъдат включени всички необходими разходи за изпълнение на поръчката. Всички цени да бъдат посочени без данък върху добавената стойност и на отделен ред с включен 20 % ДДС.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница