З а п о в е д №мер-вн-зап-2756 /14. 12. 2013 гстраница1/4
Дата10.04.2017
Размер1.09 Mb.
Размер1.09 Mb.
  1   2   3   4З А П О В Е Д

МЕР-Вн-ЗАП-2756 /14.12.2013 г.

На основание чл.8, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.4 от «Правилата на Електроенергиен системен оператор» ЕАД за планиране, организация и провеждане на обществени поръчки» (Правилата) и съгласно заповед № ЦУ-1396/10.12.2013 г. на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД
НАЗНАЧАВАМ:
Комисия в състав:

Председател: инж. Добри Михайлов Гичев – ръководител сектор „ОИРД”;

и членове: 1. инж. Лъчезар Иванов Узунов – инженер, механик;

2. инж. Димитър Стоянов Димитров – инспектор „ЗБРООС”;

3. инж. Магдалена Маринова Ганева – инженер, ПЕЕ ИРД;

4. Боряна Михайлова – юрисконсулт;

резервни членове на комисията:

1. инж. Стефан Атанасов Филчев – ръководител сектор „ТПиП”;

2. инж. Захари Милков – инженер, релейна защита,

със задача:

1.В срок до 20.12.2013 г. назначената комисия да подготви необходимата документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14., ал.1, т.2 от ЗОП, с предмет „Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Варна и ТДУ Изток”;

Работата на комисията да приключи с изготвянето на протокол.

2. На 20.12.2013г. изготвената документация да се изпрати за съгласуване в ЦУ на ЕСО ЕАД, гр. София.

Копие от настоящата заповед да се връчи на председателя и членовете на комисията за изпълнение.ТОТЮ БОНЕВ........................... Ръководител на мер варнаД О К У М Е Н Т А Ц И Я
Реф. № 940/2013за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка.Предмет:

Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Варна и ТДУ Изток”


Варна, 2014 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Раздел І: Решение за откриване на процедурата.

Раздел ІІ: Обявление за обществената поръчка.

Раздел ІІІ: Пълно описание на обекта на поръчката.

Раздел ІV: Технически изисквания.

Раздел V: правила за провеждане на процедурата.

Раздел VІ: Указания към участниците.

Раздел VІІ: образец на оферта.

Раздел VІІІ: Образци на документи, неразделна част от офертата.

Раздел ІХ: Проект на договор.


Раздел Х: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор.

РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА:
ЕСО ЕАД в качеството си на възложител по член 7 т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание и в съответствие с изискванията на Част трета, раздел I от ЗОП, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авто части, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки автомобили, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Варна и ТДУ Изток”. Понятието „лек автомобил”, навсякъде в процедурата се ползва по смисъла на Закона за движение по пътищата.


 1. Място на изпълнение на обществената поръчка

Възложителят предвижда дейностите, заложени в предмета на обществената поръчка, да се извършват в следните градове: гр.Варна и гр.Добрич.
2. Обем на поръчката

Поръчката е със срок на изпълнение две години, считано от датата на сключване на договор с изпълнител.

Обществената поръчка включва извършване на техническо обслужване, текущ и основен ремонт, автотенекеджийски и автобояджийски услуги, включително доставка и/или подмяна на авточасти, възли, детайли, материали, консумативи и смазочни материали на леки автомобили, които следва да бъдат осъществени за наличния автомобилен парк, собственост на ЕСО ЕАД в МЕР Варна (включително в подрайон Добрич – МЕПР Добрич) и ТДУ Изток”. Автомобилите са описани в Приложение № 1.

РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
А. Видове сервизни дейности и обслужвания:
1. Техническо обслужване на автомобилите в зависимост от пробега на автомобила, изработените моточасове (за повдигателните съоръжения и друга специална техника) според заложените технически изисквания на производителя:

- доставка, смяна на масла, филтри /маслени, горивни, поленови и др./;

- доставка, смяна на ремъци и свещи.
2. Диагностика настройка и отстраняване на натрупани копютърни грешки с необходимата апаратура за посочените марка и модел автомобили в Приложение №1 (отнася се за автомобилите, произведени след 2000 г.).
3. Диагностика, обслужване и/или ремонт на автомобили по заявка от Възложителя на:

3.1. Двигател

3.2. Запалителна уредба

3.3. Горивна уредба

3.4. Мазилна и охладителна уредба

3.5. Силово предаване:

- съединител

- предавателна кутия

- карданно предаване

- деференциални мостове

3.6. Ходова част

- Преден мост

- Заден мост

- Окачване

3.7. Кормилен механизъм.

3.8. Спирачна уредба.

3.9. Електрообзавеждане.

3.10. Хидравлична система;

3.11. Диагностика и ремонт на климатична инсталация.

4. Автотенекеджийски услуги

5. Бояджийски услуги.

6. Регулиране на преден и заден мост.

7. Регулиране на фарове.

8. Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на гуми.

9. Изправяне на джанти

10. Репатриране на аварирали леки автомобили до 3,5 тона в автосервизната база в рамките на страната.

11. Ремонт и възстановяване на вътрешни и външни пневматични гуми

12. Доставка на резервни части – нови и оригинални.

13. Доставка на консумативи и материали, в това число спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, двигателно масло, хидравлично масло, диференциално масло, двутактово масло, грес и компресорно масло.
Б. Срокове за обслужване на автомобилите.

1. При получена заявка от Възложителя до 12:00 часа за обслужване на автомобила същият да бъде приет до края на същия ден.

2. При получена заявка от Възложителя след 12:00 часа за обслужване на автомобила същият да бъде приет до 12:00 часа на следващия ден.

3. При аварийна ситуация реакция до 2 (два) часа

4. Време за извършване на дейностите предмет на настоящата процедура (важат за всички видове МПС )

4.1. Техническо обслужване, диагностика, регулировка, смяна водна помпа, регулиране клапан, демонтаж, монтаж и промиване радиатор, ремонт алтернатор, стартер и др.– в рамките на 1 (един) работен ден.

4.2. Текущ ремонт - ремонт преден мост, диференциал, скорости, частичен ремонт на двигател, ремонт на купе, смяна гарнитура и др. – до 5 (пет) работни дни.

4.3. Основен ремонт –на МПС- до 15 (петнадесет) работни дни.

4.4. При необходимост от извършване на дефектация, тя се осъществява в рамките на 1 работен ден за лек ремонт, считано от влизането на автомобила в сервиз, а за текущ и основен ремонт дефектацията се осъществява в срок до 3 работни дни, считано от влизане на автомобила в сервиза.
5. Сроковете за доставка да бъдат както следва:

- не повече от 2 работни дни за налични в склада на участника резервни части, считано от датата на заявката за доставка;

- не повече от 20 работни дни за специфични резервни части, считано от датата на заявката за доставка ;

- не повече от 3 работни дни за доставка на материали и консумативи, налични в склада на участника, считано от датата на заявка за доставка.

- не повече от 20 работни дни за спецефични материали и консумативи, считано от датата на заявка за доставка.

В. Изисквания към участниците в обществената поръчка


 1. Да разполагат във всички посочени от Възложителя населени места с оборудвана сервизна база за обслужване на леки автомобили, както и с необходимия квалифициран персонал или такива на подизпълнители.

Забележка: Под сервизна база да се разбират един или съвкупност от повече сервизи, които като цяло да отговарят на всички изисквания от настоящите технически спецификации.

2. Брой работни места за компютърна диагностика на двигател-минимум 1бр.

3. Брой работни места за ремонт на леки автомобили/ канал или хидравличен крик/-минимум 2 броя.

4.Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат с:

4.1. Стенд за електронна диагностика на повредите.

4.2. Стенд за регулировка на преден и заден мост.

4.3. Стенд за изпробване на спирачна система.

4.4. Стенд за регулиране на фарове.

4.5. Стенд за разпъване на ударени автомобили.

4.6. Прибор за обслужване на климатична инсталация.

4.7. Камера за изпичане на боядисани автомобили.

5. Участниците в обществената поръчка трябва да имат възможност за проследяване на броя посещения в автосервиза, извършените видове ремонти и дефектиране, както и стойност на извършените услуги за всяка единица МПС – Таблица № 1.


6. В края на всеки месец участниците в обществената поръчка да имат възможност да представят отчет на Възложителя (на хартиен и/или електронен носител) за диагностицираните и ремонтирани автомобили в следния примерен табличен вид (Таблица № 1):

Таблица № 1.МЕР, ТДУ, МЕПР

Дата на влизане в сервиза

Рег. № на

автомобила

Марка и

модел

на автомобила

Километраж

на

автомобила

при влизане в сервиза

Установен

дефект;

Дата

Приет за

ремонт;

Да/не


Вид на ремонта

Предаден на дата

Цена на извършената услуга


Г. Други изисквания
1. Участниците в обществената поръчка трябва да гарантират приоритетно обслужване на автомобилите на възложителя.

2. В случай, че участникът не разполага със собствена база в дадено населено място, но може да извършва дейностите по обществената поръчка, използвайки чужди ресурси, той трябва да декларира това и да го удостовери чрез заверено копие на действащ договор или чрез заверено копие на предварителен договор.

3. Възложителят си запазва правото да провери декларираните в офертите на участниците обстоятелства чрез извършване на оглед на сервизните бази от компетентните технически лица – членове на комисията, за което ще бъде изготвен констативен протокол.


 1. Изисквания при ценообразуването

За база за използваните нормовремена за отделните видове дейности се използват:

  • посочените в НАРЕДБА № 24 ОТ 8 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, Издадена от Комисията за финансов надзор, Обн. ДВ. бр.25 от 24 Март 2006г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.55 от 19 Юли 2011г.

  • или използване на документи от производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция.

Цената на дейностите се формира като сума от предвидените в Наредба № 24 нормовремена за съответната работа или посочените такива в документите от производителя, умножени по договорената цена за технологичен час труд за съответната категория персонал плюс цената на материалите, резервните части и консумативи, съгласно актуалната ценова листа на Изпълнителя, редуцирана с договорената отстъпка. В документите, свързани с ремонта, задължително се посочва номера на позицията от таблиците в Наредба № 24 или номера/кода от документа на производителя, оределящ технологичното време за дадена операция.

 1. Гаранционни срокове

Участниците в обществената поръчка да гарантират за качественото изпълнение на конкретна услуга и вложените при това резервни части за срок не по-кратък от 6 (шест) месеца от датата на подписване на приемо – предавателния протокол (Приложение №4), а при основен ремонт на двигател – не по-малко от 12 месеца или пробeг на автомобила не по-малък от 20 000 км , считано от датата на подписване на приемо – предавателния протокол (Приложение №4).

Гаранционният срок на доставяните резервни части, да бъде не по-кратък от 6 (шест) месеца от датата на доставка и/или съгласно документацията на завода – производител.Доставяните консумативи и материали (масла, спирачна течност, течност за чистачки, антифриз, грес) да бъдат в срок на годност, като същите да бъдат произведени в срок до 12 месеца назад, считано от датата на доставка.

Приложение № 1
Марки и модели леки автомобили, налични в МЕР Варна , МЕПР Добрич и ТДУ Изток
СПИСЪК на леките автомобилите в МЕР Варна, гр. Варна:
Тип

превозни
средства по регистрация в КАТМарка

Модел

Вид гориво


Ообем

двигател


Година на
производст-во
брой

1

Лек

ВАЗ

21043

бензин

1451

1993

 1

2

Лек

ВАЗ

21043

бензин

1451

1995

 1

3

Лек

ВАЗ

21213

бензин

1690

2001

1

4

Лек

ВАЗ

21214

бензин

1690

2005

1

5

Товарен

ГАЗ

33021

бензин

2300

2001

1

6

Товарен

ГАЗ

25057-34

бензин

2300

2001

1

7

Товарен

ГАЗ

25057

бензин

2300

2001

1

8

Лек

ДЕУ

Ланос

бензин

1300

2001

1

9

Товарен

Нисан

Навара

дизел

2488

2008

1

10

Лек

Нисан

Патрол

дизел

2953

2009

1

11

Лек

Опел

Омега

бензин

2000

1994

1

12

Лек

Пежо

307

дизел

1560

2008

1

13

Товарен

Пежо

308

дизел

1560

2009

1

14

Лек

Пежо

Партнер

бензин

1400

2001

1

15

Лек

Пежо

Партнер

дизел

1560

2008

 3

16

Товарен

Пежо

Партнер

дизел

1560

2009

1

17

Товарен

Рено

Канго

дизел

1461

2011

1

18

Лек

Ситроен

Берлинго

бензин

1400

2001

1

19

Товарен

Ситроен

Берлинго

бензин

1400

2003

1

20

Лек

Ситроен

Берлинго

дизел

1560

2008

 2

21

Лек

УАЗ

31514

бензин

2200

2001

1

22

Товарен

Форд

Рейнджър

дизел

2499

2006

1

23

Товарен

Форд

Рейнджър

дизел

2500

2007

1

24

Лек

Хюндай

Санта Фе

бензин

2350

2005

1

25

Лек

Шкода

Октавия

бензин

1984

2005

1

26

Лек

Шкода

Фелиция

бензин

1089

1998

1

27

Лек

Шкода

Фелиция

бензин

1200

2001

2
Списък на леките автомобили в МЕПР Добрич, гр.Добрич:
Тип

превозни
средства по регистрация в КАТМарка

Модел

Вид гориво


Ообем

двигател


Година на
производст-во
брой

1

Лек

ВАЗ

21043

бензин

1451

1998

1

2

Лек

Нисан

Патрол

дизел

2953

2009

1

3

Лек

Пежо

307

дизел

1560

2008

1

4

Лек

Пежо

Партнер

дизел

1560

2008

1

5

Товарен

Пежо

Партнер

дизел

1560

2008

1

6

Лек

УАЗ

3303

бензин

2445

1993

1

7

Товарен

УАЗ

3303

бензин

2445

1995

1

8

Товарен

УАЗ

3909

бензин

2445

2001

1

9

Лек

УАЗ

315146-017

бензин

2445

2001

1

10

Товарен

Форд

Рейнджър

дизел

2499

2006

1

11

Лек

Шкода

Фелиция

бензин

1300

2001

1
Списък на леките автомобили в ТДУ Изток, гр. Варна:
Тип

превозни
средства по регистрация в КАТМарка

Модел

Вид гориво


Ообем

двигател


Година на
производст-во
брой

1

Товарен

Нисан

Навара

дизел

2488

2008

1

2

Лек

Пежо

Партнер

бензин

1400

2001

1

3

Лек

Пежо

Партнер

бензин

1800

2001

1

4

Лек

Ситроен

Берлинго

бензин

1400

2001

1

5

Лек

Ситроен

Пикасо

бензин

1795

2001

1

6

Лек

Хюндай

Санта Фе

дизел

2188

2008

1

7

Лек

Шкода

Фелиция

бензин

1089

2001

1

Обществената поръчка включва ремонт, техническо обслужване и доставка на резервни части, материали и консумативи за леките автомобили на ЕСО ЕАД, находящи се в градовете, посочени в таблицата по-горе.Участниците в обществената поръчка следва задължително да докажат наличието на подходящи сервизни бази за обслужване на леките автомобили в следните градове: гр. Варна и гр.Добрич

Забележка:

1. В посоченото разпределение на автомобилите може да настъпи промяна в резултат на бракуване, закупуване на нови автомобили, прехвърляне на автомобили от един район в друг.

РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.
1. Общи правила за провеждане на процедурата.


  1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

  2. За провеждане на процедурата, в съответствие с чл. 34 от ЗОП, Възложителят назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове.

  3. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

  4. Членовете на комисията и консултантите подписват декларация за съответствие на обстоятелствата и спазване на изискванията на чл. 35 от ЗОП, след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните обстоятелства.

  5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

  6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

  7. В присъствието на лицата по т.1.5., комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка документи, съдържащи се в офертата.

  8. След извършване на действията по т. 1.6. и т. 1.7. приключва публичната част от заседанието на комисията.

  9. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

  10. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола по т.1.9 до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) работни дни от получаването на протокола по т.1.9.

  11. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията по т.1.9.

  12. След изтичането на срока по т. 1.10., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

  13. Комисията при необходимост може по всяко време:

1.13.1. Да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

1.13.2. Да изисква от участниците:

а) разяснения за заявени от тях данни;

б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.


1.14. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практитки по смисъла на чл.15 от Закона за защита на конкуранциата.

1.15. В случаите по т.1.14. възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.  1. Комисията предлага за отстраняване от процедурата, участник:

- който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие;

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП;

- за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.  1. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

  2. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

  3. Комисията обявява по подходящ начин (на интернет страницата на ЕСО ЕАД: http://www.eso.bg/default.aspx/nachalo/bg) датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.

  4. След отварянето на плика с предлаганата цена и оповестяването й, най-малко трима от членовете на комисията подписват ценовата оферта на участника.

  5. След извършване на действията по т. 1.19. и т. 1.20. приключва публичната част от заседанието на комисията.

  6. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

  7. Комисията може да приеме писмената обосновка по т.1.22 и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

 • оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

 • предложеното техническо решение;

 • наличието на изключително благоприятни условия за участника;

 • икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

 • получаване на държавна помощ.

  1. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.


2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

  1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-ниска цена”.


Методика за оценка на офертите

Офертите на участниците се оценяват в низходящ ред по критерии "най-ниска цена" при следната методика:

Комплексна оценка КО, където:

КО = НР + НК + ЦД + ЦТ + ЦУ

Максималната стойност на комплексната оценка може да бъде 100 точки. В посочената по-горе формула отделните компоненти имат следното значение: 1. НР – Надценка на резервните части над доставната цена за участника, с която той ще ги продава на възложителя.

Надценката се посочва в проценти, като най-ниската предложена надценка получава 20 точки, а точките за надценка на останалите участници се изчисляват по следната формула:

НРmin

НР = х 20

НРi

Забележка:

За нуждите на оценката предложеният процент надценка в посочената по-горе формула се прилага в неговото числово изражение.

Посочената от участника, избран за изпълнител на обществената поръчка надценка за резервни части в процентно изражение се приема за постоянна и няма да бъде променяна за срока на действие на договора, освен при намаляването й.

В случай, че в ценовата си оферта участник за надценка на резервни части посочи 0%, то за нуждите на оценката изчисленията ще бъдат направени до третия знак след десетичната запетая при стойност за съответната надценка 0,01%.


 1. НК – Надценка на консумативи и материали над доставната цена за участника, с която той ще ги продава на възложителя.

Надценката се посочва в проценти, като най-ниската предложена надценка получава 20 точки, а точките за надецнка на останалите участници се изчисляват по следната формула:


НКmin

НК = х 20

НКi

Забележка:

За нуждите на оценката предложеният процент надценка в посочената по-горе формула се прилага в неговото числово изражение.

Посочената от участника, избран за изпълнител на обществената поръчка надценка за консумативи и материали в процентно изражение се приема за постоянна и няма да бъде променяна за срока на действие на договора, освен при намаляването й.

В случай, че в ценовата си оферта участник за надценка на материали и/или консумативи посочи 0%, то за нуждите на оценката изчисленията ще бъдат направени до третия знак след десетичната запетая при стойност за съответната надценка 0,01%.


 1. ЦД - Цена за диагностика.

Цената за диагностика се образува като средно аритметична цена за извършване на диагностика на един брой автомобил на:

- двигател;

- запалителна уредба;

- горивна уредба;

- мазилна и охладителна уредба;

- ел.инсталация;

- съединител;

- предавателна кутия;

- карданно предаване;

- диференциални мостове;

- преден мост;

- заден мост;

- окачване;

- кормилен механизъм;

- спирачна уредба;

- хидравлична система;

- климатична инсталация


p

ЦД = Цдi /p,

i = 1


където:

p = 16 е общият брой на посочените цени за диагностика;

Ц дi е конкретна цена за диагностика от посочения по-горе списък.
Най-ниската предложена средно аритметична цена за диагностика получава 10 точки. Средно аритметичните цени на останалите участници се оценяват по следната формула:
ЦДmin

ЦД = х 10

ЦДi
Забележка:

За срока на договора посочените по-горе цени за диагностика се приемат за постоянни и няма да бъдат променяни за срока на действие на договора, освен при намаляването им.


 1. ЦТ - Цена за труд.

Цената за труд се образува като средно аритметична цена от часовите ставки (единичните цени на технологичен час) за извършване на дейности на един брой автомобил от следния характер:

- По електрическата система;

- По механичната система;

- Автотенекеджийски дейности;

- Бояджийски дейности;

- Подмяна (монтаж и демонтаж) и баланс на един брой гума;

- Изправяне на един брой джанта.


q

ЦТ = Цтi /q,

i = 1


където:

q = 6 е общият брой на посочените по-горе часови ставки за извършвани дейности на един автомобил;

Ц тi е конкретна цена на технологичен час за вид дейност от посочения по-горе списък.
Най-ниската предложена средно аритметична цена за труд получава 30 точки. Средно аритметичните цени на останалите участници се оценяват по следната формула:
ЦТmin

ЦТ = х 30

ЦТi
Забележка:

За срока на договора цените за технологичен час труд на посочените по-горе дейности се приемат за постоянни и няма да бъдат променяни за срока на действие на договора, освен при намаляването им.


 1. ЦУ - Цена за услуги.
 1. Цена за услуги на леки автомобили

Цената за услуги се образува като средно аритметична цена от единичните цени за извършване на следните услуги на един брой автомобил:

- Цена за регулиране на (преден и заден мост) ходова част (Цр);

- Цена за регулиране на фарове (Цф);

- Цена за пътна помощ на аварирал автомобил с технически допустима максимална маса до 3,5 тона (Цп1) от мястото на авария до сервизен център в съответния район. Цената се посочва в лева без ДДС на километър:


ЦУ = (Цр + Цф + Цп1)/m

където:


m = 3 е общият брой на посочените по-горе цени за услуги за извършване на един автомобил.

Най-ниската предложена средно аритметична цена за услуги получава 20 точки. Средно аритметичните цени на останалите участници се оценяват по следната формула:


ЦУmin

ЦУ= х 20

ЦУi

Всички посочени цени са в лева франко мястото на изпълнение на услугите с включени всички разходи (транспорт, застраховки, мита, такси и др.), без ДДС.
Цената за конкретно свършената работа по договора с изпълнителя на обществената поръчка ще се формира като сбор от необходимите нормовремена (измерени в технологични часове), определени за отделните видове дейности, посочени в НАРЕДБА № 24 ОТ 8 МАРТ 2006 Г. ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ПО ЧЛ. 249, Т. 1 И 2 ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ЗА МЕТОДИКАТА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА или от документи на производителя на автомобила, определящи технологичното време за дадена операция, умножени по часовата ставка за труд за един технологичен час от офертата на изпълнителя, плюс цената на вложените консумативи, материали и резервни части, образувана от доставната за изпълнителя цена с начислена надценка върху нея.  1. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

  2. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички нейни членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

2.5. Комплексните оценки на офертите заедно с оценките по всички други показатели се нанасят в Таблица 3.

  1. таблица 3 се подписва от всички членове на комисията.

  2. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

Таблица 3


Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница