За конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта) тема №1 икономическа същност и роля на транспорта в общественото развитиеДата20.05.2017
Размер106.3 Kb.
Размер106.3 Kb.


ИЗПИТНА ПРОГРАМА

за конкурсен изпит на докторанти по специалност Икономика и управление (Икономика на транспорта)

ТЕМА № 1

ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА ТРАНСПОРТА В ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ

1. Същност на транспорта като сектор на националната икономика.

2. Особености на транспортния процес и на транспортната продукция.

3. Роля на транспорта в обществено-икономическото развитие на страната.

4. Обособяване на транспортния бизнес.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Мутафчиев, Л. и колектив – Транспорт и застраховане, С., 2006г.

2.Мутафчиев, Л. – Икономика на транспортната система, С., 1994 г.

ТЕМА № 2

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ КАТО СТРАНА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Същност на транспортната система.

2. Конкурентоспособност на отделните видове транспорт и мястото им на транспортния пазар при превоза на товари и пътници.

3. Основни насоки за развитие на транспортната система на България.ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В; Николова, Хр.”Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство”, 2010 г.

 2. Първанов, Хр. – Транспортни системи, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2004 г.

 3. Развитие и преструктуриране на транспорта в България, Сборник с доклади от Научно-практическа конференция, С., 2-3 юни 1994 г.

 4. Мутафчиев, Л. – Транспортната система на България и насоки за нейното усъвършенстване, Научни трудове на УНСС, т.1, 1998 г.

 5. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2001 г.

 6. Първанов, Хр. и Маноилова, Ив. – Транспортна политика, С., 2007г.

ТЕМА № 3

УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА

1. Същност, принципи и методи за управление на транспорта.

2. Функции на управлението.

3. Производствена и управленска структура на транспортните предприятия.

4. Основи на оптимизацията на системата за управление на транспорта. Автоматизирани системи за управление (АСУ).

ЛИТЕРАТУРА:


 1. Бакалова, В., Николова, Хр., “Икономика на транспорта” С., УИ “Стопанство”, 2010 г.;

 2. Първанов, Хр. и Цветкова, Св. – Управление на транспорта, С., 2007г.

 3. Ананиев, В. – Управление на транспорта, УНСС,2001г.

ТЕМА № 4

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТА НА БЪЛГАРИЯ

1. Теоретико-методологически аспекти на преструктурирането на транспорта.

2. Приватизация в транспорта.

3. Продуктово, технологично и екологосъобразно преструктуриране на транспорта.4. Интегриране на транспортната система на Република България с транспортните структури на Европейския съюз.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Закон за железопътния транспорт, ДВ, бр. 97, 28.11.2000 г.

 2. Закон за автомобилните превози, ДВ. Бр. бр.82 от 17 Септември 1999г.

 3. Закон за пътищата, ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г.

 4. Закон за гражданското въздухоплаване, ДВ, бр. 85 от 1998 г.

 5. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2000г.

 6. Преструктуриране на транспорта в България и интегрирането му с Европейската транспортна система – сборник доклади от научна конференция, 27.10.2000 г.

 7. Мирчев, К. – Стратегия за управление на железниците, София, 1999 г.

 8. Тенденции и перспективи в транспорта, списание “Алтернативи”, бр.7-8, 2000 г., издание на УНСС.

ТЕМА № 5

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 1. Същност и характерни особености в развитието на транспортната инфраструктура

 2. Управление и предоставяне на услуги по достъп до транспортната инфраструктура

 3. Принципи и методи на определяне на инфраструктурните такси в транспорта.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. и колектив – Транспорт и застраховане, С., 2006г.

 2. Николова, Хр. – Развитие и усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в транспорта, УНСС, 2007г.

 3. Николова, Хр. – Актуални проблеми на управлението на летищната инфраструктура в България, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 1/2006г.

 4. Николова, Хр. - Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструктурните такси в железопътния транспорт, сп. „Икономически алтернативи”, бр. 3/2009г.


ТЕМА № 6

ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТОВАРНИТЕ ПРЕВОЗИ

 1. Основни товари и товаропотоци по транспорта у нас във вътрешно и международно съобщение и тенденции в тяхното изменение.

 2. Определяне обема на товарните превози.

 3. Неравномерност на превозите по време и направления и ефективност от нейното намаляване.

 4. Перспективно и оперативно планиране на товарните превози.

 5. Организационни форми за осъществяване на товарните превози.

 6. Сключване на договори за превоз на товари.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В., Николова, Хр., “Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство”, 2010 г.;

 2. Мутафчиев, Л. – Прогнозиране и планиране на транспортната дейност, С., 1996 г.

 3. Кирова, Ант. – Управление на транспорта в логистиката, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2001 г.

ТЕМА № 7

ИКОНОМИКА НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

 1. Роля и място на пътническите превози в общественото обслужване на населението.

 2. Фактори, влияещи върху обема и структурата на пътническите превози.

 3. Подвижност на населението и разпределение на пътническите превози.

 4. Ефективност и организационни форми за осъществяване на пътническите превози.

 5. Сключване на договори за пътнически превози.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Василев, Е. – Организация на пътническия транспорт, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1994 г.

 2. Мутафчиев, Л. – Прогнозиране и планиране на транспортната дейност, С., 1996 г.

 3. Василев, Е. – Развитие и ефективност на пътническите превози, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1997 г.

 4. Бакалова, В. – Насоки за подобряване на транспортното обслужване на градското население, Научни трудове на УНСС, т.2, 1998 г.

 5. Василев, Е. – Усъвършенствуване на системата от показатели за определяне ефективността на пътническите превози, Научни трудове “Икономика”, кн. 4, УИ “Стопанство”, С., 1992 г.

 6. Кирова, А. – Пътнически транспорт и стратегия за развитие на устойчив туризъм в България, Научни трудове на УНСС, т.2., 2002 г.

ТЕМА № 8

ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ТРАНСПОРТА

 1. Същност и особености в работата на подвижния състав на транспорта.

 2. Техникоикономически показатели за работата и използуването на подвижния състав в железопътния, автомобилния, водния и въздушния транспорт и влиянието им върху производителността на труда и себестойността на превозите.

 3. Основни резерви за подобряване използуването на подвижния състав в отделните видове транспорт.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В., Николова, Хр., “Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство”, 2010 г.;

 2. Първанов, Хр., Божилова, С. – Производителност на подвижния състав на БДЖ и насоки за нейното повишаване, Научни трудове на УНСС, т.1, 1999 г.

 3. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2001 г.

ТЕМА № 9

ИКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ И МОДЕЛИ В ТРАНСПОРТА

 1. Обща характеристика на икономико-математическите методи и модели в транспорта.

 2. Транспортна задача на линейното програмиране.

 3. Приложение на икономико-математическите методи и модели в различните видове транспорт.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л. и Василев, Ев. - Икономико-математически методи и модели в транспорта, С., 1999г.

ТЕМА № 10

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ТРАНСПОРТА

 1. Икономическа рамка и административни процедури при управлението на проекти в транспорта.

 2. Стратегии за възлагане, оценка и финансиране на проекти в транспорта.

 3. Иновационни процеси в системата на транспорта.

 4. Ефективност на инвестициите и показатели за нейното определяне.

 5. Методи за избиране на икономически най-изгоден вариант за инвестициите в транспорта.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В., Николова, Хр., “Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство”, 2010 г.;

 2. Мутафчиев, Л., Василев, Е. и др. – Научно-технически прогрес, качество и ефективност в автомобилния транспорт, С., 1990 г.

 3. Петров, М. и М. Славова – Иновации, Принцепс, 2000 г.

 4. Георгиев, Ив., Цв. Цветков – Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 1997 г.

 5. Георгиев, Ив. – Основи на инвестирането, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 1999 г.

 6. “Управление на проекти” – Първанов, Хр., Бакалова, В., Цветкова Св., УИ “Стопанство”, 2010 г.

ТЕМА № 11

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ТРАНСПОРТА

 1. Характер и принципи на организацията на труда в транспорта.

 2. Класификация, разпределение и планиране на персонала в транспорта.

 3. Организация на заплащането на труда на работниците и служителите в транспорта.

 4. Фактори и резерви за повишаване производителността на труда в транспорта.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В., Николова, Хр., “Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство” 2010 г.;

 2. Василев, Евг. – Управление на персонала в транспорта, С., 2009г.

 3. Шопов, Д. и М. Атанасова – Управление на човешките ресурси (част 1-ва), Тракия, 1998 г.

 4. Шопов, Д, М. Атанасова и др. – Управление на човешките ресурси (част 2-ра), Тракия, 2003 г.

ТЕМА № 12

РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ НА ПРЕВОЗИТЕ В ТРАНСПОРТА

 1. Същност и класификация на разходите в транспорта.

 2. Определяне и структура на себестойността на превозите в отделните видове транспорт.

 3. Методи за определяне на себестойността на превозите.

 4. Повишаване на конкурентоспособността на транспортната фирма посредством намаляване на експлоатационните разходи.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В., Николова, Хр., “Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство”, 2010 г.;

 2. Брешков, Ив., Б. Кавалов – Икономика на морския транспорт, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2003 г.

 3. Кирова, А. – Управление на въздушния транспорт, ТУ, 2002 г.

ТЕМА № 13

ТРАНСПОРТЕН ПАЗАР

 1. Същност и особености на транспортния пазар.

 2. Сегментиране на пазара.

 3. Конюнктура на транспортния пазар.

 4. Фактори, влияещи върху конюнктурата на транспортния пазар.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Първанов, Хр. и Маноилова, Ив. – Транспортни пазари, С., 2007г.

 2. Мичева, Ел. – Пазари, цени, маркетинг, С., 1995 г.

 3. Преструктуриране на транспорта (сборник доклади от научна конференция), С., 1994 г.

ТЕМА № 14

ЦЕНИ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ В ТРАНСПОРТА

 1. Същност и видове цени на транспортните услуги.

 2. Принципи и подходи за ценообразуване в условията на конкуренция.

 3. Международни и национални тарифи за превоз на товари и пътници в различните видове транспорт.

 4. Ценова и търговска политика на транспортните оператори.

 5. Ценова политика по отношение на транспортната инфраструктура.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

 2. Кирова, А. – Международен транспорт, ПУ “П. Хилендарски”, 1998 г.

 3. Николова, Хр. – Усъвършенстване на системата за ценообразуване на железопътната инфраструктура, Научни трудове на УНСС, том. 1, 2007г.

 4. Николова, Хр. – Развитие и усъвършенстване на системата от инфраструктурни такси в транспорта, УНСС, 2007г.

ТЕМА № 15

ИКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО-СПЕДИТОРСКАТА ДЕЙНОСТ

 1. Същност, основни етапи на развитие и съвременна организация на транспортно-спедиторската дейност.

 2. Насоки за усъвършенстване на транспортно-спедиторското обслужване.

 3. Комбинирани превози, логистични услуги и групажни пратки.

 4. Икономическа ефективност на транспортно-спедиторската дейност при превоз на стоки в международно съобщение.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

 2. Наръчник за обучение на спедиторски кадри по стандартите на ФИАТА, НСБС, 2001 г.

 3. Комбинираните превози – фактор за Европейска интеграция в транспорта, УНСС, (Научна разработка на катедра “Икономика на транспорта”), 2000 г.

ТЕМА № 16

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНАТА ДЕЙНОСТ В ОТРАСЛИТЕ НА ИКОНОМИКАТА

 1. Организация на транспортната дейност в промишлеността.

 2. Организация на транспортната дейност в селското стопанство.

 3. Организация на автомобилния транспорт в строителството.

 4. Транспортно обслужване на търговията.

 5. Организация на транспортната дейност в туризма.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В. – Организация на транспортната дейност в отраслите на икономиката, С., 2009г.

 2. Бакалова, В. – Организация на транспортната дейност в туризма, С., 2008г.


ТЕМА № 17

ФИНАНСИ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 1. Финансиране и финансова система.

 2. Източници на финансиране на транспортните предприятия.

 3. Приходи в транспорта и тенденции в тяхното развитие.

 4. Краткотрайни активи, оборотни средства и насоки за ускоряване на оборота.

 5. Печалба и рентабилност в транспорта.

 6. Насоки за повишаване на рентабилността.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В., Николова, Хр.,“Икономика на транспорта”, С., УИ “Стопанство”, 2010 г.

 2. Петров, Г. – Основи на финансите на фирмата, изд. “Тракия-М”, С., 2000 г.

 3. Динев, Д., Ненков, Д. – Финанси на съвременната фирма, С., 1992 г.

 4. Николов, Н. – Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993 г.

ТЕМА № 18

АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО-СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В ТРАНСПОРТА

 1. Същност, цели и задачи на икономическия анализ.

 2. Принципи и методи на икономическия анализ. Видове анализ.

 3. Финансово-икономически анализ на дейността на транспортните предприятия.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Бакалова, В. – Икономически анализ на транспортната фирма, УИ “Стопанство”, С., 2000 г.

 2. Николов, Н. – Финансов анализ на стопанската дейност на предприятията, Университетско издателство “Стопанство”, С., 1993 г.

 3. Мутафчиев, Л. – Икономически анализ в транспортната фирма, С., 1995

ТЕМА № 19

КАЧЕСТВО НА ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ И НАСОКИ ЗА НЕГОВОТО ПОВИШАВАНЕ

 1. Същност и значение на качеството на транспортната услуга.

 2. Показатели и стандарти за оценка на качеството на транспортната услуга.

 3. Насоки за повишаване на качеството.

 4. Качество на транспортната услуга и конкуренция в транспорта.

 5. Система за управление на качеството.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Мутафчиев, Л., Василев, Е. и др. – Научно-техническия прогрес, качество и ефективност в автомобилния транспорт, С., 1990 г.

 2. Чобанянева, К. и др. – Управление на качеството и конкурентоспособност, В., 1998 г.

 3. Кирова, А. – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

ТЕМА № 20

МАРКЕТИНГ В ТРАНСПОРТА

 1. Маркетинг на услугите и маркетинг в транспорта.

 2. Особености на продукта в сферата на транспорта.

 3. Маркетингови стратегии в транспорта.

 4. Насоки за усъвършенствуване на маркетинговата дейност на транспортните фирми.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Първанов, Хр. и Цветкова, Св. - Маркетинг на транспорта, С., 2007

 2. Котлер, Ф. – Принципи на маркетинга, С., 2008г.

ТЕМА № 21

ТРАНСПОРТНИ ЗАСТРАХОВКИ

 1. Видове транспортни застраховки.

 2. Технология на при карго застраховането.

 3. Особености на каско застраховките.

 4. Застраховка злополука с пътуващия персонал.

 5. Застраховка отговорност на превозвача.

 6. Застраховка отговорност на спедитора.

ЛИТЕРАТУРА:

 1. Драганов, Хр., Й. Близнаков, Г. Димитрова – Имуществено застраховане С., 2002 г.

 2. Кирова, А – Управление на транспорта в логистиката, УНСС, 2001 г.

 3. Кодекс за застраховането, ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г..Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница