Вести към младитестраница7/19
Дата01.02.2017
Размер3.67 Mb.
Размер3.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

ЧАСТ VII

ЗДРАВЕ И УСПЕХ

Тъй като умът и душата намират израз чрез тялото, то както умствената, така и духовната сила са до голяма степен зависими от физическата сила и активност; всичко, що допринася за физическото здраве, допринася и за развитието на силен ум и добре балансиран характер. Без здраве никой не може да разбира ясно и пълно задълженията както към себе си, така и към ближните или към Твореца. Затова за здравето си трябва да се грижим така вярно, както се грижим и за характера. Познаването на физиологията и хигиената трябва да бъде в основата на всяко образование (“Възпитание”, стр. 195).

НАУКА ЗА ЖИВЕЕНЕ

Какво да се направи, за да се спре вълната на болестите и престъпленията, която влече нашия род надолу към гибел и смърт? Голямата причина за злото трябва да се търси в отдаването на апетита и страстите, затова първата и най-велика задача на реформата е да бъдат научени и практикувани уроците на въздържание и себеконтрол.

За да се осъществи в обществото трайна промяна към по-добро, възпитанието на масите трябва да започне още от ранните години. Навиците, оформени в детството и младежката възраст, придобитите вкусове, извоювания себеконтрол, принципите, внедрени още от люлката, почти със сигурност определят бъдещето на мъжа или жената. Престъпленията и корупцията, причинени от невъздържанието и липсата на морална сила, биха могли да бъдат предотвратени чрез правилното обучение на младежите.

Здраве и себеконтрол


Едно от най-великите помощни средства за усъвършенстването на чист и благороден характер у младежите, даващо им сили да контролират апетита и да се въздържат от унизителни крайности, е доброто физическо здраве. А от друга страна, самите навици на себеконтрол са жизнено необходими за поддържането на здравето.

Много е важно мъжете и жените да бъдат наставлявани в науката на човешкия живот и за най-добрите средства за запазването и придобиването на здраве. Най-вече младостта е времето за натрупване на знания, които да се практикуват през целия живот. Младостта е времето за установяване на добри навици, за поправяне на вече придобитите лоши навици, за придобиване и поддържане силата на себеконтрол, както и за съставянето на планове и привикването на личното “аз” да съобразява всички постъпки на човека с изискванията на Божията воля и с благополучието на нашите ближни като Божии творения...

Исус не изключва изискванията на тялото. Той зачиташе физическото състояние на човека и обикаляше да лекува болните, да възстановява загубените им сили и да облекчава породеното от това страдание...

Животът – нещо поверено за съхранение


На младежите трябва да бъде показано, че те нямат свободата да правят с живота си каквото пожелаят. Сега той им е поверен, но малко по малко ще дойде времето, когато ще им се иска сметка за него. Бог няма да сметне за невинни онези, които са се отнасяли леко с Неговите скъпоценни дарби. Изкупителят на света е платил безпределна цена за тях и техният живот и таланти Му принадлежат, И накрая те ще бъдат съдени според вярното или невярното стопанисване на капитала, който Бог е поверил на грижата им. Младите трябва да бъдат поучавани, че колкото повече са надарени със средства и възможности, толкова по-тежка е отговорността им за Божието дело и толкова повече работа се изисква от тях. Ако така младежите бъдат доведени до съзнанието да почувстват отговорностите си към Създателя, и да стопанисват поверения им скъпоценен живот, те ще се поколебаят, преди да се хвърлят във водовъртежа на разпуснатостта и престъплението, които поглъщат толкова много обещаващи млади хора в нашия век (“Ривю енд Хералд”, 13 декември 1881 г.).

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО

Здравето е благословение, което малко хора ценят; но от него до голяма степен зависи резултатността на нашите умствени и физически сили. Подбудите и страстите ни се пораждат в тялото. Ето защо то трябва да се намира в най-добро физическо състояние и под най-добри духовни влияния, за да могат талантите ни да се използват за най-висши цели. Всичко, което намалява физическата сила, отслабва ума и го прави по-малко способен да разграничава право от неправо.

Злоупотребата с нашите физически сили скъсява времето, през което животът ни може да бъде употребен за прослава на Бога, и ни прави негодни да изпълним повереното ни от Него дело. Като си позволяваме да формираме лоши навици, като стоим до късни часове, като задоволяваме апетита за сметка на здравето, ние полагаме основа за слабост...

Онези, които съкращават така живота си и се правят негодни за служба чрез незачитане на природните закони, се провиняват в ограбване на Бога. Освен това ограбват и своите ближни. Възможностите за благославяне на другите, точно работата, за която Бог ги е изпратил на света, са били осуетени чрез погрешното им поведение. А те са се направили негодни да извършат дори онова, което биха могли да постигнат в един по-кратък период от време. Господ ни държи отговорни, когато чрез вредните си навици лишаваме света от добро (“Ривю енд Хералд”, 20 юни 1912 г.).

СВЕТОСТТА НА ЗДРАВЕТО

Сатана идва при човека с изкушенията си като ангел на светлината, както дойде и при Христос. Той работи, за да доведе човека до състояние на физическа и морална слабост, да го победи и след това да тържествува над гибелта му. И е успял да изкуши човека да се отдава на задоволяването на апетита независимо от последиците. Сатана знае много добре, че човек няма да може да изпълнява задълженията си към Бога и към своите ближни, когато уврежда дадените му от Бога способности. Мозъкът е столицата на тялото. Ако способността за преценка затъпее чрез невъздържание от какъвто и да било вид, вечните неща не могат да се различават и схващат.

Отношението на здравето към изграждането на характера


Бог не разрешава на човека да нарушава законите на своята природа. Но като се поддава на примките на Сатана да задоволява невъздържаните си желания, човек подчинява по-висшите си способности и сили на животинските апетити и страсти. Когато те вземат надмощие, човекът, сътворен малко по-долен от ангелите, със способности, поддаващи се на най-висше развитие, се предава във властта на Сатана. И той лесно спечелва робите на апетита. Чрез невъздържанието някои жертват половината, а други и две трети от своите физически, умствени и морални сили и стават играчка за неприятеля.

Желаещите да имат бистри умове, за да различават сатанинските измами, трябва да подчиняват физическите си апетити на разума и съвестта. Моралните и енергични действия на по-висшите сили на ума са жизненоважни за усъвършенстването на християнския характер. А силата или слабостта на ума са тясно свързани с нашата полезност в този живот и с нашето окончателно спасение. Печално е невежеството, което преобладава по отношение на Божия закон в физическото ни естество. Невъздържанието от всякакъв вид е нарушение на природните законите в нас. Слабоумието господства в страшни размери. Грехът е станал привлекателен, защото е покрит с мантията на светлината, хвърлена от Сатана. Лукавия е много доволен, когато държи християнския свят под тиранията на всекидневните му навици, както езичниците, оставяйки апетита да го управлява.Деградиращото влияние на невъздържанието


Когато, интелигентни мъже и жени допринасят за затъпяването на моралните си сили чрез невъздържание от какъвто и да било характер, по отношение на много от навиците си те не са много по-горе от езичниците. Сатана постоянно отвлича хората от спасителната светлина към обичаи и моди, занемаряващи физическото, умственото и моралното здраве. Големият противник знае, че ако апетитът и страстите доминират, телесното здраве и умствената сила са пожертвани на олтара на себеугаждането и човек бързо върви към своята гибел. Когато просветеният ум държи юздите, контролирайки животинските наклонности, като ги подчинява на моралните сили, Сатана знае много добре, че силата му да победи със своите измами е много малка...

По-голямата част от хората в християнския свят нямат никакво право да се наричат християни. Техните навици, екстравагантност и начинът, по който обикновено се отнасят към телата си са в противоречие на физическите закони и на библейския образец. Чрез своя начин на живот те не само си създават физически страдания и морална слабост (“Ривю енд Хералд”, 8 септември 1874 г.).Себевладението е дълг


Тялото трябва да се държи в подчинение. Трябва да го управляват по-висшите сили на човешкото същество. Страстите да бъдат контролирани от волята, която пък да се управлява от Бога. Царствената сила на разума, осветена чрез Божествената благодат, трябва да държи скиптъра на управление на нашия живот.

Изискванията на Бога да бъдат известни на съвестта. Нека мъже и жени да се събудят за задължението си да се владеят, за нуждата от чистота и свобода от всеки извратен апетит и оскверняващ навик. Трябва да им бъде втълпен фактът, че всичките сили на ума и тялото им са дар от Бога и е нужно да бъдат запазени във възможно най-доброто състояние за Негова служба (“По стъпките на великия Лекар”, стр. 130).

БАЛАНСИРАНО (УРАВНОВЕСЕНО) ВЪЗПИТАНИЕ (ОБРАЗОВАНИЕ)

Времето, използвано за физически упражнения, не е загубено. Постоянно наведеният над книгите ученик, който прави съвсем малко упражнения на чист въздух, си причинява вреда. Хармоничното упражняване на различните органи и способности на тялото е жизненоважно за възможно най-доброто функциониране на всеки от тях. Когато мозъкът е постоянно претоварен, а другите органи остават бездейни, се губи физическа и умствена енергия. Физическите сили биват ограбвани от техния здрав тонус, умът губи бодростта и енергията си. Резултатът е болезнена раздразнителност.

За да имат мъжете и жените добре уравновесени умове, всичките сили на тяхното същество трябва да се използват и развиват. В този свят има много едностранчиви хора, развили способностите си само в една област, а други са останали недоразвити поради бездействие. Образованието на много младежи е несполука. Те учат прекомерно, като в същото време занемаряват практическия живот. За да се поддържа равновесие на ума, за да има хармонично развитие на всички сили и способности, умствената работа трябва да се съчетава с разумна система от физическа работа (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 295,296).

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИДОБИТО ЗА СМЕТКА НА ЗДРАВЕТО

Някои ученици посвещават цялото си същество на учене; концентрират ума си върху целта образование. Те създават работа на мозъка, а физическите им сили остават бездейни. Така мозъкът се претоварва, а мускулите отслабват, тъй като не се управляват. Когато тези ученици завършат образованието си, става явно, че те са го придобили за сметка на живота си. Учили са ден и нощ, година след година, поддържайки умовете си в постоянно напрежение. А са пропуснали да упражняват достатъчно мускулите си...

Млади жени често пъти се отдават на учене, и занемаряват други страни на образованието, много по-важни за практическия живот от книжното учение. И след като получат образование, често стават инвалиди за цял живот. Занемарили са здравето си, като са пребивавали повече вътре в домовете си, лишавайки се от чистия небесен въздух и дадената от Бога слънчева светлина. Тези млади жени можеха да завършат училището здрави, ако бяха съчетали учението с домакинска работа и упражнения на открито.

Здравето е голямо съкровище. То е най-богатото притежание на смъртните човеци. Богатство, слава или образование се оказват твърде скъпи, ако са купени за сметка на жизнената енергия и здравето. Никое от тези постижения не може да осигури щастие, ако здравето липсва (“Съвети към учители, родители и учещи”, стр. 285,286).

ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ БЕЛЕЗИ НА БЛАГОРОДСТВОТО

През трите години на обучение Даниил и неговите другари запазиха въздържателните си навици, верността си към Бога и постоянната си зависимост от Неговата сила. Когато дойде времето способностите и постиженията им да бъдат проверени от царя, те бяха изпитани заедно с другите кандидати за служба в царството. Но “измежду всички тях не се намери нито един като Даниил, Анания, Мисаил и Азария”. Тяхната проницателност, изискан и правилен говор, обширните им знания, свидетелстваха за ненакърнена сила и енергия на умствените им способности. Затова устояха пред царя. “И във всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, за което царят ги попита, намери ги десет пъти по-добри от всичките врачове и вражалци, които бяха в цялото му царството.”

Бог винаги почита правото. Покорени от великия завоевател, във Вавилон бяха събрани най-обещаващите младежи от всички страни на света. Но между всички тях еврейските пленници бяха без съперник. Изправената стойка, сигурната, гъвкава походка, красивата външност, непомрачените чувства, неопетненият дъх – всички тези отличителни черти говореха за благородството, с което природата бележи послушните на нейните закони.Въздействието на физическите навици върху ума


Добре да се позамислим върху представения тук урок. Строгото съобразяване с библейските изисквания ще бъде благословение както за тялото, така и за душата. Плодът на духа е не само любов, радост и мир, но и въздържание. Наредено ни е да не оскверняваме телата си; защото те са храмове на Светия Дух.

Еврейските пленници имаха същите страсти како нашите. Те останаха непоклатими на съблазнителните влияния на луксозните вавилонски дворци. Днешните младежи са заобиколени с примамки, водещи към себеугаждане. Особено в големите градове всяко чувствено задоволяване под различна форма е лесно достъпно, твърде привлекателно и приканващо. Онези, които като Даниил откажат да се осквернят, ще пожънат наградата да се ползват от добри въздържателни навици. С придобиването на по-голяма физическа издръжливост и увеличена сила, те са си осигурили банков депозит, от който да черпят в случай на непредвидена служба.

Добрите физически навици създават умствено превъзходство. Умствената сила, физическата издръжливост и дълголетието зависят от неизменни закони. Богът на природата няма да се намеси, за да запази хората от последиците на нарушените природни изисквания. Който иска да се владее, трябва да се въздържа във всичко. Ясният ум на Даниил, твърдостта на целите и намеренията му, силата му да придобива познания и да се съпротивлява на изкушението, се дължаха до голяма степен на простата хранителна диета, свързана с неговия молитвен живот.

Оформяне на собствената участ


Голяма истина има в поговорката: “Всеки е ковач на собствената си съдба”. Вярно е, че родителите са отговорни за отпечатъка, който оставят върху характера на своите синове и дъщери, както и за образованието и възпитанието им,е вярно и това, че нашето положение и полезност в света зависят до голяма степен от собствения ни начин на действие.

Даниил и неговите другари се радваха на предимствата от правилното обучение и възпитание в ранните си години. Но не само тези привилегии бяха оформили личността им. Дойде време, когато трябваше да действат сами – когато бъдещето зависеше от личното им поведение. Тогава те решиха да бъдат верни на дадените им в детството уроци. Страхът от Господа – начало на мъдростта, бе източникът на тяхното величие.

Историята на Даниил и неговите млади другари е записана в страниците на Боговдъхновеното слово за полза на младежите от следващите векове. Чрез доклада за тяхната вярност към принципите на въздържанието Бог говори днес на младите мъже и жени, като им заръчва да събират скъпоценните лъчи светлина, която е дал върху предмета за християнското въздържание, и да живеят в хармония със здравните закони.

Въздържанието богато възнаградено


Днес има нужда от хора, които като Даниил желаят и имат смелостта да действат. Чисто сърце и силна, безстрашна ръка – ето какво търси светът днес. Божието намерение е било човек да се развива непрестанно всеки ден да се изкачва на по-високо стъпало по стълбата на съвършенството. Бог ще ни помогне, ако ние се стремим да си помогнем сами. Нашата надежда за щастие и в двата свята зависи от развитието ни в единия от тях. При всяко положение трябва да се пазим от първата стъпка към невъздържанието.

Мили младежи, Бог ви призовава да извършите дело, подпомогнато от Неговата благодат. “...Да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога като ваше духовно разумно служене.” Стойте твърдо и достойно и покажете даденото ви от Бога мъжко и женско достойнство. Покажете чистота на вкусовете, апетита и навиците, които могат да се сравнят с Данииловите. Бог ще ви възнагради със спокойни нерви, бистър ум, здрава преценка и остра проницателност. Днес младежите, с твърди и непоклатими принципи ще бъдат благословени с телесно, умствено и душевно здраве (“Младежки наставник”, 9 юли 1903 г.).Религия и здраве


“Страхът от Господа е началото на мъдростта.” Когато хора с лоши навици и грешни практики отстъпят пред силата на Божествената истина, навлизането на Божието слово в тяхното познание ги осветлява и им дава разбиране. Истината бива приета от сърцето; и моралната сила, която сякаш е била парализирана, се съживява. Човек бива завладян от по-силно, по-ясно разбиране от преди. Той е закрепил душата си на вечната скала. Здравето се подобрява от самото чувство за сигурност в Христос. Така религията и здравните закони вървят ръка за ръка (“Свидетелства”, т. IV, стр. 553,554).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница