Всу „ Черноризец Храбър”- гр. Варна Юридически факултет Курсова работа поДата18.11.2017
Размер226.42 Kb.
Размер226.42 Kb.


ВСУ „ Черноризец Храбър”- гр. Варна

Юридически факултет

Курсова работа

по

Психологически измервания

Изготвил: Проверил:

Мария Хр. Колева Доц. Надежда Стаменкова

Психология, РО,трети курс


Варна 2011
Съдържание

Увод...................................................................................................2стр

*Интелект..................................................................................... ..2 стр

* Личностни въпросници............................................................ .. 3 стр

Технология........................................................................................3 стр

*Цел на изследването......................................................................3 стр

*Задачи.............................................................................................4 стр

* Работна хипотеза........................................................................4 стр

* Методика на изследването......................................................... 4 стр

*Организация на изследването.......................................................4 стр

Анализ на резултатите............................................................... 4 стр

*Изследвано лице 1.................................................................. .......5 стр

- Резултати от теста на Айзенк....................................................5 стр

- Скала на Спилбърг.........................................................................5 стр

- Тест за интелигентност на Кетел..............................................6 стр

*Изследвано лице 2....................................................................... 7 стр

- Резултати от теста на Айзенк..................................................7 стр

- Скала на Спилбърг.........................................................................7 стр

- Тест за интелигентност на Кетел..............................................8 стр

*Изследвано лице 3.................................................................. ......8 стр

- Резултати от теста на Айзенк...................................................8 стр

- Скала на Спилбърг........................................................................9 стр

- Тест за интелигентност на Кетел.............................................9 стр

*Изследвано лице 4..................................................................... .9 стр

- Резултати от теста на Айзенк.................................................10 стр

- Скала на Спилбърг......................................................................10 стр

- Тест за интелигентност на Кетел............................................11 стр

Литература..................................................................................12 стр

Приложение..................................................................................13 стр

Увод

В настоящата работа ще разгледаме въпросите за интелекта, личността и състоянието на тревожност при хора от младежка възрастова група. За целта нека да разгледаме понятията интелект, личност, тревожност и какво е тяхното приложение в психологическите измервания.Интелект- Интелекта е това което се измерва с тестовете за интеигентност. То е обобщена способност за обучение. По този начин се сварзва само с един вид дейност- главно с училищното обучение. Следователно повечето тестове за интелигентност измерват формирани интелектуални навици в училище, а не дават възможност да се прогнозира , как ще се спарви идивида с многообрани житейски ситуации. Интелекта сащо така е способност за абстрактно мислене. Тази способност се изразява в умението на изследваното лице да използва ефективно схеми и символи. Той сащо може да се смята и като способност за адаптация. Според Пиаже същността на интелекта се изразява в структурирането на отношението между средата и организма , а неговото развитие се проявява в по-адекватна форма на адаптация. Очевидно, че не може да се определи интелектът извън многообразните форми на взаимодействие на индивида с обкражаващата го среда., като активно действено приспособяване.

Измерване на интелекта- IQ - коефициент на интелигентност, стандартен показател, бит скална оценка, която се прилага в качеството на еталон при изработването на система от оценки и интерпретация на резултати в съвременните тестове за интелигентност.Анализ на IQ

- количествен

- качествен

IQ се измерва с тестове и тестови задачи

Тестовете съдържат вербален и невербален материал, плюс задачи за памет. Такива тестове са на Векслер, АIТ - Р.Мейли; ISТ - Амтауер и др.

Тестовете за интелигентност изследват аналитично-синтетичните възможности на личността, ниво на вербални способности, ниво пространствено-практическо мислене, паметови възможности и др.

Тестовете са важни при осъществяване на професионална диагностика за различни видове дейности, използват се в клиничната практика и др.

Важно е да се подчертае, че ниският IQ, не трябва да се допуска да бъде интерпретиран от професионален психолог като интелигична изостаналост т.е. (абсолютизиране),ако не е сигурен в това, т.е. теста трябва да бъде повторен и инструкциите по него трябва да бъдат много точно спазени за да не се получи грешка или неправилно разбиране т.е.възприемане на информацията от изследваното лице.Личностни въпросници

Личностните въпросници измерват поведението на личността. Основно и важно е надеждността, валидността и обективността на въпросниците

Видове личностни въпросници

- въпросници за измерване на качества поведенчески нагласи;

- въпросници за оценка на ценностната система на личността;

- въпросници в сферата на интересите;

- въпросници за оценка на темперамент и на социални интеракции на личността;

- въпросници за емоционален статус;

- въпросници за самопознание;

- въпросници за изследване на социални роли и взаимоотношения в групата

- G - математически термин, който е свързан с анализа на корелационната матрица при проведен факторен анализ.

Невербалните тестове са насочени към изследване нивото на флуидна интелигентност

- флуидна Q-интелигентност има в основата си единична, неразчленяема обща стойност, която е свързана с тоталното невронно развитие на мозъка. Тази способност е инвестирана в общи способности за решаване на всякакъв вид сложни задачи. Определянето с нов материал установява отношение между непознати елементи.
Технололия:
1/ Цел на изследването

Цета на настоящият труд е изслване на личностните качества, интелект и определяне самооценката на 4 лица в младежка възраст.


2/ Задачи

Проучване на литература разглеждаща въпросите за изследване на интелекта, личността и самооценката, подбиране на методики и тестове за изследването, подбор на изследваните лица по пол, възраст, образование и професия /избрани са 2 момичета и 2 момчета в младежка възраст/, подробно разясняване на инструкциите по тестовете, групиране на данни, обработка на крайните резултати и обобщен анализ.


3/ Работна хипотеза

Не съществува зависимост между степента на образование и професионално развитие, и интелектуалното ниво на изследваните лица.


4/ Методика на изследване

За целта на настящото изследване съм използвала Личностният тест на Айзенк, тестът за интелигентност на Кетел и тестът на Спилбърг за самооценка.


5/ Организация на изследването

Предмет на изследването- личността, интелекта и самооценката на лица в младежка възраст

Обект на изследването- обект на изследването са 4 лица в младежка възаст, различаващи се по пол образование и професия.
Обработка и анализ на резултатите
От горе посочените изследвания насочвам вашето внимание, към своя заключителен анализ от изследването на личностното поведение, интелекта и самооценката на 4 лица в младежка възраст.

Изследвано лице 1: Иван Иванов, 32 год.

Пол: мъж

Образовние: средно

Професионална реализация: собственик на фирма за недвижими имоти, строителна компания, туроператорска фирма.
Резултати от теста на Айзенк

По скалата ЕКСТРОВЕРСИЯ - ИНТРОВЕРСИЯ:

Характерно за въпросната личност е изявената екстраверсия и отвореност към света. Това изследвано лице свободно изразявате желанията и чувствата си, метафорично казано е насочен навън. Непрекъснато се стремите към осъществяването на нови контакти и активно общуване с околните.
По скалата за ПСИХОТИЗЪМ:

Изследваното лице отдава прекалено голямо значение на непременната изява на уникалността на си и трябва да се замисли дали не пренебрегва често околните, зает със своята особа.


По скалата за НЕВРОТИЗЪМ:

Прекалено загрижен и тревожен човек. Често се случва да е обхванат от понякога излишни страхове и състояния на безспокойство. Трябва да се постарае да мисли по-малко за лошите неща в живота, все пак животът не винаги е толкова черен.


Скала за самооценка на Спилбъргър -част 1


1

2

11

4

2

4

12

1

3

4

13

1

4

4

14

1

5

4

15

4

6

1

16

4

7

2

17

4

8

2

18

1

9

1

19

4

10

4

20

4

∑ право - ∑ обратно + 50 = равнище на ситуационна тревожност

∑право

20

∑обратно

36

резултат

34

Равнище

средно


Тест за ителигентност на Кетел


I серия

II серия

III серия

IV серия

А – 3

А – 2

А – 4

А – 5

Б – 4

Б – 5

Б – 4

Б – 3

В – 5

В – 4

В – 2

В – 5

Г – 3

Г – 2

Г – 5

Г – 3

Д – 2

Д – 3

Д – 4

Д – 2

Е – 5

Е – 3

Е – 1

Е – 3

Ж – 2

Ж – 4

Ж –2

Ж –2

З – 3

З – 4

З – 5

З – 1

И – 3

И – 3

И – 2
К – 5

К – 4

К – 2
Л – 1

Л – 4

Л – 5
М – 5

М – 5

М –1Н – 3


О – 52.15 мин.

2.30 мин.

1.10 мин.

1.10 мин.

Бр. верни 7

Бр. верни 3

Бр. верни 5

Бр. верни 2

Общ брой верни отговори: 31

IQ= 17 x100 = 36.97 %

46

Изследвано лице 2: Димана Митева, 22 год.

Пол: жена

Образовние: висше

Професионална реализация: финансов асистент
Резултати от теста на Айзенк
По скалата ЕКСТРОВЕРСИЯ - ИНТРОВЕРСИЯ:

Характерно за тази личност е изявената интроверсия, затвореност и самодостатъчост. Изследваното лице не се нуждаете непременно от нови връзки и контакти, предпочита самостоятелни дейности, утвърждаващи индивидуалността и срещи със стари приятели и познати.

По скалата за ПСИХОТИЗЪМ:

Отдава прекалено голямо значение на непременната изява на уникалността на собствената си личност.

По скалата за НЕВРОТИЗЪМ:

Не се притеснява излишно, рядко губите почва под краката си. Прекалената тревожност и безспокойство са сравнително чужди за въпроната личност състояния.Скала за самооценка на Спилбъргър -част 1


1

2

11

3

2

3

12

2

3

1

13

2

4

4

14

1

5

3

15

2

6

1

16

4

7

2

17

3

8

2

18

1

9

1

19

2

10

2

20

3

∑ право - ∑ обратно + 50 = равнище на ситуационна тревожност:

∑право

17

∑обратно

27

резултат

40

Равнище

средно


Тест за ителигентност на Кетел


I серия

II серия

III серия

IV серия

А – 3

А – 2

А – 2

А – 1

Б – 4

Б – 3

Б – 3

Б – 1

В – 1

В – 4

В – 2

В – 2

Г – 1

Г – 2

Г – 5

Г – 2

Д – 2

Д – 5

Д – 3

Д – 3

Е – 5

Е – 3

Е – 1

Е – 3

Ж – 2

Ж – 3

Ж –3

Ж –2

З – 3

З – 3

З – 4

З – 3

И – 3

И – 4

И – 3
К – 1

К – 1

К – 4
Л – 4

Л – 5

Л – 4
М – 1

М – 3

М –2Н – 3


О – 12.15 мин.

2.30 мин.

1.10 мин.

1.10 мин.

Бр. верни 10

Бр. верни 5

Бр. верни 7

Бр. верни 4

Общ брой верни отговори: 26


IQ= 26 x100 = 56.52 %

46

Изследвано лице 3: Стилян Стоянов, 23 год.

Пол: мъж

Образовние: висше

Професионална реализация: брокер недвижими имоти
Резултати от теста на Айзенк
по скалата ЕКСТРОВЕРСИЯ - ИНТРОВЕРСИЯ:

Характерно за тази личност е умението да общувате с много хора без да разпилява чувствата си и да губи трезвата си оценка за собственото си Аз. Умее да извлича новото от всяка връзка и едновременно с това държи на старите си познати и контакти.

По скалата за ПСИХОТИЗЪМ:

Отдавате прекалено голямо значение на непременната изява на уникалността на собствената си личност.

По скалата за НЕВРОТИЗЪМ:

Прекалено загрижен и тревожен човек. Често се случва да е обхванат от понякога излишни страхове и състояния на безспокойство.Скала за самооценка на Спилбъргър -част 1


1

2

11

4

2

1

12

1

3

3

13

1

4

4

14

1

5

1

15

2

6

1

16

4

7

3

17

2

8

1

18

1

9

2

19

2

10

4

20

4

∑ право - ∑ обратно + 50 = равнище на ситуационна тревожност
∑право

19

∑обратно

25

резултат

44

Равнище

средноТест за ителигентност на Кетел


I серия

II серия

III серия

IV серия

А – 3

А – 2

А – 1

А – 3

Б – 4

Б – 3

Б – 3

Б – 5

В – 1

В – 4

В – 2

В – 2

Г – 3

Г – 1

Г – 2

Г – 5

Д – 2

Д – 3

Д – 3

Д – 2

Е – 5

Е – 3

Е – 1

Е – 3

Ж – 2

Ж – 5

Ж – 2

Ж – 2

З – 3

З – 5

З – 5

З – 5

И – 3

И – 4

И – 5
К – 1

К – 3

К – 1
Л – 4

Л – 2

Л – 5
М – 1

М – 1

М – 2Н – 1


О – 52.15 мин.

4.13 мин.

2.34 мин.

2.19 мин.

Бр. верни 10

Бр. верни 10

Бр. верни 9

Бр. верни 2

Общ брой верни отговори: 31

IQ = 31 x100 = 65.22 %

Изследвано лице 4: Елена Добрева, 34 год.

Пол: жена

Образовние: студент

Професионална реализация: мениджър продажби


Резултати от теста на Айзенк
По скалата ЕКСТРОВЕРСИЯ - ИНТРОВЕРСИЯ:

Характерно за въпросната личност е умението да общува с много хора без да разпилявате чувствата си и да губи трезвата си оценка за собствеото Аз. Умее да извлича новото от всяка връзка и едновременно с това държи на старите си познати и контакти.


По скалата за ПСИХОТИЗЪМ:

Отдавате прекалено голямо значение на непременната изява на уникалността на собствената си личност.


По скалата за НЕВРОТИЗЪМ:

Умее успешно да контролира своите притеснения и страхове.Скала за самооценка на Спилбъргър -част 11

2

11

4

2

1

12

1

3

3

13

1

4

4

14

1

5

1

15

2

6

1

16

4

7

3

17

2

8

1

18

1

9

2

19

2

10

4

20

4

∑ право - ∑ обратно + 50 = равнище на ситуационна тревожност:

∑право

34

∑обратно

10

резултат

74

Равнище

високоТест за ителигентност на Кетел


I серия

II серия

III серия

IV серия

А – 3

А – 2

А – 1

А – 3

Б – 4

Б – 3

Б – 3

Б – 5

В – 1

В – 4

В – 2

В – 2

Г – 3

Г – 1

Г – 2

Г – 5

Д – 2

Д – 3

Д – 3

Д – 2

Е – 5

Е – 3

Е – 1

Е – 3

Ж – 2

Ж – 5

Ж – 2

Ж – 2

З – 3

З – 5

З – 5

З – 5

И – 3

И – 4

И – 5
К – 1

К – 3

К – 1
Л – 4

Л – 2

Л – 5
М – 1

М – 1

М – 2Н – 1


О – 52.15 мин.

4.13 мин.

2.34 мин.

2.19 мин.

Бр. верни 10

Бр. верни 10

Бр. верни 9

Бр. верни 2

Общ брой верни отговори: 31


IQ = 31 x100 = 65.22 %

Изследвано лице №1 има добри резултати на личностния въпросник на Айзенк, Скала за самооценка на Спилбъргър му е на средно равнище, което ще рече,че отговаря на средното завършено образование на изследваното лице! Според теста за интелигентност на Кетел изследваното лице показва резултати, попадащи в средните стойности на стандартното разпределение. Непрекъснато се стреми да създава нови контакти и е отворен към света.Мисли прекалено много за действията си.
Литература
1.Н.Стаменкова-Психологически измервания

2.Кетел-тест за интелигентност

3.Спилбъргър –скала за самооценка

4.Личностен въпросник на Айзенк


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница