З а п о в е д № рд 09 / г. На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодексДата17.11.2017
Размер125.51 Kb.
Размер125.51 Kb.РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на културатаЗ А П О В Е Д

РД 09………./……………….2017 г.

На основание чл. 13д, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, при спазване изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с осигуряването на обучението по учебен предмет

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

Учебна програма за специфична професионална подготовка по учебен предмет Художествена обработка на метали – учебна практика, код 2150704 „Художествена обработка на метали” от професия код 215070 „Художник – приложни изкуства” от професионално направление код 215 „Приложни изкуства и занаяти”, съгласно приложението.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

БОИЛ БАНОВ

Министър на културата


Приложение
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТАУЧЕБНА ПРОГРАМА

за специфична професионална подготовка

по

ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИУчебна практика

Утвърдена със заповед № РД …………………………. 2017 г.


СПЕЦИАЛНОСТ:

код 2150704 „Художествена обработка на метали”

ПРОФЕСИЯ:

код 215070 „Художник – приложни изкуства”
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

код 215 „Приложни изкуства и занаяти”

София, 2017 година

  1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Предметът Учебна практика при специалност „Художествена обработка на метали” е задължителен, и съпътства пряко програмата по главния специален предмет. Програмата има за цел да запознае учениците с основните посоки в художествената обработка на металите. Акцентите се поставят както върху традиционните, така и върху съвременните техники на обработка на метала: студена и топла обработка; цветни, черни и благородни метали; ажурно изрязване, изковаване, спояване; ювелирни и нетрадиционни техники в бижутерията. В програмата присъстват технологии характерни за скулптурата, малката пластика, а също така и експериментални форми на работа с други материали.

Учебна практика включва основна подготовка на учениците за работа с материали и технологии и се разпределя тематично във всеки курс на обучение. Усвояват се основните различни технологии в металопластиката според предвидените задачи. Приоритетни са аспектите на практическата дейност на ученика. Основните характеристики на съдържанието са: системност; последователност; функционална връзка между отделните елементи на учебната структура.

Освен правилно подбрана методика и добра систематизация работният процес се обезпечава с материали на специалноста, както и с лични и общи инструменти за всеки ученик. Технологичните способи се онагледяват с богата литературна колекция, материали от електронната библиотека на всеки преподавател, както и с образци от архива на специалността. Часовете по художествена обработка на метал се провеждат в специализирани ателиета.

  1. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

В резултат на обучението ученикът трябва да :

- познава областите на приложение на металопластиката;

- придобие обща пластична култура в съвременните приложни изкуства;

- познава националните традиции и културно наследство в областта на

художествените занаяти;

- познава и владее основните видове техники и технологии;

- разграничава технологичните специфики;


- формулира критерии и оценка на произведението;
- адаптира съвременни форми при работа с метала.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Учебна практика

8 клас 72 часа

9клас - 72 часа

10 клас - 36 часа

11 клас - 144 часа

12 клас - 116 часа

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Структурирането на учебното съдържание е на база раздели и теми. За всеки раздел в програмата са записани препоръчителен брой учебни часове и теми. Учителят конкретизира броя на учебните часове за всяка тема в съответствие с посочените за раздела. Учителят разпределя броя на часовете, предвидени по учебния план и по учебната програма в годишното си разпределение. Часовете по практически занимания се провеждат в специализирани ателиета и работилници.
Наименование на раздели и теми

Брой часове
ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПVIII клас - 72 учебни часа
1.1.

Запознаване с материалната база на специалността.
1.2.

Инструменти – ръчни и механизирани – начин на работа с тях. Лични инструменти – начин на съхранение.
2.

ИЗРАБОТВАНЕ НА МАЛЪК ПРЕДМЕТ ОТ БИТА

36

2.1.

Изработване на точна рисунка – чертеж на образеца и копирка върху паус.
2.2.

Подготовка на материала - оразмеряване, пробиване, изрязване;
2.3.

Пластично моделиране – сгъване, шлайфане, напасване на детайлите;
2.4.

Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;
3

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ

НА КУТИЯ ЗА БИЖУТА.

36

3.1.

Изработване на точна рисунка – чертеж на образеца и копирка върху паус.
3.2.

Видове цветни метали – свойства и приложение. Инструменти за изработване на елементите. Техника на запояване.
3.3.

Изработване в материал- детайли, сглобяване.
3.4.

Повърхностна обработка - декоративни фактури, оцветяване или патиниране;
4.

IX клас - 72 учебни часаСЪДОВЕ.

КОПИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

36

4.1.

Изработване на точна рисунка – копие на образеца и копирка върху паус.
4.2.

Изпълнение в материал. Подготовка и специфика на материала. Техника и технология на изковаване.
4.3.

Инструменти. Пластично изграждане на формата на съда и елементите на композиция.
5.

ПРОЕКТИРАНЕ И

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НИСЪК СЪД.

36

5.1.

Изработване на точна рисунка – на проекта и копирка върху паус.
5.2.

Изпълнение в материал. Последователност на етапите на изковаване.
5.3.

Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;X клас - 36 учебни часа
6.

НАКИТИ.

КОПИЕ ПО ОБРАЗЕЦ

18

6.1.

Изработване на точна рисунка – на проекта и копирка върху паус.
6.2.

Изпълнение на копието в материал. Последователност на етапи, елементи, сглобяване.
6.3.

Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;

7.

КОМПЛЕКТ или СЕРИЯ БИЖУТА.

ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ.

18

7.1.

Изпълнение на задачата: техническа подготовка и материали; избор на технологии.
7.2.

Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;
7.3.

Съпътстваща задача – проект или изработване на бижута в комбинация с нетрадиционни материали;ВТОРИ

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАПXI клас - 144 учебни часа
8.

ПРЕДМЕТИ ЗА ИНТЕРИОР

ДВУИЗМЕРЕН ДЕКОРАТИВЕН ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕДМЕТ72

8.1.

Изпълнение на задачата: техническа подготовка и материали; специфики на технологиите.
8.2.

Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;
8.3.

Съпътстващи задачи: графични триизмерни рисунки – четири проекта / варианти/ по темата. Мащаб 1:1.
9.

ДЕКОРАТИВЕН ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЕН

ТРИИЗМЕРЕН ПРЕДМЕТ

72

9.1.

Специфични инстументи и техники на работа с тях.
9.2.

Планове. Рисунки. Чертеж и разгъвки на проекта.
9.3.

Прехвърляне на копирката върху подготвения по размери материал и подготовка на материала.
9.4.

Изпълнение в материал според проекта.
9.5.

Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;XII клас

116 учебни часа

ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА ПО ИЗБОР: ПЛАСТТИКА, НАКИТИ, ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА.

116
Пластично изграждане на модел в глина, гипс или макет в мащаб.Графичен работен проект на картон и чертеж в М1:1Изпълнение в материал.Довършителен етап. Повърхностна обработка – декоративни фактури, оцветяване или патиниране;

ПЪРВИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Раздел 1. ВЪВЕДЕНИЕ

Цели: Запознаване на учениците със специалността, нейното оборудване, иструменти и машини, както и нейни произведения от фонда на училището.

Раздел 2. ИЗРАБОТВАНЕ НА МАЛЪК ПРЕДМЕТ ОТ БИТА.
Цели: Да се придобият компетентности за закономерностите на композицията; специфики и етапи на техниката ажурно изрязване при изпълнение в материал.
Раздел 3. ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ НА КУТИЯ ЗА БИЖУТА.

Цели: Да се придобият компетентности за закономерностите на композицията; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи на техниките - ажурно изрязване и запояване; технологични особености.

Раздел 4. КОПИЕ ПО ОБРАЗЕЦ НА НИСЪК СЪД

Цели: Да се придобият компетентности за закономерностите на композицията; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи при техниката изковаване; технологични особености.
Раздел 5. ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕКОРАТИВЕН ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЕН НИСЪК СЪД

Цели: Да се придобият компетентности за закономерностите на композицията; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи при техниката изковаване; технологични особености.

Раздел 6. НАКИТИ. КОПИЕ ПО ОБРАЗЕЦ.

Цели: Да се придобият компетентности за функционалните и декоративни закономерности при накита; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи при комбинирани техники;

технологични особености.


Раздел 7. ПРОЕКТ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕРИЯ, ИЛИ КОМПЛЕКТ БИЖУТА

Цели: Да се придобият компетентности за функционалните и декоративни закономерности при бижутата; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи при комбинирани ювелирни техники; технологични особености.ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Раздел 8. ПЛОСЪК ДЕКОРАТИВЕН ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕДМЕТ ЗА ИНТЕРИОР

Цели: Да се придобият компетентности за функционалните и декоративни аспекти в предмета за бита - пано; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи при комбинирани техники и материали;технологични особености на студена и топла обработка на метали.
Раздел 9. ОБЕМЕН ДЕКОРАТИВЕН ИЛИ ФУНКЦИОНАЛЕН ПРЕДМЕТ ЗА ИНТЕРИОР

Цели: Да се придобият компетентности за функционалните и декоративни аспекти в предмета за интериор; средствата на графичното и пластичното изобразяване; специфики и етапи при комбинирани техники и материали; технологични особености на студена и топла обработка на метали.
Раздел 10. ДИПЛОМНА РАБОТА НА ТЕМА ПО ИЗБОР: ПЛАСТИКА, НАКИТИ, ПРЕДМЕТИ ЗА БИТА

Цели: Да се придобият компетентности за; пручване, анализ и художествено проектиране по избрана тема; средства за графично и пластично изобразяване на проекта; специфики на подбраните техники и материали; технологични особености при художествената обработка на метали.


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В края на обучението по специфична професионална подготовка по учебния предмет „Художествена обработка на метали“, ученикът трябва да придобие компетентности за:

- техники и технологии в металопластиката;

- технически умения;

- естетически критерии за произведението;

- художествена стойност на произведението;VI. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

Д-р Мирена Златева, д-р Елена Кафеджийска;VII. ЛИТЕРАТУРА

Енциклопедия на изобразителното изкуство томI, БАН 1987, том II 1991, том III1995; 120 Години Българско изкуство СБХ, том 2013, том2 2015, том 3 2017; Златарко изкуство, New Earrings, Nikolas Estrada, 2013, Thames & Hudson; 21st Century Jewelry, The best of the 500 series, 2011, Lark Crafts; Silver triennial inter national, 2017, Gesellschaft fur Goldschmidelkunst e.V. Hanau; Chairs by architects, 2016 Thames & Hudson;


Учебната програма е адаптирана към учебния план от 2017 г.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница