Ячко п. Иванов ( Творческа биография) Длъжност : ПрофесорДата18.11.2017
Размер49.86 Kb.
Размер49.86 Kb.

ЯЧКО П. ИВАНОВ

( Творческа биография)


Длъжност :

Професор в Секция “ Механика на непрекъснатите среди”

- Академик (деиствителен член) на БАН.

Институт по механика - БАН

ул. “Акад. Г.Бончев “ бл. 4, София 1113

тел. 979 64 73;Fax: 870 74 98; е -mail: yivanov@imbm.bas. bg;

979 34 49 870 40 54 yadir@bas.bg

0899 486 385
Домашен адрес:

ул. “ Проф. Г. Павлов” 38, София 1111, тел. 872 99 92.


1. Биоградични данни:

Роден: 14.09.1932 г., с. Киселево ( Монтана ).

Съпруга: Мария М. Иванова ( женени от 1958 г.) - лаботант - пенсионер.

Дъщеря: Галина Я. Иванова . Родена: 14. 02. 1959 г. - международен служител.


2. Научни интереси:

Реология на суспензии и композити, Приложна механика,Физико - химична механика, Полимерни материали и процеси, Реология на интелигентни материали и структури, Строителни материали и изолации и методи за изпитването им,Наноструктурни материали и нанотехнологии,Електрореология.


3. Образование:

Средно - Мъжка гимназия “Хр. Михайлов” гр. Михайловград - 1950 г.

Висше - Одески хидротехнически институт - 1957 г.

Д- р по реология - Чехословашка АН (Братислава) - 1970 г.

Д.т. н. по реология - БАН - 1988 г.
4. Заемани длъжности:

1957 - 1960 г. - ДСП “Яз.Тополница” - техн. ръководител

1960 - 1967 г. - Институт по водно стопанство и строителство - БАН - н.с.

1968 - 1972 г. - Институт по техническа механика - БАН - н.с. и ст. н.с. II ст.

1972 - - Централна лаборатория по физико - химична механика - БАН

Р - л пробл. група ( 1972 - 1988 г.) и Р - л секция “ Реология на

структурираните системи” (1988 - 1993 г.).

1979 - 1980 г. - Гост професор в Университет “ Мак Гил” (Монреал, Канада)

1982 - 1986 г. - Научен секретар на БАН .

1986 - 1991 г. - Зам. главен научен секретар на БАН.

1992 - 1993 г. - Директор на ЦЛФХМ - БАН.

1993 - 1994 г. - Професор в Ecole des Mines ( Дуе, Франция).

1997 - 2000 г. - Професор в Русенски университет “ А. Кънчев” ( ТК - Разград).

2003 - - Професор в Институт по механика - БАН

2005 - - Директор на АИ “Проф.М.Дринов” - БАН
5. Членство в научни и професионални организации:

Съюз на изобретателите в България.

Съюз на учените в България - Техническа секция ( от 1961 г.) и “ Секция “Механика”

( 0т 2000 г. - Председател от 2001 г.).

Българско реологично дружество -( Председател от 1990 г.).

Американско дружество по реология ( от 1980 г. )

Британско дружество по реология ( от 1984 г.).

Европейско дружество по реология - основател ( от 1999 г.).

Френска група по реология ( от 1991 г.).

Европейски комитет по реология ( от 1980 г.).

Международен комитет по реология ( от 1980 г.).

Международно дружество по полимерни процеси ( от 1986 г.).

Ню Йоркската академия ( от 1980 г.).

Международната инженерна академия ( от 1995 г.).

Българска академия на науките - чл. - кор. ( от 1995 г. ) и академик (от 2003 г.)

НТС по строителство в България - Председател от 2001 г.

Българско полимерно дружество ( от 1995 г. ).
6. Участие в международни, национални, регионални и държавни комитети, съвети и комисии:

Европейски комитет по реолодгия ( от 1982 г.).

Международен комитет по реология ( от 1980 г.).

Съвет по компютърно симулиране и оптимизация на композитните материали на Международната инженерна академия.

Национален съвет за съдействие на националния капитал, науката, образованието, килтурата и изкуството.

Борд на Директорите на Американския биографичен институт.

Борд за приемане на нови членове на Американското д - во по реология.

Регистриран експерт - оценител по IV - та, V -та и VI - та Рамкова програма на ЕС.


Асосиации:

Председател на Бълг. реологично дружество.

Член на Националния комитет по теоретична и приложна механика.

Член на Националния съвет за интелектуална собственост .

Секретар на Академичен клуб “ Проф. М.Дринов” при ФДРЗ.

Председател на Сдружението на училите в Русия (бившия СССР) и ОНД “Найден Геров”

Зам. председател на Фондация “ЕВРИКА”
Държавни органи:

Член на Национален съвет по нови материали (1986 - 1992 г.).

Член на комисията за награди на изобретатели (1987 - 1998 г.).

Член на Общото събрание на БАН ( 1989 - 1993 г.).

Член на СНС по строителни материали и изолации ( от 1982 - 1993 г.)

и негов Председател (1994 - 1997 г.)

Зам. председател на НЕК на Н.Ф. “Н.И.” по математика и механика ( 1994 -1997 г.).

Зам. председател на Комисията по строителство,архитектура, геодезия и минни науки на ВАК (1991 - 1993 г.).


7.Преподавателска дейност:

Хонорован преподавател във ВИАС по Строителни материали” (1973 - 1983 г.)

Гост професор в Университет “ Мак Гил” - Монреал, Канада (1979 - 1980 г.).

Професор в Ecole des Mines de Douai - Франция (1993 - 1994 г. )

Член на катедрени съвети при предзащита на дисертации е ХТМУ - София, РУ “А. Кънчев”, УАСГ - София и др.

Професор в Технол. колеж - Разград на РУ “ А. Кънчев” (1997 - 2000 г.).

Ръководител на докторанти в ЦЛФХМ,И - т по менаника на БАН и в чужбина.
8. Отличия и награди ( по реда на получаването):

Медал за трудово отличие за строителството на яз. Тополница.

Златна значка за принос в техническия прогрес от КНТВО.

Юбилеен медал “Акад. П. А. Ребиндер” от ИФХ на РАН

Орден “ Кирил и Методий” III ст.

Юбилеен медал “М. Дринов” на БАН.

Юбилеен медал “ Ломоносов”.

Юбилеен медал на Одеския инж. - строителен институт.

Златна значка на СНР.

Юбилеен медал на Международния комитет по реология.

Врора награда от Всесъюзния конкурс на високи научни постижения за монографията “ЗВМ и оптимизация на композиционньiх материалов” (Будивельник, Киев, 1989 г.).

Грамота от СУБ за високи научни постижения за монографията “ Структурообразование и реология неорганических дисперсних систем и материалов” ( АИ “Проф. М. Дринов”, София, 1991 г.). ( За същата монография съавтора акад. Н.Б.Уриев получи наградата “Акад. П. А. Ребиндер”).

Грамота “Distinguished Lieadership of ABI.

Who is Who in Science (USA) - 12, 15 and 18 Editions (последното 2001 г.).

Who is Who in National Science Fund.

Кой кой е в България.

Почетния знак на БАН “ М. Дринов” на лента.

Заслужил деятел на НТС по строителство в България

Почетна златна значка “Майстор Кольо Фичето” на ФНСС.

Награда на СУБ за високи научни постижения за 2002 г. в областа на техническите науки за монографията “ Composite materials - interfacial phenomena and processes” (Kluwer Acad. Publs., Dordrecht - Boston - London, 2001).

Юбилеен знак на СУБ по случай 60 -годишнина на Съюза.

Почетен знак “ Проф.Асен Златаров” на ФНТС


Научни публикации - 220, в т.ч. 3 монографии, като 60 % от публикациите са в рено-мирани международни и чуждестранни издания.
Цитати - над 730, в това число над 460 в авторитетни международни списания, 104 в монографии и учебници, предимно в чужбина.
Ръководени и консултирани докторанти - над 20, в това число от чужбина 6.
Членство в редколегии и специализирани поредици - над 20, в това число на 8 международни и чуждестранни.
Изнасяни лекции и поканени доклади в чужбина и на международни научни

форуми - повече от 80.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница