За образователно-квалификационна степен бакалавър за всички специалностиДата18.11.2017
Размер74.38 Kb.
Размер74.38 Kb.

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН БАКАЛАВЪР
За всички специалности
II. АНОТАЦИЯ

Целта на обучението по дисциплината Информатика – I част е студентите да придобият основни знания и практически умения за работа с компютърна техника и масово използвани програмни продукти. Това ще им даде възможност да ги използват ефективно, както в курса на обучение, така и по време на бъдещата си работа.

Студентите получават знания по архитектурата на съвременните компютърни системи, работа в средата на съвременните операционни системи, основни понятия от областта на компютърните мрежи и работа с основните продукти включени в пакета MS-Office.

Целта на обучението по дисциплината Информатика –II част е студентите да получат задълбочени теоретични познания и практически умения по програмиране на езика С/С++. Това ще им даде възможност да решават конкретни задачи от областта на биотехнологиите, химичните и металургичните технологии както в курса на обучение, така и по време на бъдещата си работа.
МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА - за специалност АИТ

АНОТАЦИЯ

Целта на курса е да запознае студентите с архитектурата, особеностите и организацията на съвременните микропроцесори и микроконтролери, както и с изграждането на микропроцесорни системи за управление в реално време, и на системи за вграждане (Embedded Systems). Студентите се запознават с програмната архитектура на широко-разпространени 8, 16, 32 и 64-битови фамилии на CISC и RISC микропроцесори и микроконтролери. Курсът включва изучаване на програмирането на микропроцесорни системи на ниво асемблер и на езика C. Разгледани са подробно наборът от инструкции на известни фамилии CISC и RISC микропроцесори (MC68ххх, ARM и Microchip), видовете им адресации, както и програмирането на интерфейсни адаптери и таймери. Разгледани са системите за обработка на прекъсванията в тези микропроцесорните системи в аспекта на приложението им в системите за реално време. Курсът дава базови познания за принципите на изграждане на операционни системи за реално време и на програмното осигуряване за управление в реално време.

Упражненията включват разработката на алгоритми и асемблерни програми за целочислена аритметика и аритметика с плаваща запетая. Разработват се редица линейни, разклонени, циклични и сложни алгоритми и програми, ориентирани към управление на системи в реално време, базирани на MC68000, ARM7 и PIC Mirochip микроконтролери. Упражненията включват и запознаване със специализираните среди за разработка, дебъгване и тестване на асемблерни програми за фамилиите процесори MC68000 и ARM7 и на интегрираната среда за разработка на програми на С за PIC Mirochip микроконтролери. Предвидено е време за курсов проект, свързан с разработка на алгоритъм и програма на асемблер за управление в реално време.
дисциплина: ИНФОРМАТИКА

специалност:

Химично инженерство с преподаване на немски език
Курсът е предназначен за студентите химично инженерство с преподаване на немски език и е съобразен с аналогичната диспилине, преподаван в Магдебурския университет. Цел на обучението е изграждане на основни понятия в областта на информатиката и програмирането, запознаване с бройни системи, формализиране, създаване на алгоритми. Същевременно студентите ще бъдат заподнати и с сложни техники на програмирането като напр. адресна аритметика с указатели, динамични структури данни, класове и обекти. При изложението са взети превид двата основни стандарта на езика за програмиране С - ANSI/ISO-C и ANSI/ISO-C++. Получените знания по дисциплината ще помогнат на студентите да се ориентират бързо и да могат да решават инженерни задачи със средна степен на сложност.
ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР
дисциплина: ЕКСПЕРТНИ СИСТЕМИ

за специалност/ти: ХИМИЧНО ИНЖЕНЕРСТВО

(С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК)

АНОТАЦИЯ

Основна цел на дисциплината Експертни Системи (ЕС) е да се изградят в студентите знания и умения за най-ефективните и широко използвани в практиката системи базирани на методите на изкуствения интелект. След запознаване с архитектурата и основните компоненти на съвременните експертни системи е предвидено навлизане в теоретичните им основи с оглед дълбоко разбиране на механизмите им на функциониране и формиране на способност за създаване на логически модели на съответната приложна област. Студентите се запознават подробно с едно от основните средства за изграждане на ЕС – Пролог. Отделено е и достатъчно внимание на методите за представяне на знания в ЕС. В отделен раздел са изложени методите за машинно обучение с цел навлизане на студентите във второто поколение ЕС. Друг акцент в програмата е проектирането на ЕС. Разглежда се подробно всеки етап от цикъла на проектиране и се прави анализ на трудностите при разработката на ЕС и оценката на работоспособността им. Представени са и конкретни експертни системи предназначени за химическата промишленост. Изложени са принципите на създаване на различни по предназначение химикотехнологични ориентирани ЕС. Накрая на курса се систематизират главните направления на научните изследвания свързани с ЕС и тенденциите в развитието им.


дисциплина: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ / НА АНГЛИЙСКИ

ЕЗИК/

за специалност/ти: МАТЕРИАЛОЗНАНИЕ

АНОТАЦИЯ

Курсът Информационни технологии има за цел да запознае студентите с

последните постижения в областта на хардуера и софтуера на компютърните системи и да изгради практически умения за използване на тези системи в инженерната работа. В курса са представени съвременните видове информационни системи, техните елементи и приложението им. Особено внимание е отделено на изграждането и използването на бази данни в научните изследвания, инженерната дейност и фирменото управление на основата на езика за структурирани заявки SQL.

В достатъчен обем в курса са застъпени и комуникационните мрежи и технологии поради все по-нарастващото им значение. В курса се прави анализ на съществуващия приложен софтуер за научни изследвания и инженерни дейности.В практическите занятия студентите ще усвояват и използват езика SQL за създаване и използване на бази данни,а също така езика C++ за създаване на приложен софтуер. Самостоятелната работа на студентите ще включва създаване на два проекта - единия по бази данни в областта на материалознанието, а втория - по създаване на приложен софтуер от същата предметна област.


дисциплина: ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ

за специалност / ти: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
АНОТАЦИЯ

Дисциплината „Визуално програмиране“ има за задача да даде на студентите от магистърската степен „Информационни технологии“ основни познания по изграждане на приложения с графични интерфейси на базата на обектно ориентирано програми- ране с езика Java. Kурсът се явява продължение на курса “Програмиране на Java”. В него се изучават следните по- важни теми: • Java аплети;

 • Пакети, контрол на достъпа до членовете на класа;

 • Обработване на изключения;

 • Обработване на събития;

 • Интерфейси и вътрешни класове;

 • Многонишково програмиране;

 • Изграждане на приложения с графични интерфейси.

Обучението включва 20 часа лекции, 30 часа упражнения и завършва с изпит.
дисциплина: ИНТЕРНЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И БАЗИ

ДАННИ

за специалност / ти: Общоизбираема за всички специалности
АНОТАЦИЯ

Основна цел на дисциплината е да постави на научна основа ефективното използване на информационните ресурси на Интернет в инженерната дейност, проектирането, бизнеса и иновациите. В дисциплината са включени следните теми: хардуерни и софтуерни основи на компютърните мрежи; архитектура на Интернет пространството – свързване, протоколи, режими, технологии; приложен софтуер за работа в Интернет; стратегии за търсене на информация в Интернет; модерни методи за аудио и видео комуникации; методи за защита на информацията в Интернет; клиент/сървър архитектура; предлагани услуги в Интернет; принципи на използване и създаване на бази данни; методи за формиране на заявки към базите данни на основата на езика SQL; използване на специализирани бази данни в областта на химията и металургията.


дисциплина: : ОБЕКТНО ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ

/ ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕЗИК С++/

за специалност / ти: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

АНОТАЦИЯ


Дисциплината „Обектно ориентирано програмиране“ на базата на езика С/С++ има за задача да даде на студентите от магистърската степен теоретични познания по основните концепции на обектно ориентираното програмиране, основни теоретични познания по програмирането на езика С++, както и да запознае студентите с етапите на анализа, проектирането и програмирането на обектно ориентиран софтуер. Дисциплината дава конкретни практически знания и умения по разработването на обектно ориентиран софтуер в средата C++ на Visual Studio 2008. Необходимо условие за провеждане на курса и възприемане на материала, изложен в него е фоновото знание, получено по дисциплините Информатика I, Информатика II от общия курс на обучение.
дисциплина: ИНФОРМАТИКА II ч. /Програмиране на С/

за специалност: Индустриална химия (с преподаване на френски език)

АНОТАЦИЯ

Целта на курса е да запознае студентите с основните понятия по програмиране и разработване на софтуер на базата на езика С/С++ . При практическите занятия са свързани с разработване на примерни програми, демонстриращи основните концепции на програмирането. През семестъра всеки студент разработва самостоятелно още два проекта, които се оценяват в края на 6 –та и 12 – та седмици. Тези проекти съставят 40% от окончателната оценка, останалите 60% от оценката се формират от изпит накрая на семестъра.

Лекционният курс, практическите занятия и проектите позволяват да се затвърдят знанията и уменията на студентите по програмиране, които те ще могат да приложат по-нататък в тяхната инженерна и научни-изследователска практика.
дисциплина: ПРОГРАМИРАНЕ НА JAVA
за специалност / ти:ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

АВТОМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

АНОТАЦИЯ

Дисциплината „Програмиране на Java“ има за задача да даде на студентите от магистърската степен „Информационни технологии“ основни познания по обектно ориентирано програмиране на базата на езика Java. В курса се изучават следните по- важни теми: • oсновни характеристики на Java;

 • прости типове данни;

 • действия и изрази в Java;

 • управляващи структури;

 • класове, обекти, методи и конструктори;

 • наследяване, използване на абстрактни класове и интерфейси.

Студентите се запознават също с етапите на анализа, проектирането и програмирането на обектно-ориентиран софтуер.

Обучението включва 20 часа лекции, 34 часа упражнения, 6 часа курсов проект и завършва с изпит.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница