В съвременното общество всеки човек има право да се развива, да развива своите възможности и способности, да получи образование, да участва в социалния живот като пълноправен членДата24.04.2017
Размер273.11 Kb.
Размер273.11 Kb.

В съвременното общество всеки човек има право да се развива, да развива своите възможности и способности, да получи образование, да участва в социалния живот като пълноправен член. В областта на обучението и възпитанието на децата със спесиални образователни потребности придобиват нови измерения в условия на хуманистичните тенденции в образованието.

Въвеждането на интегрираното обучение в системата на нородната просвета показва изключителна роля, която играе ресурсния учител (специалния педагог), както при подготовка, така и при реализирането в общообразователно или професионално училище.

Практиката в България в продължение на десетилетия е била еднозначна – децата със специални образователни потребности не се интегрират. Традиционният подход, базиран на така наречения медицински модел, е подчертано сепаративен и специалните училища са основен топос на този тип обучение с всички негативи, които произтичат от това.

Новият подход е по европейски социален – всички хора с увреждания да са равнопоставени. Според промените в Закона за народната просвета директорите на масовите училища са длъжни да приемат деца с увреждания, ако техните родители пожелаят това. Но съществува и обратната страна на медала. Ако родител откаже да пусне на училище или спре от училище детето си, понася съответните санкции. Но родител с дете със СОП, който от криво разбрано чувство за неудобство не дава съгласието си детето му да бъде обследвано и диагностицирано, за да може да започне работа с екипа за съставянето на индивидуална програма за обучение, не подлежи на никакви санкции.

Процесът на интегриране на ученици със специални образователни нужди в масовото училище изисква въвеждането на ресурсни учители в образователната система. Тъй като тази педагогическа длъжност е нова, важен момент от нейното утвръждажане е създаване на система от компетентности, с които трябва да борави ресурсният учител в своята работа. Това е сложен конгломерат от педагого-психологическа дейност, който трябва да впише адекватно на съвременните условия на живот.

Факт е обаче, че днес фигурата на ресурсния учител в рамките дори само на образователната система е нещо ново и непривично. Поради липсата на опит, включително и институционален, ресурсният учител е изправен пред редица проблеми от различен характер, които в страни с традиции в тази област не съществуват вече. Това дефинира и спецификата на функциите на ресурсния учител у нас в началото на ХХІ век. Освен преките професионални ангажименти и конкретни задачи на него му предстои да доказва и необходимостта от съществуването на професията, да запознава обществеността и специалистите с нейното поле на реализация, да преодолява бариерата на незнанието или незаинтересоваността на лица, колеги и институции. От друга страна, изискванията към него са много и твърде отговорни.Педагогически изисквания за модел на компетентност на ресурсния учител

Дейността на ресурсния учител е твърде специфична , което има отношение към съдържанието на педагогическата му компетентност. При изработване на програма трябва да се вземе под внимание това, че ресурсния учител:

-работи в средата на масовото училище;

-съблюдава принципите на екипната работа;

-извършва подкрепящо обучение;

-избраните от него средства за обучение са подчинени на специфичните образователни нужди на учениците.

С налагането дейността на ресурсния учител традиционната ситуация в масовото училище придобива нови характеристики. Налага се нов тип организация, която трябва да създаде възможност да се прояви нова съвкупност от възможни поведения на участниците в нея и да се очакват съответните на тях нови последствия. В следсвие на промяната на характеристиката на учебнта ситуация, ще се променят и някои от компонентите, изграждащи учебно-познавателните резултати. Това ще променя и пътя на изискванията зададени от Държавните образователни изисквания.

Дейността на ресурсния учител е твърде специфична също, защото в нея се преплитат основните педагогически и социални принципи, които са своеобразни инварианти на двете системи – педагогическата и социалната. Може би за това дейността на ресурсния учител е да подпомага детето по пътя му към познаването на закономерностите на света в съответствие с ценностите, произтичащи от дълбините на човешките взаимоотношения. Очакваните резултати от дейността на ресурсния учител се заключва в необходимостта от създаване на равностойни условия с деца с различен потенциал и способности. Това ще способства формирането у тях на чувство за принадлежност и ясна представа за отношенията, които възникват между тях и в сложната система на обществото. Това от една страна може да се превърне и във възможност за реално изграждане на обществото, базирано на принципа на „ранния старт”, а от друга, това е начин за преодоляване на досега съществуващото спекулативно отношение към групата на хора с увреждания, изградено на основата на социалното им подпомагане.

Досегашният подход на сициалното подпомагане е причина мястото на хората с увреждане да е непълноценно, реално изолирано, систематически представено. При разработване на системата за социално подпомагане, която е израз на определена добронамереност и заангажираност към хората с увреждания, не е отчетена една съществена особеност на живата общност, а именно, че не е възможно да съществува среден човек (средна норма). Това пренебрегване, чрез въвеждането на система за социално подпомагане, е довело не до друго, а до широко разпространеното спекулативно определение за разбирането за норма и патология и тяхното възприемане повече като конфронтиращи се една спрямо друга, отколкото като допълващи се системи. В резултат на това се обособяват две затворени общности – хора с увреждане и хора без увреждане. Във времето те загубват представа една за друга и оттам следва невъзможността да поддържат активни, взаимно развиващи отношения. В крайна сметка това се отразява върху качеството на цялостното развитие на обществото. Така непълноценното равитие на живия организъм на обществената структура достига до състояние на вътрешно напрежение и противопоставяне на отделни затворени общности, до състояние на:

-липсващия диалог;

-профалирането на моделите на толерантност до състояние на търпимост;

-формиране на чувство на зависимост н аедните от другите, съответно, чувство за натоварване у другите.

Отчитането на тези и други особености на състоянието на социалната среда, налага при разработване на компонентите на педагогическата компетентност на ресурсния учител да се вземе под внимание и това, че той трябва да бъде и медиатор. Процесът на отварянето на системите е бавен дори болезнен за всички. Дейността на ресурсния учител трябва да бъде натоварена с тази функция, тъй като тя е разположена точно на границата:

-между децата с различен потенциал и способности (определяни под норма, норма и свръхнорма) в масовото училище;

-между различните представители на училищната общност – учители с различен профил, логопед, педагог, съветник;

-между родителите и педагозите;

-между родителите на учениците с нарушение в развитието и родителите на останалите ученици;

-между родителите и техните деца.

Очертаният периметър на дейността на ресурсни учител е твърде широк и поради това педагогическата му подготовка трябва да е адекватна на това и да му осигурява възможност да влиза и изпълнява различни социални роли. Без да претендираме за изчерпателност, основно те са:

-обучаваща,

-специализирано-формираща,

-корекционна,

-компенсаторна,

-диагностична,

-социално-рехабилитационна и др.

Многообразието от роли е твърде смущаващо, ако се погледне от позицията на традиионното разбиране за педагогическа дейност, но от гледна точка на съвременното разбиране за компетентност и произтичащата от това професионална позиция, това е необходимият списък. В ежедневнта си дейност ресурсният учител влиза в различни взаимоотношения с ученика, които имат различен социално-личностен характер. Това налга той да влиза в различни роли. Дисциплинирането на дейността на ресурсния учител в тази посока е наложително, за да може да се преодолее досега съществуващия модел на отношенията учени-учител.

Поддържането на различни роли, от своя страна, ще подпомогне процецът н формирането на социални умения у ученика. Стриктното поддържане на системата от социални роли ще регламентира и съответно контролира възникващите личностни отношения ученик-учител. В традиционната система, поради недостатъчно неразработване на системата от социални роли, които заема учителя, много често се получават взаимоотношения между учителя и ученика, които са не достатъчно ефективни и преместват ъгъла на учебно-познавателния процес. В този смисъл, чрез формиране на системата за педагогическа компетентност на ресурсния учител може да се повлияе и на педагогическата компетентност и на останалите учители. Процесът, който ще позволи образователната система да се самоактуализира и усъвършенства.

Поддържането на представеното многообразие от роли на ресурсния учител, може да се обликчи, ако всяка от тях се разгърне в три основни посоки, които условно наричаме – приравнителна, основна, допълнителна.

Приравнителната посока на всяка от социалните роли изисква при нейното прилагане да се съблюдават основните науковедски и педаго-социални характеристики на компетентността. Интердисциплинарният характер на всяка педагогическа дейност изисква при разработването на нейните научни параметри да се вземат под внимание общонауковедски постановки, филосовски, психологически, социологически и др. в процеса на практическото прилагане на педагогическата дейност тази посока постепенно губи своите очертания и за съжаление това води до сериозни грешки.

Основна посока, в която се разгръщат социалните роли на ресурсния учител, се базират на психолого-педагогическата и терапевтична дейност. Психолого-педагогическата има за цел да разкрие личностната предпоставеност за социална активност и разработване на възможностите за нейното учебно-познавателно изграждане. Терапевтичната дейност е насочена към основните особености на социалните ситуации и тяхното разработване от ресурсния учител.

Допълнителната посока се разгръща в плана на усъвършенстване на педагогическато майсторство на ресурсния учител. Тя е изградена от два типа дейности – научноизследователска и квалификационна. Научноизследователската и зисква умения за разработване на конкретен проект за педагогическо изследване в областта на интегрирането на ученици със специални образователни нужди. Квалификационната, която е производна от всички преходни изисква в определен момент от дейността си ресурсният учител да преобразува натрупания опит в посока към себе си, към своето личностно развитие.

Ресурсният учител трябва да познава:

-философията, политиката, постиженията и добрите практики на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП у нас и в чужбина;

-приложните и технологичните аспекти на обучението на децата и учениците със СОП;

-характерни познавателни и личностни особености на децата и учениците с увреждания и техните образователни потребности.

Поради необходимостта да се участва активно в учебния процес, дори ако не се използва пряко методиката на бинарния урок, на практика ресурсният учител е длъжен да познава учебната програма по всички изучавани предмети (от І до ХІІ клас), да владее адекватно нивото, на което се работи, терминологията, да е запознат с основни положения от конкретните методики, ползвани в масовото училище и пр. При работата с деца, които имат специални нужди в процеса на обучение, са необходими и познанията върху специфичната област не само в общ теоретичен план, но и в конкретно методически. Едва ли може да се дефинира доминанта в този план, защото професионалният подход налага изискването за качество и в двата аспекта.

Необходимостта от начална специализирана подготовка аргументира значително създаването на центрове за професионални консултации в реално и във виртуално време и за специализирани национални форуми.

Ресурсният учител има специфичен статут, неговата задача е да осигури всички етапи на социализацията на детето в класа на масовото училище, като съумее да окаже на ученика и на преподавателите му по учебните предмети максимална помощ. Всъщност неговата роля е свързана с максималното възможно компенсиране на щетите от увреждането в процеса на социализацията. Това означава, в професионален и личностен план, че изискването за работа в екип с преподавателите и специалистите има огромно значение за постигането на реални резултати. А такъв тип поведение изисква и индивидуална нагласа, и конкретни професионални умения, както и обща и специална подготовка. Едновременно с това ресурсният учител трябва да има нагласата да проявява толерантност и разбиране към специфичните проблеми на семействата на децата, като същевременно в максимална степен отстоява интересите им по отношение на обучението.

Ресурсният учител има три основни функции – подпомагане на интегрирания ученик, подпомагане на масовия учител, подпомагане на родителите.

Ролята на ресурсния учител се изразява в планиране, подготовка и осъществяване на обучение и възпитание на деца и ученици със СОП като:

-подпомага интегрираното дете или ученика да се адаптира към училищната среда, условия за оптимално целепоставяне и целереализиране на интегрираното обучение;

-организира и реализира разговори и беседи с участници от класовете, в които се обучават ученици със СОП, съвместно с психолога на училището. Учениците от класа се запознават с особеностите в развитието на техните съученици, за специфичния начин на включването им в процеса на обучение, за начина на приемане на информацията и за оценяването им, продиктувано от тези особености;

-организира и участва активно в комплексно-педагогическото оценяване на детето и ученика от екипа към училището;

-участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на децата и учениците със СОП;

-определя конкретни цели в образователно-възпитателния процес за деца и ученици със СОП за всяка учебна година. Съвместно с учителя, преподаващ на интегрирания ученик, определят на методичната единица. Участва в структурирането и провеждането на учебния час за постигане на определени цели;

-съдейства за планиране на необходимите ресурси и на материално-техническата база с оглед на качествен образователно-възпитателен процес за учениците интегрирани в класа;

-работи индивидуално по учебни предмети с интегрирания ученик в класа и с група ученици със СОП извън класа;

-консултира учителя относно спецификата при овладяването на учебното съдържание по даден учебен предмет от учениците със СОП;

-помага самоподготовката по общообразователните предмети;

-съдейства за организиране и адаптиране на пространството в класната стая, за ефективно включване на учениците със СОП в образователно-възпитателния процес;

-съдейства и създава за поддържане на конкретни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество между децата и ученниците, както в училището, така и извън него;

-съвместно с екипа от специалисти към училището проследяват динамиката в развитието на познавателните процеси и на личността на ученика и на постиженията им в познавателно-възпитателния процес

-консултира, подпомага и мотивира интегрираните ученици особено в началото на учебната година. Дейността на ресурсния учител е насочена изцяло към дейностния подход в обучението „учене чрез правене”, както и в стимулиране на междуличностните взаимоотношения между учениците в групата и класа;

-работи за усвояване на общи знания, формирне на умения и общо човешки ценности, както и в посока на професионалната ориентация;

Ресурсният учител подпомага учителите, обучаващи интегрираните деца в детската градина, общообразователното училище като:

-консултира по въпроси свързани с образователните потребности на учениците, произтичащи от увреждането или нарушението; начин, по който ученикът ще получи информация в учебния час; общуване с децата от групата и с учениците от класа; участие в образователно-възпитателните процеси или в конкретни ситуации;

-подпомага учителите при оценяване равнището на усвоеното от учебното съдържание от ученика със СОП, съобразно възрастовите и индивидуални особености, чрез използване на различни методики и подхвати;

-проследява и отчита динамиката в развитието на интегрирания ученик съвместно с учителя, като член на екипа към училището;

-организира беседи, лекции, семинари ,с които учителите се запознават с особеностите в развитието на учениците със СОП.

Ориентацията за съвместна дейност е насочена както към учителите, преподаващи на интегрирания ученик, така и към класните ръководители.

При направените изследвания и от опита може да се посочи, чедейността е по-продуктивна при учителите от детската градина и учителите, преподаващи на ученици със СОП в началния етап. В хода на съвместната дейност между ресурсния учител, предучилищния и началния педадог е изградено доверие и сътрудничество, което позволява използването на богатата палитра от традиционни и нетрадиционни методи: в процеса на обучение; при наблюдение; в съвместна работа в учебния и извън учебния час; в проследяване на обучаването на децата по време на междучасие и игра. Децата и учениците чувстват грижите и вниманието на ресурсния учител и началния педагог, което им дава възможност да работят мотивирано и активно.

Ролята на ресурсния учител е да подпомага родителите като:

-запознаваги с принципите на интегрираното обучение, с ангажиментите и отговорностите им в обучителния процес, с функциите си, като нова и непозната до сега дейност на специалния педагог у нас и с ролята на екипа за комплексно педагогическо оценяване към училището;

-организира и провежда срещи, консултации и разговори, очертавайки различните стилове на общуване, свързани най-вече със степента на осведомителност и битуващите в обществото предрасъдъци по отношение на децата със СОП;

-съвместно наблюдение на уроци, при които се регистрира успеха на учениците със СОП в процеса на обучението от едната страна, а от друга разширяването на интересите и социалните контакти с връзниците им. Родителите, наблюдавайки положителните резултати от образователно-корекционната работа активизират участието си в действията по цялостното развитие на детето.

Практиката напоследък доказва, че особено сложна се оказва работата с родители на ученици със СОП, подлежащи на интегрирано обучение. В социологическо проучване, готово ли е обществото в България да приеме интегрираното обучение и ресурсния учител, са получили интересни резултати в посочената насока. Почти половината от анкетираните родители давали еднакъв брой отговори, определяйки децата със специални образователни потребности като “Деца с трудности в общуването” – 23%. Най-голямата част от родителите ги определяли обаче като “деца с увреждание” – 35%. Едва 5% от родителите посочвали отговора “деца с асоциално поведение”, а за 14% от анкетираните в отговора е вложен по-широк смисъл.

Тук е важно да се отбележи, че част от родителите не включвали своите деца в категорията “деца със специални образователни потребности”. Още по-интересно било, че 7% от анкетираните включвали в тази категория и особено надарените деца.

43% от масовите учители смятат, че интеграцията представлява съвместни дейности на децата от масовите и специалните училища. При това според 29% тя е и социализация, а 14% я обясняват като достъп до материалната база в масовото училище. Според останалите 25% интеграцията в обучението на деца със СОП представлява предимно обучение в масовото училище.

На въпроса, къде трябва да учи детето ви, 70% от родителите давали предпочитанията си на масово училище или детска градина. 20% избирали специално училище или детска градина, а 10 % предпочитали първо да се посъветват със специалист, за да съставят мнението си. Това разпределение на отговорите показвло, че мнозинството родители предпочитали масовото училище като най-добрия вариант за децата си, като между другото прехвърляли по-голямата отговорност за обучението на учителите там, но и на ресурсните учители, за които вече са информирани.

А какво означава според родителите “ресурсен учител”.

Според 41% от анкетираните това е специален педагог, подпомагащ обучението на деца със СОП в масовото училище. Според 21% от анкетираните родители това е асистент на масовия учител, който подпомага децата със СОП. Също толкова – 21% от родителите, смятали, че това е учител в специално училище, а 17% отговаряли, че не знаят. Това, че най-много са правилните отговори, е обнадеждаващо, но не е достатъчно, защото по-малко от половината анкетирани родители на деца със СОП реално не знаят какви са функциите на ресурсния учител.

Още от функциите на ресурсния учител за работа с родителите: запознава ги с принципите на интегрираното обучение на деца със СОП в системата на народната просвета и със задълженията им; предлага им конкретни форми и начини за самоподготовка на ученика у дома; обучава ги да усвоят различните форми и похвати на работа с детето, за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот; съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на ученика; съдейства за включването на родителите в различни форми на обучение – семинари, поддържащи групи, конференции; съдейства за снабдяване на родителите със специална литература; участва в родителски срещи и други общоучилищни форми и дейности.

ТИПОВА  ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

за длъжността

ресурсен учител на деца и ученици със специални образователни потребности

 

I. Основни положения

Настоящата длъжностна характеристика описва функциите на ресурсния учител и определя неговите компетенции като участник в образователния процес и страна в трудово-правните отношения в рамките на образователната система и в конкретната организация. Те са обособени в отделни групи, отразяващи специфичните страни в работата на ресурсния учител и определят:

        изискванията към специално-научната подготовка на ресурсния учител;

        изискванията към педагогическата и методическата подготовка на ресурсния  учител;

        функциите и ролята на ресурсния учител, свързани с подпомагането на интегрираните деца и ученици в групата в детската градина и в класа, както и на родителите  и  учителите в общообразователното и в професионалното училище.

    

      ІІ. Компетенции  на ресурсния учител1. Специално-научна подготовка на ресурсния учител

1.1.запознат е с философията, политиката, постиженията и новостите в областта за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални   образователни потребности;

1.2.познава приложните и технологични аспекти на обучението на деца и ученици  със специални образователни потребности;

1.3.познава характерните познавателни и личностни особености на децата и

            учениците с увреждания и техните образователни потребности;

1.4.притежава многофункционални  знания, умения и компетенции за работа с деца и ученици със специални образователни потребности.2. Педагогическа и методическа подготовка на ресурсния учител

2.1.  приема и признава различията между децата (учениците);

2.2.  признава правото на децата (учениците) със специални образователни

потребности на обучение, образование и възпитание, интегрирано в детски градини, в общообразователни и в професионални училища по местоживеене;

2.3.  приема индивидуалността на децата (учениците) със специални образователни потребности и се съобразява с нея в конкретната си работа;

2.4. умее да идентифицира равнище, компетентност, особености и  предпочитания в стила на учене в индивидуален план;

2.5. умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности;

2.6.  владее различни методи за планиране на образователния процес, за

разработване на различни образователни материали и за свързване на поставените цели с процеса на обучение и възпитание и с очакваните резултати за всяко дете (ученик) със специални образователни потребности;

2.7.  владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за

преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на децата (учениците) със специални образователни потребности;

2.8.   умее да оцени качествата и пригодността на учебните и образователните материали, разработени в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете (ученик) със специални образователни потребности;

2.9.  владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на всеки ученик със специални образователни потребности в учебно-възпитателния процес.   

ІІІ.  Основни функции на ресурсния учител

  1.       Планиране. Подготовка на учебния и на образователно-възпитателния процес:

1.1.  изготвя годишен план за дейността си;

1.2.  участва в разработването на индивидуални програми за обучение и развитие на деца и ученици със специални образователни потребности;

1.3.  планира взаимодействието с учители, родители, социални партньори, социална среда;

1.4.  участва в разработването на училищни учебни планове или на програми в детската градина;

1.5.  участва в планирането на общоучилищни дейности или на дейности в детската градина;

1.6.  определя конкретните образователно-възпитателни или учебно-възпитателни цели за децата (учениците) със специални образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителя в детската градина, с началния учител или с учителя по даден учебен предмет  и взема участие в  структурирането  и провеждането на  учебния час (занятие) за постигането им;

1.7.  съдейства  за  планирането на необходимите ресурси и на материално-техническата база с оглед осигуряване на качествен образователно-възпитателен  (учебно-възпитателен процес) за децата (учениците), интегрирани в групата в детската градина или в класа;

1.8.  планира дейностите, свързани с  професионалната му квалификация, усъвършенстване и развитие;

1.9.  участва в планирането на дейности, свързани с професионалната реализация на ученици със специални образователни потребности.

2.         Осъществяване на обучението,  възпитанието и подпомагането на децата и учениците със специални образователни потребности в групата в детската градина и в класа:

2.1.   работи индивидуално по предметите от учебния план с ученика със

          специални образователни потребности в класа и с група ученици със специални образователни потребности извън класа;

1.2         работи индивидуално и групово с деца със специални образователни потребности по програмите на детската градина;

1.3          работи индивидуално и групово или подпомага ученици с нарушено зрение

по специалните предмети от учебния план на специалното училище за деца с нарушено зрение;

2.4.  подпомага работата на учителя по специалните предмети от учебния план на училището за деца с увреден слух;

2.5.   подпомага самоподготовката по общообразователните предмети и

консултира учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от учениците със специални образователни потребности по даден учебен предмет;

2.6.     съдейства за организиране и адаптиране на пространството в класната

стая  за   ефективно включване на  учениците със специални образователни потребности  в  учебно-възпитателния процес;

2.7.            отговаря за използването и съхраняването на специалните технически средства и апаратура;

2.8.            организира и участва активно в комплексното педагогическо

оценяване на детето от екипа в детската градина или в училището;

2.9.      създава и съдейства за поддържане в учебно-възпитателния  процес

на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество между децата (учениците);

2.10. съобразява изискванията си към учениците със специални образователни потребности с възрастовите им особености и с образователните им потребности, като използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

а) мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

б) стимулират дейностния подход в обучението и “ученето чрез правене”;

в) реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки;

г) разкриват прагматичните аспекти на знанията,  като обогатяват житейския и познавателния опит и знания на учениците;

2.11. използва учебно-технически средства и материали, учебни помагала,

подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретната учебна ситуация; 

2.12. участва в професионалното консултиране и ориентиране на учениците със специални образователни потребности.3.         Формиране  на общи знания, умения, отношения и ценности

3.1. съдейства за формиране в учениците със специални образователни потребности на:

а) комуникативни и комуникационни умения;

б) умения за самостоятелна работа в класа и вкъщи;

в) умения за самостоятелно учене през целия живот;

г) умения за работа в група и в екип;

д) умения за решаване на проблеми;

е) умения за критично и конструктивно мислене;

3.2. съдейства за формиране на положителни нагласи към ученето като съзнателно усилие;

3.3. съдейства за формиране на общочовешки ценности за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност;

3.4. съдейства за създаване на обществена нагласа в подкрепа на интегрираното обучение.

4.         Оценяване и отчитане на динамиката в развитието на  познавателните процеси и на личността на учениците, и на постиженията  им в учебно-възпитателния  процес:

4.1. използва различни  методи и похвати за събиране на информация и оценяване равнището на усвояване на учебното съдържание съобразно възрастовите и индивидуалните особености на ученика, спецификата на предметната област и конкретната учебна ситуация;

4.2. участва в оценката на развитието на познавателните процеси и на развитието на личността на ученика.

5.         Подпомагане на учителя в детската градина, в общообразователното и в професионалното училище:

5.1. работи в екип и в сътрудничество с други специалисти, които подпомагат интегрираните деца (ученици);

5.2. консултира учителите по въпроси, свързани с:

а)  образователните потребности, произтичащи от увреждането или нарушението;

б) начина, по който детето (ученикът) ще получава информация в учебния час (занятието) - брайлово писмо, жестомимика  като подпомагащо средство, др.;

в) общуването с детето (ученика);

            г) участието в учебните и възпитателните дейности и в конкретната учебна и образователна ситуация;

д) принципите, методите и похватите за компенсация, рехабилитация и корекция на увреждането или нарушението;

5.3. оказва специфична методическа помощ по отделните учебни предмети от учебния план, по който се обучава интегрираният ученик;

5.4. подпомага учителя в проверката и оценката на усвояването на учебното съдържание, формирането на умения и компетенции от ученика;

5.5. организира краткосрочни форми - беседи, лекции, семинари, посещения на уроци в специално училище, участие в конференции и други, в които включва учителите от детската градина или училището, в които се обучават и възпитават интегрирано деца (ученици) със специални образователни потребности;

5.6. съдейства за снабдяване на учителите в класа със специална литература по въпросите на обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни потребности.6.         Подпомагане на родителите:

6.1. запознава родителите с принципите на интегрираното обучение на деца (ученици) със специални образователни потребности в системата на народната просвета, с правата и задълженията им;

6.2. предлага на родителите конкретни форми и начини за самоподготовка  на детето (ученика) в дома;

6.3. обучава родителите да усвоят различни форми и похвати на работа с

детето (ученика), за да създадат и развият у него полезни умения за самостоятелен и независим живот;

6.4. съдейства на семейството за разширяване на социалните контакти на

детето (ученика);

6.5. съдейства за включването на родителите в различни форми на обучение - семинари, поддържащи групи, конференции;

6.6. съдейства за снабдяване на родителите със специална литература;

6.7. участва в родителски срещи, в други общоучилищни форми и дейности в детската градина за работа с родители, като разяснява политиките на интегрираното обучение.7.         Организационни функции

7.1. организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа, определени в различни нормативни актове;

7.2. води Дневник на група, подготвителна група/подготвителен клас с номенклатурен номер 3-5 или Дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния процес с номенклатурен номер 3-63  в съответствие с функциите му, определени в настоящата длъжностна характеристика;

7.3. участва в работата на педагогическия съвет, както и в различни организационни и методически форми, свързани с дейността на детската градина (училището);

7.4. отговаря за състоянието на поверената му материално-техническа и учебна база;

7.5. разработва всекидневен график за работата си, който включва разписание на различните дейности с децата (учениците) – в групата в детската градина, в класа, индивидуалната и груповата работа, работата с родителите, консултациите с учителите;

7.6. спазва стриктно изготвените и утвърдени от директора графици в детската градина (училището). 

8.         Опазване на живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от ресурсния учител, от училището или от детската градина:

      8.1. носи отговорност за опазване на живота и здравето на децата (учениците) по време на учебни занятия и на други дейности, организирани от детската градина (училището);

8.2. следи за здравното състояние на децата и учениците и контролира спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по време на учебно-възпитателния процес;

8.3. инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.

 

IV. Професионална и колегиална етика:

1. зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всяко дете (ученик);

2. не нарушава и не накърнява личното достойнство на детето (ученика);

3. спазва професионални и колегиални отношения с педагогическия и с непедагогическия персонал в детската градина (училището);

4. не разпространява информация от персонален характер, която би могла да наруши правата на детето (ученика);

5. спазва Етичния кодекс на работещите с деца, одобрен от Националния съвет за закрила на детето, който е неразделна част (приложение) от настоящата длъжностна характеристика.V. Основни нормативни актове и документи, които трябва да познава:

            1. Закон за народната просвета;

            2. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета;

            3. Кодекс на труда;

            4. Всеобща декларация на ООН за правата на човека;

            5. Конвенция на ООН за правата на детето;

            6. Закон за закрила на детето;

            7. Нормативните актове и документи, и учебната документация, свързани с организацията и съдържанието на учебно-възпитателния процес, в който той пряко участва;

             8. Училищната документация, с която работи;

             9. Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в детската градина (училището), както и другите нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение и възпитание;

            10. Наредба № 6 от 2002 година за обучение на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания;

             11. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета и др.

       

VI. Организационни връзки  и  взаимоотношения:

Ресурсният учител осъществява организационни връзки, взаимоотношения и взаимодействия с:

1. децата и учениците със специални образователни потребности в детската градина, в класа и в училището, както и с всички деца  и  ученици в групата в детската градина и в класа;

2.   родителите;

3.   учителите, възпитателите и ресурсните учители от същата детска градина и същото училище, както и от други детски градини и  от  други училища;

4.   управленския и административния персонал на детската градина (училището);

5.   експертите в регионалните инспекторати по образованието и в Министерството на образованието и науката;

6.   специалистите в областта на образованието от общината и с други представители на институции и на местната власт;

7.   висшите училища,  институтите и звената за квалификация на учителите;

8.   представителите на обществени организации и на организации на юридически лица с нестопанска цел и др.

 

VІІ.  Изисквания за заемане на длъжността – завършено висше образование на образователно-квалификационна степен  “бакалавър” или “магистър” по специалността “специална педагогика” или по друга специалност с професионална квалификация “учител” и допълнителна квалификация по специална педагогика.

Ресурсният учител трябва да има предишен опит, както и познания и опит в областта на интегрираното образование.

Той следва да има познания, умения и подход за работа с деца със СОП, да познава нормативната база и новостите в областта на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП.

Ресурсният учител подпомага обучението на интелектуално затруднените и с увреждания ученици в масовите училища, като:

-като стимулира пълноценното им участие във всички училищни и извън училищни дейности;

-консултира учители, родители и учениците в масовия клас, както и родителите на интелектуално затруднените и с увреждания ученици;

-осигурява нужните помощни специални средства;

-грижата се за адаптиране на околната среда(осигуряване на специални чинове, допълнително осветление, стаи, тоалетни и т.н.);

-участва в оценяването, планирането при необходимост в изработването на индивидуална учебна програма

-обучават интелектуално затруднените и с увреждания ученици по специланите програми(ориентиране и мобилност, полезни умения, зрително подпомагане, тактилно творчество).

Специалното училище е ресурсен център, с който итегрираните ученици с интелектуални затруднения и с увреждания посещават и ползват неговата материална база (библиотека, специални кабинети, терапевтични зали). В него се организират работни срещи и уикенди за родители и учители на зрително затруднени ученици от масовите училища.

Системата на интегрираното обучение е широко разпостранена в развитите страни, защото децата не напускат семействата и естествената си среда, което е предпоставка за тяхната пълноценна социализация и реализация в обществото.

Най-съществената характеристика на процеса на обучение при интегрирането е подчинена на идеята за работа в екип, който включва ресурсен учител, класен ръководител, логопед, психолог и родител. Задачите по интегрирането на ученика трябва да се възприемат и разглеждат като общи, както, респективно, и отговорността на всички специалисти.

Така на практика се постига явен консенсус сред специалните, масовите педагози и директорите, че сам по себе си ресурсният учител няма сам да задвижи и да изведе на добър край процеса на интегрирането на деца със СОП в масовото училище. Той трябва да работи в екип от специалисти и в синхрон с родителите. И тъй като при деца със СОП и най-малкото на пръв поглед постижение всъщност е сериозна крачка напред, постигнатото до момента със създаването на първоначалната нормативна база, регламентирането на статута на ресурсния учител и създаването на ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности е окуражаващо.Използвана литератута  1. Собрник с кратка характеристика и описание на проблемите на интегрираното обучение на деца и младежи с ментални увреждания – Сдружение „Българските ценности”

  2. сп. Специална педагогика – 2005 №1

  3. Интернет


Тракийски университет

Медицински факултет

Социални дейности

Реферат


Тема: Функции на ресурсните учители

Съдържание

1.Увод


2. Педагогически изисквания за модел на компетентност на ресурсния учител.

3. Познания на ресурсния учител в определени области.

4. Функции на ресурсния учител.

5. Ролята на ресурсния учител се изразява в планиране, подготовка и осъществаване на обучение и възпитание на деца ученици със СОП.

6. Ресурсният учител подпомага учителите обучаващи интегрирани деца в детските градини и общообразователните училища.

7. Ролята на ресурсния учител да подпомага родителите8. Длъжностна характеристика за длъжността ресурсен учител

9. Заключение.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница