За дейността на общински съвет за сътрудничество по етнически истраница1/3
Дата05.02.2017
Размер438.52 Kb.
Размер438.52 Kb.
  1   2   3

О Т Ч Е Т


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИ И

ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ – ГРАД ДОБРИЧ

ЗА 2013 ГОДИНА

Политиката за интеграция и приобщаването на етническите общности в Община град Добрич е част от общонационалната политика за повишаване на качеството на живота на гражданите и за гарантиране на условия за равни възможности на всички и правото на пълноценно развитие на всеки, независимо от неговия социален произход, етническа или религиозна принадлежност, пол или други признаци.

През 2013 година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси (ОССЕИВ) работи по изпълнение на заложените цели и задачи в Програмата за работа по етнически и интеграционни въпроси за периода 2011-2015 г., утвърдена с Решение № 42-20/25.01.2011 г. на Общински съвет. Община град Добрич следвайки указанията на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интергационни въпроси изготви План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2013 – 2014 г. Документът е приет с Решение № 16-19/29.01.2013 г. на Общински съвет и структуриран в следните приоритети: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост и социална политика, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии.

През изминалата година Общинският съвет за сътрудничество по етнически и интерграционни въпроси – Община град Добрич координира дейността си с Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси – област Добрич. Всички институции, членуващи в ОССЕИВ работиха в съответствие с официалната за страната нормативна база и провеждащата се национална политика по отношение на етническите общности.


 • Икономическо развитие, заетост и социално подпомагане


Дирекция „Бюро по труда” – Добрич обслужва населението на четири общини – Добрич град, Добричка, Крушари и Балчик. През 2013 година дирекцията продължи действията си свързани с реализиране на Програмата за работа на Областния и Общински съвети за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси.

Разработен бе план и бяха набелязани конкретни мерки и действия за решаване на проблемите на ромския етнос в сферата на заетостта и безработицата, като най-неравнопоставена и уязвима етническа група.

С активното съдействие на Дирекция „Бюро по труда” през периода януари – ноември 2013 г. 267 лица от ромската общност са обхванати по дейностите на плана.

Програмите и проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси” за заетост насочени към неравнопоставените на пазара на труда групи, в частност – ромите, са една от алтернативите за работа и осигуряване на доходи чрез полагане на труд, възвръщане на трудовите навици и социална интеграция. По тази оперативна програма е осигурена заетост на 22 лица от ромски произход.

Един от най-често прилаганите инструменти за въздействие върху тази група от безработни лица е НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, насочена към лица на социално подпомагане, без образование и квалификация и минимални шансове за трудова реализация на първичния пазар на труда. По тази програма на работа са устроени 72 лица от ромската общност. Те са извършвали общополезни дейности, свързани с подобряване на жизнената среда на населението от съответната община, решаване на проблеми от техническата и социална инфраструктура.

Целта на участието на безработните роми в тази програма е намаляване на разходите на общинските бюджети за социално подпомагане и преминаване от пасивен към активен подход при работата с лицата от тази група. На лицата е осигурена заетост от 6 до 12 месеца, заработване на трудови възнаграждения и формиране на трудови навици, с цел интеграция и повишаване конкурентноспособността им на пазара на труда.

На първичния пазар, с активното съдействието на бюрото по труда на работа в различни фирми работят 76 лица от ромски произход.

През 2013 година бе повишена пригодността за заетост и кваливикация на общо 94 безработни роми чрез включване в мотивационни групи за активно търсене на работа. При план 27 роми за 2013 г., 47 лица бяха включени в мотивационни групи за активно търсене на работа, а 39 са ромите, които бяха професионално ориентирани.

С цел популяризиране и реализиране на мероприятията, включени в Плана на ДБТ по изпълнение на Декадата на ромското включване бяха проведени срещи с следните ромски организации: Сдружение „Бъдеще за нашите деца’’ с представител Гюлтенур Мустафа, Читалище „Романо дром 2002” с представител Юлиян Георгиев, „Федерация на Обединените ромски общности’’ с представител Мариана Георгиева, Анифе Хасан - зам.председател на УС „Национална мрежа на Здравните медиатори”.

Представителите на ромските организации бяха информирани за насърчителни мерки и програми за заетост и обучение по схеми на ОП „РЧР’’, предстоящи курсове за професионална квалификация, възможности за стартиране на собствен бизнес и усвояването на типични ромски занаяти, мероприятия, залегнали в Плана на Дирекция „Бюро по труда” по изпълнение «Десетилетие на ромското включване 2005 – 2015»’.

През 2013 г. ДБТ – Добрич продължи реализацията на НП „Активиране на неактивните лица”. За подобряването на обслужването на търсещите работа лица от ромски произход вече 5 години работи специалист от ромската общност назначен на работно място „трудов медиатор – ромски медиатор’’. Като посредник в ДБТ – Добрич той обслужва, консултира, активира, мотивира безработни лица от ромски произход да се регистрират, обучават и търсят работа. В резултат на работата на посредника 443 неактивни лица са привлечени за клиенти на бюрото по труда. С тях се работи за професионалното им ориентиране за включване в обучение, устройване на работа по програми за заетост и други. Една част от тези лица са отпаднали от регистрация поради неизпълнение на заложените им в плановете за действие стъпки. Една от важните задачи на трудовия-посредник–ромски медиатор е да осъщестява връзката за координация с представителите на ромските неправителствени организации от региона за по-успешно решаване на проблемите на лицата от тази група.

В „Ателие за търсене на работа’’ се осъществяват информационни групови срещи с цел подпомагане на безработните лица за изготвяне на документи за кандидатстване за работни места. За периода януари – ноември 2013 г. в тази форма са взели участие 20 лица, самоопределили се като роми.

Като причина за изключително слабия интерес на лицата от ромски произход към предприемачество и стартиране на собствен бизнес през 2013 г. могат да се посочат неблагоприятните икономически условия, липсата на собствени средства, както и недостатъчната им мотивация и инициативност въпреки проведените информацонни срещи.
През 2013 година в Дирекция „Социално подпомагане” град Добрич ежедневно бяха консултирани лица и семейства от различен произход, относно възможността им за социално подпомагане, ползване на социални услуги в общността, както и настаняване в специализирани институции.

За периода 01.01.2013 г. до 30.11.2013 г. средно месечно 183 са подпомаганите лица и семейства по Закона за социално подпомагане, като в това число са и лица от ромски произход. Същите, за да получават този вид помощ са задължени да отработват 14 дни по 4 часа по разработена Общинска програма за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за хигиенизиране и благоустрояване на населените места. Това спомага за възстановяване и поддържане на работните навици, преодоляване на изолацията, спомагане за социално включване, насърчаване към икономическа заетост и интегриране в общността.

По Закона за интеграция на хората с увреждания, се изплащат месечни добавки за социална интеграция на 4708 лица, като около 30 % от общия брой лица, са от ромски произход. По НП „Асистенти на хора с увреждания” дейност Личен асистент за периода януари – ноември 2013 г. са назначени 30 лица, като около 15% са от ромски произход.

По Закона за семейни помощи за деца за периода януари – ноември 2013 г. са спрени семейните помощи на 334 деца в това число и деца от ромски произход, предвид на това, че децата не са посещавали редовно учебните заведения.

В град Добрич към момента 32 семейства са утвърдени за доброволни и професионални приемни родители, в общия брой са и семейства от ромски произход. През отчетния период в отдел „Закрила на детето” са получени 236 сигнала, като преобладаващ риск е – деца изоставени от родители и не полагащи грижи за тях, малолетни и непълнолетни бременни и майки с деца, като при последните преобладаващ е броя от ромски произход.

Съвместно с Фондация „ЛУМОС”, Община град Добрич и МБАЛ – Добрич се работи по превенция на изоставянето на деца на ниво родилен дом. От началото на 2013 година 16 деца от различен етнос са били изоставени от родителите си, 13 от тях още в родилен дом, а три по-късно от семействата. На лице е тенденция за намаляване на изоставените деца и тя е плод на превантивната работа в родилното отделение. Предимно непълнолетни майки, самотни и изоставени с ниски доходи или интелектуална недостатъчност са тези, които оставят бебетата си. Има и такива от многодетни семейства, без жилища и доходи, в невъзможност да ги отглеждат. В пет от случаите работата на социалния работник по превенцията е дала резултат и децата не са изоставени.


Община град Добрич получи финансиране по Проект за социално включване на Министерството на труда и социалната политика за създаване на Общностен център за деца и семейства на стойност близо 1 200 000 лв., осигурени чрез заем от Световната банка. Съфинансирането от община Добрич е в размер на 20 562 лв. През месец юли 2013 г. завършиха строителните дейности по проекта, включително и на дворното пространство. Стартирането на услугите се отлага поради забавяне на финансирането по проекта. В писмо от 15.11.2013 г. Министъра на МТСП уведомява Кмета на Община град Добрич, че предстои подписването на допълнително споразумение към споразумение за финансиране № РД09-25/31.05.2011г., след което ще стане възможно да бъде продължено финансирането по проекта и реалното стартиране на услугите през 2014 г. Заложено е да се осъществяват 11 вида социални услуги като 51 специалисти ще работят в Общностния център. Те ще обгрижват 2 800 деца до 7 години и техните родители. Услугите ще се предлагат за срок от една година, с тенденция след изтичането на срока на проекта Общината да осигури устойчивост на услугите. Предвижда се в Общностния център да работи лекарски кабинет – включващ манипулационна и зала за екипно обсъждане на екипите за ранна интервенция, зала за психомоторика, кинезетерапия, семеен център, логопедичен и психологичен кабинет, кабинет за индивидуална работа за деца и семейства, зала за групова работа с деца (лятно училище) и зала за екипно обсъждане, зала за групова работа с родители (училище за родители) и методически кабинет. Ще бъдат създадени и няколко мобилни екипи, които ще работят с деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години по домовете. В семейния център ще работят и детегледачки.
През 2013 година отдел „Здравеопазване и социална политика” към Община град Добрич работи по проект „И аз имам семейство” по схема „Приеми ме” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Подадените до настоящия момент заявления за приемни родители по проекта са 16, утвърдени са 11 приемни семейства, 3 са в процес на проучване и оценяване, 1 предстои да бъде утвърден от Комисията към Регионална дирекция „Социално подпомагане” Добрич. Настанени са 9 деца в 8 приемни семейства. Три от децата са на възраст от 0 - 3 години, а останалите от 3 - 8 години. Дейностите по проект „И аз имам семейство” ще продължат и през 2014 г. Екипът по проекта е консултирал над 20 кандидата за професионални приемни родители от ромски произход, а един вече е утвърден приемен родител. Основна пречка пред кандидатите по проекта е липсата на образование и дори начална грамотност, които са условие при кандидатстване за приемен родител.

За четвърта поредна година, поради отчетения положителен резултат от предходни години, са реализирани дейности по социалната услуга „Обществена трапезария” на територията на Община град Добрич. Топъл обяд са получили 112 бенефициенти в два определени за целта пункта, а общо за отчетния период услугата са ползвали 158 лица. Обслужването е осигурено от наличния персонал на Домашен социален патронаж и Клуб на пенсионера. През месец май 2013 г. проекта е продължен, като е сключен договор за предоставяне на социалната услуга до края на календарната 2013 г. Над 40% от потребителите на социалната услуга са от ромски произход.

 • Образование

През 2013 година отдел „Образование и култура” и училищните ръководства положиха максимални усилия и създадоха условия за привличане и задържане на децата в училище и детската градина. Учителите създаваха привлекателен социално-психологичен климат за ромските деца, а в учебния процес и играта те включваха мултиетнически елементи, възпитаващи в етническа толерантност към различните от тях. В град Добрич няма сегрегирани училища и ЦДГ, което е добра предпоставка и основа за успешната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.

Извършените ремонти в общинските училищата и детските градини допринасят за това учениците и децата да се обучават, възпитават и изграждат като личности в съвременна, модерна и здравословна среда, отговаряща на необходимите изисквания и стандарти.

В програмата за Капиталови разходи на Общината за 2013 година са предвидени и усвоени средства за основен ремонт на общинските ЦДГ в размер на 49 664 лв. Средствата са изразходвани за хидроизолация на покриви, изграждане и монтиране на вентилационни системи на кухненски блокове, възстановяване на под тераси, бордове и чела, подмяна PVC врати, възстановяване на огради и др.

Предвидените в Програмата за капиталови разходи на Общината за 2013 година за основен ремонт и за придобиване на дълготрайни материални активи на общинските училища са изразходвани за частични ремонти на покриви, ремонт на газови и отоплителни инсталации, подмяна на врати, облицовки, газсигнализатори, кондезни тръби и др. на обща стойност 815 769,82 лв. В четири общински училища са извършени ремонти дейности във физкултурните салони и спортните площадки.

Допълнително със средства от своите бюджети всяко училище е извършило наложителни текущи ремонти – боядисване, дообзавеждане, благоустрояване, полагане на електрическа и ВИК инсталации, частични изолации на покриви и др.


Реализирането на Националната програма „За по–пълно обхващане на децата и учениците” Модул „Подпомагане на храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от 1 до 4 клас” по ПМС № 308 от 20.12.2010 г. спомага за задържането им в училище и градината. Сформираните полуинтернатни групи в начален и прогимназиален етап в училищата със смесен етнически състав са изключително добра и работеща практика в добричките училища.
През 2013 година в училищата и детските градини в град Добрич, в които има деца и ученици от различни етнически групи се работи по следните проекти и програми:

ОУ „Христо Смирненски”

- Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ – 53 200 лв.; проектът продължава до 31.08.2014 г.;

- НП „С грижа за всеки ученик” – 4 620 лв.;проектът продължава до 30.08.2014 год.;

- НП „На училище без отсъствия” мярка „Без отсъствия” – 180 лв.; проектът продължава до 2014 год.;ОУ „Панайот Волов”

- Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ – 19 425 лв.; проектът продължава до 31.08.2014 г.;

- НП „С грижа за всеки ученик” – 1 540 лв.;проектът продължава до 30.06.2014 г.;

- НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” – 22 425 лв.; проектът продължава до 28.02.2014 г.;

- НП „На училище без отсъствие” „Без свободен час” – 2 782 лв.; проектът продължава до 30.06.2014 г.;

- НП „На училище без отсъствие” „Без отсъствие” – 3 780 лв.; проектът продължава до 30.06.2014 г.;ОУ „Йордан Йовков”

- НП „С грижа за всеки ученик” – 770 лв.;проектът продължава до 30.07.2014 год.;ОУ „Никола Вапцаров”

- НП „С грижа за всеки ученик” – 4 620 лв.;проектът продължава до 30.05.2014 г.;

- НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” – 7 500 лв.; проектът продължава до 15.06.2014 г.;

- Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ – 17 850 лв.; проектът продължава до 30.06.2014 г.;СОУ „Любен Каравелов”

- Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ – 35 350 лв.; проектът продължава до 30.06.2014 г.;СОУ „Св. Климент Охридски”

- Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ – 85 750 лв.; проектът продължава до август 2014 г.;

- НП „Информационни и комуникационни технологии в училище” – 22 500 лв.; проектът продължава до февруари 2014 г.;

СОУ „Димиътр Талев”

- Проект „Да направим училището привлекателно за младите хора” – УСПЕХ – 51 975 лв.; проектът продължава до 31.08. 2014 г.;

- НП „С грижа за всеки ученик” – 3 850 лв.;проектът продължава до 30.06.2014 г.;

- Проект „Включващо обучение” – 60 455 лв.;проектът продължава до 30.06.2014 г.;

- Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” – 835 лв.;проектът приключи на 31.12.2013 г.;

- Проект „Медиация на конфликта” – 27 382 лв.; проектът продължава до 30.09.2015 г.;СУ „Г. Ст. Раковски”

- Проект „Заедно да извървим пътя” по СП „Коменски” – 31 293 лв. ; проектът продължава до юли 2015 г.;ЦДГ № 11„Дъга”

- НП „С грижа за всеки ученик” – 770 лв.;проектът продължава до 30.05.2014 год.;ЦДГ № 17 „Първи юни”

- НП „С грижа за всеки ученик” – 2 310 лв.;проектът продължава до май 2014 год.;

- Проект „Когато децата и музиката се срещнат” по СП „Коменски” – 11 000 евро; проектът продължава до август 2015 г.

ЦДГ № 20 „Радост”

- НП „С грижа за всеки ученик” – 770 лв.;проектът продължава до 2014 г.;

- Проект „Откриване и разбиране на европейските парньори чрез учене и предствяне на собствените традиции и съвременни изкуства” по СП „Коменски” – 11 000 евро; проектът продължава до 2014 г.;

ЦДГ № 24 „Приказен свят”

- НП „С грижа за всеки ученик” – 770 лв.;проектът продължава до май 2014 год.;

- Проект „Вълшебни приказки от книгата на баба” по СП „Коменски” – 11 000 евро; проектът продължава до юли 2014 г.;ЦДГ № 29 „Любимка”

- Проект „Нови хоризонти” по СП „Коменски” – 11 000 евро; проектът продължава до 2014 г.

Осъществяването на дейности по изброените проекти допринася за по-ефективната интеграция на децата и учениците от етническите общности, задържането им в училище и детска градина и мотивирането им да продължат образованието си в по-горен клас.
Община град Добрич разработи проектът „Моята детска градина – моят дом” по Финансов механизъм ЕИП 2009 – 2014 г. в рамките на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск” – Компонент 2 – „Грижа за децата в риск”. Проектът очаква одобрение и обхваща пет общински детски градини от град Добрич (№ 7,11,17,23,24). Общата стойност на проекта 97 792 лв., а целта е да допринесе за подобряване благосъстоянието на децата в риск и да намали икономическите и социалните различия в обществото.
В Общински център за кариерно развитие – град Добрич е извършена професионална ориентация с около 100 ученици от етническите общности. С тях е проведена анкета за техните нагласи и желания за продължаване на образованието. По време на „Кандидатстудентска кампания” и „Панорама на средните училища” участие взеха и ученици от етническите групи в град Добрич.
През 2013 г. учителският колектив и учениците от ОУ „Йордан Йовков” работиха по Проект BG051PO001-4.1.06-0023 „Отново на училище – образователен модел за реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на европейския съюз. Бенефициент на проекта бе Сдружение „Център за образование, култура и екология 21”.

Проектът стартира на 09 септември 2012 г. и завърши на 31 октомври 2013 г., като стойността му възлиза на 200 000 лева. Партньори по проекта са ОУ „Йордан Йовков” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун, община Каварна.

Обща цел: Проектът да допринесе за създаване на необходими условия и ресурси за реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане от училища на целевия район – с. Белгун, община Каварна и община Добрич.

Специфични цели: 1. Да се идентифицират и мотивират за продължаване на образованието отпаднали ученици от целевия район.

 2. Да се осигурят условия и ресурси за развиване на адаптивна приемна среда в училище.

Да се развият устойчиви механизми за работа с отпаднали ученици и родители в подкрепа процесите на реинтеграция и превенция на повторно отпадане от училище.

Основни дейности за постигане на общата и на специфичните цели на проекта: 1. Идентифициране на отпаднали ученици от училище.

 2. Мотивиране на отпадналите ученици за продължаване на образованието и техните семейства в подкрепа процесите на реинтеграция в училище.

 3. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици.

 4. Създаване на адаптивна приемна среда в училище.

 5. Допълнително и интегрирано обучение на отпаднали ученици за усвояване на пропуснат учебен материал - сформирани 8 групи от ученици от 1 до 8 клас;

 6. Въвеждане и реализиране на дейности за интеркултурно образование.

Целеви групи в проекта:

  • Ученици, отпаднали от образователната система на област Добрич.

  • Учители и директори на училища, в които се обучават ученици от етнически малцинства, отпаднали и застрашени от повторно отпадане ученици.

  • Родители на отпаднали ученици от с. Белгун, общ. Каварна и гр.Добрич.

Брой лица от целевите групи, участници в проекта:

 • 20 отпаднали и застрашени от повторно отпадане ученици от начален и прогимназиален етап на основно образование от 2 общообразователни училища от област Добрич;

 • 20 учители и директори от целевия район, които да бъдат обучени да провеждат дейности и мерки за реинтеграция и превенция на отпадане от училище;

 • 30 родители на отпаднали ученици, които да участват в дейностите на проекта за реинтеграция и превенция на отпадането.

По проекта в ОУ „Йордан Йовков” – град Добрич са:

- организирани и проведени са три обучения на учителите по проекта за работа с отпаднали ученици и застрашени от отпадане;

- сформирани са 8 клуба с ученици, които са от целевата група. С тях учителите работиха по 7 часа седмично по усвояване на учебния материал и попълване на пропуски;

- на 18 октомври 2013 г. в Художествена галерия в град Добрич се проведе заключителната проява по проекта с учениците от двете училища.


През учебната 2013/2014 г. са сформирани 2 групи за СИП „Ромски фолклор” в ОУ „Й. Йовков”. В тази форма учениците получават теоретични знания за групите роми в нашата страна и техните характерни различия. Изучават ромския фолклор – песни и танци, приказки, традиции и обичаи. Развиват и събирателска дейност, плод от която е подредения кът с ромски старинни предмети в ОУ „Й. Йовков”. С научените танци децата от СИП „Ромски фолклор” участват в празненствата за Банго Васил (Ромската Нова година), Международния ден на ромите - 8 април, в концерти по общински проекти и др.

От 01 до 08 септември 2013 г. в град Клайпеда, Литва се проведе Европейско първенство по вдигане на тежести за деца до 15 години и кадети до 17 години. Йордан Георгиев Атанасов, ученик от ОУ „Йордан Йовков” град Добрич, стана европейски шампион в категория 45 кг. в трите движения - изхвърляне, изтласкване и двубой - 75/90/165 кг спечели златните медали и едновременно с това направи и три европейски рекорда. Треньор на Йордан Г. Атанасов е м.с. Жанета Георгиева – учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Йордан Йовков” град Добрич. За високото си спорно постижение Йордан Атанасов бе избран за спортист №1 на Добрич за 2013 година.


По Международен фонд „Козлудуй” в периода август – септември 2013 г. са осъществени енергоефективни мерки в ОУ „П. Волов”. Дейностите по строителството започнаха първата десетдневка на месец август, като до началото на новата учебна година, обновяването бе приключило и учениците имаха възможността да водят занятия при качествено нови условия. Общата финансова стойност на строително-монтажните работи за училището, възлиза на 276 780 евро, като тези работи обхващат саниране на фасадите на сградата, извършване на хидро и топлоизолация на покрива и монтаж на PVC – дограма. Тези енергоспестяващи мерки ще осигурят икономии на финансови средства.

Осъществяването на проектното предложение на Община град Добрич за финансиране от Международен фонд „Козлодуй” на обект ОУ „Панайот Волов” в рамките на проект за „Енергийно ефективни мерки в обществени сгради – V транш” помогна за изграждане на ефективна образователна инфраструктура, осигуряваща равен достъп до качествено образование и съвместима с изискванията на населението и европейските политики за балансирано устойчиво развитие.


През 2013 година Фондация „Ръка за помощ” работи по два проекта с насоченост към ромската общност на територията на град Добрич:

- Проект: Социална подкрепа в ромски общности, с цел предотвратяване на рискове, водещи до изоставяне на дете в институция, основаващ се на ранно идентифициране и индивидуален подход към случаите. Проектът е финансиран от Международна служба за осиновяване и се реализира от юли 2012 година до юни 2013 година. Целта на проекта бе да се окаже навременна и адекватна подкрепа на деца, семейства и бременни жени в риск с цел повишаване качеството им на живот и превенция на изоставянето, както и на деца от Центровете за настаняване от семеен тип. В проекта бяха обхванати семейства, при които е налице един или няколко от следните рискове: родителите са без постоянни доходи и/или без жилище; установени са сериозни здравословни проблеми на член от семейството или на самото дете; детето е с риск от отпадане от училище; родителите не осигуряват условия за физическото и психическото развитие на детето; установено е пренебрегване на детето; има подаден сигнал от социалните служби за насилие и неглижиране на дете в семейството; други обстоятелства, които поставят детето в семейството в риск от изоставяне.Дейност 1: Формиране на група за ранно детско развитие. Организирани бяха групови занимания за работа с 15 деца от рискови, предимно ромски семейства на възраст 4 -12 години. Целта на групата за ранно развитие е да се формират основни личностни, образователни и социални умения, което ще доведе до прекъсване цикъла на бедност и социална изолация.

Дейности 2: Сформиране на групи за подкрепа на родители на децата, включени в групата за ранно детско развитие. Проведении бяха консултации за подкрепа на родителите на децата за формиране на умения за отговорно родителско поведение; за формиране на разбиране, че образованието е важна предпоставка за бъдещата социализация на децата им; помощ при избор на училище за детето.


Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница