З а д а н и е на обхвата и съдържанието на Екологична Оценка на Общ Устройствен План на Община Момчилград, Област Кърджали



страница1/6
Дата16.11.2017
Размер0.8 Mb.
Размер0.8 Mb.
  1   2   3   4   5   6

mestanli_logo_10022010

Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631/6051, факс 03631/6397,

Е-mail: obshtina@mg.link.bg

З А Д А Н И Е
на обхвата и съдържанието на Екологична Оценка
на Общ Устройствен План на Община Момчилград, Област Кърджали






Май, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


Въведение 5

1Информация за Възложителя 6

2Обща информация за „Общ Устройствен План в Община Момчилград”. Основни цели и предмет на плана, програмата и проекта 7

3Характеристика на Засегнатата територия 11

4Изисквания към обхвата и съдържанието на Екологичната оценка 37

5Предложение на Съдържание на Доклада за Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Момчилград 39



6Приложения 41

СЪКРАЩЕНИЯ

АД

Акционерно дружество

БАН

Българска академия на науките

БДУВ

Басейнова дирекция за управление на водите

БДУВИБР

Басейнова дирекция за управление на водите Източно беломорски район

ВВМ

Външни водопроводни мрежи

В и К

Водоснабдяване и канализация

ДГС

Държавно горско стопанство

ЕО

Екологична оценка

ЕС

Европейски съюз

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗВ

Закон за водите

ЗКН

Закон за културното наследство

ЗРР

Закон за регионално развитие

ЗТ

Защитени територии

ЗЗ

Защитени зони

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗУТ

Закон за устройство на територията

ИАОС

Изпълнителна агенция по околна среда

ИКОМОС

Международния комитет за паметници на културата и забележителни места

КИН

Културно историческо наследство

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Наредба за ЕО

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Наредба за ОС

Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитени

НКПР

Национална концепция за пространствено развитие

НКЦ

Недвижими културни ценности

НП

Национална програма

НПР

Национална програма за развитие

НСИ

Национален статистически институт

НСМОС

Национална система за мониторинг на околната среда

НСРР

Националната стратегия за регионално развитие

ОбС

Общински съвет

ОЕСУТ

Общински Експертен съвет по устройство на територията

ОП

Оперативна програма

ОПОС

Общинска програма за опазване на околната среда

ОПР

Общински план за развитие

ОПРР 2014-2020 г.

Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ОЕСУТ

Общински Експертен съвет по устройство на територията

ОПР

Общински план за развитие

ОС

Оценка за съвместимост

ОСР

Областна стратегия за развитие

ОУП

Общ устройствен план

ОУПО

Общ устройствен план общински

ПЗ

Природна забележителност

ПС

Помпена станция.

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

РИОСВ

Регионална инспекция по околна среда и водите

РЗИ

Районна здравна инспекция

РДТБО

Районно депо за твърди битови отпадъци

РПР

Регионален план за развитие

СК

Сондажен кладенец

СОЗ

Санитарно-охранителна зона.

ССФ

Селскостопански фонд

ТБО

Твърди битови отпадъци

ФПЧ

Фини прахови частици

ЮНЕСКО

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура

ЮЦР

Южен Централен район


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница