Вести към младитестраница5/19
Дата01.02.2017
Размер3.67 Mb.
Размер3.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

ЧАСТ V

ПОДГОТОВКА ЗА ЖИВОТА

Истинското възпитание означава повече от просто изучаване. То е нещо по-широко. Включва хармоничното развитие на всички физически сили и умствени способности. Учи на любов и страх от Бога и подготвя за вярното изпълнение на всекидневните житейски задължения (“Съвети към учители, родители и учащи”, стр. 84).

Истинското възпитание е подготовка на физическите, умствените и моралните сили за изпълнението на всеки дълг. То е обучение на тялото, ума и душата за Божествена служба, възпитанието, което ще трае и във вечния живот (“Притчи Христови”, стр. 330).

ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Човешкият ум е податлив на най-висше усъвършенстване. Посветеният на Бога живот не трябва да бъде изпълнен с невежество. Мнозина са против образованието, защото Исус избрал неуките рибари да проповядват евангелието. Те твърдят, че Той предпочитал необразованите. Много учени и уважавани хора вярваха в Неговите учения. Ако бяха послушали без страх убежденията на съвестта си, щяха да Го последват. Способностите им щяха да бъдат приети и използвани в служба за Христос, стига да Му ги бяха предложили. Но те нямаха моралната сила пред лицето на намръщените свещеници и завистливите управници да изповядват Христос и да рискуват репутацията си, като се свържат със скромния галилеянин.

Той, Който познаваше сърцата на всички, разбираше това. Щом образованите благородни не искаха да свършат работата, за която бяха квалифицирани, Христос щеше да избере послушни и верни хора да изпълнят волята Му. Избра и свърза със Себе Си скромни хора, за да ги обучи и образова да проведат на земята великото дело, когато Той я напусне.Христос – великият възпитател


Христос бе светлината на света. Той бе изворът на всяко знание. Бе способен да обучи неуките рибари да приемат дадената им от Него велика поръчка. Уроците на истината, бяха от голямо значение за тези скромни хора. Те щяха да раздвижат света. Това, че Исус свърза със Себе Си такива скромни хора изглеждаше нещо доста обикновено, но то бе събитие с огромни последици. Думите и делата на тези хора трябваше да революционизират света.

Исус не презираше образованието. И най-висшата култура на света, ако е осветена чрез любовта и страха от Бога, получава Неговото пълно одобрение. Избраните от Христос скромни мъже общуваха с Него три години, изложени на пречистващото влияние на Величието на небето. Христос бе най-великият възпитател, който светът е познавал някога. Бог приема младежите с техните таланти и богатство от чувства, стига да Му се посветят. Те могат да стигнат до най-висшата точка на умственото величие. Ако се ръководят от религиозни принципи, могат да проведат делото, което Христос дойде от небето да извърши, и така да станат съработници на Господа.

Учещите в нашия колеж имат ценните привилегии не само да получат научно познание, но и да се обучат как да придобият и култивират добродетелите, които ще направят характера им уравновесен. Те са морални дейци, отговорни пред Бога. Талантите богатство, положение и интелект са дадени от Бога и поверени на човека да ги развива мъдро. Господ е разпределил тези различни дарби пропорционално на силите и капацитета на Своите служители според работата, възложена поотделно на всеки един от тях (“Ривю енд Хералд”, 21 юни 1877 г.).

ИСТИНСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Истинското образование е всаждане в ума на онези идеи, които ще отпечатат в ума и сърцето познанието за Бога като Създател и за Исус Христос като Изкупител. Такова образование обновява ума и преобразява характера. То ще засили и утвърди ума срещу измамните нашепвания на противника на душите и ще ни даде възможност да разбираме Божия глас. То ще направи учещия годен за съработник на Христос.

Ако нашите младежи получат това знание, те ще могат да придобият и всичко останало важно и необходимо. В противен случай светското знание, няма да ги постави в редовете на Господа. Те могат да извлекат цялото познание от книгите и въпреки това да останат невежи и за най-основните принципи на правдата, която би им дала одобрен от Бога характер.

Стремящите се да получат знание в земните училища трябва да помнят, че има и друго училище, което ги изсква за ученици – училището на Христос. Това училище никога не се завършва. Между учещите в него има както възрастни, така и млади. Онези, които внимават на поученията на Божествения учител, постоянно придобиват все по-голяма мъдрост и благородство на душата и така се приготвят да влязат в по-висшето училище, където напредъкът ще продължава през вечността.

Безпределната мъдрост поставя пред нас великите уроци на живота – уроците на дълга и щастието. Те често пъти са трудни за научаване, но без тях не можем да имаме никакъв истински успех. Те може да костват усилия, сълзи и даже агония; но не трябва да се разколебаваме нито да се уморяваме. Именно в този свят, всред неговите изпитания и изкушения, трябва да станем годни за живота в обществото на чистите и святи ангели. Онези, които се оставят да бъдат погълнати от по-маловажни науки и спрат да учат в Христовото училище, претърпяват безкрайна загуба.

Всяка способност, всяко качество, с което Творецът е надарил човешките чада, трябва да бъде използвано за Негова прослава. В това приложение се намира най-чистото, най-благородното и най-щастливото преживяване. Небесните принципи нека бъдат поставени на първо място в живота и всяка стъпка, предприета за придобиване на познание или интелектуална култура, да бъде стъпка към асимилирането на човешкото от Божественото (“Основи на християнското възпитание”, стр. 543,544).

Най-същественото в образованието


Днес най-важното образование за нашите младежи, което ще ги приготви за по-висшите класове на небесното училище, е да бъдат научени как да разкриват пред света волята на Бога (“Ривю енд Хералд”, 24 октомври 1907 г.).

Най-висшето образование


Посветилите се да изучат пътя и волята на Бога получават най-висшето образование вьзможно за смъртен човек. Те градят своята опитност не върху софистиките на света, но върху принципи, които са вечни (“Съвети към родители, учители и учещи”, стр. 36).

НУЖДАТА ОТ ХРИСТИЯНСКО ВЪЗПИТАНИЕ

Бог иска умствените способности да се развиват. Целта Му е Неговите служители да са по-интелигентни и по остро проницателни от светските хора. Той не одобрява онези, които са твърде безгрижни или твърде лениви, та не могат да станат по-успешни и по-добре информирани работници. Господ ни заръчва да Го обичаме с цялото си сърце и с цялата си душа, с всичката си сила и с целя си ум. Това ни задължава да развиваме интелекта си до пълния му капацитет, за да опознаем и обикнем Създателя си с всичкия си ум.

Ако бъде поставен под контрола на Неговия Дух, колкото по-основно се развива интелектът, толкова по-успешно може да бъде използван той в служба на Бога. Необразованият, но посветен на Бога човек, копнее да бъде и е за благословение на другите, бива използван от Господа за Негова служба. Онези обаче, които имат същия дух на посвещение, а имат и предимствата на по-пълно образование, могат да извършват много по-интензивна работа за Христос. Те са по-полезни.Обучение за по-висша служба


Господ желае да придобием възможно най-високото образование с цел да предаваме познанието си на други. Никой не знае как или къде ще бъде призован да работи или да говори за Бога. Единствено небесният Баща вижда какво може да направи от хората. Пред нас има възможности, които слабата ни вяра не може да различи. Умовете ни трябва да бъдат така обучени, че при нужда да можем да представим истините на Словото на Бога и пред най-висшите земни авторитети, и то по начин, че да бъде прославено Неговото име. Не трябва да пропускаме дори една-единствена възможност да получим необходимата интелектуална квалификация за работа за Бога.

Всестранно образование


Нека нуждаещите се от образование младежи да се заемат решително, за да го получат. Не чакайте да се отвори случай; сами си го създайте. Възползвайте се и от най-малката възможност, която ви се представя. Правете икономии. Не харчете средствата си за задоволяване на апетита или в търсене на удоволствия. Решете да станете толкова полезни и ефективни, колкото Бог ви призовава да бъдете. Бъдете постоянни и верни във всичко, що предприемате. Възползвайте се от всяко предимство във вашия обсег на действие, за да засилите интелекта и обогатите ума си. Нека теорията се съчетае с полезен ръчен труд и с верни усилия, бдителност и молитва си осигурете мъдростта, идваща отгоре. Така характерът ви ще се подобри и ще спечелите над другите влияние, което ще ви даде възможност да ги водите по пътя на правото и светостта.

Човек би могъл да постигне много повече в самообразованието си, ако бди за представените му случаи и привилегии и се възползва от тях. Истинското образование е нещо повече от онова, което колежите могат да дадат. Въпреки че изучаването на научните дисциплини не трябва да се пренебрегва, има едно по-висше обучение, което трябва да се постигне чрез жизнена връзка с Бога. Нека всеки учещ вземе Библията си и се свърже с великия Учител. Нека умът да бъде обучен и дисциплиниран така, че да може да се преборва с тежките проблеми при търсенето на Божествената истина.Познание и себедисциплина


Гладуващите за знание, ще им даде възможност да благославят ближните си, сами ще бъдат благословени от Бога. Чрез изучаване на Неговото Слово техните умствени сили ще се пробудят за сериозна активност. Способностите им ще се увеличат и развиват и умът ще придобие сила и активност.

Себедисциплината трябва да се практикува от всеки, който иска да бъде работник за Бога. С нея ще се постигне много повече, отколкото могат да постигнат красноречието и най-блестящите таланти (“Притчи Христови”, стр. 334,335).Очакванията на родителите осъществени


Винаги най-доброто и най-безопасното е да се върши правото, защото е право. Няма ли да пожелаете да се замислите върху това сериозно, и то още сега? Правилното мислене е в основата на правилното действие. Решете да отговорите на очакванията на родителите си, а именно да правите истински усилия за вашето усъвършенстване, като внимавате да не се окажат напразно и погрешно похарчените за вас средства. Вземете твърдо решение да съдействате на усилията, направени от родителите и учителите ви, и да стигнете до по-висок образец в знание и характер. Вземете решение да не разочаровате онези, които ви обичат толкова, че ви се доверяват. Да вършим правото, е израз на мъжество. Исус ще ви помогне да вършите правото, ако се стремите към това (“Основи на християнското възпитание”, стр. 248).

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЕЧНОСТТА

Йоан пише: “Писах вам, младежи защото сте силни и Божието слово пребъдва във вас, и победихте лукавия.” И Павел увещава Тимотей да заръчва на младите да бъдат “трезви в разсъжденията си”. Възвишете душата си, за да бъдете като Даниил – верни, твърди служители на Господа на силите. Обмислете добре пътищата, по които вървите; защото стъпвате на свято място, Божиите ангели са около вас.

Правилно е да мислите, че трябва да се изкачите на най-високото стъпало на образователната стълбица. Философията и историята са важни науки; но жертването на време и пари няма да ви ползва, ако не употребявате постиженията си за прослава на Бога и за доброто на човечеството. Ако научното познание не е само стъпало за постигане на най-висшите цели, то е безполезно.

Образование, което не дава знания, трайни като вечността, е безцелно. Ако не държите пред очите си Небето и бъдещия, безсмъртен живот, вашите постижения нямат стабилна стойност. Но ако Исус е вашият учител, и то не само един ден от седмицата, но всеки ден, всеки час, одобрителната Му усмивка ще придружава вашите литературни постижения (“Основи на християнското възпитание”, стр. 191,192).

ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

Полезният ръчен труд е част от евангелския план. Великият Учител, обвит в облачния стълб, даде на Израил наставления всеки млад човек да бъде научен на някакъв полезен занаят. Затова обичай на евреите беше както на богатите, така и на по-бедните класи да учат синовете и дъщерите си на полезен занаят, така че ако възникнат неблагоприятни обстоятелства, да не са зависими от другите, но да са способни да си осигурят прехраната и да посрещнат нуждите си. Те можеха да бъдат обучени теоретично, но трябваше също да бъдат обучени да правят нещо с ръцете си, с което биха могли да си изкарват прехраната. Това беше неделима част от образованието им.
Симетрично образование (възпитание)

И днес, както в дните на Израил, всеки младеж трябва да бъде съветван за задълженията на практичния живот. Всеки трябва да придобие познания върху някой клон от ръчния труд при нужда да си изкарва прехраната. Това е жизнено важно не само като предпазна мярка срещу превратностите на живота, но и поради влиянието на ръчния труд върху физическото, умственото и моралното развитие. Даже и някой да е сигурен, че никога няма да му се наложи да прибегне до физическа работа за своята издръжка, все пак трябва да бъде научен да работи. Без физически упражнения никой не може да бъде жизнен и с цветущо здраве; а и дисциплината, която налага редовният труд е не по-малко важна за осигуряването на силен, активен ум и благороден характер.

Подготвените теоретично, без познания върху практическия труд, не могат да претендират за правилно образование. Възможността енергията да се посвети на различни занятия, е била пренебрегната. Образованието не се състои само в използване на мозъка. Физическата работа е неразделна част от формиране личността на младия човек. Липсва една важна част от образованието, ако учещия не бъде обучен да извършва полезен труд.

Здравословното упражняване на цялото същество ще даде широко и всестранно образование. Всеки учещ трябва да посвещава част от всекидневното си време на физически труд. Така ще се формират навици на трудолюбие и се насърчава дух на увереност в собствените сили, като младите биват защитени от много зли и деградиращи занимания, толкова често резултат от безделието. И всичко това е в съгласие с главната цел на образованието; защото, когато развиваме активността, усърдието и чистотата, ние влизаме в хармония с Твореца.Полезният труд


Няма голяма полза, когато упражнението се прави просто като игра или е самоцелно. Полезно е да бъдеш на чист въздух, както и да упражняваш мускулите. Но ако същата енергия бъде посветена и на извършването на полезна работа, от това ще се изпита чувство на задоволство. Защото такова упражнение дава чувството за полезност, както и удовлетворява съвестта за добре изпълнен дълг.

Учещите трябва да излизат от нашите училища с обучени способности, така че, когато зависят от себе си, да имат познания, които да могат да използват и които ще са им нужни, за да успеят в живота. Прилежното учене е важно, но също тъй важна е и усърдната, упорита работа. Играта не е жизненонеобходима. Да посвещаваш физически сили на забавления, не е най-благоприятната дейност за оформянето на добре уравновесен ум. Ако работникът използва времето, определено за физически упражнения, с които стъпка по стъпка се прекалява, за работа в Христовото дело, ще бъде благословен от Бога.

Дисциплината на практическия живот, която се придобива чрез физически труд, съчетан с умствено натоварване, бива подсладена от мисълта, че тя подготвя ума и тялото да изпълняват по-добре определената от Бога работа за хората. Колкото по-добре младежите разбират, как да изпълняват задълженията на практическия живот, толкова по-голяма ще бъде ден след ден насладата и удовлетворението им от това, че са полезни на другите. Умът, научен да се наслаждава на полезния труд, се обогатява; чрез обучение и дисциплина той бива подготвян да бъде полезен, защото му е било внушено колко необходимо е човек да бъде благословение за другите.

Не мога да намеря нито един случай в живота на Христос, когато да е посвещавал време на игра и забавление. Той бе най-великият учител за сегашния и за бъдещия живот и въпреки това не съм открила и един-единствен случай, при който да е учил учениците Си да се отдават на забавления за постигане на физическо упражняване...Научете се да готвите


Както младите жени, така и младите мъже трябва да се научат да готвят икономично и да се освободят от всичко свързано с месната храна. Нека не се насърчава готвенето на храни, които малко или много съдържат месо, защото това по-скоро сочи за мрака и невежеството на Египет, отколкото за чистотата на здравната реформа.

Особено жените трябва да се научат да готвят. Коя част от образованието на едно момиче е тъй важна както тази? Каквито и да са обстоятелствата на живота й, знанията в готвенето са нещо, което тя може да приложи на практика...В мисионското поле


Просвещението във всички области от практическия живот ще направи нашите младежи полезни хора в чужди страни, където ще отидат на работа. Там те няма да са зависими от хората – да им готвят, да им шият или да им строят жилища. Но ще упражняват много по-голямо влияние, ако покажат, че могат да обучават невежите как да работят с най-добрите методи, за да получат най-добрите резултати.За поддържането на такива мисионери ще са необходими много по-малки средства, защото те употребяват физическите си сили по най-добрия възможен начин за полезен, практичен труд, съчетан с образование. Това ще бъде оценено я области, където е трудно да се получат средства. Ще се види, че мисионерите са добри педагози, способни да учат другите как да се работи добре. И където и да отидат след това придобитият опит в това отношение ще им дава престиж (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 307-314).

ВЕРНОСТ НА УЧАЩИЯ

Учещите, които изповядват, че обичат Бога и са послушни на истината, трябва да притежават онази степен на себеконтрол и сила на религиозния принцип, че да останат непоклатими всред изкушенията и да стоят здраво за Исус в колежа, в квартирата и където и да са другаде. Религията не трябва да се носи само като мантия в Божия дом; религиозните принципи трябва да характеризират целия живот.

Характер и поведение


Онези, които пият от извора на живота, няма да копнеят като светските хора за промяна и развлечения. В тяхното поведение и характер ще се наблюдават спокойствието, мирът и щастието, които са намерили в Исус, когато всеки ден са оставяли своите смущения и товари пред нозете Му. Те ще показват, че в пътя на послушанието и дълга има задоволство и даже радост. Такива хора ще имат влияние над своите другари, съученици и състуденти, което ще се почувства в цялото училище...

Един съзнателен, верен младеж в училище е неоценимо съкровище. Небесните ангели го гледат със симпатия и обич, в небесния дневник се записва всяко праведно дело, всяко отблъснато изкушение, всяко победено зло. Той поставя добра основа за бъдещето, за да си осигури вечен живот.

От християнските младежи зависи до голяма степен запазването и съществуването на създадените от Бога институти като средство за напредъка на Неговото дело. Никога не е имало период от човешката история, когато толкова значими неща да са зависили от едно поколение хора. Колко е важно тогава младежите да бъдат обучени за тази велика работа, за да може Бог да ги употреби като Свои инструменти! Техният Създател има над тях права, които са над всички други...

Стойността на училищната дисциплина


Необузданият, неспокоен характер на много от младежите в този век е отчайващ. Ако младежите можеха да видят, че съобразяването със законите и правилата на нашите институти ще подобри тяхното положение в обществото, ще направи характера им по-възвишен, ще облагороди ума им и направи по-щастливи те не биха се бунтували срещу правила и полезни изисквания, нито биха подкрепяли съмнения и предразсъдъци против тези институти.

Нашите младежи трябва с енергия и ревност да посрещат предявените към тях изисквания; и това ще бъде гаранция за успех. Никога не успелите в земните задължения на живота млади хора ще бъдат неподготвени и за изпълнението на по-висшите задължения. Религиозната опитност се придобива само чрез борба, чрез разочарование, строга дисциплина и обуздаване на собственото “аз”, чрез сериозна молитва. Стъпките към небето трябва да се правят една по една; и всяка стъпка напред дава сила за следващата (“Съвети до учители, родители и учещи”, стр. 98-100).

ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД УЧЕЩИТЕ

Ученици, работете в сътрудничество със своите учители. Така вие им давате надежда и кураж като напредвате, помагате им, а в същото време помагате и на себе си. Помнете, че до голяма степен от вас зависи дали работата на вашите учители ще се признае за успешна. Бъдете ученици в най-висшия смисъл на думата, виждайки Бога зад учителя, а учителя, работещ заедно с Бога.

Случаите и възможностите за работа преминават много бързо. Нямате време за прахосване, за себеугаждане. Истинското щастие ще спечелите само когато се стремите сериозно към успех. Скъпоценни са възможностите, които ви се предлагат през времето в училище. Направете училищният си живот съвършен, доколкото е възможно. По този път ще преминете само веднъж. От вас зависи дали работата ви ще се окаже успешна. Когато придобивате познания върху Библията, вие събирате съкровища, които да предавате на другите.

Подпомагане на другите


Обяснявайте на вашия по изостанал другар урока, който той не е могъл да разбере. Това ще помогне и вие да го разберете по-добре. Служете си с прости думи; изразявайте идеите си на ясен и лесно разбираем език.

Помагайки на вашите другари, вие помагате и на учителите си. А често пъти някои, които явно не са много умни, ще схванат от вас идеите по-бързо, отколкото от учителя. Това е сътрудничеството, което Христос препоръчва. Великият Учител стои край вас и ви помага, за да помагате и вие на по-изостаналите.

По време на вашия училищен живот може да ви се отдаде случай да разкажете на бедните и невежите за удивителните истини на Божието слово. Използвайте всеки такъв случай. Господ ще благослови тези моменти (“Свидетелства”, т. VII, стр. 275).

Пълно овладяване на основните неща


Никога не се задоволявайте с ниски образци. По време на обучението си в училище се стремете към благородна, свята цел. Учете с желанието да се подготвите за служба в някоя част от Господното лозе. Правете всичко, за да постигнете тази цел. Вие можете да направите за себе си повече, отколкото всеки друг би могъл да направи за вас. Тогава какъв товар само ще снемете от плещите на директора и учителя!

Преди да се опитате да изучавате по-висшите клонове на литературните знания, убедете се, че напълно разбирате простите правила в английската граматика и сте се научили да четете и правилно да пишете...

Не прахосвайте време за учене на нещо, което малко ще ви ползва в живота след това. Вместо да се стремите към познаване на класическите езици научете се най-напред да говорите правилно английски език. Научете се да водите сметки. Придобийте познания върху онези области от науката, които ще ви помогнат да бъдете полезни където и да се намирате, където и да отидете (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 218,219).

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖБА

Като се има предвид светлината, която Бог е дал, учудващо е, че виждаме толкова малко млади мъже и жени да питат: “Господи, какво искаш да направя?” Опасна грешка е да си мислим, че щом някой млад човек не е решил да постъпи на проповедническа служба, то от него не се изисква някакво специално усилие, за да се подготви за работа за Бога. Каквото и да е вашето призвание, много е важно да развивате способностите си чрез прилежно учене. Младите мъже и жени трябва да бъдат поощрявани да ценят благословенията от случаите, които им се представят, за да станат добре дисциплинирани и интелигентни. Те трябва да се възползват от училищата, основани с цел да им предадат възможно най-доброто знание. Грешно е човек да бъде ленив и небрежен, що се отнася до образованието. Времето е кратко и понеже Господ скоро ще дойде да приключи сцените от земната история, колко по-необходимо е да се използват сегашните възможности и привилегии.

Посвещаване способностите на Бога


Младите мъже и жени трябва да постъпват в нашите училища, защото те са точно средствата, чрез които могат да получат знания и дисциплина. Младежите трябва да посветят всички свои способности на Бога, да станат усърдни библейски ученици, за да могат да придобият сила срещу погрешните доктрини и да не бъдат завличани от заблудите на нечестивите. Защото само чрез прилежното изучаване на Библията можем да придобием познание за истината. Когато живеем с познатата вече истина, ние ще бъдем огрявани от все по-увеличаваща се светлина от Свещените писания...

Истински посветените на Бога няма да постъпват в делото за Него движени от подбудите на хората, заемащи се със светски работи – просто за да си изкарват прехраната, но ще навлизат в делото, непозволявайки да бъдат контролирани от никакви светски съображения, защото съзнават, че Божието дело е свято...Подготовка за непредвидени случаи


Светът трябва да бъде предупреден и нито една душа не трябва да се задоволява с повърхностно познаване на истината. Не знаете отговорността, за която можете да бъдете призовани. Не знаете къде можете да свидетелствате за истината. Мнозина ще се изправят в съдебните зали; някои ще застанат пред царе и пред учените на земята, за да отговарят за своята вяра.

Познаващите истината само повърхностно няма да могат ясно да излагат Писанията и да дават силни основания в полза на своята вяра. Те ще се объркат и няма да бъдат работници, които не ще има от какво да се срамуват. Нека никой не си мисли, че няма нужда да учи, тъй като няма да проповядва от амвона. Не знаете какво може да изиска Бог от вас.

Печален е фактът, че напредъкът на делото се спъва от липсата на образовани работници, подготвени за доверени постове. Господ желае да приеме хиляди на работа в Неговото велико жетвено поле, но мнозина са пропуснали да се подготвят за това дело. Всеки, който е прегърнал Христовата кауза, който се е предложил за войник в Господнята армия, трябва да отиде там, където може да бъде добре обучен. За изповядващите се за Христови последователи религията е нещо съвсем маловажно, но Божията воля е никой да не остане невеж, щом може да се сдобие с мъдрост и знание (“Основи на християнското възпитание”, стр. 216,217).

Уравновесен чрез правилни принципи


Не е вярно, че най-големият успех принадлежи винаги на блестящите младежи. Колко често хора с таланти и образования, поставени на отговорни постове, са претърпявали неуспех. Техният блясък е изглеждал външно като злато, но опитан, се е оказало само сърма и шлака. Тези хора не са успели в работа си поради невярност. Не са били трудолюбиви и постоянни и не са се задълбочавали до дъното на нещата. Не са искали да започнат от дъното, от основата на стълбата и с търпелив труд да се изкачват стъпало след стъпало, докато стигнат до върха. Движили са се всред блестящите искри на мисълта си, които сами са запалили. Не са се поставяли в зависимост от мъдростта, която Бог единствен може да даде. Неуспехът им не се дължи на липсата на шанс, но на това, че не са били здравомислещи. Не са оценили достатъчно високо предимствата на образованието и затова не са реализирали напредъка, който биха могли да постигнат в познание на религията и науката. Умът и характерът им не са били уравновесени чрез висшите принципи на правдата (“Основи на християнското възпитание”, стр. 293).

СТРЕМЕЖ КЪМ НАПРЕДЪК

Ако всеки човек съзнаваше отговорността си пред Бога за своето лично влияние, той в никакъв случай не би бил бездеен, но би развил своите способности и би обучил всяка своя сила, за да може да служи на Този, Който го е изкупил със Собствената Си кръв.

Особено младежите трябва да съзнават колко нужно е да обучават умовете си и да се възползват от всеки случай за развиване на интелекта, за да могат да отдадат добра служба на Този, Който е жертвал скъпоценния Си живот за тях. И нека никой не прави грешката да се смята за достатъчно добре образован, че да няма повече нужда да изучава книгите или природата. Използвайте всякакъв възможен случай, с който сте удостоени от Божието благоволение, за да постигнете възможно повече от откровението или науката.

Трябва да се научим да оценяваме правилно дадените ни от Бога сили. Ако един младеж трябва да започне от най-долното стъпало на стълбата, нека не се обезсърчава, но да реши да изкачва стъпало по стъпало, докато чува гласа на Христос, Който му казва: “Чедо, ела по-високо.” “Хубаво, добри и верни слуго! Над малкото си бил верен, над многото ще те поставя; влез в радостта на господаря си” (“Основи на християнското възпитание”, стр. 213).

ИСТИНСКА МЪДРОСТ

Млади мъже и жени може да са получили най-висшето земно образование и въпреки това да са невежи по отношение на най-първите принципи, които биха ги направили поданици на Божието царство. Човешката ученост не може да подготви никой за небесното царство. Поданиците на Христовото царство не се създават чрез форми и церемонии или чрез продължително изучаване на книги. “А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия, истинен Бог, и Исуса Христа, Когото Си изпратил”.

Библия и наука


Писанията на Стария и Новия завет трябва да бъдат изучавани всеки ден. Познанието за Бога и за Неговата мъдрост са открити за онзи ученик, който се е заел непрекъснато да изучава пътищата и делата Му. Библията трябва да бъде нашата светлина, нашият възпитател. Когато младежите се научат да вярват, че Бог изпраща росата, дъжда и слънчевата светлина от небето, правейки растителността да процъфтява; когато осъзнаят, че всички благословения идват от Него и че Му се дължи благодарност и хвала, тогава те ще познаят Бога във всичките си пътища и ден след ден с вярност ще изпълняват своите задължения; Бог ще бъде във всичките им мисли...

Много млади хора, като говорят за наука, се показват по-мъдри и от писаното; стремят се да обясняват пътищата и делото на Бога с неща, които отговарят на тяхното ограничено разбиране; но това е жалка несполука. Истинската наука и боговдъхновението са в съвършена хармония. Фалшивата наука не е свързана с Бога: тя е претенциозно невежество.

Една от най-големите злини, придружаваща търсенето на знание и изследването на науката е, че заелите се с тези изследвания твърде често губят от погледа си Божествения характер на чистата и неподправена религия. Хора, притежаващи светска мъдрост, са се опитвали да обяснят влиянието на Божия Дух върху сърцето. И най-малкият опит в тази насока ще отведе ума в лабиринта на скептицизма. Религията на Библията е просто тайната на благочестието, която никой човешки ум не може напълно да я разбере, а за необновеното сърце тя е абсолютно непонятна.

Научени от Бога


Умът на младежите не отслабва нито пък те губят способностите си, когато се посвещават на служба на Бога. За мнозина образованието означава теоретично познание; но “страхът от Господа е началото на мъдростта”. И най-малкото дете, което обича и се бои от Бога, е по-велико в Неговите очи от най-талантливия и учен човек, не обръщащ внимание на въпросите за личното си спасение. Младежите, посветили сърцето и живота си на Бога, се свързват с Източника на всяка мъдрост и добродетел.

Ако те само пожелаят да се учат от небесния Учител, както това правеше Давид, ще узнаят, че страхът от Господа е наистина началото на мъдростта. С тази сигурна основа могат като Даниил да използват по най-добрия начин всяка привилегия и възможност и да се издигнат до всяка интелектуална висота. Посветени на Бога и закриляни от Неговата благодат, под влиянието на Неговия животворен Свят Дух такива младежи ще проявяват много по-дълбока интелектуална сила, отколкото светските хора. Да се изучава науката чрез човешки тълкувания, означава да се придобие фалшиво образование. Да се учи за Бога и за Исус Христос, Когото Той е изпратил, означава да се учи науката на Библията. Чистите по сърце виждат Бога във всяка проява на провидението, във всяка фаза на истинското образование. Те веднага разпознават излъчващата се от Божия престол светлина. Небето общува с тези, които улавят най-първите проблясъци на духовното знание.

Учениците в нашите училища трябва да поставят познанието за Бога над всичко друго. Това познание може да се придобие само чрез изследване на Писанията. “Защото словото на кръста е безумие за тия, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Понеже е писано: ‘Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля’”. Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците и Божието немощно е по-силно от човеците... А от него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога и правда, и освещение, и изкупление, тъй щото, както е писано: “Който се хвали, с Господа да се хвали” (“Младежки наставник”, 24 януари 1903 г.).

ПОСТАВЕТЕ СИ ВИСОК ИДЕАЛ

Бог желае да използваме всяка възможност, всеки случай, за да се подготвим за работа в Неговото дело. За тази цел той очаква от нас да активизираме всичките си сили и да държим сърцата си будни за светостта и за страшните отговорности на тази работа.

Много хора, които не са квалифицирани да вършат отлична работа, постигат малко, защото опитват малко. Хиляди преминават през живота, като че ли нямат никаква велика цел, за която да живеят, никакъв висш идеал, към, който да се стремят. Една от причините за това е ниската оценка, която дават за себе си. Христос плати безкрайна цена за нас и в съответствие с тази цена Той желае да уважаваме себе си.

Не се задоволявайте с постигането на ниски образци. Ние не сме това, което можем да бъдем, а това, което Бог желае да бъдем. Бог ни е дал сила на разума не за да бъде тя бездейна, неактивна, изопачена от земни или ниски цели, но да може да се развие до възможната най-висока степен, да бъде пречистена, осветена, облагородена и използвана за осъществяване интересите на Неговото царство.

Запазете индивидуалността си


Никой не трябва да се съгласява да бъде просто машина, управлявана от ума на друг човек. Бог ни е дал способност да мислим и да действаме. И когато постъпвате внимателно, когато очаквате мъдрост от Него, вие ще станете способни да носите товари. Запазете дадената ви от Бога индивидуалност. Не бъдете сянка на друга личност. Чакайте Бог да работи в и чрез вас.

Никога не мислете, че сте научили достатъчно и че сега вече можете да намалите усилията. Културата, развитието на ума дава мярката, по която се измерва един човек. Вашето образование трябва да продължава през целия ви живот; всеки ден учете и прилагайте на практика придобитото знание.

Помнете, че на какъвто и пост да служите, вие разкривате вашите подбуди и развивате характера си. Каквато и да е вашата работа, вършете я с точност, с усърдие. Победете наклонността да търсите лесни задачи.

Служба от цяло сърце


Духът и принципите, които човек прилага във всекидневната си работа, ще вдъхновяват и целия му живот. Онези, които желаят да вършат точно определено количество работа за точно определена заплата и искат да намерят точно подходящото им място, без да изпитат болката от адаптирането или обучението, не са хората, призовавани от Бога да работят в Неговото дело. Онези, чиято грижа е как да отдадат колкото е възможно по-малко физическа, умствена и морална сила, не са работниците над, които Той може да излее изобилни благословения. Техният пример е заразителен. Личният интерес е управляващата ги подбуда. Онези, които трябва да бъдат наблюдавани и работят само, когато им се посочи точно задължението, не са хората, за които ще прозвучат думите: “добри и верни”. Нужни са енергични, честни, усърдни, работници, извършващи всичко необходимо.

Много хора стават неспособни да работят добре, като избягват отговорностите поради страх от неуспех. Така те пропускат да придобият онова образование, което е резултат от опита и което четенето и ученето, както и всички придобити по друг начин предимства не могат да им дадат.

Човек може да оформя обстоятелствата, но не трябва да се позволява обстоятелствата да оформят човека. Трябва да използваме обстоятелствата като инструменти за работа. Нека да ги владеем, но да не им позволяваме те да ни владеят.

Силни са хората, срещали съпротива, неблагоприятни обстоятелства и пречки. Чрез активизиране на всичките си сили, пречките, пред които са се изправяли, са се оказвали за тях истински благословения. Сдобили са се със самоувереност. Конфликтите и затрудненията изискват упражняване на доверие в Бога и онази твърдост, която развива силите (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 498-500).Възползвайте се от живота по най-добрия начин


Макар доброто образование да е много полезно, ако човек го съчетае с посвещение на Бога, все пак онези, които не са имали привилегията да постигнат знания, не трябва да смятат, че не могат да напредват в интелектуалния и духовния живот. Ако използват по най-добрия начин образованието, което имат, ако се стремят всеки ден да прибавят нещичко към своя склад от знания и желаят да победят всяка извратеност на нрава чрез прилежно култивиране на Христоподобни черти в характера, Бог ще отвори канали на небесна мъдрост за тях, както бе казано в древността за еврейските деца: “Бог им даде мъдрост и разбиране” (“Основи на християнското възпитание”, стр. 192,193).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница