За дейността на български младежки червен кръстстраница1/3
Дата01.02.2017
Размер370.77 Kb.
Размер370.77 Kb.
  1   2   3

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

ЗА ПЕРИОДА 2005 - 2008 г.


През отчетния период БМЧК достигна ниво на характеристиките на “добре функциониращо младежко дружество”, което гарантира продължаване позитивната тенденция на развитие на организацията и затвърждаване на позицията й на младежка организация, предоставяща качествени дейности и услуги, влияещи ефективно за намаляване на уязвимостта на младите хора, и популяризираща хуманитарните ценности сред тях, в условията на европейското членство на България.

През периода 2005 – 2008 г. БМЧК работи целенасочено за постигане на целите, заложени в Стратегия 2009 на БМЧК и за изпълняване на стратегическата цел в Стратегия 2010 на БЧК а именно: “Българският младежки Червен кръст да достигне такова ниво и качество на дейността, с което да влияе ефективно за намаляване на социалната уязвимост на младите хора и намиране на устойчиви алтернативи за нея”.

За да постигне тези цели БМЧК работеше и се развиваше в множество направления в последните четири години и постигна своите успехи. Продължи активното развитие на БМЧК като водеща младежка организация в страната в здравната просвета и работа с деца в институции. През отчетния период продължихме да следим и се съобразяваме със съвременните тенденции и методи в организационното развитие и възобновихме интензивна международно сътрудничество между БМЧК и младежки организации от други страни, откриващо пред нас нови хоризонти и възможност за още по-добро позициониране. Извършеното в тези направления отчитаме като правилно и ефективно и считаме, че би следвало да запазим тази посока на развитие и следващите години.
ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ
Всички дейности и инициативи на Българския младежки Червен кръст през отчетния период бяха насочени към постигане на целите, заложени в Стратегията за развитие на БМЧК до 2009 г. бяха водени от потребностите на младите хора в динамично променящата се среда.

По отношение на институционалното укрепване на БМЧК и оптимизирането на членския, доброволческия и щатния състав на организацията е налице положителна тенденция. През 2008 г. членовете на БМЧК са 3 977, които членуват в 264 клуба а доброволците са 2 744. Анализирайки посочената тенденция достигнахме до извод, че БМЧК е една организация със стабилна членска маса и постоянно увеличаващ се доброволчески състав.

През последните две години се увеличиха значително и областните организации, имащи доказани успехи в прилагането на системата за набиране, мотивиране, обучение, реализиране и задържане на доброволците и щатните служители. Обученията по общи знания за червенокръсткото движение се утвърдиха като практика, което спомогна за по-бързото интегриране на новите доброволци в дейността на организацията

В отчетния период се провеждаха ежегодни национални срещи на областните координатори и на щатните служители, отговарящи за младежката дейност, с цел повишаване на организационния капацитет на ръководните и управленски органи на областно и национално ниво, което от своя страна доведе до повишаване на ефективността на организацията като цяло. Съществен резултат от срещите бе възможността за идентифициране на актуални проблеми и предизвикателства, стоящи пред организацията, и изграждането на ефективна методика за справяне с тях.

През изминалия мандат вътрешно нормативната база беше съществено допълнена и усъвършенствана. Бяха актуализирани Статута на организацията и правилниците, регламентиращи нейната дейност. Повишената взискателност към дейността на доброволците и ръководните органи на организацията наложи изготвянето на Етичен кодекс на БМЧК, Функционален профил на клубен координатор, Функционален профил на областен координатор, Функционален профил на член на Оперативното бюро на БМЧК.

От 2006 г. функционира база данни на клубовете на БМЧК, която се оказа ефективен метод за наблюдение на структурните промени на местно ниво в организацията.

За трета поредна година доброволци на Българския младежки Червен кръст имаха възможност да изявят креативността си при възприемането и прилагането на знания и умения по време на провелите се летни лагери “Академия за доброволци 2006, 2007, 2008”. Тази симбиоза между знания и умения в лицето на дългогодишни, и опитни членове на БМЧК и ентусиазма и новаторството на младите ни кадри беше своеобразна “еманация” на доброволчеството във всичките му форми. Високите резултати и неимоверно повишената мотивация на доброволците участващи в Академията за пореден път оправдаха голямата инвестиция, която БМЧК направи в доброволците си.

В заключение можем да отбележим, че през отчетния мандат БМЧК постигна съществено организационно укрепване на национално и областно ниво, изведе проблемите, нуждите и добрите практики в работата си и си поставя за цел през новия двугодишен мандат да продължи стимулирането на инициативността на младите хора и оптимизирането мрежата от клубове в общините.
РАБОТА НА ОПЕРАТИВНОТО БЮРО НА БМЧК
Между сесиите на Националния събор, Българския младежки Червен кръст се ръководи от Оперативното бюро, което е негов главен изпълнителен и разпоредителен орган /чл. 32 от Статута на БМЧК/.

По време на мандата на IX-тия Национален събор на БМЧК, 2005-2008 год., Оперативното бюро организира и ръководи дейността си съгласно разпоредбите на Глава VI, чл. 32 – 36 от Статута на организацията, Стратегията за развитие на БМЧК 2005-2009 и всички вътрешноорганизационни документи.За отчетния четири годишен мандат ОБ проведе общо 38 заседания, на които са взети 334 решения, от които 333 изпълнени и едно неизпълнено. Разглежданите въпроси и проблеми са свързани от една страна с планирането, провеждането и отчитането на национални програми, проекти и кампании, както и с изготвянето и приемането на всички вътрешноорганизационни документи на организацията. Те също така са свързани с предприемането на стъпки за реализиране на съвременна младежка политика, успешното изпълнение на Стратегията за развитие на БМЧК и решаването на неотложни въпроси и проблеми от стратегически характер, стоящи пред развитието на организацията.

През отчетния период се наблюдава известно текучество в членския състав на Оперативното бюро, което създаде известни затруднения в работата и налагаше своевременно преразпределение на отговорностите между членовете. В четири годишния период в работата на ОБ участваха общо единадесет доброволци, представители на различни областни структури на БМЧК. Всеки един от тях със своето активно участие в живота на организацията, личните си и професионални качества подпомогна развитието и израстването на организацията. Това са: Дамян Лечев – Председател, доброволец от Силистра и членове: Мила Чокоева от Плевен, Александър Кобаков от Пазарджик, Даниела Ганчева от Бургас, Емил Сираков от Благоевград, Цвета Петкова от Ловеч, Иво Минчев от Русе, Наталия Златарска от Плевен, Маргарита Дичева от Сливен, Петър Петров от Монтана и Герасим Григоров от Ямбол. Наблюдаваното текучество се дължи на голямата динамика характерна за живота на младите хора и е една от основните причини, поради която БМЧК се върна към двугодишна мандатност.

На първата сесия на IX-тия Национален събор се приеха предложения в името на подобряването на работата на БМЧК. Оперативното бюро като орган, отговарящ за изпълнението на решенията на НС, работи целенасочено за изпълнението им. В началото на мандата Оперативното бюро се обърна към Областните организации на БЧК с апел в състава на Областните съвети да бъдат включени представители на БМЧК. Необходимо е усилията в тази насока да продължават, тъй като тази идея все още не е широко приета от някои областни ръководства на Българския Червен кръст. Няколкократно Оперативното бюро, посредством своя Председател се обръща към Националния съвет на БЧК с искане да се подобрят условията на работа на координаторите по места по отношение на осигуряване на работно място с компютър и достъп до интернет, както и използване на ресурсите на Секретариата на Обл.С на БЧК по отношение на комуникация и канцеларски материали. В резултат на тези усилия и осъзнатата от областните организации зависимост между предоставения ресурс и резултата от дейността в периода на мандата, в голямата част от областните организации бяха обособени отделни помещения за дейността на БМЧК с възможност за ползването им и извън работно време.Беше изготвен и периодично актуализиран списък с контактна информация на всички областни, зам. областни координатори, щатни служители, отговарящи за младежката дейност и членове на ОБ на БМЧК, ПК на БМЧК и служителите в Дирекция “БМЧК”. Тази информация значително улесни координацията и комуникацията между различните организационни нива в БМЧК.

В изпълнение на решение на Националния събор на БМЧК беше създадена официална електронна група, в която са включени членовете на Оперативно бюро, Проверителна комисия, дирекция “БМЧК”, 28 областни координатори и заместник-координатори и щатни служители. Групата се администрира и актуализира от Председателя на БМЧК. Активното кореспонденция течаща в електронната група е доказателство за необходимостта от съществуването й. Този вид на кореспонденция в рамките на БМЧК се утвърди като особено успешен и удобен за бърз обмен на информация, споделяне на добри практики, обсъждане на актуални въпроси и предизвикателства, информация за протичащи проекти и програми в отделни области, както и за неформална комуникация. Считаме че активното участие на представители на всички областни организации в дискусиите в групата е много ползотворно и необходимо обстоятелство за поддържането на добра комуникация на вертикално и хоризонтално ниво.От края на 2007 г., Оперативното бюро насочи усилия в активизиране и задълбочаване на между областното сътрудничество в БМЧК. Този модел на съвместна дейност се налага като работещ и успешен, предвид сходния стандарт на живот и специфични нужди и проблеми на географски близките областни центрове.

През отчетния период бяха проведени редица областни и между областно обучение на специфични червенокръстки тематики, в които като обучители бяха канени членове на ОБ. Като резултат от тези обучения се отчита повишена мотивация на доброволците, повишена организационна култура и специализирани знания.

През целия мандат беше наложена практиката при провеждането на отчетно-изборни кампании, в работата на общите събрания на клубовете да вземат участие членове на Оперативното бюро, Проверителната комисия и служители от Дирекция “БМЧК”. Наблюдава се повишена организационна култура и капацитет на доброволческия и щатния състав по места и значително по-добра организация на подготовка и провеждане на събранията, в сравнение с проведените през предходната година. В голямата си част събранията преминаха на добро организационно ниво, при безупречно следване на всички правила и процедури, регламентирани във вътрешноорганизационните документи на организацията.

По време на І сесия на 63-то Общо събрание на БЧК, Председателят на БМЧК бе избран за член на Националния съвет на БЧК с пълно мнозинство от присъстващите делегати. Смятаме, че участието на представител на БМЧК в ръководния орган на Българския Червен кръст е признание за усилията на хилядите младежи, които са посветили свободното си време в помощ на нуждаещите се. За четири годишния период председателят е отсъствал от заседание на НС на БЧК веднъж, по уважителни причини. Участието на Председателя на БМЧК в Националния съвет на Българския Червен кръст е от голямо значение за организацията заради нуждата младите хора да вземат участие във вземането на важни решения на най-високо организационно ниво. Считаме че е добре областните организации да последват примера на националната структура. Това би дало път, в още по-пълна степен, на иновативните идеи на младите хора в организацията и ще допринесе за развитието на Българския Червен кръст като цяло.В заключение можем да кажем, че през целия отчетен период ОБ, ПК и дирекция “БМЧК” постигнаха пълноценно и конструктивно сътрудничество и работят ефективно за постигане на целите, заложени в Стратегията за развитие на БМЧК. Оперативното бюро отчита като съществен положителен резултат както сплотеността на членовете му, така и ефективното му функциониране като единен колективен орган, което е доказателство за реализирането на успешен мандат, позициониращ БМЧК като авторитетна и високо- конкурентна алтернатива за обществена изява на децата и младите хора.

ПЪРВА ПОМОЩ И МЛАДЕЖКИ АВАРИЙНИ ЕКИПИ
Червеният кръст е световен лидер в обучението и оказването на първа долекарска помощ. По тази причина, Български младежки Червен кръст приема отговорно своята задача да обучава доброволците си за оказване на първа долекарска помощ, както и да популяризира първата помощ чрез организиране на състезания и демонстрации пред младежка и ученическа аудитория, както и по време на разнообразни публични мероприятия в цялата страна.
Младежки аварийни екипи

През отчетния период БМЧК разшири дейността си в областта на първата помощ, повиши нивото на обучение и подготовка на Младежките аварийни екипи, което направи БМЧК една от основните структурни единици, развиващи и прилагащи първата помощ в системата на БЧК като цяло. През по-голямата част от отчетния период функционираха 17 МАЕ в областите: Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София-град, София-област, Търговище и Шумен. Към края на отчетния период действат 16 от посочените 17 Младежки аварийни екипа.

Българският младежки Червен кръст работи целенасочено и последователно за повишаване на капацитета на МАЕ, като една от своите приоритетни дейности, даваща възможност на младите хора да се подготвят и оказват подкрепа на населението в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи. Това бе постигнато чрез: • Организиране на Национални срещи на командирите и зам.-командирите на МАЕ

 • Организиране на регионални и национални обучения по оказване на ПДП и ПСП както и обучения за методисти по първа психологична помощ;

 • Организиране на Национално палатково учение на МАЕ (2007 г.);

 • Обучения на МАЕ по Международно хуманитарно право;

 • Организиране и провеждане на Национални състезания на Младежките аварийни екипи;

 • Участие в учебно-тренировъчни дейности за реакция при БАК съвместно със специализираните екипи на БЧК, “Гражданска защита”, Пожарна и аварийна безопасност и др.

Участията в състезания и международни обучения и учения е огромен стимул за МАЕ и дават възможност за уеднаквяване стандартите при оказване на ПДП и ПСП. Сред тези участия могат да се откроят:

 • Традиционното участие на Българския младежки Червен кръст в Европейското състезание по първа помощ /FACE/. Безспорно най-голямото постижение на БМЧК в областта на първата помощ е завоюваното второ място на юбилейното ХХ Европейско състезание по първа помощ (FACE 2007) в Република Ирландия;

 • Участие в ежегодното Балканско състезание по ПДП. От тези свои участия МАЕ-София град записа в своя актив две 2-ри места. В следствие на доброто представяне на българския отбор, през 2006 г., България имаше честа да бъде и негов домакин.

 • Първото интербалканско обучение за реакция при бедствия, аварии и катастрофи, организирано от Гръцкия Червен кръст в Патра, Гърция.

 • Международното състезание по първа помощ в Лауфен, Германия, където през 2007 г. БМЧК-Велико Търново завоюва престижното 3-то място.

 • През отчетния период Младежки аварийни екипи взеха участие и в множество международни учения като организираните от Военноморските сили „Бриз 2006” и „Черноморски страж 2007” (MAE-Варна), „Защита EU-TACOM SЕЕ” (МАЕ-Монтана и Русе). пълномащабното учение “FIRE 2007” (МАЕ-Русе), организирано от БЧК, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, и МВР, “Струма – 2008” (МАЕ-Благоевград) и др.

През цялата изминалия период доброволци на БМЧК бяха канени при обезпечаването на събития с обучени екипи по оказване на първа долекарска помощ. Най-значимите прояви с подобно участие бяха концертът на Джордж Майкъл в подкрепа на българските медици в Либия на 28 май 2007 г. на стадион “Локомотив” в София, обезпечаването на Международния панаир в Пловдив, както и на първото по рода си екстремно състезание в България (“XVenture Race”), което се проведе от 19 до 22 юли на язовир “Въча”, край г. Девин, с участието на 72 състезатели и гости от чужбина.;

Като резултат от положените усилия за усъвършенстване на познанията и уменията на МАЕ, може да се отчете и участието на доброволци на БМЧК в заснемането на учебен филм по първа помощ за обучение на кандидат водачи. Това е своеобразно доказателство за приноса на БМЧК и в развитието на първата долекарска помощ в България, носеща приходи за организацията.БМЧК продължава да работи и в посока на развиване на дейността си по оказване на първа психологична помощ (ППП) и психосоциална подкрепа (ПСП), като се стреми да въведе разработени образователни стандарти по ППП. Отбелязваме тясна връзка между готовността на МАЕ за реакция при бедствия, аварии и катастрофи и системното обучение на екипите по първа психологична помощ. Това извежда първата психологична помощ като една от важните дейности, развивани от БМЧК през изминалия отчетен период и необходимостта от затвърждаване на постигнатите резултати в бъдеще. Визията на младежката ни организация в това поле на дейност е отразена в Концепцията за развитие на първата психологична помощ при бедствия, аварии и катастрофи.

Въпреки различни трудности, пред които бяха изправени МАЕ – невъзможност за поддържане на основен екип от изцяло пълнолетни доброволци, честа смяна на членовете на екипите, недостиг на финансови средства и екипировка, с гордост можем да се похвалим с тяхната самоотверженост и готовност за реакция при различни кризисни ситуации на местно и национално ниво. Сред тях е активното участие на МАЕ по време на наводненията през летните месеци на 2005 г. в цялата страна. През 2006 г. екипът на МАЕ-Русе не се поколеба да се включи и в оказването на психосициална подкрепа на семействата на пострадалите в катастрофата в град Бяла, при която загинаха 18 души и 11 бяха ранени. През 2007 г. екипите на МАЕ подпомагаха неуморно и подкрепителните пунктове на БЧК за оказване на помощ на пострадалите от летните жеги в цялата страна.


Ученически екипи по първа помощ (УЕПП)
Една немалка част от популяризирането на първата помощ сред учениците от 10 до 14 годишна възраст, заемат и областните и национални състезания на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП). Тези състезания, които се осъществяват със значителната подкрепа на медицинските специалисти в училищата, дават възможност на учениците да придобият основни познания и умения при оказването на първа долекарска помощ по един забавен непосредствен, и все пак състезателен начин. Те са и един от първите поводи за децата и младежите да научат за БМЧК и да се включат и в други дейности на организацията. Друга подобна дейност в тази сфера е и продължаващата работа по програмата по първа помощ за деца от третите класове “Хелфи”, която вече десет години се осъществява с подкрепата на Австрийския Червен кръст и една от най-устойчивите и успешни дейности на БМЧК.
Пътна безопасност
Доброволците на БМЧК неизменно се включваха и в традиционните кампании по пътна безопасност като вземаха участие както при раздаване на стикери, светлоотразители и други информационни материали, така и при анкетирането на ученици за познанията, нагласите и отношението им към пътната безопасност. Те провеждаха демонстрации за оказване на първа долекарска помощ при пътнотранспортни произшествия по време на автомобилни и колоездачни състезания, патрулираха на възлови кръстовища, съвместно със служители на КАТ и освежаваха пешеходни пътеки с цел да обърнат специално внимание на младите участници в пътното движение, да повлияят на поведението им и да спомогнат за намаляване на броя и степента на тежест на пътнотранспортните произшествия
ЗДРАВНА ПРОСВЕТА
Дейностите, посветени на Здравната просвета през изминалия мандат на БМЧК бяха насочени в изпълнение на цел 7 от Стратегията на БМЧК за 2005 – 2009 г., а именно утвърждаване на БМЧК като водеща младежка организация в областта на промоция на здравето. За изтеклия мандат успяхме да разширим спектъра от дейности, свързани с превенцията на сексуално-рисковото поведение и тютюнопушенето. Реализирането на широк кръг от дейности по отношение на превенцията на зависимостите се оказа по-голямо предизвикателство, но имаме основание да смятаме, че предстоящият мандат ще ни предостави по-големи възможности за разгръщане на дейността ни и в тази здравно-просветна сфера. От 2006 г. насам БМЧК зае подобаващо място и в областта на промоцията на здравословния и активен начин на живот.
Превенция на HIV / СПИН
Доброволците на БМЧК работиха изключително активно през отчетния период и реализираха множество кампании на територията на цялата страна за повишаване на обществената информираност относно рисковете от инфектиране с HIV, основните заблуди свързани с предаването на вируса, възможностите за анонимно и безплатно консултиране и изследване, и борба със стигмата и дискриминацията към хората, живеещи с HIV / СПИН. Проведени бяха редица образователни лекции и обучения по превенция на HIV/СПИН и рисково сексуално поведение в учебните заведения, специализираните институции за деца, както и в младежки клубове в страната.

Като част от Коалиция „АНТИСПИН”, БМЧК участва в изпълнението на дейности по Компонент № 7 “Превенция на ХИВ сред млади хора във и извън училище” в рамките на националната програма “Превенция и контрол на HIV/СПИН в България” към Министерството на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария и в националните антиСПИН кампании под мотото “Важно е да знаеш, Човешко е да общуваш!” (2006 – 2007 г.), “Бъди в час” и “Всеки ден е антиСПИН ден!” (2007 - 2008 г.).Традиционни са кампаниите на БМЧК по повод 14 февруари - Денят на влюбените, третата неделя на м. май – Ден за съпричастност със засегнатите от HIV/СПИН, летните антиСПИН кампании и 1 декември – Световния ден за борба с HIV/СПИН. Доброволците на БМЧК от 28-те областни организации на БЧК в страната организираха улични шествия и паради, хепънинги, панахиди, театрални постановки, викторини, тематични дискотеки, на които се раздаваха презервативи, брошури, картички с информация за кабинетите за анонимно и безплатно консултиране, както и други материали с логото на текущите кампании.

Тези кампании са изключително атрактивни и са един основен стимул за привличане на нови доброволци на БМЧК и представляват една от най-разпознаваемите дейности на организацията. За да илюстрираме многообразието и спектъра от дейности в рамките на антиСПИН кампаниите, както и потенциала им да обединяват местните общности е достатъчно да посочим, че през настоящата година в Кърджали за пръв път бе отслужена панихида за жертвите на СПИН от православни и ислямски духовници. Тридневните летни кампании във Варна, например всякак година приобщават гостите на курортния град и местните младежи чрез кампанията “Безопасни острови”, насърчаваща младите хора да се обичат разумно и през лятото. БМЧК-Враца, от своя страна, обърна вниманието си към местните ромски общности, чрез организиране на кампании в ромските квартали и обучения в местните училища по превенция на сексуално-рисково поведение. С висок успех и голям интерес преминаха акциите: „Една дума за СПИН” на БМЧК-Сливен, като и на БМЧК-Пазарджик “Бъдете пияни, но не от ракия, а от любовна магия” за 14 февруари, когато ангели раздаваха прегръдки и картички с презервативи.


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница