Въпрос №159 уважаеми господаДата18.11.2017
Размер252.13 Kb.
Размер252.13 Kb.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”

ВЪПРОС № 159)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията“ създава благоприятни възможности за внедряване на иновативни продукти, услуги процеси и др. В Насоките за кандидатстване по настоящата процедура и по-конкретно в т. 2.2.3 Видове проекти/допустими дейности, А) Елемент „Инвестиции“, са описани допустими дейности по: (т.4 Придобиване/разработване на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряване на иновативния (стока или услуга) или процес). В тази връзка имаме следния въпрос: • допустимо ли е за финансиране по настоящата процедура разработване на иновативен специализиран софтуер (софтуерна платформа за осъществяване на финансови операции), приложим в мобилни устройства, който ще бъде внедрен в предприятието и реализиран на пазара?

Владимир Янчев

ianchev@abv.bg14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 159)

Както правилно отбелязвате една от допустимите дейности по Елемент „Инвестиции“ е „Придобиване/разработване на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряване на иновативния (стока или услуга) или процес“ при спазване на всички условия, изисквания и критерии посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата. Следователно е необходимо да обосновете нуждата от придобиване/разработване на специализирания софтуер. Също така окончателно становище относно допустимостта на дадена дейност ще бъде взето от Оценителната комисия в Договарящия орган, която ще разполага с цялата информация относно проектно предложение.

Следва да имате предвид, че задължителен краен резултат от изпълнението на дейностите по проекта е внедряване в производството на съответния иновативен продукт или процес и респективно, стартиране на дейности по предоставяне на разработваната иновативна услуга от страна на предприятието.

ВЪПРОС № 160)

Здравейте,

Във връзка с подготовката на проект по процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, моля да ни отговорите на следния въпрос:

Възможно ли е две фирми , които не са свързани лица, да кандидатстват по тази процедура за внедряване на един и същ иновативен процес? Едното дружество внедрява иновативен процес – собствена разработка в собственото дружество, а другата фирма внедрява същия иновативен процес на базата на лицензионен договор, с който се разрешава използването на съответния обект на интелектуална собственост.

Предварително Ви благодаря!

vili dimitrova

dimitrova_veli@abv.bg

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 160)

Иновативността на внедряваната услуга, както и всяко друго изискване по настоящата процедура, се преценява спрямо всеки отделен кандидат и в този смисъл не съществува пречка две предприятия да кандидатстват за финансиране на внедряването на сходни иновативни услуги.

В Насоките за кандидатстване няма заложени изисквания за ексклузивитет на внедряваните по проекта иновации. Следва да имате предвид, че при внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги)/процеси не трябва да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.

ВЪПРОС № 161)

Въпросът ми е свързан с кандидатстване по схемата : BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията” от Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности”, Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в предприятията”, Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от предприятия и внедряването им в икономиката” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 год.


Фирми, които се занимават само с ушиване на облекла и кандидатстват за иновативна поточна линия за шиене попадат ли в списъка от недопустими кандидати, заложен в Насоките за кандидатстване, а именно в Специфични критерии за недопустимост, според които недопустими по настоящата процедура са кандидати, чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в области по б.„ж“ – регионална помощ в подкрепа на дейности в сектора за производство на синтетични влакна?
Благодаря Ви предварително!

Цветомир Панчев

tzvetomir_panchev@abv.bg 

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 161)

Според специфичните критерии за недопустимост, описани в т.2.1.4 от Насоките за кандидатстване, недопустими са кандидати, чиято основна дейност или дейността, за която кандидатстват за финансиране, е в сектора за производство на синтетични влакна и са заявили регионална помощ помощ (елемент „Инвестиции“ в режим „групово освобождаване) в подкрепа на дейности в този сектор.

Сектор за производство на синтетични влакна” означава:

а) екструдиране/текстуриране на всички основни видове влакна и прежди на база полиестер, полиамид, акрил или пропилен независимо от предназначението им, или

б) полимеризация (включително поликондензация), когато е интегрирана в процеса на екструдиране предвид използваното оборудване, или

в) всички спомагателни процеси, които са свързани с едновременното инсталиране на мощности за екструдиране/текстуриране от потенциалния получател или от друго дружество, принадлежащо към същата група, и които при конкретния вид стопанска дейност обикновено са интегрирани в тези мощности предвид използваното оборудване.

В случай че основна дейност на предприятието-кандидат или дейността, за която кандидатстват за финансиране, не попадат в този сектор, или в някои от другите сектори, които попадат в забранителните режими на приложимите регламенти, и при спазване на всички условия, изисквания и критерии посочени в Насоките за кандидатстване по процедурата, то предприятия, които се занимават само с ушиване на облекла, могат да кандидатстват по настоящата процедура.

ВЪПРОС № 162)

По отношение критериите по т.2.1.2 по процедура "Иновации в предприятията";


*От кое ниво на научната организация трябва да бъде издадено въпросното Становише,чието подпис и печат да бъде приет за меродавен ( ректор,декан ,р-л катедра..)?
*достатъчен ли е само неговия подпис и координати?
*с кави документи трябва да докаже ,че неговото мнение е меродавно?

Никола Пасков

paskov@nikom65.com

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 162)

Насоките за кандидатстване предоставят свобода на кандидатстващите предприятия да изберат начин за доказване на изпълнение на специфичните критерии за допустимост, посочени в т.2.1.2. В случай че кандидатите изберат това да се случи посредством независими становища от компетентни организации в областта на иновацията, то съответното становище трябва да съдържа името на тази организация, нейния печат и подпис на лицето, което я представлява. В случай че кандидатите изберат това да се случи посредством независими становища от компетентни хабилитирани лица в областта на иновацията, то документът трябва да съдържа името и подписа на съответното хабилитирано лице. Когато от становището не е видна компетентността на съответната организация/хабилитирано лице в областта на иновацията, е препоръчително към него да бъде приложена и допълнителна информация, например кратко описание на компетентната организация или автобиография на хабилитираното лице.ВЪПРОС № 163)

Здравейте,

Въпроси по Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”:

1. Допустими ли са Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт, като технически консултации за изпълнение на задължителните изисквания за пускане на усвоения иновативен продукт на пазара (познати като "СЕ" маркировка за доказване на съответствието с европейските изисквания). Такива са - подготовка на Техническо досие; изпълнение на изпитвания на усвоения продуkт в лаборатории и др., без които пускането на пазара е невъзможно?


2. Допустими ли са Консултантски услуги от инженерно-технически характер за рарзботка на техническа документация от подизпълнители за усвояването на иновативния продукт в производство, като технологични чертежи, специализирана инструментална екипировка за производството на детайли за иновативния продукт (щанци, щампи, други формообразуващи инструменти)?
3. Допустими ли са Консултантски услуги от инженерно-технически характер за разработка от подизпълнители на специализиран софтуер, свързан с усвояване на процес за доставка на иновативна услуга?
4. Когато е предвидено закупуване на резултати от НИРД - По какъв начин трябва да се доказва, че предвидените за закупуване резултати (например конструкторска документация за продукта е резултат от НИРД на съответния доставчик?

Предварително благодаря за отговорите!

Емил Петров

consult@qac-bg.com14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 163)

 1. и 2. Консултантските услуги от инженерно-технически характер трябва да са свързани с процеса на внедряване на иновативния продукт. . Недопустими по настоящата процедура са всички дейности, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по процедурата, вкл. дейности, свързани с покриването на международни стандарти. Сред недопустимите дейности са посочени и дейности по експериментално развитие, съгласно чл. 30 от Регламент (ЕО) № 800/06.08.2008 г. Експериментално развитие “означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, стопански и други релевантни знания и умения с цел създаване на планове и условия или конструкции за нови, модифицирани или усъвършенствани продукти, процеси или услуги“. Това може да включва, например, други дейности за концептуално дефиниране, планиране и документиране на нови продукти, процеси и услуги. Тези дейности могат да включват разработване на проектодокументи, чертежи, планове и друга документация, при условие че не са предназначени за търговска употреба.

Следва да имате предвид, че окончателното решение за допустимостта на дадена дейност може да бъде взето само от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата информация, свързана с проектното предложение.

 1. Придобиването/разработването на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния продукт(стока или услуга) или процес, е част от допустимите дейности по Елемент „Инвестиции“, посочени в т.2.3.3 А) от Насоките за кандидатстване, а не част от допустимите дейности по Елемент „Услуги“. 1. Насоките за кандидатстване не съдържат подобно изискване за доказване на собствеността на трети лица върху резултати от НИРД или друга интелектуална собственост, която се придобива в рамките на проекта. Следва да имате предвид, че ако по време на или след изпълнението на проекта възникне съдебен спор, касаещ правата върху интелектуална собственост върху продукта(стоката или услугата)/процеса, внедряван чрез проект по настоящата процедура за подбор на проекти, то всички съдебни и произтичащи от съдебния спор разходи се поемат от съответния бенефициент. В случай че съдебният спор приключи с влязло в сила съдебно решение за нарушаване на право върху интелектуална собственост от страна на бенефициента, то той е длъжен да възстанови предоставените по настоящата процедура средства със съответната законна лихва.

ВЪПРОС № 164)

Здравейте,

Съгласно изискванията на 2.1.4. Специфични критерии за недопустимост от Насоките за кандидатстване и във връзка с Член 1, т. „ж“ Регламент (ЕО) № 1998/2006 недопустими по настоящата процедура са: „помощите за придобиване на товарни автомобили, предоставяни на предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение“.

Поради обстоятелството, че горното определение не е обвързано с конкретни кодове на основна икономическа дейност съгласно КИД 2008, молим за разяснение:

1.      Компанията ни е голямо предприятие, което извършва основната си икономическа дейност с код съгласно КИД 2008 - 53.20 „Други пощенски и куриерски дейности“. Нашето схващане е, че пощенските и куриерски дейности не попадат в един от секторите изрично изключени от обхвата на действие на Регламент (ЕО) № 1998/2006. Молим за потвърждение, на нашето становище, че компанията ни не е в обсега на т. 2.1.4. Специфични критерии за недопустимост от Насоките за кандидатстване.

С уважение

Георги Зуламски

zulamski@abv.bg14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 164)

Предприятия с код на основна икономическа дейност 53.20 „Други пощенски и куриерски дейности“ не попадат в някое секторните ограничения за допустимост на кандидатите, но следва да съобразите всички условия за допустимост на кандидатите по процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”, които са подробно описани в т.2.1 „Допустимост на кандидатите“ от Насоките за кандидатстване.

Следва да имате предвид, че съгласно Регламент (ЕО) № 1998/2006 не е допустимо предоставянето на минимална помощ за придобиване на товарни автомобили, предоставяна на предприятия, които осъществяват сухопътни превози на товари за други лица или срещу възнаграждение

Също така, като недопустима дейност в т. 2.2.4 от Насоките за кандидатстване е посочено закупуването или наемането на транспортни средства и съоръжения. За целите на настоящата процедура, понятието „транспортни средства” включва следните дефиниции:

- Съгласно Закона за движението по пътищата:

1. "Пътно превозно средство" е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

2. "Моторно превозно средство" е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

За целите на настоящата процедура не представляват транспортни средства машини и съоръжения, които се придвижват само на територията на предприятието или се използват за вътрешно технологичен транспорт, при условие, че не се придвижват по пътищата.

- Съгласно Закона за гражданското въздухоплаване:

1. "Въздухоплавателно средство" е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

- Съгласно Закона за железопътния транспорт:

1. „Влак” е подреден и скачен състав от вагони с един или повече локомотиви в работно състояние, снабден със сигнали и влакови документи. Локомотиви, мотрисни влакове, мотриси, моторни дрезини и други моторни возила, несваляеми от пътя, отправени на междугарие, се смятат за влакове.

- Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България:

1. „Яхта” е кораб, използван за туризъм, спорт, спортен риболов или развлечение.

2. „Кораб” е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плава, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.ВЪПРОС № 165)

Здравейте, имам въпрос по процедура  BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА”. В насоките за кандидатстване е посочено, че "Разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение трябва да бъдат извършени преди датата на подаване на проекта и след датата на обявяване на настоящата процедура, като плащането по тях трябва да бъде направено не по-късно от крайния срок, определен за представяне на финалния отчет за изпълнение на дейностите по проекта". Това означава ли, че сумата за консултантската услуга трябва да бъде фактурирана в посочения период, но самото плащане може да бъде извършено и извън него.

Благодаря ви!

Петър Иванов

ld_c@abv.bg

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 165)

Съгласно текстът, който цитирате, сумата за консултантската услуга трябва да бъде фактурирана в посочения период, но самото плащане може да бъде извършено и извън него.ВЪПРОС № 166)

При режим de minimis” (минимална помощ) общият размер на безвъзмездната помощ, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро (391 166 лева) за период от 3 последователни финансови години. Когато една форма е получила 100 000 лв. през 2012 година, значи ли, че трябва да кандидатства за сумата 291 166 лв.  (391 166 лв. - 100 000 лв.).

--
Поздрави.

Марина Миланова

marina@mapex.bg

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 166)

Изчислението, което сте посочили е коректно и в случай че получените през 2011, 2012 и 2013 г. минимални помощи са на обща стойност 100 000 лева, то максималният размер на безвъзмездна финансова помощ, за който можете да кандидатствате по настоящата процедура, се равнява на оставащите 291 166 лева.ВЪПРОС № 167)

Въпроси за предоставяне на допълнителна информация по процедура BG 161PO003-1.1.07 – Внедряване на иновации в предприятията 1. Управителят на фирмата, който беше и съсобственик се явява притежател на свидетелство за полезен модел. Към момента на кандидатстване, лицето вече не е управител и е пенсионер.. Достатъчно ли е към комплекта документи да се приложи Предварителен договор за прехвърляне на права върху интелектуална собственост, уреждащ взаимоотношенията между бившия съдружник и фирмата – кандидат?.

 2. Възможно ли е за планираното оборудване да се предостави интернет проучване и или оферта за машините от производители в рамките на европейския съюз? Какво трябва да е видно в предоставените оферти или в интернет проучванията относно конкретното оборудване?

 3. Свидетелството за полезен модел, както и съпътстващото проучване е издадено от патентно ведомство на държава-членка на ЕС. Какъв вид превод на документите е необходим – обикновен превод, превод на заклет преводач и необходима ли е някакъв вид легализация на тези документи ?

 4. Към момента за производствена база се ползва работно помещение в притежание на бившия съсобственик Отношенията са уредени с договор. Необходимо ли е представяне на допълнителни документи , с които да се доказва, че фирмата ще ползва през следващите 5-10 години това конкретно производствено помещение и ще има достъп до оборудването ?

Malinka Bogdanova

mbb@mbm-engineering.eu14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 167)

 1. По поставеният от Вас първи въпрос следва да имате предвид следното:

 1. Съгласно т. 2.1.2. „Специфични критерии за допустимост на кандидатите“ за да се допустими кандидатите следва да внедряват иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси (собствена разработка или придобити от трети лица).

Съгласно дефинициите по т. 1.4. от Насоките за кандидатстване:

 • Иновативен продукт (стока или услуга) е „продукт (стока или услуга), който е нов за кандидата или e значително усъвършенстван по отношение на неговите характеристики или предвиждана употреба - ...“

 • Иновативен процес е „внедряване на нов за кандидата или в значителна степен усъвършенстван метод на производство или доставка, вкл. съществени изменения в техники, оборудване и/или софтуер

 1. Съгласно т. 2.3.1. „Условия за допустимост на разходите“, т. 1 от Насоките за кандидатстване, не се счита за допустим разход придобиването на права по интелектуална собственост върху иновациите обект на внедряване по процедурата, когато е налице свързаност по смисъла на Търговския закон.

Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби към Търговския закон:

„§ 1. (1) "Свързани лица" по смисъла на този закон са:

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;

2. работодател и работник;

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

4. съдружниците;

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.“В поставения въпрос не е налице цялата информация, от която да се направи преценка относно наличието или липсата на горепосочените обстоятелства.

 1. Съгласно т. 2.3.1. „Условия за допустимост на разходите“, т. 2 от Насоките за кандидатстване, всички разходи трябва да бъдат извършени след датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, т.е. ако придобиването на правата върху полезния модел се предвижда да се финансира по настоящата процедура, кандидатът не следва да е изплащал възнаграждения за разработването му преди датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна помощ

 2. По конкретния случай следва да се има предвид и че, ако се предвижда придобиване на права по интелектуална собственост в рамките на проекта полезният модел не следва да е създаден при условията на чл. 13, ал. 3 и ал. 4 във връзка с чл. 15 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели.

 3. Следва да имате предвид, че съгласно каре „Важно“ на т. 2.1.2 от Насоките за кандидатстване „в случаите, когато за внедряване на определени продукти(стоки или услуги), процеси кандидатът ще придобие от трето лице чрез закупуване или по друг законосъобразен начин права по интелектуална собственост в рамките на проекта, което на етап кандидатстване се удостоверява с представянето на предварителен договор за прехвърляне на права по интелектуална собственост, придобиването на правата по интелектуална собственост в рамките на срока на изпълнение на проекта е изрично условие за признаване допустимостта на всички разходи, свързани с изпълнението на проекта. В случай че кандидатът не придобие правата по интелектуална собственост в рамките на срока за изпълнение на проекта съгласно договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът следва да възстанови предоставените му от Договарящия орган средства със съответната законова лихва.“ Допълнително следва да имате предвид, че при одобрение за финансиране на проекта придобиването на правата по интелектуална собственост се удостоверява с документа приложим съобразно вида на съответното право по интелектуална собственост. Съобразно посочения във въпроса обект – полезен модел, придобиването следва да бъде удостоверено, в рамките на изпълнението на проекта с представянето на договор за прехвърляне на права и Удостоверение за неговото вписване, издадено от Патентното ведомство с оглед разпоредбите на чл. 78, във връзка с чл.31, ал.4 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, съгласно който лицензионният договор има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в регистъра на Патентното ведомство. 1. С оглед определяне на реалистичността на предвидените разходи за закупуване на активи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за кандидатстване (една) оферта и/или (едно) извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или (едно) проучване в интернет за всяка отделна инвестиция в активи. Посочените документи следва да бъдат заверени от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.

Представените оферти/извлечения/проучвания в интернет трябва да съдържат информация за: наименование на оферента; технически и функционални характеристики на оборудването, цена на оборудването и вид на валутата.

В случай, че кандидатът представя оферта, от нея освен горепосочените реквизити, следва да е видно и лицето, което я е издало от името на оферента, като напр. подпис, електронен подпис или разпечатка на електронно съобщение, с което е получена.

В случай че кандидатът представя проучвания в интернет, от тях освен горепосочените реквизити, следва да е видна и интернет страницата на производителя/доставчика.

В случай че документите са представени на чужд език, то те задължително следва да бъдат придружени от превод на български език, заверен от кандидата с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”.

С оглед равното третиране при проверка на реалистичността на разходите на кандидатите валутният курс при оферти в чуждестранна валута следва да бъде актуален спрямо фиксинга на БНБ към датата на обявяване на процедурата (08 май 2013 г.). Имайте предвид, че в бюджета единичните стойности се посочват директно в лева, а не с формули за превалутиране в съответната клетка.


 1. Всички документи се представят на български език без корекции. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език, заверен от кандидата (с подпис, печат и думите „Вярно с оригинала”. Насоките за кандидатстване не поставят изискване документите, доказващи изпълнението на специфичните критерии за допустимост по настоящата процедура, да бъдат преведени от заклет преводач и да бъда легализирани. 1. Насоките за кандидатстване не поставят подобно изискване. Следва да имате предвид, че кандидатът трябва да запази резултатите от проекта минимум 3 (три) години след приключването му за МСП и минимум 5 (пет) години след приключването му за големи предприятия, т.е. 18 месеца (максимална продължителност на проектите) + 3 години (36 месеца) = 54 месеца е един ориентировъчен срок, за който да осигурите ползването на дадено помещение.ВЪПРОС № 168)

Здравейте,

Във връзка с ОП BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” бих искала да попитам следното:

1.Консултантски услуги по разработване на проектното предложение, задължително условие ли са, възможно ли е кандидатът сам да разработи проекта си.

2.В бюджета фирми, който не са регистрирани по ДДС, как залагат стойностите в бюджета без ДДС или с ДДС.

3.Кандидат подписал договор по друга програма, как описва активите който предстоят да се закупят, по програмата в съвсем кратък срок, но на етап подаване на документи не са закупени.

Благодаря предварително.

Соня Диловска

sonqdilovska@abv.bg

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 168)


 1. Насоките за кандидатстване не съдържат подобно изискване и всеки кандидат има свободата да прецени дали сам да подготви проектното си предложение или да потърси услугите на консултанти за тази цел. 1. Бюджетът трябва да отразява допустимите разходи, които са свързани с изпълнението на проекта. По настоящата процедура са недопустими разходите за въстановим ДДС във връзка с изпълнението на проекта.

Съгласно Указания на министъра на финансите № 91-00-502/27.08.2007 г. (Приложение О) :

Възстановим данък / недопустим разход –

 • в случаите когато кандидатът е регистрирано по ЗДДС лице и за финансираните материали/услуги/активи има право на пълен или частичен данъчен кредит /до съответния частичен размер/

Невъзстановим данък / допустим разход в случаите когато кандидатът е :

 • нерегистрирано по ЗДДС лице;

 • регистрирано по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 по ЗДДС лице;

 • регистрирано по ЗДДС лице на основание, различно от горепосочените, и стоките и услугите, финансирани по настоящата процедура са предназначени за: извършване на освободени доставки по глава 4, или безвъзмездни доставки, или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.

 • регистрирано по ЗДДС лице и правото на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, финансирани по настоящата процедура, не е на лице на основание чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС. 1. В случай че сте сключили договор за безвъзмездна финансова помощ, следва да имате предвид, че тя се счита за получена от датата на сключване на договора за БФП, а не от датата на придобиването на активите. В тази връзка трябва да посочите актуалната информация в т 6.2 от раздел I на Формуляра за кандидатстване (Приложение А).

ВЪПРОС № 169)

Здравейте,

Имаме въпроси относно Процедура BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”

Фирма разполага с разработен иновативен продукт – хардуер, за което е подала Заявка за патент/полезен модел (още не е уточнено, тъй като в момента се прави предварителното проучване от Патентно ведомство).Въпросите са следните:

 1. За пускането на продукта на пазара е необходимо разработването на допълнителен софтуер (в т.ч. консултантска услуга от инженерно-технически характер за изработване на задание за проектиране на схеми, печатни платки за хардуера, фърмуер (програма) за работата на този хардуер и софтуер за мониторинг и настройка на хардуера, необходим за внедряване на иновативния продукт).

При положение, че вече е подадена Заявка за патент/полезен модел за иновативния продукт, може ли фирмата да кандидатства за финансиране на този допълнителен софтуер (ДНА), тъй като той е необходим за внедряване на продукта в експлоатация?

 1. Във връзка с Въпрос 1., при попълване на т. 4.3.2 Начин на разработване/придобиване на иновативния продукт от Формуляра за кандидатстване, кой начин на разработване/придобиване би следвало да отбележим (Внедрената иновация е разработена от кандидата или Внедрената иновация е съвместна разработка между кандидата и трети лица), при положение че Заявката за патент/лиценз е на фирмата кандидат, но внедрената иновация частично ще бъде доразработена и от трети лица, чрез възлагане на поръчка на външен изпълнител в процеса на изпълнение на проекта (този допълнителен софтуер)?

 2. Също така, за внедряването на иновативния продукт в експлоатация, е необходимо използването на мобилен компютър с определени технически параметри, на който да работят необходимите софтуери? Може ли такъв разход да бъде приет за допустим, тъй като той се явява като част от производствения процес или попада в т. 2.2.4 Недопустими дейности?

 3. Бихте ли дали тълкуване на втората част на отговора на въпрос № 31 – че „Дейности по организация и управление са недопустими по процедура BG161PO003-1.1.07 “Внедряване на иновации в предприятията” – ние го разбираме така – че те са недопустими за финансиране (не са включени в т. 2.3.3 от Насоките за кандидатстване), но това не пречи да бъдат включени в Плана за действие на проекта, тъй като Управлението и отчитането на проекта е дейност, която е част от коректното му реализиране (при условие, че ще бъде извършвана от Кандидата)? Правилно ли е това разбиране или включването на такава Дейност в Плана на действие ще бъде прието за грешка?

Благодаря за отделеното време!

Неда Христова

neh11@mail.bg

14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 169)


 1. Придобиването/разработването на специализиран софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния продукт(стока или услуга) или процес, е част от допустимите дейности по Елемент „Инвестиции“, а не по Елемент „Услуги“. Следва да имате предвид, че сред недопустимите дейности са посочени и дейности по експериментално развитие, съгласно чл. 30 от Регламент (ЕО) № 800/06.08.2008 г. Експериментално развитие “означава придобиване, съчетаване, оформяне и използване на съществуващи научни, технологични, стопански и други релевантни знания и умения с цел създаване на планове и условия или конструкции за нови, модифицирани или усъвършенствани продукти, процеси или услуги“. Това може да включва, например, други дейности за концептуално дефиниране, планиране и документиране на нови продукти, процеси и услуги. Тези дейности могат да включват разработване на проектодокументи, чертежи, планове и друга документация, при условие че не са предназначени за търговска употреба“. 1. При попълване на т.4.3.2. „Начин на разработване/придобиване на иновативния продукт (стока или услуга), процес“ от Формуляра за кандидатстване (Приложение А), в случай че Вашата фирма е разработила иновативния продукт, с който разполага, самото разработване от трета страна на специализирания софтуер (ДНА), необходим за внедряването на иновативния продукт, не променя факта, че Вие сте разработили самия иновативен продукт, т.е. във Вашия случай трябва да отбележите в т.4.3.2 от Формуляра „Внедрената иновация е разработена от кандидата“ 1. Допустима дейност, съответно допустим разход, по Елемент „Инвестиции“ е „Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен продукт(стока или услуга) или процес“. В случай че ДМА, който посочвате отговаря на това определение и не се явява общо компютърно оборудване и софтуер – за административни нужди на предприятието, то подобен разход би могъл да бъде допустим. Следва да имате предвид, че окончателното решение за допустимостта на дадена дейност/разход ще бъде взето от Оценителната комисия в Договарящия орган, която ще разполага с цялата информация, свързана с проектното предложение. 1. Във вашия въпрос правилно констатирате, че дейности, свързани с управлението на проектите, няма да бъдат финансирани по настоящата процедура. Следва да имате предвид, че ако решите да включите подобни дейности в плана за действие, то те трябва да бъдат извършени в посочените от Вас срокове, също както и дейностите, които са допустими за финансиране.

Включването на недопустими дейности в проектното предложение е обект техническа и финансова оценка по критерий IV.3. Ефективност и реалистичност на дейностите по проекта от гледна точка постигане на заложените резултати.

Следва да имате предвид, че задължителен краен резултат от изпълнението на дейностите по проекта е внедряване в производството на съответния иновативен продукт или процес и респективно, стартиране на дейности по предоставяне на разработваната иновативна услуга от страна на предприятието.ВЪПРОС № 170)

Здравейте екип на ОПК,

Попълвайки документите за кандидатстване по BG161PO003-1.1.07 „Внедряване и иновации в предприятията” възникнаха следните въпроси:

1.       Собственик и управител съм на ЕООД, с което кандидатствам, но аз лично заедно с колеги имам регистрирани няколко изобретения и един патент. Мога ли да разглеждам тези иновации и като собственост на фирмата при попълване на формуляра.

2.       Може ли да се използват едни същи ДМА /закупени по европейска програма/ за пакетаж на стоки , при което се пакетират продуктите предмет на иновация като потребителски стоки, но е възможно да се пакетират и суровините за производство, тъй като те също се явяват стоки за потребление и биха могли също да се предложат на пазара като пакетирани стоки.

3.       Когато предметът на процедурата следва да включва доставката на всички стоки или изпълнението на всички услуги или строително-монтажни работи, които са функционално свързани помежду си съгласно чл.10. ал.2 от ПМС 69/2013 т.е. ще се организира един търг с открит избор, то трябва ли да се описват подробно всички позиции, които участват в комплексната доставка в чл.6.1.2. и за всяка една от тях да се прилага оферта . Могат ли такива стоки и услуги да се обединят в една дейност, но с различни обособени позиции.

С уважение: Станимир Танев

inostar@abv.bg14.06.2013 г.

ОТГОВОР № 170)

 1. Патентът/тите, както и други документи, удостоверяващи права върху интелектуална собственост, трябва да са собственост на самото предприятие, а не на служителите в него. 1. Ограниченията, свързани с използването на ДМА, придобити по „европейска програма“, зависят от конкретните рестрикции, които се съдържат в съответната „европейска програма“ и съответната процедура/мярка, по която са придобити. С оглед на факта, че не сте посочили името на тази „европейска програма“, няма как да получите съдържателен отговор на въпроса си. 1. Следва да имате предвид, че недопустими по настоящата процедура са дейностите, свързани с извършването на строително-монтажни работи.

В процеса на изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, бенефициентите следва да прилагат задължително процедурата за определяне на изпълнител с „Публична покана“ съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 69/11.03.2013 г., когато размерът на безвъзмездната финансова помощ е по-голям от 50 на сто от общата сума на одобрения проект и в случаите, когато:

- предвидената стойност за строителство, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 60 000 лв., и

- предвидената стойност за доставки или услуги, в т.ч. съфинансирането от страна на кандидат за безвъзмездна финансова помощ или бенефициент, без данък върху добавената стойност, е равна или по-висока от 20 000 лв.

Кога да се използва система с обособени позиции:

 съответните доставки/услуги представляват такава част от обекта на процедурата, която въпреки че може да бъде самостоятелен обект на процедура, е систематично свързана с другите позиции от обекта на процедурата;

 доставките или услугите не могат да бъдат извършени от един изпълнител

определящо за избора на вида процедура за определяне на изпълнител с включени в нея обособени позиции е общата сума на всички обособени позиции (а не стойността на всяка обособена позиция).

По преценка на бенефициента процедурите за определяне на изпълнители могат да бъдат обособени в отделни дейности и по този начин да бъдат описани във Формуляра за кандидатстване. Това дали съответните процедури ще бъдат проведени с обособени позиции не е необходимо да бъде посочвано във Формуляра за кандидатстване на този етап при описването на дейностите, тъй като обстоятелствата, касаещи провеждането на процедурите за определяне на изпълнители биха могли да бъдат различни в момента на реалното изпълнение на проекта.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница