Въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ Въпроси за 3 точкиДата18.11.2017
Размер98.16 Kb.
Размер98.16 Kb.

Въпроси за тест за изпит по Фармацевтичен анализ

Въпроси за 3 точки
Чистота и лимитиране на допустим предел на примеси

1. Да се изразят реакциите за идентифициране на As2O3 по Европейска

Фармакопея по метод на Zanger – Black.
2. Да се изразят реакциите за откриване на примес от As2O3 в лекарства

по метод на Good – Side.


3. Изразете реакцията, на която се основава търсенето на примес от

флуолоридни йони по Европейска Фармакопея.Алкохоли

4. Oтразете механизма на йодоформената реакция и посочете приложе –

ниeто ú при алкохоли.
5. Да се представи с химично уравнение реакцията на Lucas за доказване

на вторична алкохолна група.


6. Посочете цикличен алкохол с химично наименование 1 – methyl – 4 –

isopropyl – cyclohexan – 3 – ol, напишете структурата и свойствата му.


7. Отразете реакцията и нейния вид за количествено определяне на

Menthol.


8. Да се представи с химично уравнение реакцията за идентифициране на

Glycerol, при нагряване с натриев хидрогенфталат.Феноли

9. Проследете хода на реакцията за идентичност на феноли, при тре –

тиране с бромна вода.

10. Обяснете механизма на реакцията и в кои случаи се използва тя ?
11. Отразете реакцията на Emerson за доказване на феноли.


12. Отразете реакцията на хромoтропова киселина с реактив на Marki.
13. Кой е лекарствения продукт и кое негово свойство отразява реакцията :


14. Изразете идентифицирането на субстанция Paracetamol чрез хидролиза

и последващо окисление.


15. Докажете субстанция Paracetamol чрез хидроксамова проба по Евро –

пейска Фармакопея.


16. Да се изразят реакциите, на които се базира количествения анализ на

субстанция Paracetamol по Европейска Фармакопея.


17. Да се изразят реакциите, на които се базира количествения анализ на

субстанция Thymol по Европейска Фармакопея.


18. Представете с химични уравнения реакциите, на които се основава ко –

личествения анализ по Европейска Фармакопея на субстанция Re –

sorcinol по модифициран бромато – бромиден остатъчно – косвен

метод.

Етери

19. Проследете реакциите, които протичат при неводното определяне на

субстанция Diphenhydramine hydrochloride.Алдехиди

20. Да се напишат тавтомерните форми на глутаконовия алдехид.


21. Да се изрази взаимодействието на Formaldehyde с хромотропова

киселина.


Кетони

22. Идентифицирайте Aceton чрез взаимодействие с hydroxylamine

hydrochloride. Как се нарича продуктa на реакцията ?

Карбоксилни киселини

23. Докажете субстанция Acethylsalicylic acid чрез хидроксамова проба по

Европейска Фармакопея.
24. Отразете декомпозирането на Acethylsalicylic acid на открито или в

киселина.


Естери
25. Назовете изразената реакцията и в кои случаи се използва тя?

26. Какво се получава при нагряване на Atropine с р. H2SO4? Изразете

реакцията.


27. Изразете реакцията на Vitali – Moreni и обяснете механизма ú.

Лактони

28. Обяснете принципа на директното йодометрично определяне на

субстанция Ascorbic acid по Европейска Фармакопея и изразете

съответните химични реакции, на които се основава определянето.Амиди

29. Отразете реакциите, които протичат при остатъчното утаечно аргенто –

метрично определяне на субстанция Bromizoval, след хидролиза с

натриев хидроксид при нагряване.


Имиди

30. Да се напишат структурните формули и химичните наименования на

две онечествания на Рhenitoine.

Хидразиди

31. Изразете структурата на медния комплекс, който се получава при до –

казване на субстанция Isoniazid с меден цитрат.
32. Изразете с химична реакция взаимодействието на субстанция Isoniazid

с ванилин. Напишете продукта на реакцията.


 – лактамни производни
33. Да се идентифицира субстанция Ampicillin чрез хидроксамова проба.
34. Приложете хидроксамовата проба за качествен анализ на Amopen.
35. Напишете реакция за количествено определяне на пеницилини.
36. Да се напишат структурните формули на  – лактамните инхибитори,

които са включени в комбинираните лекарствени продукти: Augmentin

и Unasyn, като за всеки продукт се посочи конкретната комбинация от

антибиотик и инхибитор.


Лекарства, съдържащи нитрогрупа
37. Напишете продуктите, които се получават при облъчване на Chlor –

amphenicol с h – светлина.Амини


38. Да се изрази взаимодействието по Европейска Фармакопея на Procaine

hydrochloride с калиев перманганат и разредена сярна киселина.
39. Подходящ ли е качествен анализ на Tetracaine hydrochloride и Norsul –

fazole чрез идентифициране на първична ароматна амино – група по

Европейска Фармакопея ? Напишете структурните формули на посо –

чените лекарствени средства, за да докажете твърдението си изра –

зете съответните реакции.

40. Да се напишат продуктите, които се получават при окислението на

субстанция Ephedrine hydrochloride при загряване.
41. Да се онагледят с химично уравнение процесите, протичащи при

неводното определяне на субстанция Benzocaine hydrochloride.


42. Да се онагледят с химично уравнение процесите, протичащи при

неводното определяне на субстанция Procaine hydrochloride.


43. Да се онагледят с химично уравнение процесите, протичащи при

неводното определяне на субстанция Ephedrine hydrochloridе.


44. Напишете структурната формула и наименованието на включеното в

Европейска Фармакопея онечистване на Procaine hydrochloride.


45. Напишете структурната формула и наименованието на включеното в

Европейска Фармакопея онечистване на Lidocaine hydrochloride.Сярасъдържащи лекарства


46. Да се изрази с химично уравнение реакцията за доказване на тиоли с

2.6 – dichlorophenolindophenol.
47. Напишете формулата и химичното наименование на Captopril и посо –

посочете основното онечистване, както и начин за определянето му.


48. Отразете хидролизата на сулфонамидните лекарствени продукти.


Пиразолови производни

49. Да се представят реакциите, които протичат при директното йодо –

метрично определяне на субстанция Metamizоle sodium по Евро –

пейска Фармакопея.
Имидазолови производни

50. Изразете резонансния стабилитет на катионите при лекарствата с

имидазолова структура.


Пиридинови производни

51. Отразете преминаването на един в друг на трите хидроксиметил –

пиридинови производни – витамините пиридоксин, пиридоксал и

пиридоксамин.


52. Да се отразят с химично уравнение процесите, протичащи при

неводното определяне на субстанция Pyridoxine hydrochloride.Пиримидинови производни

53. Проследете с химични уравнения етапите на окислението на

Trimetoprim с калиев перманганат до получаване на флуоресциращ

продукт.Урацили

54. Напишете структурната формула и наименованието на лекарство,

което е и пестицид.
55. Изразете окислението на сярата при реакция с бромен разтвор при

метилтиоурацилите.
Пиперидинови производни

56. Проследете реакциите, които протичат при неводното определяне на

субстанция Pethidine hydrochloride.
7. Изразете механизма на реакцията на която се основава количествено определяне на субстанция Fentanyl. Чрез неводно титруване

Производни на барбитуровата киселина

57. Изразете хидролизата на лекарства барбитурови производни, когато

позиция ( 1 ) е метилирана или ако на позиция ( 5 ) има обемисти

радикали.


58. Изразете комплекса, който се образува при реакция за идентичност на

барбитурати при използване на пиридин и CuSO4 в разтвор. Какъв е

цветът на продукта ?
59. Изразете комплекса, който се получава при идентифициране на не –

субституирани при N барбитурати по реакцията на Zwikker.


60. Дайте структурата на кобалтовия комплекс, образуван при идентифи –

циране на субстанция Barbital.


61. Да се изрази с химични уравнения хода на реакцията, на която се

основава неводното определяне на субстанция Barbital.


62. Проследетe етапите, които протичат при неводното определяне на

субстанция Phenobarbital.


Производни на тиобарбитуровата киселина
63. Изразете алкалната хидролиза на тиобарбитурати.

Фуранови производни

64. Напишете структурната формула на включеното в Европейска

Фармакопея онечистване : 5 – nitro – 2 – furaldehyde azine.

Отговорете на кое лекарство е това онечистване.Индолови производни

65. Назовете производните, които се получават по следната реакция и

обяснете механизма ú (при ергоалкалоди) :Фенотиазинови производни


66. Отразете реакцията на окисление на фенотиазини по Европейска

Фармакопея.


67. Изразете разпадните продукти при деструкция на субстанция

Promethazine.


68. Да се проследят етапите на включената в Европейска Фармакопея

реакция на окисление на субстанция Promazine с к. H2SO4.


69. Напишете реакцията, на която се основава неводното определяне на

субстанция Chlorpromazine hydrochloride.Тиоксантени
70. Отразете реакцията на окисление на тиоксантени по Европейска

Фармакопея.
Акридинови производни

71. Представете с химични уравнения реакциите, на които се основава ко –

личественото директно йодхлориметрично определяне на субстанция

Rivanol.Бензодиазепинови производни

72. Напишете хидролизата на 1.4 – бензодиазепините с лактамна

структура.
73. Да се представи с химични реакции хидролизата на субстанция

Chlordiazepoxyde hydrochloride по Европейска Фармакопея и да се

изразят последващите реакции нa диазотиране и купелуване на един

от хидролизните продукти.


74. Да се представи с химични реакции хидролизата на субстанция

Oxazepam по Европейска Фармакопея и да се изразят послед –

ващите реакции на диазотиране и купелуване на един от хидро –

лизните продукти.


75. За кои от изброените лекарства е подходящ качествен анализ чрез

прилагане на хидроксамова проба: Oxazepam, Medazepam ? Да се

напишат структурните формули на посочените лекарства и да се

отразят съответните реакции.


76. Изразете реакцията на взаимодействие между Diazepam и m – di –

nitrobenzene в силни алкалии.


Дибензазепинови производини
77. Изразете деструкцията на Amitriptylline при нагряване, под действие на

светлина и при окисление.


78. Да се онагледи с химично уравнение окислението на Tridep.

Ксантинови производни

79. Напишете тавтомерните форми на ксантина.


80. Напишете реакцията, отразяваща алкалната хидролиза на Caffeine.


Стероиди

81. Напишете групите, на които се разделят стероидните хормони при

анализ на пръстен A.
82. Изразете реакцията на алкална хидролиза, с последващо подкисляване

и купелуване на Estradiol benzoate.


83. Изразете реакцията за доказване на  – кетолна група при кето – сте –

роидите. Какъв е химизма на процеса ?


84. Посочете титриметричен метод за определяне на стероиди, които имат

етинилова група при C17 и изразете реакцията.
Нафтохинонови производни

85. Oнагледете с химично уравнение процесите, протичащи при цери –метричното определяне по Европейска Фармакопея на субстанция

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница