Въпрос: 1: Същност и структура на конт-рола Същност на поня-тието „контрол”Дата17.11.2017
Размер285.18 Kb.
Размер285.18 Kb.

Въпрос:1: Същност и структура на конт-рола

1.Същност на поня-тието „контрол”: съществуват 3 под-хода за определяне същностите на по-нятието контрол:

а)етимологически подход: базира се на значението на прево-да на лат. дума „конт-рол” – проверка, спи-сък воден в два ек-земпляра. Днес се добавя думата „одит” , „ревизия”, „мони-торинг”

Списъкът, днес се влага в две насоки:

-проверка на нещо за установяване на неговата изправност;

-институция, орган, който осъществява проверката

Етимологичния под-ход разглежда конт-рола констативно, едностранно като го отъждествява с проверката. Самият „контрол” е по-широко понятие. Той включва проверката.

б)подход, който разг-лежда контрола като обществено отноше-ние. Т.е. там където има общество трябва регулатор. Регулатор в обществото е фин. контрол.

От гл.т. не този под-ход, контрола се хар-ра със следните пара-метри:

-притежава власт-нически характер: той се отнася към изпълнителната власт: Министерства.т.к. към законодателната власт се отнася Сме-тната палата: одити-ра Министерствата. Съдебната власт реализира контрола

-притежава съзнате-лен характер: изразява се в правомощията, които имат контрол-ните органи. Съзнателния харак-тер се овеществява чрез редица доку-менти и нормативни актове, които трябва да се спазват.

-Притежава органи-зационен характер: той е последица от съществуващата организация в обще-ствено-икономичес-кия живот в страната

-Притежава волеви характер: контрола налага определено поведение

-Притежава масов характер: осъщ-ва се чрез средствата за масова информация

в)управленски под-ход: основа за същ-ване на всяко обще-ство е земята, капи-тала и работ. сила. От тях се получава иконом. изгода .

За да има иконом. изгода, тр. критична информация. Счето-водството дава инфо/я, к. е количес-твена Качествената и ефективна за управ-лението информация се дава от финансов контрол.Определение за контрол: той е с-ма за наблюдение, оценка за състоя-нието и регистри-ране на „-” отклоне-ния (вреди) в държа-вата. Чрез контрола се цели отстраняване и предотвратяване на тези „-” отклоне-ния за да се защитят интересите на соб-ствениците на капи-тала, на кредиторите на държавата.

Имайки предвид по-соченото за същно-стта не контрола, тр. да се отбележи, че той се реализира в => насоки:

-като част от с-мата на обществени от-ношения и като средство за реали-зиране на тези отнош-я;

-като самостоятелна ,автономна функция на управлението, която влияе в/у останалите;

-като източник на определена власт;

-като организирана апарат за осъщ-не контролния процес;

-като средство за реализиране обратна информац.връзка в с-мата за управление;

-като средство за ограничаване,респективно разширяване на стоп.и фин.сво-бода на отделното дружество,предприятие;2. Структура на контрола: структурата на кон-трола притежава => елементи:

а) познаване на нормата за контрол:

- норма за контрол са правила, ограни-чения, лимити.Те са критерии при извър-шване на оценка (сравнения)

- нормата за контрол се явява аналог (съо-тветствие) на същ-щите обществени отношения;

- нормата за контрол е променлива, дина-мична величина;

- нормата за контрол НЕ винаги се възп-риема от обекта за контрол. Тр. добро обяснение;

- нормата за контрол материализира в за-коните, подзаконо-вите актове, обичай-ните правила и нор-ми за поведение, оповестени в сч. политика;

б) установяване и измерване в обекта за контрол: постига се чрез прилагане на методически инст-рументариум, т.е. чрез използване на способите и средст-вата на контрола.

Установяването и измерването в обек-та за контрол зависи от:

-квалификация на субекта за контрол;

-приложените сред-ства, способи;

-честота и брой на проверките;

-въображение и на-ходчивост на конт-рольора;

-желание за промяна в обекта на контрол.

в) съпоставяне и сравняване м/у пред-варителното зададе-ното и фактически установеното: разк-риват се отрицател-ните отклонения за тях.

В рамките на конк-ретния контролен цикъл => да се съ-поставят нормите на контрола с устано-веното и измерено състояние и резул-татите от функцио-нирането на обекта.

В резултат на срав-нението се устано-вява състоянието на обекта. Поради това е прието, че контро-ла притежава диаг-ностичен характер. Диагностичния хар-р на контрола се мате-риализира в разра-ботването, написва-нето и одиторски доклади, актове за констатации.

г) организиране на регулирането: регу-лирането се осъщ-ва чрез:

- мерки за отстраня-ване на нарушения-та;

- търсене на отговор-ности – дисципли-нарна, имуществена, административна.


Въпрос 2: Функции и обхват на конт-рола

1. Функции на кон-трола: осъщ-ват се чрез специфични дейности:

а) информационна:

За информационната ф-ция на контрола са хар-ни следните дей-ности:

-извличане на информация;

-производство на информация;

-преработка на информация;

-представяне на информация;

В България приори-тетно е развит пос-ледващият конт-рол.Той е ограничен във времето (80 раб. дни). Работата започ-ва със събиране на информация и нейния анализ.

б) възпитателна фун-кция: осъщ-вява се чрез следните дей-ности:

-обучение;

-критика – разумна, обоснована.

Възпитателната функция на контрола се осъщ-вява чрез методологията на обучението – тр. инициативност, усвояване на норм.актове.

Възпитателната фун-кция на контрола чрез критика: критиката тр. да е разумна, обо-снована с доказателс-тва. Критиката става по безспорен начин за нарушението. Едва тогава се дава глас-ност и се търси отговорност.

в) защитна функция: осъщ-вява се чрез дейностите:

- предохранителна: например система за входящ и изходящ контрол. Опазва се имуществото на собственика;

- предявяване на искове: например когато установим загуби, претендираме лицата да обезщетят предприятието;

Инициативи за про-мяна в нормативните актове: произтичат от стремежа за хармо-низиране на законо-дателството с това на ЕС.

г) въздействаща фун-кция: осъщ-вява се чрез дейностите:

- възстановяване: в България се устано-вяват множество на-рушения. Данъчните служители получават допълнителни легал-ни възнаграждения от възвърнати нарушения;

- обезпечение: осъщ-вява се в две направления:

*налагане на запори – свързани с движимо имущество;

*налагане на възбрани свързани с недвижимо имущество;Определение за кон-трол: той е система за наблюдение, оцен-ка за състоянието и регулиране на „-”те отклонения (вреда) в държавата: незаконни доходи, данъчни из-мами, нарушена фи-нансова дисциплина и др. Чрез контрола се цели отработване и предотвратяване на тези „-” отклонения за да се защитят ин-тересите на собст-вениците на капитала, на кредиторите, на държавата.

Контролът се реали-зира в следните на-соки:

-като част от систе-мата на обществени на отношения

-като основна функ-ция на управлението, което влияе в/у оста-налите;

-като източник на определена власт;

-като организиран апарат за осъществя-ване на контролния цикъл;

-като средство за ог-раничаване / разши-ряване свободата на стоп.обекти;

-като средство за реа-лизиране на обрат-ната информационна връзка в системата на управление

2. Обхват на конт-рола: в обхвата на финансовия контрол се включват финан-совите отношения като част от общите парични отношения, к. възникват м/у ФЛ, ЮЛ и държавата по повод формирането, създаването и разпре-делянето на нац. продукт.
Въпрос 3: Класификация на контрола:има голямо значение – чрез кла-сификацията се разг-раничават видовете и формите на контрола. Чрез това разграни-чаване става възмож-но по правилно да се организира дейността на субектите на конт-рола, правомощията на контролните ор-гани и обхвата на отделните проверки.

1.Видове контрол:

а) основни видове контрол:

- икономически;

- социално – политически;

- идеологически;

б) конкретни видове контрол:- от гледна точка на степента на връзка м/у субекта и обекта на контрола се различават:

*Вътрешен контрол: при трудови право-отношения. Дейно-стта е регламентирана с нормативни актове, учредителни катове;

*Външен контрол: проявява се като ве-домствен и извън-ведомствен. Ведомст-вен контрол днес имат само Министер-ство на Отбраната и Министерството на вътрешните работи. Той е не е толкова строг и в перспектива ще отпадне. Ще оста-не извънведомст-вения контрол.

- от гледна точка на обхвата, контролът бива:

*общ: не е много полезен;

*специален

- от гледна точка на използваните средства и способи, контролът бива:

*документален – про-верка по документи;

*материален – осно-вава се на реални про-верки в дружеството: инвентаризация

- от гледна точка на субекта,който осъ-ществява контрола

*държавен;

*обществен.

2. Форми на конт-рола: като критерии за обособяване на формите на контрола се използват:

- резултатите от конт-рола тяхното измер-ване (количествена, качествена и стойнос-тна форма на кон-трола)

- състоянието в което се намира обекта на контрол: подготовка за създаване, процес на създаване, напълно завършен обект.

а) предварителен кон-трол: обектът е в под-готовка на създаване: проверяват се усло-вията при които ще се осъщ-ви дейността. Стремежът е да се предотвратят неза-коносъобразни дей-ствия. Основна хар-ка на предварителния контрол е превантив-ността (предпазли-вост). Превантивността вкл.:

- напомняне: знание за нещата, напомня-ме, че същ-ват про-верки, какви доку-менти се съставят;

- предупреждение:

- предотвратяване на вреди.

б) текущ контрол: извършва се когато обектът е в процес на създаване. Той е про-дължение на предва-рителния контрол. Времето на действие на обекта и субекта съвпадат. Проявява се като оперативен, все-обхватен, постоянен, точен и ефективен контрол. От гл.т. на видовете контрол той е вътрешен контрол.

в) последващ конт-рол: извършва се когато обектът е завършил. Хар-ра се с периодичност и конс-тативност. Най-добре развит в България, но и най-ниско ефек-тивен.
Въпрос 4 :Средства на контрола и ин-формационно оси-гуряване

Финансовия контрол (ФК) използва мето-дически инструмен-тариум което го от-личава от др. Дисцип-лини (анализ, право, счетоводство). Инс-трументариум на кон-трола са средствата и способите на ФК. Средствата за конт-рол се разглеждат най-общо като неща или комплекс от та-кива,които се изпол-зват от субекта на контрола за създаване и възпроизвеждане на контролния процес т.е за създаването на критична контролна инфо/я и за регули-ране поведението на контролния обект. Средствата за кон-трол са взаимно свър-зани и си влияят и се третират като такива:

а) стопанска отчет-ност: вкл. оперативна, статистическа и сче-товодна отчетност. Трябва да се познава, за да се осигури информационно контрола.

б) анализ на стопанс-ката дейност: разкри-ва причинните за отк-лоненията. Като отк-рием причините из-мерваме нарушенията и ги предотвратяваме.

в) организационни и технически средства на контрола-явяват се помощно ср-во на контрола.Към тях се включват измервател-ни уреди и устройст-ва,комп.техника,в ня-кои случаи и норма-тивните актове.Чрез тях следва да се съ-действа за увелича-ване приходите на подконтролния обект и оптимизиране на р/дите,за увеличение на чистото имущест-во.

Информационно осигуряване-то се явява важна функция на контрола на управ-лението и регулира-нето на поведението на обектите за конт-рол.Във връзка с осъ-ществяването на тази функция възниква и потребността от ин-формационна с-ма за самия контрол.Инфо-рмационната с-ма на контрол се използва за =>те цели:

-определяне реалната потребност от конт-рол

-определяне на конт-ролния риск

-изследване състоя-нието на обектите и допуснатите откло-нения

-предварително насо-чване на контрола към важните и съще-ствени проблеми

-осъществяване на въздействие,съответстващо на констатира-ните нарушения и степен на вина

Във връзка с инфо-рм.осигуряване на контрола съществуват и проблеми като:

-недостатъчно се из-ползват съвременни електронни техноло-гии за набиране,обра-ботка и предоставяне на инфо/я

-набраната инфо/я не се използва рационал-но за определяне на действителната пот-ребност от контрол и възможен контролен риск

-липсва координира-ност и взаимодействие м/у различните подсис-теми за контрол

-съзнателно изопача-ване на инфо/ята за състоянието в обекта за контрол,в резултат на което субекта или заинтересованите страни получават неправомерно облаги-морални или мате-риални,в значителни размери.

Съществен момент на информац.осигуряване е този,свързан с придобиване на пред-става на дейността на подконтролния обект. Тази представа се постига чрез набира-не на инфо/я,която включва:


1)обща инфо/я,която се отнася до средата,в която обекта функ-ционира-външни фактори,структорна орг/я,контрагенти.

2)специфична инфо/я, свързана и отнасяща се за:


-законови и подзако-нови актове,регули-ращи дейността на подконтролния обект

-целите и задачите на подконтролния обект и начин по който да се постигат и изпълняват

-главни сфери на дей-ност на подконтрол-ния обект и законово основание за тяхното осъществяване

-желание и стремеж за по-добро познаване на обекта

-прилаганата с-ма за контрол

-с-ми за вътрешна и външна комуникация

За да придобие гор-ната инфо/я,субекта на контрол тр.да се запознае със:
1)съдебни,данъчни и др.регистрации и пререгистрации

2)общи и специфични нормативни актове за дейността

3)с документи от за-седания на ръковод-ството

4)с вътрешни инст-рукции и правилници

5) с длъжностните х-ки на персонала,зае-мащ ключови позиции

6)с договори за юрид. и др.консултанска помощ

7)с ГФО

8)с доклади и доку-менти от предходни одити,ревизии9)с документи и ак-тове на др.контролни органи,осъществявали контролни проце-дури по тяхна инициатива и др.
Въпрос 5: Способи на документалния контрол: нар. още видове проверки в/у документите:

-обща проверка на документите;

-детайлна проверка;

-цялостна проверка;

-репрезентативна (частична) проверка;

-несистематизирана (хронологична);

-систематизирана;

-формална;

-аритметична;

-проверка по същество;

-нормативна;

-насрещна проверка;

-логически анализ в/у документите.

Чрез документалната проверка се устано-вява качеството, зако-нността на и правил-ността на сделките и стоп.операции отра-зени в тях. За редовни документи с доказа-телства и юридическа стойност се приемат само онези, които по форма и съдържание отговарят на дейст-ващото законода-телство.Причини, обуславящи проверката в/у доку-ментите:

-грешките, отклоне-нията, слабостите, злоупотребите и из-мамите, които се допускат при съста-вянето, обработва-нето, ползването и съхранението на документите;

-набиране на критич-на информация за ефективно управле-ние на дейността;

-акумулиране на достатъчно надеждни данни за да може вярно, правилно и честно да се съставят междинните отчети и ГФО на предприя-тието.1. Обща проверка в/у документите: счита се за начален етап на контролния (одитния) процес. Извършва се на основата на проуч-ване и анализ на счетоводните регист-ри(гл.книга,ОПР,баланс). Чрез общата про-верка на документите в дружеството се определят обобща-ващи показатели за група еднородни обекти, операции или резултати. Въз основа на тези показатели се преценява какво да се включи в програмите за ревизии, одит, в какви насоки да се задълбочи контрола.

2. Детайлна проверка в/у документите: при нея на проучване и анализ се подлагат отделни първични и вторични документи. Възможно е да се проверят и всички документи за конк-ретен обект или стоп.организация, особено когато има съмнения за причи-нени вреди, данъчни измами, неправомер-ни ползван данъчен кредит. Така чрез детайлна проверка се създават условия за измерване на наруше-нието, за определяне момента на възник-ването му, за оценка на самото нарушение, за определяне на ви-новните длъжностни лица.

3. Цялостната про-верка в/у док-те:мно-гоизчерпателна. При нея се проверяват и анализират всички документи, в които е отразена цялостната дейност на предприя-тието. Хар-рна е за вътрешния контрол.

4. Репрезентативна (частична) проверка в/у док-те: хар-на е за външния контрол. Изискванията към нея са извадката да бъде достатъчно предста-вителна, за да пос-лужи като основание за формиране на кон-статацията.

5. Несистематизирана (хронологическа) проверка в/у док-те: при нея не се държи сметка на конкретния състав на докумен-тите,обект на провер-ка, както и неотразе-ните по тях стопански операции.

Изискване на несис-тематизираната про-верка-спазване на хронологията на извършените опера-ции и отразяването им в документите. Тази проверка е удоб-на за предприятия с малък документообо-рот, които прилагат едностранно счето-водно записване или счетоводни форми: Дневник – гл. книга, мемориално ордерна счет. форма.6. Систематизираната проверка в/у док-те: при нея се установява състоянието и резул-татите от еднородни обекти (само каса, само банка, само дос-тавчици) или стопанс-ки операции, отра-зени в едни и същи първични и вторични документи. При сис-ната проверка конт-ролния процес е ин-тензифициран и спе-циализиран, защото се анализират едно-родни обекти, отра-зени в едни и същи първични документи. Тази проверка е удоб-на за търг.дружества, притежаващи автома-тизирана счетоводна форма.

7. Формална проверка в/у док-сте: при нея се държи сметка фор-мата на док-те, изис-кванията за наличие на изискуемите реквизити по ЗСч. Чрез формалната проверка се устано-вява поправка, добав-ка на текстове, фал-шифициране, ими-тиране на подписи. За някои стоп. операции и последващото ги отразяване в док-те, => да се установи и наличието на разпоредителен акт.

8. Аритметична про-верка в/у док-те: чрез нея се установява вер-ността на отразените в док-те аритметични действия. Аритметич-ните действия се из-вършват отново и резултатите се срав-няват със записаните в док-те.

Аритметичната про-верка е много прециз-на. Чрез нея се правят засечки по счет. Реги-стри, ведомости, таблици.9. Проверка по съще-ство: чрез тази про-верка се установява дали установената в док-нта стоп.опера-ция удовлетворява изискването за зако-носъобразност и дали са постигнати и пок-рити критериите за ефективност, ефикас-ност и икономичност: (таблица1)

10. Нормативна про-верка на док-те: чрез нея се установява доколко и в каква степен се спазват утвърдените норми. Представлява конк-ретен и задълбочен анализ в/у утвърде-ните норми от гл.т. на реалност и съответ-ствие м/у инфо/ята от първичните док-ти и последващото им отразяване/пренасяне по вторични счет. док-ти.

11. Насрещна провер-ка на док-те: чрез нея се търси връзка м/у данните от док-те за едни и същи стоп. орг-ции по док-ти и по док-ти съхраня-вани в различните търг. дружества. Ос-новен мотив за про-веждането й се явява съмнението в досто-верността на ин-фо/ята.

12. Логически анализ: чрез него се устано-вява дали е обективно възможно извърш-ването на отразената в док-те стоп. операция.
Въпрос 6:Способи на фактическия (материален) конт-рол:

-инвентаризация;

-справка;

-анкета;


-обследване;

-писмени обяснения;

-сведения от свидетели;

-лабораторен анализ;

-фотоснимане;

-експертиза;

-контролно измерване;

-количествено презавеждане стойностната сметка на МОЛ.1. Инвентаризация:- важен способ на конт-рола. Тя е процес на подготовка и факти-ческо установяване чрез броене, мерене, теглене на активите и пасивите на търго-веца към определен момент от време, сравнение на полу-ченото с данните от счет-то и установя-ване на евентуалните несъответствия (изли-шъци или липси)

Задължителна инв-ция се прави при:

-смяна на МОЛ;

-непреодолима сила;

-случайно събитие (промяна в цените);

-при действия на трети лица.

В зависимост от повода за провеждане инв-те биват:

-редовни


-извънредни

В зависимост от обхвата:

-пълни

-частичниТехнологии на инв-та:

1)издаване на пис-мена заповед за инв-ция-издава се от ком-петентни лица, които познават ресурсите. Назначава се комисия;

2)попълване на декла-рация (въпросен лист) от МОЛ вкл. се =>те въпроси: дали за тези ресурси има докумен-ти, дали са в счетово-дството, дали има /няма др. чужди ресурси;

3)уточняване изправ-ността на измервател-ните уреди с които ще се мери/тегли;

4)уточняване на мер-ните единици за отделните ресурси;

5)фактическо уста-новяване на активите и пасивите непосре-дствено от МОЛ. Контрольорите само наблюдават;

6)намереното по вид натура се записва в Акт за наличност (Инв-нен опис);

7)сравняване на фак-тически намереното с данните от счетово-дството в сравни-телна ведомост;

8)извършване на компенсации м/у липси и излишъци (количествено на същ-ва причинна връзка м/у липса и излишък; ресурсите които се компенсират да са сходни);

9)пресмятане на законните (естествени) фирми;

10)изисквания на писмени обяснения от МОЛ за крайните резултати;

11)запознаване на ръководителя с резултатите от инв-цията и осчет-не на резултатитеНарушения при инв-я:

1)неправилен подбор на комисията

2)липса на внезапност

3)не се извършва фактическа проверка т.е инв-ята се прави само по документи

4)неправилно се извършват компен-сациите и пресмята-нето на фирите

5)бракуват се липс-ващи продукти

6)несвоевременно осчетоводяване на резултатите от инв-ята

7)не се търси съответ-ната имуществена отговорност


Задача 1: На 31.12.20.. г. след инвентаризация е установено, че от материал „А” има наличност от 100 кг. От счетоводството се вижда че:

Установена е липса от 300 кг !

(100 кг налични, 3400 – 100 = 3300 кг, 3300 – 3000 = 300 кг)

Изискваме фири: фирите се изчисляват само когато резултатът е липса и то от количеството от което са установени. Използва се Наредба № 123110403 – среден % естествени фири.

Дадено -> фири 2 %

3400 . 2% = 68 кг

Реалната липса е 300 – 68 = 252 кг

Фирите (68 кг) са в рамките на нормите. Те са необходимо присъщ разход. Осчетоводяване:

Дт 691/Кт 304 – по отчетна стойност на естеств.фири

Дт 442/Кт 304 – при начет на МОЛ с по-високата от пазарната стойност или отчетена стойност


Задача 2: На 31.12.20.. г. след инвентаризация на материал „Б” е уста-новена наличност 0 кг. От счетоводството се вижда:
Брутна липса: 300 кг

Фири: дадено 3 %

600 кг . 3% = 18 кг фири

300 кг – 18 кг = 282 кг липси

Осчетоводяване:

691/304 – 18 кг

442/304 – 282 кг
Въпрос 7:Способи на фактическия контрол.Други.

1. Справка: чрез нея се набират и систе-матизират данни за група обекти, опера-ции или резултати въз основа на първични и вторични документи. Справката няма стро-го определена форма, но тр. да съдържа следните реквизити:

а) за какво се отнася;

б) посочване на дан-ните (информацията) която е ползвана за съставянето й;

в) подписи на съста-вител, гл.счетоводи-тел и ръководител на подконтролния обект.

Въз основа на справ-ката се разработва констатация. Справката служи като доказателствено средство

Задача: при проверка правилността на на-числените аморти-зации от органите на ФК „А” за периода от 01.01 – 31.12.20.. г се установени следните резултати:

1-рво от амортизаци-онния план:

2-ро От проучванията на място: не се начис-ляват амортизации на гори, земи, произве-дения на изкуството, паметници на култу-рата, не ДМА на предприятия в ликви-дация и несъстоятел-ност. ЗКПО признава само линеен метод

Установено е че:

- фактурната стойност на хидр. преса е 70 000 лв.

613 | 70 000 лв.

4531 | 8 400 лв.

78 400 лв.


От 30 000 лв. (разхо-ди за придобиване) 20 000 лв. се използ-вани за боядисване на дружеството. Признават се за р/ди само 10 000 лв.

204/613 – 10 000 лв. => хидрав. преса тр. да се осчетоводи за 80 000 лв.

- през проверявания период струга и фре-зата са работили на една смяна. Утвърдената аморти-зац. норма за такава работа е 12 %

- съгласно утвърде-ната от ръководс-твото на предприят. таблица, амортизац. норма на циркуляра е 6,5 %

- дружеството е опо-вестило и прилага ли-неен метод за начис-ляване на аморти-зация.

Изисква се: да се със-тави справка в която да се установи деств. размер на амор-те ДМА, да се форму-лира констатация, да се предложи елемент от системата за въз-действие.

Решение:

Справка


Относно установяване на след-ващите се амортиз-ации на ДМА в ТД „А” за периода 01.01-31.12

(таблица2)

За изготвяната справ-ка е използвана инфо/я от аморт-нен план, оповестената аморт-нна политика и фактическите проучвания на място в предприятието.

Съставил: ...

Гл. счет.:..

Ръководител: …Констатация


При проверка пра-вилността на начис-лените аморт-ции в ТД „А” за периода 01.01-31.12.20.. г. е установено, че отделни активи:

-Хидравл. преса – неправилно е опре-делена цената на придобиване;

-Струг, фреза, цир-куляр: не са прило-жени изискуемите аморт. норми;

В резултат на послед-ното са начислени неправилно в повече аморт. За 4250 лв. Виновни лица – виж справка приложения.

Допускаме, че този одит е приключил с 14.02 – т.е. не е завър-шило год-то счет. прикл. Системата за въздействието в един и същ отчетен период е подходящо да се дадат задължителни указания за сторни-ране на начислените в нови амортизации:

603- Р/ди за аморт / 241- аморт. на ДМА

611- Рз за осн. Дейн./603- Рз. за аморт

Ако одитът приключи в следващ отчетен период: нап. 16.08.200.. г. Целесъобразно е сис-темата за въздействие да изисква пресмя-тания(преизчисления на данъците, таксите и др. държ.вземания, съответстващи на неправилно отчете-ния по-голям размер аморт. за предходен период (4250 лв.) и заедно с лихвата за закъснение (осн.лих-ва + 10 пункта) да бъ-дат в внесени в при-ход на бюджетаПри год. Приключ-ване за 2006г. с лих-вата за закъснение следва да се увеличи счет. печалба за дан. цели. В условията на финансов одит лих-вата за закъснение се третира като вреда. За това след да се търси административна от-говорност от длъжн. лице, допуснало неп-равилно определяне на аморт-та (глоба).

Анкета: намира при-ложение при необхо-димост да се изяснят отделни страни на проверяваните обек-ти, операции, резул-тати. Чрез анкетир-ането се получава по-бигата и полезна информация.

Обследване: уста-новява се състоянието на дейностите на ТД на отделни сектори в работата му. Извър-шва се по по-специа-лизиран начин по служебен ред от конт-ролни органи специа-листи в дадена об-ласт. Те формират ек-спертно мнение, оце-нявайки състоянието на обекта. За резул-татите от обследва-нето се съставя док-лад.

Писмени обяснения: прилагат се когато следва да се изяснят определени ситуации, операции, резултати. използват се като до-казателствено сред-ство. Задължителни са за условията на Сметната палата, за контрола като после-дица от проведени инв-ции.

Сведения от сви-детели: намират при-ложение в практиката на специализирания контрол: икономичес-ка полиция, когато липсват доказателст-ва за извършени стоп. иконом. Престъпле-ния (кражби, дан. из-мами, присвоявания). Резултатите от разпи-тите на свидетели се систематизират, отра-зяват се в протокол и се използват като доказателство.

Лабораторен ана-лиз: чрез него се изс-ледват по специали-зиран начин опре-делени стопански факти – най-често свързани с качествата на стоково-материа-лните ценности. Из-вършва се в специал-ни лаборатории. За резултатите от лабо-раторен анализ се издава свидетелство.

Фотоснимане: при-лага се при по-особе-ни случаи, когато направените конста-тации могат бързо и лесно да се променят от страна на заинте-ресованите лица. Фо-тоснимането изпъл-нява функциите на констативен прото-кол. На гърба й се отбелязва името на ТД, име на контролен орган, ката на засне-мане.

Сведения от сви-детели-намира прил-ожение по-често в практиката на специа-лизирания контрол. Чрез тях се доизяс-няват опр.ситуации, операции,спорни констатации.Изполазват се като доказа-телствено средство. Обезателно се под-писват от лицата, които ги издават.

Експертиза: предс-тавлява продължение на контрола без да е негова съставна част. Извършва се и по тясно специализиран начин от независими специалисти – вещи лица. Съществуват различни видове експертизи: техни-чески, медицински, икономически,графиологически и др.

Съдебно-счетоводни финансово-иконо-мически експертизи-предмета на съд.-сч.експертиза е отра-зената в документите инфо/я за имущест-вени форми на капи-тала, стоп. операции, стопанско-правните отношения, финанс-овите резултати, дан. задължения. По тази информация съдът или прокуратурата са поставили въпроси за изследване и решава-не от компетентни лица, специалисти в областите на счето-водството, фин. Пра-во, иконом. анализ.За резултатите от извър-шената експертиза се съставя доклад (зак-лючение), което включва следните части:

а) встъпителна част: посочва се името на предприятието в кое-то ще се прави експе-ртизата, името на ве-щите лица, периода през който е напра-вена експ-та;

б) задачи на експ-та: посочват се въпроси-те, на които вещото лице тр. да даде отговор;

в) обстоятелства по делото: посочват се основанията за назна-чаване на експерти-зата. Най-често това са ревизионни актове. Актове за начети, одитни доклади, актове за констата-ции;

г) проверка на док-ти и книжа, проверяват се всички док-ти и начина на водене на счет-то;

д) констативно-съоб-разителна част: прави се описание на целия доказателствен мате-риал, които се използ-ва за формулиране на заключение;

е) заключение: дава отговорна всички поставени въпроси. Не тр. да съдържа алтернативи и оценки извън компетентност-та на вещото лице и мнения относно вина-та.

Доклада (заключение-то) се подписва от вещото лице (лица) и се изпраща на служ-бата за съдебно-сче-товодна експертиза за проверка.


Въпрос 8:Система от въздействия въз ос-нова на резултатите от упражнен конт-рол. Мерки за отст-раняване на нару-шенията. Админис-тративно-наказа-телна отговорност

В системата от въз-действия въз основа на резултатите от упражнен контрол се включват следните елементи:Мерки за отстраня-ване на нарушения-та:

а) задължителни указ-ания (предложения) – това са разпорежда-ния до ръководители-те на подконтролните обекти за отстранява-не на констатирани нарушения;

б) предложения до ръководителя на под-контролния обект за търсене на дисципли-нарна и имуществена отговорност от винов-ните длъжностни лица. Дисциплинарни наказания според КТ са:

- забележка;

- предупреждение за дисциплин.уволне-ние;

- дисциплин.уволне-ние;

в) предложения през компетентни органи за отмяна на действия на ръководителя на подконтролния обект или издадени от него вътрешни норматив-ни актове, с които се създават условия за причиняване на вре-ди;

Търсене на отговор-ности: имуществена и административно-наказателна.

Административно-наказателната отго-ворност притежава хар-р на глоба. Търси се в случаите на:

1)неспазване, нару-шаване на норм.акто-ве,уреждащи стоп., финансова,отчетна,бюджетна д-ст

2)за представяне на справки,декларации и др.док-ти,в резултат на което неосновател-но са получавани суб-сидии,премии и др. суми от бюджета на държавата или общи-ните,а също така и от фондовете на ЕС.

3)за непредставяне в определени срокове на контролните орга-ни на сведения,справ-ки,деклараации и др. док-ти,а така също и когато данните в тях са недостатъчни,неза-висимо че са предс-тавени в законните срокове.

4)за неизпълнение на мерките за отстраня-ване на нарушенията

5)за възпрепятстване на контролните орга-ни при упражняване на правата им

Адм.-нак.отг-ст се реализира с актове за админ.нарушения,въз основа на които се издава наказателно постановление,в кое-то се определя съот-ветния размер на гло-бата.Издаването,обжалването на актове за админ.нарушения и постановления става по ЗАНН.Сумите по постановленията се събират по ДОПК.

Проверка на изпъл-нението: периодично след извършване на ФК стоп. обекти се посещават. Целта е да се провери дали спаз-ват предписаните мерки за отстранява-не на нарушенията, дали са събрани сумите по издадените актове за начети.
Въпрос 9: Система от въздействия въз основа на резултати-те от упражнен кон-трол.Имуществена от-ст

В системата от въз-действия въз основа на резултатите от упражнен контрол се включват следните елементи:Мерки за отстраня-ване на наруше-нията:

а) задължителни ука-зания (предложения) – това са разпорежда-ния до ръководите-лите на подконтрол-ните обекти за отст-раняване на констати-рани нарушения;

б) предложения до ръководителя на под-контролния обект за търсене на дисципли-нарна и имуществена отговорност от винов-ните длъжностни лица. Дисциплинарни наказания според КТ са:

- забележка;

- предупреждение за дисциплин. уволнение;

- дисциплин. уволнение;

в) предложения през компетентни органи за отмяна на действия на ръководителя на подконтролния обект или издадени от него вътрешни норматив-ни актове, с които се създават условия за причиняване на вреди;

Търсене на отгово-рности: имуществена и административно-наказателна.

Имуществената отговорност е вид гражданска отговор-ност. Основно й пред-назначение е да репа-рира, да възстанови вредите, загубите на ощетените (собстве-ниците на капитала). Стои на основата на непозволено увреж-дане: който причини вреди другиму е длъ-жен да го обезщети.

Предпоставки за тър-сене на имуществена отговорност:

а) да е налице вреда (щета) – намаляване, накърняване на иму-ществото и интереси-те на собственика. Вредата има различни форми: повреда, брак, вреди от продажби на стоки на по-ниски цени, вреди от неиз-годно сключени дого-вори,вреди от глоби, лихви, липси;

б) да е налице проти-воправно деяние: действие или въздей-ствие, което е забра-нено от обичайното право;

в) да е налице при-чинна връзка м/у вредата и противоправното деяние;

г) вина – субективно-то отношение на ли-цето към извършено-то от него противо-правно деяние. Вина-ги тр. да се докаже: невинен до доказване на противното.

Субекти на имущес-твена отговорност. Това са различни видове МОЛ. Нар. се още отчетници. Отче-тници са длъжностни лица, които събират, съхраняват, отчитат разходват парични средства и стоково-материални ценности. Това са хора, които:

а) управляват и се разпореждат с иму-ществото на предпр-иятието;

б) специалисти, които упражняват предвари-телен и текущ конт-рол в/у работата на МОЛ;

в) трети лица, които са получили нещо без основание или по дарение, извлечено от вредата.

Критерият, по който се правят преценки дали лицето е отчет-ник или не, се явява изпълняваните функ-ции на лицето, а не заеманата от него длъжност.

Случаи на търсене на имуществена отго-ворност:

-Когато вредата е с реална форма-липса на активи;

-Когато вредата е причинена умишлено;

-Когато вредата е причинена не при / или по повод изпъл-нение на служебни задължения;

-Когато вредата е предвидена по закон;

-Когато длъжностни лица са допуснали или разпоредили не-законни плащания.

Имуществената отго-ворност е в пълен раз-мер. Вредата се уста-новява по по-висо-ката м/у отчетната и справедлива стой-ност. Когато вредата е във валута, тя се възстановява по по-високия центр. курс на БНБ към момента на причиняването, откриването и възстановяването.

Класификация на видовете имущест-вена отговорност:

а) индивидуална;

б) колективна:

- бригадна;

- солидарна;

Задача 1:При прове-дена инв-я в магазин е установена липса на стоки и амбалаж за 1 500лв.Изчислени са фири за 100лв,а ком-пенсациите м/у липси и излишъци са 200лв. Утвърден е търговски риск на магазина 0,01%.Постъпленията от продажби за пери-ода са 1000 000лв. Търг.риск се обявява в счет.политика за да се признае за текущ р/д.В момента има въведен режим брига-да.В състава на брига-дата са включени:

1.А-с бруто мес.въз-награждение 300лв. (работил 10мес през целия инвент.период)

2.Б-с БМВ 250лв (работил 10мес)

3.В-с БМВ 250лв. (работил 5 мес)

4.Г-с БМВ 200лв. (работил 2 мес)

Иска се:

1)да се установи раз-мера на вредата за погасяване

2)да се установи сумата,к.всеки от състава на бригадата тр да възстанови

Решение:

1)1500липси-(100фи-ри+200компенсации+100търг.риск,к.е 0,01% от1 000 000)=1 100лв.размер на вредата за погасяване

2)ако има солидарна отговорност 1 100:4 =275лв

при бригадната отго-ворност,сумата к.тр. да се възстанови е съразмерна с брут-ното мес.възнаграж-дение:

А. 300лв.х10мес =3000лв.

Б.250лв.х.10мес =2,500лв

В.250лв.х5мес=1 250лв

Г.200лв.х2мес=400лв

Обща сума: 7 150лв

Определя се коефи-циент на разпределе-ние=вреда/сумата на раб.заплати=1100/7150=0,15лв

Определяне на съраз-мерните части за погасяване:
А.3000лв.х0,15=450лв

Б.2500лв.х0,15=375

В.1250лвх0,15=187,50

Г.400лв.х0,15=60

Обща сума: 1072,50лв.

Задача 2:При инв-я на материал “А” от вътреш.фин.контрол е установено:
През проверявания период,в нарушение на ЗС от 20.02 в скла-да започва работа др. МОЛ без да е извър-шена инвентаризация. На 21.03 е извършена инв-я,като не е уста-новено наличие на м-л”А”.Установена е липса на м-л “А” от 150кг.

Иска се:

1)да се направи рав-носметка за разгра-ничаване отчетните функции на МОЛРешение:Използва се т.нар.метод на после-дователно изчерпване на количествата(спо-соб на нулевите на-личности).Предполагаме,че на 20.02. за-почва работа 2ри МОЛ с 0кг налич-ност.Предположението е логично,защото заключваме че на 27.02. мат-л “А” е бил 100кг в склада.Нап-равена е инв-я на 21.03.-липсват 150кг =>отговорно е 2рото МОЛ.Фирите са основание за освобо-ждаване от количест-во: 1900кг.х0,02%=38кг.Тогава имуществе-ната отг/ст на 2рото МОЛ остава 112кг (150кг-38кг)
Способи за пога-сяване на имущест-вена отговорност:

а) плащане – класи-чески начин;

б) възстановяване в натура – допуска се само за уникални произведения на из-куството и докато не е влязло в сила решение на съда;

в) компенсиране на насрещни взимания - когато те са станали изискуеми и ликвид-ни;

г) опрощаване - пуб-лични, държавния вземания се опроща-ват единствено от президента;

д) погасяване по давност: 5 годОснования за осво-бождаване от имущ-на отг-ст:

а) естествени фири – до размера на липса-та;

б) компенсиране м/у липси и излишъци;

в) доказани действия на трети лица;

непреодолима сила и случайно събитие;

д) добросъвестно по-лучен (надплатен) труд. Добросъвестно-стта се предполага до доказване на против-ното. Ако надплате-ното е в резултат на техническа или счет. грешка, надплатеното се връща;

е) писмени възраже-ния с/у незаконосъоб-разни разпореждания;

ж) наличие на норма-лен риск (производ-ствен и търговски риск).


Въпрос 10: Система за данъчно-осигу-рителен контрол. Данъчни ревизии и проверки

Дан.осиг.к-л е сис-темното извършване на проверки в/у дей-ността на ФЛ и ЮЛ с оглед установяване правилността на на-числяването и своев-ременното внасяне на данъците, таксите и др. държавни вземания.

а) данъчна проверка: предст. съвкупност от действия на органите по приходите, с цел спазване на данъчно-то законодателство от стопанските и търг. обекти. Данъчните проверки могат да са текущи и периодич-ни. За резултатите от тях се изготвят прото-коли. При установено нарушение се съставя Акт за извършено дан. нарушение.

б) данъчно производ-ство: обхваща дейст-вията по издаването, обжалването и изпъл-нението на актовете на дан. админист-рация.

Данъчна ревизия:-дейността на данъч-ните органи, насочена към установяване на дан. задължения от дан. субекти, а също така и установяване на законосъобраз-ността на действията им. Дан. ревизия се осъщ-ва чрез т.нар. методически инстру-ментариум, т.е. на основата на специ-фични, репрезента-тивни и общи методи за контрол.

Обхват на дан. реви-зия:

- всички дан. задъл-жения за целия реви-зиран период (от 01.01 до 31.12);

- всички дан. задъл-жения за определен данъчен период: 3 месеца, 6 месеца;

- отделни видове дан. задължения за целия ревизиран период;

- дан. задължения, факти, обстоятелства, доходи и имущества, декларации от дан. субект.

В писмената заповед за възлагане на реви-зия се посочват: данните за ревизира-ното лице,наимено-вание;булстат;адрес;името на лицето,което представлява дружес-твото,името и длъжн-остта на ревизиращи-те органи,срока за извършване на реви-зията,ревизирания период,видовете ре-визирани зад/я,под-пис на лицето назна-чило ревизията.Сро-кът за извършване на ревизията е до 3 мес.и започва да тече от датата на връчването на заповедта.Ако той се окаже недостатъ-чен може да бъде продължен с 1 мес. въз основа на нова заповед.


Въпрос 11: Система за данъчно-осигури-телен контрол.Реви-зионен доклад,реви-зионен акт,реви-зионен доклад в особени случаи.Об-жалване

Дан.осиг.к-л е сист-емното извършване на проверки в/у дей-ността на ФЛ и ЮЛ с оглед установяване правилността на на числяването и своев-ременното внасяне на данъците, таксите и др. държавни вземания.

а) данъчна проверка: предст. съвкупност от действия на органите по приходите, с цел спазване на данъч-ното законодателство от стопанските и търг. обекти. Данъчните проверки могат да са текущи и периодични. За резул-татите от тях се изг-отвят протоколи. При установено наруше-ние се съставя Акт за извършено дан. нарушение.

б) данъчно производ-ство: обхваща дей-ствията по издава-нето, обжалването и изпълнението на актовете на дан. администрация.

Ревизионен доклад: за резултатите от дан. ревизия се връчва на ревизираното лице в срок до 3 дни след съставянето му. Тогава ревизираното лице може да направи писмени възражения и да предостави нови доказателства в срок до 14 дни от връчва-нето му.

Въз основа на реви-зионния доклад се съставя ревизионен акт или се издава заповед за прекра-тяване на данъчното производство. Ревиз. акт се издава по обра-зец в писмена форма и съдържа:

- името на органа, който го издава;

- името и номера на акта;

-фактически и прак-тически основания за издаването на акта;

- името и длъжността на ревизиращите дан.органи;

- данни за ревизи-рания обект; (дан. №, булстат);

- направените конст-атации и основанията за тях;

- опис на приложе-ните доказателства;

-заключителна част: в нея се посочват правата и задълже-нията на дан. субект, начина и срока за изпълнение на акта, пред кой орган и в какъв срок може да бъде обжалващ;

- дата на издаване, подпис на издателя на акта с означение на длъжностите му.

Ревизионен доклад в особени случаи:


Особени случаи има-ме когато липсват договорни данни за определяне на дан. основа (т.е. счет. док-ти), които се явяват база за установяване на данъци,т.е. в =>те случаи:

- до започване на дан. ревизия не е подадена дан. декларация, кога-то дан. задължение на лицето се определя по такава;

- когато ревизионния орган установи факти и обстоятелства за укрити приходи или разходи;

- когато липсва или не е водено счетовод-ство съгласно ЗСч;

- когато документите, необходими за устан-овяване на дан. осно-ва липсват или са повредени до степен негодна за използ-ване;

-когато се установят факти за незаконо-съобразно ценообра-зуване и извършени дан. измами.

При посочените по горе случаи, дан. ор-ган определя дан. ос-нова за облагане с данъци, след като анализира следните обстоятелства:

-Вида и хар-ра на осъществявана дей-ност;

-Платените мита, такси и др. публ. вземания;

-Движението и сал-дата по банковите сметки;

-Наеманата цена на имота, в която се осъщ-ва дейността;

-Търговското значе-ние на мястото, къде-то се осъщ-ват дей-ностите;

-Капитала и пазар-ната цена на придо-битите имоти и иму-щества към момента на придобиване;

-Броя на заетите лица;

-Разлика м/у доставе-ни и вложени суро-вини и материали;

Обжалване на дан. рев-ен акт:

Дан. ревиз. Акт може да се обжалва цялост-но или частично в 14 дневен срок от връч-ването му. Това става пред ревизионно дан. директор. Жалбата се издава от територ. дан. инспекция, в коя-то е регистриран дан. субект и съдържа следните реквизити:

а) име на ТД, адрес, дан. №, булстат, ЕГН;

б) посочване на дан. ревиз.акт или реше-нието за което се подава жалбата;

в) изчерпателно се из-лагат всички възраже-ния и основания за тях;

г) в какво се състои искането: изменение / отмяна;

д) документи за пла-тени държ. такси ко-гато такива се дължат;

е) дата и подпис на подателя;Обжалването не спи-ра изпълнението. Дан. ревиз.директор разгл. жалбата и се произнася с решение до 45 дни от получаването й.Той може да потвърди, измени изцяло или в отделни части дан. ревиз.акт.

Съществува и съдеб-но обжалване, т.е. когато дан. субект не е съгласен с реше-нието на дан. ревиз.директор. След-ваща инстанция е Ок-ръжен съд. Същест-вува и касационно производство, т.е. решението на Окр.съд може да се обжалва пред Върховен касац.съд.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница