Въведениестраница1/3
Дата14.03.2017
Размер0.69 Mb.
Размер0.69 Mb.
  1   2   3
Съдържание

Въведение ……………………………………………………………………………………..........................4

1. Какво е GATE? ……………………………………………………………………………….....................4

2. Какво е дислексия?...........................................................................................................................5

3. Как мога да разпозная дислексията у деца в предучилищна и ранна училищна възраст? Индикатори?..........................................................................................................................................6

3-а Възможни индикатори в предучилищна възраст ...................................................................7

3-б Възможни индикатори в начална училищна възраст (които не са в областта на уменията за четене и писане…………….……..........................................................................................................8

3-в Възможни индикатори в начална училищна възраст (в областта на уменията за четене и писане)...................................................................................................................................................9

4. С кого да работя, за да подкрепя учениците си, които могат да имат дислексия? ....................9

4.1. Подкрепа при усвояването на учебния материал при деца, които могат да имат дислексия............................................................................................................................................. 9

4.2. Осигуряване на емоционална подкрепа ...................................................................................10

4.3. Осигуряване на социалното приобщаване на детето чрез работа с останалите деца

от класа...............................................................................................................................................10

4.4. Как да подходим към родителите на детето ...........................................................................10

4.5. Сътрудничество със специалистите терапевти........................................................................11

4.6. Сътрудничество с ресурсните учители......................................................................................11

4.7. Обмяна на опит с колеги учители...............................................................................................11

4.8. Работа в екип с учители от по-долни или по-горни образователни нива ..............................12

4.9. Сътрудничество с училищното ръководство.............................................................................12

4.10 Повишаване на информираността по проблемите на дислексията у родителите на останалите деца от класа и в общността като цяло............................................................................................12

5. Как подкрепям учениците си с дислексични трудности?.............................................................14

5.1. Програми за движение.................................................................................................................14

5.2. Мултисензорно учене...................................................................................................................18

5.3 Визуализация.................................................................................................................................32

5.4. Информационни и комуникационни технологии за подкрепа на учениците с дислексия.......40

5.5. Мултисензорни подходи за усвояване на символите................................................................47

5.6. Мултисензорни подходи за подобряване а паметта и четенето..............................................50

6. Учебен паспорт..............................................................................................................................53Въведение:

1. Какво е GATE?

Системата GATE се състои от методология, разработена за да улесни идентифицирането и подкрепата на деца с дислексични трудности в ранна училищна възраст. Системата GATE подкрепя общообразователните учители като им дава информация за: • маркерите за дислексия – така че да могат да разпознават ранните признаци, които ни показват, че едно дете може да има дислексия. Това е важно, тъй като, колкото по-рано бъде идентифицирана дислексията, толкова по-рано ще бъдат приложени подходящи методи на преподаване и ще се потърси помощ от специалисти, ако това е необходимо;

 • методи на учене и преподаване – на учителите се дават примерни дейности и препоръки на какво да обърнат внимание, за да могат да преценят кога би могло да става въпрос за дислексични трудности

 • инструменти за отразяване на представянето и прогреса на учениците, така че да се осигури приемственост между предучилищната и началната училищна степен

Всички методи на GATE са взаимосвързани, подходящи са за работа в обща класна стая и имат благоприятно влияние върху развитието на всички деца.

Учителите имат достъп до ресурсите на GATE по два начина: • чрез уебсайта на прокета

 • чрез преведените и адаптирани за нуждите на всяка държава-партньор наръчници

Сайтът и наръчниците са разработени като част от проект GATE по секторна програма Коменски. Номер на проекта GATE: 503404.LLP-1-2009-1, финансиран от Европейската комисия. Целта на проекта е да ви помогне да обогатите учебния процес във вашата класна стая като едновременно с това насочи вниманието ви към разпознаването и подкрепата на децата, които имат или биха могли да имат в бъдеще проблеми с четенето, писането, с управлението на времето си, с изпълнението на ежедневни задачи и ангажименти, с паметта и/или координацията.

Целта е да ви дадем основни познания за дислексията и ранните маркери за дислексия и ще ви покажем защо е важно да им обърнете внимание и да вземете мерки, колкото е възможно по-рано.

След това ще ви представим системата GATE и нейните главни подходи за действие, които лесно бихте могли да включите в ежедневната си работа и по този начин да идентифицирате и подкрепите децата, които могат да имат дислексични трудности.

Като част от проекта изработихме и инструмент за систематично регистриране на представянето в клас на учениците, наречен „Учебен паспорт”. Той ще ви помогне да отразявате и следите постиженията и предизвикателствата на децата и да планирате подкрепата, която ще им предоставите.

Идеята на Учебния паспорт е да се предава от учител на учител във всяко следващо образователно ниво, така че да осигури приемственост в обучителните стратегии.

Вложихме в разработването на сборника искреното си желание да бъдем информативни и да ви бъдем полезни. Това го превръща в ценен източник на методологична подкрепа за работа с деца в ранна (пред)училищна възраст. Но истинският източник на подкрепа, окуражаване и прогрес сте вие – учителите. Разбира се, работейки в екип със семействата на децата, с колеги учители, с терапевти и с училищното ръководство. И най-важното, работейки в екип със своите ученици.

 

2. Какво е дислексия?

За създаването на системата GATE, партньорите по проекта решиха да използват работното определение за дислексия, разработено от Шотландското правителство, Dyslexia Scotland и парламентарната група по дислексия в Шотландския парламент.1

Според това определение:

„Дислексията може да бъде описана като континиум от трудности в усвояването на умения за четене и писане, които продължават и след осигуряването на специализирана подкрепа за учене.

Степента, в която дислексията затруднява научаването, зависи от средата на учене и преподаване и често е съпровождана от:


 • трудности в слуховото и/или визуалното преработване на информация, базирана върху речта

 • недобра фонологична осъзнатост (осъзнаване на връзката между звуковете)

 • недобри умения за говорене и гладко четене

 • затруднения с краткотрайната и работната памет

 • затруднения с последователността на действия и поредността (напр., поредността на буквите в азбуката, месеците), затруднения при следването на насоки (наляво, надясно)

 • затруднения с цифрите и числата

 • трудности при организирането на времето и изпълнението на задачите за деня

Моторните и координационните умения също могат да бъдат засегнати.

Дислексията съществува във всички култури и при всички социо-икономически групи. Учените смятат, че е наследствено, продължаващо през целия живот състояние, имащо неврологичен произход и развитие. Незабелязаната навреме дислексия може да доведе до ниска самооценка, високи нива на стрес, нетипично поведение и ниски резултати.

Учениците с дислексия имат нужда от навременно идентифициране на трудностите им, осигуряване на подходящо и целенасочено преподаване, което да ги подкрепи в израстването им като успешни и уверени възрастни.”

3. Как мога да разпозная дислексията у деца в предучилищна и ранна училищна възраст? Индикатори

В предучилищна възраст е важно учителите да умеят да разпознават маркерите на дислексията, но на този етап няма нужда от формално диагностициране. По-скоро на това образователно ниво учителят следва да може да открие индикаторите за дислексия и да вземе мерки преди началото на формалното ограмотяване. Идеята е да се действа превантивно и детето да бъде подкрепено, преди да започне да изживява провали при опитите си да се научи да чете.

Индикаторите, които са описани по-долу, имат за цел да ви дадат идея за типовете силни и слаби страни, които се проявяват в ранна възраст в случай на дислексия. Важно е да отбележим, че това в никакъв случай не е контролен списък (чек лист) и че всяко дете с дислексия съчетава различни силни и слаби страни у себе си. Ролята на учителя е да изготви учебен профил на детето и да адаптира подходите си на преподаване, така че да го подкрепя максимално в процеса на учене. Очевидно е, че не всички деца ще покажат всички от изброените индикатори. В допълнение на това, няма точен брой от индикатори, които трябва да са налице, за да се говори с абсолютна сигурност за дислексия.

Индикаторите, които следват, са събрани от екипа GATE от различни източници в сферата на дислексията и отразяват широко разпространени схващания от световната теория и практика.3-а Възможни индикатори в предучилищна възраст

3-б Възможни индикатори в начална училищна възрас (които не са в областта на уменията за четене и писане)

3-в Възможни индикатори в начална училищна възраст (в областта на уменията за четене и писане)

3-a/ Възможни индикатори в предучилищна възраст
Възможни силни страни

 • творчески заложби – умее да рисува, да пее и свири, показва усет за цветовете и мелодиите

 • добро боравене с играчки за конструиране – често предпочита дейности, които да извършва с ръцете си вместо само да гледа нещата в учебниците

 • бързо мислене и съобразяване – често стига до отговора, докато останалите деца все още работят по задачата


Възможни трудности, свързани с езика и речта

 • последователност на речта – казва думите в неправилен ред по време на говорене

 • произношение на многосрични думи – затруднява се в произнасянето на многосрични думи като обърква местата на сричките или ги изпуска

 • трудности при употребата на познати думи (както когато думата или името на някого сякаш „са ни избягали”)


Други ранни индикатори

 • случай на дислексия в семейството или случай на други специфични затруднения – трябва да се има предвид, че самият родител може да не знае, че има дислексия и да не е диагностициран, но да проявява дислексични затруднения

 • липса на доминираща ръка – използва еднакво добре и дясната, и лявата си ръка

 • слаб контрол на движенията – трудности, както с грубата, така и с фината моторика

 • трудности с вниманието

 • затруднения при следването на инструкции

 • трудности при последователността на събития, месеци, т.н.

 • забавена обработка на информацията
Възможни затруднения с паметта

 • затруднения с кратковременната памет

 • затруднения с активната работна памет

 • затруднения със запомнянето на последователности (последователността на дните от седмицата, месеците от годината, азбуката)
Възможни заътруднения със слуховата преработка на информацията

 • трудно чува рими- например, кон, слон, трон, море – ще се затрудни да каже коя е излишната дума

 • трудности при тактуването и пляскането в ритъм

 • трудности при различаването на звуковете в думите

 • затруднения със слуховата дискриминация – чува поп вместо боб

 • затруднения със слуховата памет – не може да зпаомни съобщение чуто по телефона

 • смесване на звукове
Възможни затруднения със зрителната преработка на информацията

 • слаба визуална конвергенция (очите не идват едновременно на страницата)

 • погледът не остава стабилен на страницата

 • зрителна чувствителност (затруднения при четене на черен шрифт на бял фон)

 • слаба ориентация ляво-дясно

 • бъркане на подобно изглеждащи букви и цифри. Напр., „я” написано като английското “R”, бъркане на „З” голямо ръкописно и „Е” голямо ръкописно и цифрата три

 • затруднения с визуалната памет

Други трудности

 • с координацията –тромавост на движения

 • с организационните умения

 • при следването на инструкции

 • с концепцията за време

 • бъркане на ляво и дясно

 • трудности с последователността

 • с фината моторика – пише твърде нечетливо

 • трудности при запомнянето на таблицата за умножение

 • сънуване с отворени очи / изключване – най-вече, когато задачата му е трудна

 • фрустрация/ недоволство от себе си/ ниска самооценка/ бягане от час – децата се чувстват зле и не могат да си обяснят какво не е наред с тях


3-б/ Възможни индикатори в начална училищна възрас (които не са в областта на уменията за четене и писане)

Възможни силни страни

 • силно развито въображение

 • изразена интуитивност

 • любопитство към това как работят някои механизми

 • добро внимание към детайлите

 • добри умения в решаването на математически задачи на ум


Възможни затруднения с паметта

 • затруднения с краткотрайната памет – има нужда да минава през едно и също нещо отново и отново

 • затруднения с работната памет – ако има задачи за събиране, може да започне да изважда

 • затруднения със запомнянето на поредности (дните от седмицата, месеците, азбуката)


Възможни затруднения със слуховата преработка

 • трудности при различаването на звукове един от друг

 • трудности с последователността на звуковете

 • затруднена слухова памет за последователност – при работа с телефонни номера, например


Възможни затруднения с визуланта преработка

 • слаба визуална конвергенция (очите не идват едновременно на страницата)

 • погледът не остава стабилен на страницата

 • зрителна чувствителност (затруднения при четене на черен шрифт на бял фон)

 • слаба ориентация ляво-дясно

 • бъркане на подобно изглеждащи букви и цифри. Напр., „я” написано като английското “R”, бъркане на „З” голямо ръкописно и „Е” голямо ръкописно и цифрата три

 • затруднения с визуалната памет


Други трудности

  • с координацията –тромавост на движения

  • с организационните умения

  • при следването на инструкции

  • с концепцията за време

  • бъркане на ляво и дясно

  • трудности с последователността

  • с фината моторика – пише твърде нечетливо

  • трудности при запомнянето на таблицата за умножение

  • сънуване с отворени очи / изключване – най-вече, когато задачата му е трудна

  • фрустрация/ недоволство от себе си/ ниска самооценка/ бягане от час – децата се чувстват зле и не могат да си обяснят какво не е наред с тях


3-в/ Възможни индикатори в начална училищна възраст (в областта на четенето и писането)
Четене

 • четенето е по-бавно от очакваното за възрастта

 • неточности при четене

 • недобро разбиране на текст при слушане

 • недостатъчно гладко четене


Писане и правопис

 • писането е по-бавно от очакваното за възрастта

 • погрешно съчетаване на букви при писане

 • разбъркано писане

 • главни букви написани по средата на изречението

 • лошо владеене на пунктуационните правила

 • продължаващо заменяне на подобно изглеждащи букви

 • огледално писане

 • непоследователност при представянето в училище

 • свободното писане не достига до нивото на говоренето


4. С кого да работя, за да подкрепя учениците си, които могат да имат дислексия?

Подходи на сътрудничество


Важно е подходите, които избираме, за да подкрепим своите ученици, да са приобщаващи в същността си и чрез тях да гарантираме, че децата винаги се чувстват като част от класа. Децата с дислексия обработват информацията по различен начин. Процесът на обработка може да отнеме повече време отколкото при едно дете без дислексия. Ето защо, е необходимо, учителите, на първо място, да осигурят повече време на учениците си с дислексични трудности, така че те да не се чувстват винаги последни в стигането до верния отговор.
След като сте установили наличието на маркери на дислексия у някой от учениците си, следва да предприемете мерки за подкрепа на детето/децата. Конкретните ви действия в голяма степен ще зависят от законодателството във вашата страна и политиката на училището ви, a така също и от възможностите ви за съдействие с родителите на детето, ваши колеги учители и специалисти терапевти.

Тук сме с еопитали да определим основните заинтересовани страни, към коиот да с еобърнете, когато забележите маркери за дислексия. От вас зависи да разработите конкретен план за действие, тук сме предложили само няколко от възможните действия.


4.1. Подкрепа при усвояването на учебния материал при деца, които могат да имат дислексия


По правило именно усвояването на учебния материал стои във фокуса на учителите, както и на родителите. За да осигурите достатъчно добра подкрепа в тази сфера, трябва да предприемете няколко важни стъпки.


 • идентифициране на специфичните силни и слаби стани на детето (хубаво е да направите това в сътрудничество с родителите на детето, специалисти терапевти и ресурсни учители)

 • да се погрижите за емоционалния комфорт на детето в училище по време на учене и игра

 • разработване на индивидуална учебна програма с конкретни дейности, подходящи за развитието на детето

 • регистриране на постиженията на детето с цел осигуряване на приемственост в обучителните стратегии между отделните образователни нива (Учебният паспорт)

4.2. Осигуряване на емоционална подкрепа


Систематичните провали на детето при изпълнението на определени дейности могат да доведат до слаба самооценка, тревожност и отказ от учебния процес. Учителите, родителите и психолозите, които работят с детето трябва да се отнесат с разбиране и търпение към това и да се стараят да повишават самочувствието на детето, както и вярата му в собствените сили.4.3. Осигуряване на социалното приобщаване на детето чрез работа с останалите деца от класа


Често децата се отнасят грубо с други деца, които не са достатъчно добри в четенето, писането, спорта. Това може да доведе до социалното изключване на детето и да повиши напрежението и негативните емоции в групата. Старайте се да покажете на класа, че всеки в групата е ценен със своите способности и умения и подчертайте талантите и силните страни на всяко едно дете. Опитайте се да въвлечете едно или група деца в процеса на подкрепа на детето с дислексични трудности. Помолете ги да работят по двойки, в екип, да си пишат заедно домашните, т.н. Това ще допринесе за създаването на приятелства между децата, ще създаде благоприятна почва за взаимна подкрепа и ще обогати всички включени деца. Не забравяйте, че детето с дислексия има много силни страни и може на свой ред да подкрепи връстниците си по много начини.

4.4. Как да подходим към родителите на детето


Когато се опитате да говорите с родителите на детето в началото, трябва да имате предвид няколко основни неща. Преди всичко, родителите могат да откажат да приемат, че детето им среща определени трудности. Важно е да бъдете търпеливи и да им дадете достатъчно време да осъзнаят този факт. Едновременно с трудностите на детето, говорете и акцентирайте върху силните му страни и специалните му таланти. Добре е да посъветвате родителите да се консултират със специалисти, за да потърсят и други причини за тези трудности. Например, детето може да се затруднява с диктовките не защото има дислексия, а защото има проблеми със слуха или да не успява да преписва от дъската, заради намалено зрение.


Освен работата с детето по време на заниманията в клас, бихте могли да насочите и да помогнете на родителите да кандидатстват за ресурсен учител или помощ от терапевт (психолог, логопед).
Не на последно място, постарайте се да осигурите приемственост между заниманията в клас и заниманията вкъщи. Помолете родителите да правят определени упражнения с децата си у дома и ги насърчавайте да подкрепят развитието на талантите на децата си в сферата на изкуството, музиката, театъра.
4.5. Сътрудничество със специалистите терапевти
Обикновено, децата в училищна възраст получават оценка на силните и слабите си страни, направена от логопед и психолог. Терапевтите могат да ви дадат повече информация за произхода на затрудненията. Например, детето, може да има трудности с четенето заради чувствителност към светлината и отразяването й от бяла гланцирана хартия.
Не съществува тест, който може да потвърди дислексията със сигурност. Оценката за дислексия започва с наблюденията на учителя като по-късно към процеса се присъединяват различни специалисти: логопед и/или психолог и/или специален педагог – в зависимост от политиките и практиките за оценка на дислексията в конкретната държава.
4.6. Сътрудничество с ресурсните учители
Ако родителите имат такава възможност и ако решат да кандидатстват за помощ от ресурсен учител, ресурсният учител ще има допълнителни часове с детето. Изключително важно е да работите в екип с него, да изберете заедно подходящите дейности и да се допълвате взаимно в работата си.
4.7. Обмяна на опит с колеги учители


Вероятно в училището, в което работите, има много други учители, които преподават на деца с обучителни трудности. Освен че бихте могли да обменяте опит и да споделяте източници на информация един с друг, ще намерите и взаимно разбиране и окуражаване.

4.8. Работа в екип с учители от по-долни или по-горни образователни нива

От решаващо значение за децата с дислексия е да осигурите приемственост в обучителните стратегии и практики между различните образователни нива. Чрез разработения от екипа на GATE учебен паспорт ще можете да записвате и следите промените и развитието в силните и слабите страни на детето и в начина, по който учи. Въпреки че сам по себе си учебният паспорт е добро средство за комуникация (между учителите на детето), нашият съвет е да организирате две или повече лични срещи с учителите на детето от предишното или следващото образователно ниво, за да получите възможно най-много информация и препоръки. Проектът GATE се стреми да осигури приемственост между предучилищна и начална училищна възраст, но приемствеността между начален и прогимназиален курс е също толкова важна.4.9. Сътрудничество с училищното ръководство
Ако все още във вашето училище няма цялостна политика по отношение на дислексията, направете всичко възможно поне да положите началото. Това ще ви помогне да се чувствате по-уверени в работата си и ще направи родителите по-спокойни за бъдещето на децата им.
4.10. Повишаване на информираността по проблемите на дислексията у родителите на останалите деца от класа и в общността като цяло
Понякога родителите на другите деца от класа се отнасят негативно към децата с обучителни трудности. Притесняват се, че цялото ви внимание ще бъде за децата с дислексия и други трудности за сметка на вниманието към собствените им деца. Дейностите, представени в този сборник благоприятстват развитието не само на децата с дислексия, но и на всички деца. По време на родителските срещи информирайте родителите за действията, които предприемате, за да подкрепите тези свои ученици и ги уверете, че в случай, че в някакъв следващ етап техните деца също имат нужда от допълнителна подкрепа, вие ще помогнете и на тях.

 

5. Как подкрепям учениците си с дислексични трудности?Насоки за преподаване и учене
Системата GATE се състои от методология, разработена, за да улесни иденстифицирането и подкрепата на деца с дислексични трудности в ранна училищна възраст. Системата GATE подпомага учителите като им предлага информация за различни методи на преподаване на деца с дислексични трудности, описание на подходящи дейности и конкретни инструменти за водене на дневник за постиженията и напредъка на децата, чиято цел е да осигурят приемственост между различните образователни нива.

Тук ние ви представяме детайлна информация за методите, на които се опира системата GATE с примерни дейности и насоки на какво да обърнете внимание, така че да идентифицирате и подкрепите успешно децата с дислексични трудности.Всички подходи на GATE са взаимосвързани и подходящи за работа в обща класна стая и имат позитивно влияние върху развитието на всички деца.

5.1. Програми за движение
Какво представляват програмите за движение? Въведение
Децата учат чрез своето тяло преди да започнат да учат с умовете си. Според мен, добре работещият и здрав ум е резултат от съвместната хармонична работа на мозъка и тялото. Мозъкът и тялото се научават да работят заедно чрез физическа активност, а движението е основното средство, благодарение на което, се случва този процес
Движението е първият език на детето. Децата изразяват себе си, чрез комбинация от движения, жестове и промени в позата на тялото много преди да се научат да говорят. Всички знаят, че децата спонтанно скачат от радост, свиват се назад, когато са изплашени, протягат се напред, когато очакват нещо. Тези прости жестове, които стават по-красноречиви с времето и практиката, формират основите на невербалната комуникация, която представлява 90% от ефективната комуникация в по-късен етап. Те също така развиват участващите неврологични пътеки, които контролират визуалната система (свързана с четенето), координацията очи-ръка (свързана с писането) и контрола на позата, имащ отношение към спокойното седене и поддържането на вниманието. Вниманието, равновесието и координацията поставят началото на физическата готовност за формално образование.
Из интервю със Sally Goddard Blythe относно равновесието и развитието на нервната система (http://abettereducation.blogspot.com/2009/05/interview-with-sally-goddard-blythe-on.html)
Материали за допълнително четене:
- Защо трябва да имаме предвид програмите за движение от Mary Mountstephen
- Освобождаване на потенциала за учене чрез движение от Sally Goddard Blythe
За повече информация бихте могли да прочетете повече информация по следните теми:
Примитивни рефлекси: неволеви отговори на мускулите на определени стимули. Ако човек не се научи да ги задържа правилно, това може да се превърне в основната причина за затруднения в ученето.
Brian Gym: програма от упражнения, които подпомагат интегрирането на двете мозъчни полукълба, което подобрява уменията, необходими за усвояването на четене и писане. Brian Gym упражненията също така се отразяват положително върху емоционалния, физическия и интелектуалния баланс на детето. Ритмичните движения включени в системата на Brian Gym стимулират формирането на нервни мрежи и помагат за интегрирането на примитивните рефлекси, което има за резултат общ процес на съзряване. Благодарение на Brian Gym упражненията, се активират процесите, свързани с вниманието и концентрацията, подобрява се самоконтролът, което има за резултат понижена импулсивност и хиперактивност.
Психомоторно учене или връзката между когнитивните функции и физическото движение. Психомоторното учене представлява използването и развитието на:

 • физически умения като движение, координация, манипулация (на предмети), сръчност, грация, сила, скорост;

 • действия, които демонстрират фината моторика: например, употребата на инструменти, изискващи прецизност;

 • дейности представящи грубата моторика, например, използването на тялото в танц или спорт.


Общи препоръки към дейностите
Даваме си сметка, че организацията на класната стая е сложна и въвеждането на предложените дейности изисква от учителите влагането на допълнителни усилия, тъй като в много от случаите пространството е ограничено. Ето защо опростихме максимално дейностите, за да улесним тяхното изпълнение. Препоръчително е дейностите да се извършват всекидневно.
Времето необходимо за една сесия е приблизително 10 минути плюс времето необходимо за успокоение след всяка сесия.
Пиенето на вода по време на упражненията е важно, тъй като хидратацията е необходима за създаването на нервни връзки и дава енергия на всички органи.
Необходими материали
Нужни са съвсем малко на брой материали. Ако упражненията се правят в обикновена класна стая, е необходимо осигуряването на достатъчно пространство. За целта бихте могли да подредите чиновете и столовете под формата на буква "U".
Ако не разполагате с дюшеци, дейнсотите могат да се изпълняват директно на пода. Най-подхоящо за децата е, ако носят удобни дрехи и панталони.
Всички дейсности за подходящи за предучилищна и начална училищна възраст
Дейност 1: Животни
Описание на дейността:
Тази дейност се нарича така, защото я представяме на децата като история, в която ги караме да си представят, че са различни животни и да изминат целия еволюционен процес.
Първо, децата си представят, че са риби и лежат на пода с лице към земята и ръце близо до тялото, движейки само бедрата си, имитирайки движенията на опашката на риба. Те се носят в морето и могат сами да решат накъде да отплуват, за да са на сигурно място.
След като излязат от водата на сушата, децата се «превръщат» в земноводни и могат леко да повдигнат главите си, разглеждайки всичко около себе си.
След това децата се «превръщат» във влечуги и пълзят из стаята като крокодили.
Когато се превърнат в бозайници, децата пълзят на четири крака и имитират котки, лъвове и т.н.
След това бозайниците се превръщат в примати или маймуни. Тогава започват да скачат от столовете с разтворени крака и ръце, да издават маймунски звуци и да удрят ръце в гърдите си.
Ако упражненията се изпълняват във физкултурен салон, децата могат да скачат и от шведка стена.
Когато преминат през всички тези етапи, децата се превръщат в хора – първоначално в примитивни хора, които издават гърлени звуци.
След това децата се превръщат в съвременни хора, които могат да разпознаят отражението си в огледалото, да гледат ръцете си, да отварят и затварят длани, да протягат пръстите си и да пляскат с ръце.Дейност 2: Кръстосани движения (3-измерни)
Описание на дейността
Тази дейност се изпълнява като едната ръка докосва противоположното коляно и така двете се редуват. Повторете около 20 пъти, по възможност в съпровод от барабанче. Повторете упражнението като този път децата вдигат крака си назад и нагоре и се опитват да го докоснат с противоположната ръка.
В следващото упражнение, застанете с кръстосани крака, ръцете се издигат и отпускат надолу, главата и гръбначният стъб са наведени напред и надолу и отпуснати така че да могат да се люлеят наляво и надясно като махало. Повторете това като размените краката и ги редувайте, докато не направите упражнението с всеки крак по 3 пъти.

 

Дейност 3: Движения на очите


Описание на дейността:
Децат проследяват движещ се обект като движат само очите си. Учителят движи обекта в кръг пред децата. Първо, го върти в едната посока, след това в другата. Важно е това упражнение да се изпълнява без да се движи главата.
Дейност 4: 3-измерни упражнения
Подходяща за предучилищна и начална училищна възраст
Описание на дейността:
Децата рисуват знака за безкрайност (нар. още полегнала или мързелива осмица: ∞) на лист хартия или на дъската. Това е успокояващо упражнение, което може да се изпълни в края на урока. Осмицата започва винаги от центъра и се движи винаги първо нагоре.
5.2. Мултисензорно учене
Какво имаме предвид като говорим за „мултисензорно учене”
Децата учат като получават информация чрез сетивата си (зрение, слух, вкус, обоняние и докосване). Колкото повече сетива включим в процеса на учене, толкова повече се увеличава възможността, децата да запомнят и усвоят това, на което ги учим.
Мултисензорното учене използва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали, за да подпомогне развиването на паметта и процеса на учене. Например, когато учим децата на нови думи, освен да ги насърчаваме да свързват звученето на думата с начина, по който я изписваме, бихме могли да им помогнем да почувстват и формите на буквите в момента на изписването. Добра идея е, докато учат нова дума децата да проследяват буквите с върха на пръстите си (релефно изписване), след това да препишат и напишат сами думата. Докато правят всичко това, нека изговарят думата на глас. Използването на мултисензорен подход за учене помага на учениците да компенсират недоброто функциониране на някои от каналите за информация и да напредват. Това означава, че дете със слаба слухова памет ще учи по-лесно, когато включим в ученето му визуален, тактилен подход или учене чрез движение. Съвкупното използване на повече от един канал за учене е подходящо не само за ученето на нови думи, но и за всякакъв вид учене.

  

Защо мултисензорният подход към ученето е важен за детското развитие?
2. 1. Ползи за децата, които имат дислексия:

Мултисензорното учене е особено мотивиращо и стимулиращо за децата с дислексични трудности, тъй като децата с дислексия често имат трудности с визуалната или със слуховата преработка. Често се затрудняват да различават звуковете в една дума, да римуват думи, да свързват звуковете в думи или обратното да разделят думата на звукове.


2.2. Ползи за всички деца

Този подход е подходящ за всички деца, защото прави ученето интересно, забавно и лесно.


Допълнителна информация:
Научни статии:

L2 Vocabulary Acquisition in Children: Effects of Learning Method and Cognate Statushttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9922.2009.00519.x/abstract
Shams, L and Seitz, A.R. (2008) Benefits of multisensory learning, Trends in Cognitive Sciences, Volume 12, Issue 11, November 2008, Pages 411-417
Уебсайтове

Мултисензорен подход: http://www.languageswithoutlimits.co.uk/activelearning.html

Методи за преподаване на деца с дислексия:

http://www.dyslexia-parent.com/mag42.html
Ученето чрез докосване помага за свързването на зрението и слуха: http://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090318112937.htm
Edinburgh :Multi-Sensory Learning & Creativity Project:

http://wayback.archive-it.org/1961/20100804144741/http://www.flatprojects.org.uk/projects/b_northeasteduc/steiner.asp
Методи за преподаване на деца с дислексия:

http://www.dyslexia-england.co.uk/magazine42.html

Материали необходими за мултисензорно учене:
• цветни моливи

• фулмастри

• пясък за тактилно учене

• букви от пясък

• пластелин/глина за моделиране

• бои за рисуване с пръсти, въженца и всичко останало, което е подходящо за учене чрез докосване


Дейности подходящи за предучилищна възраст


 1. Зрителна дискриминация

 2. Зрителна памет

Дейности подходящи за предучилищна и начална училищна възраст


 1. Слухова дискриминация: 'Саймън каза'

 2. Слухова дискриминация: Музикални паузи

 3. Слушай и рисувай 

Начална училищна възраст


 1. Мултисензорна дейност: Звуково бинго вариант A

 2. Мултисензорна дейност: Звуково бинго вариант B 

 3. Мултисензорна дейност: Звуково бинго вариант C

 4. Мултисензорна дейност: Звуково бинго вариант D

 5. Виж, кажи, закрий, напиши, провери


Дейности за предучилищна възрсат: Дейност 1: Зрителна дискриминация


Защо

Целта на тази дейност е да окуражи децата да обърнат повече внимание на учебната среда и да могат да идентифицират определена картинка или дума


Как

Всеки ден учителят поставя няколко картинки (например, на любими анимационни герои) из стаята


Когато децата пристигнат сутринта, трябва да намерят всяка картинка
В края на деня, учителят им казва коя картинка трябва да намерят, когато дойдат следващата сутрин.

Дейности за предучилищна възрсат: Дейност 2: Зрителна памет


Защо

Целта на тази дейност е да помогне на развитието на визуалната памет


Описание на дейността


 • учителят поставя на масата 6 предмета

 • учителят обсъжда предметите с децата, за да се увери, че те знаят името на всеки предмет и за какво служи

 • децата поглеждат настрани и учителят маха един от предметите

 • децата поглеждат предметите отново и трябва да открият кой предмет липсва


Насоки за изпълнение
Насочете децата да се опитат да визуализират мястото на всеки предмет. Ако дейността затруднява децата, намалете броя на предметите или сложете над всеки от тях по едно цветно листче и им помогнете да асоциират предмета със съответния цвят.
Вместо предмети, можете да използвате картончета с написани думички.

Предучилищна/начална училищна възраст: Дейност 3: Слухова дискриминация: 'Саймън каза'


Защо

Целта на тази дейност е да развие уменията за слушане


Как

• Децата застават срещу учителя или в кръгче с разстояние помежду си

• Учителят казва „Саймън каза (докосни си главата, носа, завърти се наляво)...” и изпълнява някакво действие, например: докосва главата си, застава на един крак, и т.н.

• Децата трябва да копират действията на учителя, но само тези, преди които той е казал „Саймън каза ....”.

• Ако учителят направи някакво движение без да каже преди това „Саймън каза...”, децата не бива да копират действието. Ако някое дете, копира движението в този случай, изгаря от играта.
В играта остават децата, които са слушали внимателно през цялото време. Учителят играе като се опитва да подведе децата да копират движение, за което не е казал „Саймън каза”
Друг вариант за слухова дискриминация: „Хвърчи, хвърчи...”
Подобна е и добре познатата ни игра „Хвърчи, хвърчи...”, когато учителят изброява летящи същества и предмети и такива, които не летят. Когато чуят името на нещо, което може да лети, децата трябва да махат с ръце. Ако не лети, трябва да останат спокойни. Учителят също маха или не маха с ръце като се опитва да обърка децата.
Предучилищна/начална училищна възраст: Дейност 4: Музикални паузи

Защо

Целта на тази дейност е да развие умения за слушане


Ресурси

 • картинки, букви, цифра или думи

 • цветни форми, върху които децата да сядат

Как


 • Децата застават с разстояние помежду си и се пуска музика

 • Учителката поставя картинка, буква или дума върху цветните форми, разположение на земята

 • Когато музиката спре, учителката казва една картинка, буква, цифра или дума и децата трябва да стъпят върху формата, върху която има поставена съответната картинка, буква или дума


Предучилищна/начална училищна възраст: Дейност 5: Слушай и рисувай
Защо

Целта на тази дейност е да развие уменията за разбиране чрез слушане, визуализация и рисуване


Как

Необходими материали: хартия и цветни моливи


Описание на дейността

 • Прочете на класа кратка история

 • Помолете децата да нарисуват картина на това, което са чули да четете

 • Тази дейност помага за разбирането, защото детето визуализира това, което четете. Обсъждането на героите и действието ще помогнат на децата да ги визуализират. Можете да им задавате насочващи въпроси, за да добавят повече детайли към рисунките си.


Наблюдавайте за

Трудности, които децата с дислексия могат да имат при изпълнението на тази дейност: децата с дислексични особености често имат много добре развито въображение и обожават да рисуват. Би било добре да им напомните, че за целите на този урок, трябва да слушат внимателно и да рисуват само това, което чуват.
Начална училищна възраст: Дейност 6: Звуково бинго вариант A
Допълнителна информация: www.bingocardcreator.com
Защо

Цел на дейността: мултисензорно учене за развитие на слуха


Как

Материали необходими за всяко дете:

• голям лист хартия (А3), разделен на 6 части

• 6 различни играчки или предмета

• 6 карти с имената на всички играчки или предмети


 

 

 

 

 

 

Описание на дейността

• Учителят раздава на всяко дете по 6 играчки (предмета), които да постави върху своя лист – по една във всяка кутийка

• Учителят казва началния звук на един предмет и, ако детето има пред себе си предмет, започващ с този звук, го маха от своя лист
Детето, което махне първо всички предмети от своя лист, печели играта.
Учителят трябва да избере предметите така че да има и такива, започващи с еднакви звукове, но и такива с различни, така че все пак да има победител в играта.

Допълнителни насоки за изпълнение

Нека децата гледат възрастния, докато произнася различните думи и проследяват движението на устните му. • Също така е добре децата да повтарят сами началните звукове след като ги чуят.


Начална училищна възраст: Дейност 7: Звуково бинго вариант В
Допълнителна информация: www.bingocardcreator.com
Защо

Цел на дейността: мултисензорно учене за развитие на слуха


Как

Материали необходими за всяко дете:

• голям лист хартия (А3), разделен на 6 части

• 6 различни играчки

• 6 карти – всяка с по едно име от имената на децата в групата


 
 

 

 

 

Описание на дейността

• Учителят дава на всяко дете 6 карти с имена, които децата поставят в кутийките

• Учителят казва едно име и ако детето има такова име на своя лист, го взима и слага настрана
Детето, което първо махне всички имена от листа си, печели играта.
Допълнителни насоки за изпълнение

Този път учителят скрива устата си и децата трябва наистина да чуят това, което той казва.


Начална училищна възраст: Дейност 8: Звуково бинго вариант CДопълнителна информация: www.bingocardcreator.com
Защо

Цел на дейността: мултисензорно учене за развитие на слуха


Как

Материали необходими за всяко дете:

• голям лист хартия (А3), разделен на 6 части

• 6 карти – всяка с по една дума, която следва модела „съгласна, гласна, съгласна”
 

 

 

 

 

 

Описание на дейността

• Учителят дава на всяко дете 6 думи, които да постави във всяка от своите кутийки

Уверете се, че децата могат да прочетат думите
• Учителят казва по една дума всеки път и детето, което има тази дума я отстранява от листа си. Победител е детето, което първо махне всичките си думи.
Допълнителни насоки за проподаване

Ако децата се затрудняват, помогнете им да идентифицират звука в началото, средата и края на думата.


Начална училищна възраст: Дейност 9: Звуково бинго вариант DДопълнителна информация:
http://www.bingocardcreator.com/bingo-cards/speech-and-language/words-that-end-with-the-z-sound
Защо

Да подпомогне ученето на звуковете по забавен мултисензорен начин


Как

Необходими материали:

- картонче с 9 букви или картинки за всяко дете (картончетата са различни са всяко дете)

- пулове, с които да се покриват буквите. (Вместо пулчета можете да използвате бобени зърна, например)


Описание на дейността:
-> Учителят казва някакъв звук

-> Децата проверяват за този звук в картончетата си

-> Ако го намерят го покриват с пулче

-> Първото дете, което успее да покрие всички полета на картончето си, извиква Бинго и печели играта.


Вместо с букви и звукове играта може да се играе с цифри или думи.


a

Ж

к

р

П

г

ф

М

сСледете за

Трудности, които децата с дислексия могат да имат при изпълнението на тази дейност / неща, на които да обърнете внимание:


За да избегнете фрустрация, напомнете на децата, че някои звукове си приличат и трябва да слушат много внимателно. Акцентирайте върху точността, а не върху бързината. Към звуковете бихте могли да добавите и картинки, които да помагат на децата.

Начална училищна възраст: Дейност 10: Виж, кажи, закрий, напиши, провери


Защо

Цел на тази дейност: Да подпомогне правописа чрез мултисензорно учене


Как

Необходими материали: хартия и цветни моливи


Описание на дейността:

 • Децата разглеждат думата, която ще учат

 • Произнасят я на глас

 • Закриват я с лист или ръка

 • Записват я

 • Проверяват дали са я написали правилно

Ако думата не е написан правилно, децата трябва да се върнат и да повторят целия процес отначало.


Допълнителни насоки за изпълнение:

Не разрешавайте на децата просто да поправят допусната грешка, нека напишат цялата дума правилно като минат през всички стъпки на процеса.Други дейности, подходящи за мултисензорно учене:
1. Използване на визуални средства за подпомагане на слуховото възприемане чрез филми, видео клипове, мултимедия

2. Използване на звук за подпомагане на визуално възприемане

- учениците могат да изпяват верните отговори при математически изчисления или при спелуване на думи.

- електронни четящи програми, четене по двойки

- слушане на музика, използване на музикални инструменти, песни, рими, др.
3. Използване на движение и допир за подпомагане на слуховото възприемане:

- изиграване на кратки пиески за запомняне на история- децата пляскат в ритъма на рими, произнасяйки името си или удрят барабанче докато казват дума на срички

- детето трябва да познае коя буква сте написали на гърба му с показалец

- направете от картон стъпчици с написани букви върху тях и нека децата изтичат на буквата, чийто звук сте произнесли
4. Използване на допир за подпомагане на слуховото възприемане

-конкретни предмети, които да подпомагат математическите изчисления

- материали за моделиране: пластелин, глина, др.

- пясък, релефни фигури, бои за рисуване с пръсти

- пластмасови букви, които детето да измъква от торбичка без да гледа след като учителят произнесе звуковете им
5. Използвайте цветни знаци за маркиране на важна информация или за организиране на нова информация.Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница