Уважаеми родители, Програмната система „Приказни пътечки”Дата18.11.2017
Размер112.55 Kb.
Размер112.55 Kb.


Уважаеми родители,
Програмната система „Приказни пътечки” в частта й за 3-4-годишни деца е създадена с идеята да се гарантира плавен преход към усвояването на предложеното образователно съдържание и изграждане на динамична система от представи, умения и отношения, като се отчитат специфичните им физически и познавателни особености в този възрастов период. Тя е ориентирана към разнообразяване, оптимизиране и усъвършенстване на конкретната работа с децата по посока на задоволяване на непрекъснато нарастващите им очаквания, желания и потребности за включване в света на възрастните и връстниците.

Системата осигурява положителна емоционална среда, с преобладаващ игров характер, която съдържа разнообразни възможности за откриване и стимулиране на самостоятелността и активността на децата.

Образователното съдържание е реализирано чрез комплект тематични работни листове. Включването в работните листове на конкретни теми е основано на разпределянето на образователното съдържание по направления, цели и очаквани резултати. По този начин е осигурено достигането на държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

В резултат от реализирането на предвидените образователни цели, задачи и дейности се предполагат и очакват следните постижения на детето:
По образователно направление „Български език“

 • Детето назовава името си, имената на близки хора, употребява думи, с които назовава познати предмети, лица, явления, събития съобразно говорната ситуация.

 • Научава етикетна лексика и изрази и ги употребява в конкретната ситуация – запознаване, поздрав, молба, благодарност.

 • Описва познати играчки (по обект, макет, картина/и) с подпомагащи въпроси от възрастен.

 • Участва в разговор (с играчка, две играчки, по макет, картина).

 • Съставя кратък текст по две играчки, като ги свързва в елементарна сюжетна линия.

 • Съставя прости кратки изречения по нагледно действена опора; разширява ги; съставя прости разширени изречения – съобщителни и въпросителни.

 • Усвоява формите за единствено и множествено число. Практически съгласува в словосъчетания съществителни и прилагателни имена по род и число.

 • Назовава предмети, признаци и действия, като ги свързва в синтактична структура.

 • Произнася правилно, според книжовната норма всички звукове (включително р, л, ж, ш, з, ц, ч) изолирано, в звукосъчетания (звукоподражания) и в думи.

 • Слухово различава звуковете като важно условие за говоренето.

 • Проявява начални умения за ясно, отчетливо изговаряне на думите – с подходяща сила и височина на гласа и навици за правилно речево дишане.

 • Обогатява и разширява активния си речник – разпознава и назовава обекти, предмети, действия, признаци, качества, свойства, лица и явления.

 • Слуша с разбиране и възприема от начало до край приказка. Разпознава приказка и стихотворение. Разпознава, назовава и възприема художествен образ – герой.

 • Разпознава епизод от литературно произведение – начало, край. Пресъздава епизод, като импровизира реплики и действия.

 • Наизустява кратки стихчета и ги изпълнява, пресъздавайки чувствата си и изразявайки удоволствието си от мелодиката на римуваната реч.

 • Демонстрира желание за развиване на фината моторика на ръката при създаване на картини чрез рисуване, свързване, ограждане, оцветяване и други дейности.

 • Ориентира се в пространството, като разполага предмет според изразите горе – долу, пред - зад.


Образователно направление „Математика“

 • Детето демонстрира начални представи за количествените отношения в заобикалящия го свят:

 • определя принадлежност или непринадлежност към дадена група;

 • съставя групи от обекти по общ признак - цвят, вид и големина и ги сравнява;

 • идентифицира обекти по цвят, вид, форма и големина;

 • различава един обект и много обекти;

 • извършва дочислово и числово сравняване на количества и изразява резултата от сравнението, като използва релациите „повече”, „по-малко”, „толкова-колкото”.

 • открива групи от един, два и три обекта; назовава количества от еднакви обекти с числата от 1 до 3. Брои до 3.

 • подрежда предмети в редица;

 • Проявява умения за измерване на обект:

 • познава пространствените измерения на обектите – дължина и височина; сравнява два обекта по дължина, височина и големина;

 • сравнява два обекта по линейно измерение, като изразява сравнението с термините дълъг - къс, висок - нисък. Използва правилно термините за линейно измерване;

 • открива прилики и разлики между обекти;

 • подрежда сериационна редица до 3 елемента.

 • Определя пространствените отношения между обектите:

 • определя и назовава разположението на предмет спрямо себе си;

 • разполага предмет в пространство спрямо себе си;

 • разполага обект в рамките на определено пространство;

 • познава основни посоки, отношения в тримерното пространство – горе - долу, пред - зад, под - над;

 • разпознава отношенията вътре - вън;

 • Различава и разпознава геометричните фигури кръг и квадрат. Открива обекти с кръгла и квадратна форма. Моделира обекти с геометричните фигури.

 • Разпознава ден и нощ. Описва дейностите от денонощието, които извършва през деня или през нощта.


По образователно направление „Природен свят“

 • Детето възприема животинския свят:

 • възприема и представя конкретни животни и техните основни части – лястовица, щъркел;

 • възприема домашните животни и птици и техните признаци;

 • възприема грижите за домашните любимци като добродетел;

 • осъзнава връзката между хората и домашните животни и птици;

 • възприема дивите животни и типичната среда, която обитават; възприема мястото и начина им на живот и презимуване – мечка, заек, таралеж, лисица, сърна;

 • сравнява видими признаци на животни; възприема животните и техните малки;

 • възприема грижите на човека за домашните и дивите животни;

 • сравнява животните според начина им на придвижване – летят, плуват, ходят;

 • Демонстрира умения и отношение във връзка с възприемането на растителния свят:

 • възприема начините на използване на плодовете и зеленчуците;

 • възприема типичните за сезона растения и техните плодове;

 • сравнява видимите части на растенията - цвят, форма;

 • назовава растенията, техните признаци и се ориентира в частите им;

 • осъзнава необходимостта от грижи на човека за растенията.

 • Възприема промените в метеорологичното време в позната среда – дъжд и сняг. Обследва дъжда и снега. Възприема топенето на снега.

 • Пресъздава календар на времето.

 • Разпознава промени във времето – слънчево, облачно, ветровито, дъждовно, мъгливо, мразовито, студено.

 • Описва картина на времето в позната среда.

 • Извършва елементарни опити с вода и въздух.


Образователно направление „Социален свят“

 • Детето проявява желание и начални умения за общуване с околните и за собственото си самоутвърждаване:

 • проявява привързаност към семейството си – осъзнава връзката между родители и деца; осъзнава действия и постъпки на близки деца и възрастни; възприема грижите и емоционалните прояви към децата в семейството;

 • възприема признаците на пола; опитва да се самоутвърждава, ката зачита чуждото мнение; приобщава се към детската група, като приема съвместността на връстниците и учителя по посока на целите на взаимодействие;

 • опитва се да възприема основни норми на поведение при общуване с възрастните и с връстниците си; възприема начини на общуване и формира умения за включване в тях – в ежедневна, в игрова и в празнична обстановка; опитва се да проявява умения за спазване на нормите на поведение и действие по време на игра и в конкретна комуникативна ситуация;

 • възприема норми и знаци на безопасно поведение при участие в уличното движение.

 • Ориентира се в предметно-битовата среда – възприема предмети от бита за лична хигиена и осъзнава предназначението им; възприема и осмисля външните връзки между предметите; възприема предмети и играчки по техните характеристики и начините за действие с тях; възприема съдовете и приборите за хранене и осмисля предназначението им.

 • Възприема конкретни сгради и ги свързва с предназначението им.

 • Проявява желание и демонстрира начални умения за спазване на норми за хранене и лична хигиена.

 • Възприема различни видове облекло според пола и сезона; ориентира се в облеклото за почивка и използването на предмети за спорт.

 • Възприема превозните средства, техните части и хората, които ги управляват; опитва се да спазва правилата за улично движение;

 • Опитва се да се ориентира в празнична среда:

- проявява желание за сътрудничество с възрастни и връстници при организиране на

празнична среда, провеждане на празници, обичаи и традиции;- включва се с желание в различни обредни празници и празници на рода.
Образователно направление „Игрова култура“

 • Има представи и проявява умения за включване в предметна игра - може да организира и означава предметно-игрова среда при пресъздаване на вериги от свързани по смисъл игрови действия и игрово интерпретиране на части от литературни произведения. Има опит за конкретизиране, подреждане, допълване и използване на игров материал и игрови композиции; за създаване на игрова среда и обстановка и за възможностите за изменението й; за представяне и разширяване на игровото пространство по негово желание и замисъл, за спазване на правила и за необходимостта от промяната им.

 • Има умения за включване в сюжетно ролева игра и за развиването на отделни нейни структурни компоненти.

 • Може да организира предметно-игрова среда съобразно пресъздадените игрови действия и роли.

 • Проявява начални умения за участие в игри с готово съдържание и открити правила и адекватно решаване на игрова задача, за комуникация и общуване в играта и за включване на партньори.

 • Пресъздава и игрово моделира различни, близки до опита му, социални ситуации.

 • Има представа за празник, за ролята на празничната среда и за характерни фолклорни празници. Проявява интерес и желание за включване в подготовката и организирането на фолклорни празници и игри и за установяване на игрови отношения в съвместна игра с възрастен.

 • Разучава с желание римушки, залъгалки, приспивалки и се опитва да ги използва в други дейности.


Образователно направление „Музика“

 • Включва се в изпълнение на песни с ритмично темпо.

 • Свързва темпото с характера на музикални творби – възприема и различава бързо и бавно темпо.

 • Свързва динамиката с характера на музиката.

 • Съпоставя и различава динамичните категории силно и тихо.

 • Възприема и различава високо и ниско по отношение тембъра на звучаща музика.

 • Ориентира се в спецификата на фолклорните празници по отношение на звученето на музиката – включва се с желание в подготовката и провеждането на съответния празник.

 • Изразява емоционално отношение към танцуването при различни обичаи и празници. Изпълнява основни танцувални движения.

 • Разпознава вокална и инструментална музика. Различава мъжки, женски и детски вокални изпълнения.

 • Познава ДМИ. Проявява сръчност за инструментална изпълнителска дейност и умения за свирене с ритмични и мелодични ДМИ.

 • Проявява предпочитания и реагира емоционално на звученето на определена музика.

 • Възприема и възпроизвежда достъпно музикално произведение – активно слуша и реагира емоционално при изпълнение на музика.

 • Проявява желание и самостоятелно възпроизвежда мелодия на песен, като я изпълнява с чувство. Прави опити за оценка на свое или чуждо музикално изпълнение.


Образователно направление „Изобразително изкуство“

 • Разграничава творбите на изобразителното изкуство от тези на останалите изкуства.

 • Усвоява и прилага достъпни за възрастта умения за работа с различни изобразителни пособия, материали и техники за рисуване, апликиране и моделиране.

 • Разкрива най-общо характерната форма, пропорции, белези, локален цвят и други особености на познати обекти от заобикалящата среда, подходящи за изобразяване.

 • Установява прилики и разлики между сходни обекти.

 • Умее да свързва в общ сюжет познати обекти и да ги подрежда фризово в един план.

 • Може да използва цветовете за характеризиране на образи и обстановка, за предаване на настроение в рисунки и апликации с пейзажни мотиви, празнична картичка и новогодишно тържество.

 • Проявява усет за ритъм и симетрия при изпълнение на задачи с декоративна насоченост.

 • Изгражда човешка фигура във фронтално положение и статични пози.

 • Оцветява образи, фон и обстановка чрез защриховане с графичен материал или с четка и боя при частично цветово изграждане на рисунки.

 • Проявява емоционално-оценъчно отношение към резултатите от изобразителната дейност. Емоционално възприема илюстрации в книги за деца и живописни творби от пейзажния жанр на етап изобразяване.


Образователно направление „Конструктивно-технически и битови дейности“

 • Разпознава и назовава различен конструктивен материал –дървени кубчета, тухли, покриви; пластмасови елементи за вгнездяване, мозайки.

 • Има умения за изпълняване на действия за конструктивно изграждане на единичен обект – използва различни начини за конструиране – подреждане, съединяване, вгнездяване, забождане, низане.

 • Проявява умения за моделиране на елементарни образи и конструкции – път, къща, гараж, мост.

 • Възприема и анализира образци от различен вид – реален, обемен (в мащаб или умален), графичен.

 • Възприема и разпознава различен вид труд – ръчно-технически, обслужващ битов труд и труд в природния кът.

 • Проявява усъвършенстване на координацията между движенията на окото и фините движения на ръцете и пръстите. Развива волевото внимание и нагласи за полагане на усилия за достигане на определен резултат.

 • Изпробва и изпълнява действия с различни материали – хартия, картон, природен и подръчен материал.

 • Прилага операции по изкъсване, прегъване, лепене, забождане и др.

 • Извършва действия, свързани с обличане и събличане в определена последователност, измиване на ръце, лице и зъби, ресане, закопчаване, обуване и събуване на обувки и на пантофи.

 • Проявява интерес и желание за подреждане на играчки след игра; за сервиране и отсервиране; за подреждане на занималнята и детската стая; за поливане на цветя в природния кът.


Образователно направление „Физическа култура“

 • Детето има представи за: спецификата на движенията – естествено-приложни, общоразвиващи, строеви; видовете и разновидностите на естествено-приложните движения; съчетаването на движенията с естествен характер; взаимодействието на видовете движения върху развитието на организма; основните техники на движенията, приложението им в различните дейности на човека, ползата им за здравето.

 • Има представа за правилата, организацията и предназначението на подвижните игри.

 • Разпознава и назовава облекло, уреди и пособия, съоръжения за спорт, среда за двигателна дейност, както и опазването им.

 • Детето развива и проявява своята естествено-приложна двигателна дейност, като изпълнява предвидените в образователното съдържание движения за строяване и престрояване, за ходене, за бягане, за скачане, за работа със спортни пособия, хвърляне, ловене и търкаляне, за провиране, лазене, изтегляне и провиране, за катерене и прекатерване и комбинирането им, съобразно поставените задачи и собствените си възможности.

 • Изпълнява с желание и в общи линии разучените спортно-приложни движения, които са в основата на елементите на спортните игри, съобразно възрастовите си особености и възможности.

 • Развива функционалните си възможности – бързина, сила, обща издръжливост. Изпълнява еднопосочни подражателни упражнения с общоразвиващ характер.

 • Опитва се да изпълнява комбинации от прости естествено-приложни движения в подвижни игри. Участва с желание в различни подвижни игри – сюжетни, музикално-подвижни, фолклорни, безсюжетни, с различна величина на интензивността на функционалното натоварване.

 • Демонстрира желание и стремеж за развиване на двигателните си способности.


Равнището и динамиката на постиженията на всяко дете са различни и се определят от неговите възрастови характеристики, индивидуално-типологичните, особености, етно-културните специфики на средата, от която произхожда, както и евентуално от специфичните му образователни потребности.

Различаващите се от възприетите ориентири, по-ниски или по-високи постижения, обикновено са временно явление и не са основание за крайни негативни или позитивни оценки и прогнози за развитието на детето.

Използването на образователния комплект „Приказни пътечки“ в практиката на детските заведения показа своята висока ефективност по отношение на представените образователни ориентири и постиженията на децата.


От авторитеСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница