За развитие на ученеto през целия живот на област перник (2013 2020) съдържание: Уводстраница1/3
Дата20.03.2017
Размер0.5 Mb.
Размер0.5 Mb.
  1   2   3СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧЕНЕTO ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

(2013 - 2020)

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Увод………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…3

2. Идентификация, анализ и оценка на ресурсите……………………………………………………………….….4

3. Идентификация, анализ и оценка на съществуващите политики на местно ниво………….14

4. SWOT анализ…………………………………………………………………………………………………………………………..17

5. Визия за развитие…………………………………………………………………………………………………………………..21

6. Приоритети - цели – мерки……………………………………………………………………………………………………21

7. Индикатори за измерване на постигането на целите и резултатите……………………………..…26

8. Система за мониторинг и контрол………………………………………………………………………………………..29

  1. УВОД

Ученето през целия живот е процес на непрекъснато, съзнателно и несъзнателно придобиване на знания и умения. То е крайният резултат на съвременната информационна грамотност и предполага възможности за учене на всяка възраст и в разнообразен контекст - не само чрез традиционните форми в институциите за образование и обучение, но и на работното място, в къщи или през свободното време. Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение. Разбирано като системен процес, то е насочено към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално развитие. Процесът на учене през целия живот протича на три паралелни нива – формално образование и обучение, неформално обучение и самостоятелно учене.

Формалното образование и обучение се провежда в институциите за образование и обучение и води до получаване на официално признати документи за образователна степен, за професионална квалификация и други подобни. Неформалното обучение представлява организирана форма на учене, осъществявана извън институциите за образование и обучение, като тя обикновено не завършва с издаването на официално признат документ, но води до повишаване на личностните, професионалните и гражданските компетентности. Резултатите от неформалното образование и обучение могат да бъдат валидирани и сертифицирани и да доведат до получаване на официално признати документи. Самостоятелното учене е съзнателно учене, при което човек сам придобива знания и умения при осъществяване на всекидневните дейности, на работното място, в семейството, в приятелска среда или чрез самостоятелно търсене, намиране, използване или създаване на информация.

Концепцията за ученето през целия живот се основава на две ясно разграничени групи компетентности, които си взаимодействат и могат да бъдат придобивани едновременно или поотделно. Професионални компетентности - тази група е свързана с професионалните знания, умения и способности, които трябва да притежават работещите или учените/изследователите в дадена професионална област. Ключови компетентности – тази група включва преносими (основни) умения, необходими на всеки един зает във всяка една ситуация. Преносимите (основни) умения - комуникативни умения, умения за работа с ИКТ, работа в екип, самообучение и др. - изискват своя собствена методология, време и място за обучение, схеми за оценяване и т.н.

Настоящата Стратегия за развитие на ученето през целия живот на област Перник е сред първите специализирани стратегически документи за развитие на системата за учене през целия живот на местно ниво в България. Като такава, стратегията идентифицира актуалното състояние на областта, въздействието на провежданите политики, имащи отношение към процеса на УЦЖ, формулира приоритети, цели и мерки, целящи развитието на системата за учене през целия живот на местно равнище, както и извежда индикатори, чрез които да се осъществява ефективен мониторинг и контрол над изпълнението на стратегията за целия период на действие.

Чрез реализацията на настоящата стратегия се цели подпомагането на ефективното икономическо развитие на област Перник, основано на знания и умения, обособяването на образователни практики, които съхраняват традициите и надграждат възможностите за личностно и професионално развитие, повишаване качеството на живот на местното население в икономически, социален и психологически аспект, чрез активното му участие в процеса на учене през целия живот.

Настоящата Стратегия за развитие на ученето през целия живот в област Перник обхваща периода 2013-2020 година, тя е изготвена в тясно сътрудничество с представители на областната администрация и също така е резултат на поредица от дейности, осъществени по проект с наименование ReSoLVE, финансиран от Европейската комисия по програмата “Учене през целия живот“.  1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕСУРСИТЕ

Физически (материални) ресурси:

Област Перник обхваща шест общини - Перник, Радомир, Брезник, Трън, Земен и Ковачевци и е разположена на 30 км в югозападна посока от столицата. В административно отношение област Перник има 171 населени места /6 града, 165 села/ и 119 кметства.

Територията на област Перник е разположена в планинската част на Югозападна България и граничи с териториите на област София и област Кюстендил, а от запад със Сърбия и Черна гора. Релефът е разнообразен, като преобладава полупланинският. Голяма част от площта на народен парк “Витоша” ( 9 988 ха ) е на територията на областта, а самият областен център е разположен върху терасата на река Струма. Релефът е разнообразен, като преобладава полупланинският.

В областта широко разпространени са нерудните полезни изкопаеми: варовици (пригодни за добив на цимент и вар) – в община Земен, Перник и гр. Батановци; доломит (подходящ с флюси в металургията) – кв. Калкас и с. Боснек в община Перник, с. Гълъбник в община Радомир; риолит (златен трахит) – в с. Лешниковци, община Трън (като облицовъчен камък); кварц – кариера “Бели камък”, с. Глоговица в община Трън. Въглищният басейн на територията на община Перник, предопределя насоката на икономическото развитие не само на общината, но и на региона. Дългогодишната експлоатация на находищата на кафяви въглища доведе до силно съкращаване на запасите, респективно и на въгледобива. По поречието на р. Струма и другите малки реки се намират големи количества глина, подходяща за изработване на тухли и други керамични изделия.

Земеделската територия е 50.5 % от общата площ, а обработваемите земи едва 37 %, което определя областта като изключително индустриална, а не аграрна. Климатичните условия не са благоприятни за развитие на земеделието и то е сравнително ограничено.

Образователната система в област Перник включва 26 детски градини, 2 общински детски комплекса, 23 основни училища, 9 средно-образователни училища, 9 професионални гимназии, 1 гимназия с изучаване на чужди езици, 1 природо-математическа гимназия, 1 помощно училище интернат и 1 университет. Малка част от детските градини са ремонтирани, а като цяло материално-техническата база е амортизирана и има нужда от обновяване и разширяване, както в детските заведения, така и в училищата. Сред извършените ремонтни дейности в средните училища и детските градини се включват: саниране; подмяна на дограмата; ремонт на покрива, ремонт на електрическата и отоплителната инсталации, както и вътрешни ремонти. Материално-техническата база на висшето учебно заведение в областта е в много добро състояние.

На територията на областта функционират 83 читалища, в т.ч. РЕКИЦ ”Читалища”. В голямата част от читалищата е извършен частичен ремонт на сградния фонд, но като цяло материално-техническата база има нужда от обновяване и разширяване.

Въпреки недобрата материално-техническа база, към читалищата в областта са разкрити редица форми за неформално обучение както за деца, така и за възрастни, сред които най-често се срещат сурвакарски групи, фолклорни групи за народни песни и танци, групи за приложно изкуство, школи по театрално изкуство, школа по пиано, литературни клубове, шахматни клубове и др. В някои от читалищата са организирани и курсове по английски език.

На територията на областта, редица културни и артистични мероприятия се провеждат и в Двореца на културата, който като средище и институция, осъществяваща дейности по създаването, разпространяването и опазването на културните ценности. В общинския Дворец на културата е съсредоточена дейността на различни школи и клубове по изкуства, художествена галерия „Любен Гайдаров”, Универсална научна библиотека, Камерен оркестър „Орфей”, духов оркестър, ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ и други.

Общият брой на библиотеките в областта е 62, като 1 читалищна библиотека използва програмен продукт „Автоматизирана библиотека“. По програма „Глобални библиотеки – България” в област Перник са включени РБ „Светослав Минков” и 23 читалищни библиотеки. Благодарение на програмата, в одобрените библиотеки са инсталирани общо 127 настолни компютъра, 10 лаптопа, 3 цветни принтера, 25 мултифункционални устройства/ принтер, копирна техника, скенер/ и 22 мултимедийни проектора. Общата стойност на дареното ИКТ оборудване е 87 800 щатски долара или приблизително 131 хиляди лева. Проведени са 5 обучителни курса с по 52 курсисти по „Информационни и комуникационни технологии”. По програмата през 2011 г., с участието освен на библиотекари и на читалищни секретари, са проведени обучения и в други направления, свързани с управлението на обществените библиотеки и застъпничеството и управлението на проектен цикъл.

Най-голямото документално книгохранилище и основен справочно-информационен и краеведски център на територията на региона е библиотека “Светослав Минков”, намираща се в град Перник. Фондът на библиотеката е около 293 352 библиотечни единици.

Като местни общностни центрове, библиотеките и читалищата представляват съществен ресурс за осъществяване и развитие на неформалното обучение и самостоятелното учене на областно равнище. Позитивното въздействие на тези институции е насочено към всички възрастови групи, както и към групите в риск.

На територията на област Перник функционират 6 интернет клубове, 3 младежки клубове, 13 клубове на пенсионера и 3 клубове на военни от запаса. Поради своите социални дейности, тези клубове представляват ресурс за самостоятелно учене. Чрез разширяването на дейностите, осъществявани в тези клубове, ще се повишат възможностите за придобиване на знания и умения в резултат на осъществяване на самостоятелно учене.

Общият брой на спортните обекти в област Перник е 106, между които 23 стадиона, 5 спортни зали, 18 спортни игрища, 52 спортни клубове и 8 туристически хижи, заслони и почивни домове. Сред най-големите спортни съоръжения в областта са „Стадиона на мира“ с капацитет от 8000 седящи места и спортна база „Борис Гюдеров“ с капацитет от 2000 седящи места. Спортните обекти се разглеждат като ресурс за осъществяване на неформално обучение и самостоятелно учене поради техния социално- възпитателен характер.

На територията на областта могат да бъдат идентифицирани редица ресурси в подкрепа на самостоятелното учене. Сред средищата на културно развитие и духовно обогатяване попадат 1 театър, 1 кино, 8 музея, 10 изложбени зали и 5 художествени галерии. Един от най-големите и посещавани музеи е Историческият музей, който съхранява основен фонд от 17 085 единици и спомагателен от 37 833 единици, в следните колекции: праисторическа керамика, градски бит в средновековието (с находки от крепостта Кракра), сбирка от икони, нумизматична сбирка, тъкани, керамика, английско и руско оръжие от антифашистката борба.

Уникален за Балканския полуостров е Подземният минен музей, който отваря врати през 1986г. Той е разположен в запазените галерии на подземен рудник, който работи от 1891г. Галериите на музея са дълги 630 метра. Обособени са експозиционни ниши, а експозицията проследява развитието на въгледобива за повече от един век – от добиването на въглища с шило и чук и ръчно прокопаване на галерии до съвременните методи за разработка на въглищни пластове.

В област Перник има 466 паметници на културата, между които 40 с категория „Национално значение“. Сред паметниците на културата попадат къщи на исторически личности, старинни църкви, средновековни и антични крепости и селища, манастири и др. За богатата история на областта свидетелстват и разкритията за поселищен живот в района на Перник, датиращ от 6000 г. преди Христа. Сред най-популярните паметници на културата е средновековната крепост Кракра, която е една от големите български крепости.

На територията на областта, освен исторически и културни паметници, има и многобройни природни забележителности и красиви планински местности, които предизвикват интерес, но туристическият им потенциал все още не е оползотворен в достатъчна степен.

В област Перник има 4 национални парка и 2 местни парка, между които Лесопарк ”Бърдото”. Местността ”Бърдото” се намира в община Брезник и е прочута с „желязната” минерална вода, която извира от южната страна на хълма в местността “Лесков дол” и попада сред 9-те природните забележителности на територията на областта. Друга природна забележителност е „Духлата“, която е най-дългата пещера в България (17 600 м.) и представлява сложна многоетажна, лабиринтна система, разположена на 6 етажа. В област Перник се намира и единственият водопад в населено място у нас. Това е водопадът „Бучалото“ в град Радомир, който е висок около 10 метра и е част от река Изворска-ляв приток на река Струма.

Общо 5 са защитените природни местности и територии, вкл. резервати, като най-популярен е природният резерват „Острица“, разположен по склоновете на връх Острица в планината Голо бърдо. Това е една от най-старите защитени територии в България. Резерватът е обявен за такъв през 1943 г. с цел опазването на уникалния релеф, както и на редките тревни и храстови растителни видове.

Общият брой на еко-пътеките в областта е 6, като най-популярна е Трънската еко пътека до Ждрелото на река Ерма, уникално природно творение, създавано през хилядолетията от борбата между вода и скала, наричано Трънското и Ломнишкото ждрело, по името на близките до него град и село. През 1961 г. “Ждрелото” е обявено за природна забележителност и е един от 100-те национални туристически обекта.

За преодоляване на негативните икономически процеси на национално ниво и стимулиране на положителните страни по отношение на икономическото развитие, е необходимо да бъдат използвани най-рационално природните и културните и исторически обекти в областта за устойчиво развитие в сферата на туризма, която понастоящем има минимален дял в областната икономика, но в същото време е с голям потенциал за развитие.

Здравната система на територията на област Перник включва 3 детски ясли, 2 болнични заведения, 2 здравни центрове, 3 местни представителства на БЧК и още 5 други здравни институции. Материално-техническото състояние на лечебните заведения е в сравнително добро състояние, но въпреки това, сградният фонд, лекарските инструменти и съоръжения, както и специализираната медицинска апаратура имат нужда от обновяване и разширяване с цел осигуряване на по-добро здравеопазване в района, както и за повишаване на възможностите за самостоятелно учене в областта на здравословния начин на живот сред живеещите в областта.

Институционални ресурси

Образователната система в област Перник включва 26 детски градини, 2 общински детски комплекса, 23 основни училища, 9 средно-образователни училища, 9 професионални гимназии, 1 гимназия с изучаване на чужди езици, 1 природо-математическа гимназия, 1 помощно училище интернат и 1 университет. В детските градини се обучават общо 3552 деца, разделени в 146 групи, а общият брой на педагогическия персонал е 313. В 182 паралелки се обучават 3750 деца от 1-ви до 4-ти клас, за които се грижат 232 педагогически специалисти. 3358 ученици от 5-ти до 8-ми клас се обучават в 168 паралелки, а броят на учителите е 310. В Университета в Перник са заети общо 76 преподаватели, а общият брой на обучаваните студенти е 195. Данните отговарят на официалните стойности, представени в интернет страницата на Националния статистически институт и се отнасят за учебната 2011/2012 г.

ПУИ „Любен Каравелов“ предлага професионално обучение за децата с умствена изостаналост в областта на хранително-вкусовата промишленост. В останалите училища на територията на областта се срещат специалности, свързани с подготовката на специалисти в областите на компютърните технологии, леката и тежка промишленост, електротехниката, икономиката, хотелиерството и ресторантьорството, хранително-вкусовата промишленост, услугите и др.

Функциониращите на територията на областта образователни институции поставят въпроса за развиване на професии, които адекватно да обслужват бизнеса в областта, но също така очертават предизвикателството за разкриване на нови специалности, които да подпомогнат предотвратяването на изходящата миграция на младите хора от областта, да им дадат работа и осигурят самочувствие и самостоятелност.

Най-често изповядваната религия в област Перник е Източно-православното християнство. В района не се срещат джамии, синагоги и католически или протестантски катедрали. Общият брой на религиозните храмове е 165, от които 26 манастира, над 120 църкви и 14 други храма. Религиозните центрове могат да се разглеждат като важен ресурс за системата на учене през целия живот и в трите й измерения, поради възможността за разкриване на религиозни неделни училища към храмовете, както и чрез изпълнение на обичайните си дейности за повишаване на духовната култура на жителите в областта.

В областта е развита и система от социални центрове, между които 4 дома за хора с физически увреждания и 1 дом за хора с ментални увреждания. Най-много социални институции, обаче, се срещат в община Перник, където функционират Информационно-консултативен център за хора с увреждания, който се посещава от около 2000 души, Домашен социален патронаж, който обслужва 350 човека, ДЦДУ „Добро сърце”, ДЦВХУ, Център за социална интеграция и рехабилитация, Център за временно настаняване на деца в риск, Център за обществена подкрепа, Обществена трапезария.

Социалните центрове представляват сериозен ресурс за самостоятелно учене, тъй като те се разглеждат и като общностни пространства, предоставящи възможност за диалог между определени групи от населението в областта.

От важно значение за развитието на УЦЖ системата на областно равнище са и правителствените институции. На територията на област Перник функционират дирекция „Социално подпомагане”, 3 отдела „Социална закрила”, 2 отдела „Закрила на детето”, сектор „Хора с увреждания и социални услуги”, 2 дирекции „Бюра по труда“ и 2 детски педагогически стаи към ОД на МВР.Организационни ресурси

В регионалната икономика са застъпени почти всички отрасли на материалното производство, като водеща роля имат черната металургия, производство на електро- и топло- енергия, машиностроителна и металообработваща промишленост, въгледобивът и др. Наблюдава се и нарастване на дела на леката промишленост, предимно шивашката дейност, търговията и услугите. В община Радомир работят бетонови центрове, както и работилници за производство на тротоарни плочки и бордюри. В строителния отрасъл на област Перник развиват дейността си над 120 предприятия от частния сектор, но негативното влияние на световната икономическа криза забави развитието на този отрасъл, като остави немалка част от строителните предприемачи без работа. Като цяло, в областта функционират основно микро- и малки предприятия, които представляват по-голямата част от местните бизнес субекти.

Наред с поставените въпроси за развитие на професии в учебните институции, които адекватно да обслужват бизнеса в областта, актуално е повишаването на ангажираността на местните бизнес единици в този процес, тъй като те се явяват основна заинтересована страна като ползвател на тези професии. Чрез повишаване на степента на сътрудничество между бизнес субектите и заинтересованите страни на нива формално образование и обучение и неформално обучение, ще се повиши актуалността на предлаганото образование и обучение, ще се повиши качеството на работната сила, което от своя страна ще стимулира цялостното икономическо развитие в областта.

Независимо че, селското стопанство не е особено добре развито, на територията на община Перник са регистрирани и функционират 12 земеделски кооперации, 1 потребителна кооперация, 2 частни ферми и няколко сдружения. Основните селскостопански култури, които се отглеждат в различните земеделски структури са: пшеница, ечемик, овес, царевица, картофи, фасул и зеленчуци, като последните три изключително в частния сектор. Потенциална възможност за развитие на селското стопанство може да бъде в посока на развитие на модерното екологично земеделие.

На територията на област Перник действат 12 лицензирани центъра за професионално обучение, като по-голямата част от тях действат в община Перник – 10. Предлаганите обучения за придобиване на професионална квалификация са в сферите на строителството, техническите и монтажните дейности, компютърните технологии, предприемачеството и администрирането на данни, леката промишленост и производството, селското стопанство, електрическите съоръжения и инсталации и др. Съобразно тези профили, всеки желаещ може да бъде обучен по подходяща за него професия и специалност.

В Дневния център за деца с увреждания „Добро сърце“ се развиват образователни дейности и групови и индивидуални занимания за езиково-говорно развитие, добиване на знания за себе си и околния свят, формиране на елементарни математически представи и понятия, физическо развитие, дейности за развитие на интереси и заложби; обучение в практически умения, обучение в трудови навици и елементарни професионални умения за по-големите. По този начин ДЦДУ подпомага социалното интегриране на децата с увреждания в образователния процес и разширява знанията им за света около тях.

Неправителствените организации, като независими от държавното управление институции, развиват разнообразни обществени дейности, свързани с подпомагане на хората с умствени и физически увреждания, развитие на женските общности и оказване на подкрепа за самотните майки, разширяване на здравната култура на населението, подкрепа на военно-инвалидните общности, развитие и насърчаване на младежките дейности, подпомагане на инициативите за включване на гражданите в местното самоуправление, развитие на и оказване на подкрепа за малките и средните предприятия в областта. Неправителствените организации представляват съществен ресурс за развитие на УЦЖ системата, не само чрез своите възможности за подемане на инициативи и предлагане на неформални обучения, насочени към различни групи на обществото, но и чрез възможностите си за разкриване на стажантски места, насърчаване на социалния диалог между гражданите и институциите, както и чрез реализиране на научно - изследователски дейности в областта на пазара на труда, образованието, социалните дейности, туризма и др.

В област Перник функционира Информационният център за образование при РМД – Мошино. Този център улеснява ориентирането на учениците при вземането на решения, свързани с тяхното бъдещо развитие, насърчава младите хора да се усъвършенстват, избирайки най-доброто и подходящо образование, повишава мотивацията им за учене и труд. Центърът предлага: Информация за приема в профилираните и професионални гимназии в област Перник; Консултация на ученици и родители при избор на училище; Компютърни програми за професионално ориентиране (интереси-обучение-професии; интереси – следване – професии); Информация за кандидат-студенти - справочници и материали на университети и висши училища в България и чужбина; Срещи на зрелостници с представители на висши учебни заведения; Анкети и тестове за проучване интересите и нагласите на младите хора към продължаване на образованието и използване на свободното време.

На територията на областта функционират и 6 младежки дома, които предлагат на децата и младите хора широк спектър творчески занимания в различни сфери на изкуството.

Политическите организации в областта са 17, като най-популярните са тези, които са парламентарно представени. Синдикалните организации в област Перник са 4, те представляват значим ресурс , подпомагащ самостоятелното учене и неформалното обучение, поради тяхната цел и предмет на дейност, а именно защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете на организацията.

Браншовите асоциации в областта са 2, в общи линии те осигуряват защита на интересите на бизнес организациите в дадена икономическа област, което ги превръща във важен ресурс за развитие на самостоятелното учене и неформалното обучение.

Чрез възможностите си да достигат до широк кръг от граждани и да представят различни публицистични репортажи и любопитни материали, медиите представляват съществен ресурс за развитието на УЦЖ системата, най-вече на равнище самостоятелно учене. Също така, те допринасят за формирането на подкрепяща информационна среда по отношение на участието на населението от всички възрасти в инициативи и събития, свързани с ученето през целия живот.

Сред местните телевизионни канали в областта най-гледана е телевизия „Кракра“, предоставяща широк спектър от програми: новини, публицистика, развлекателни, музикални, детски, културни и други предавания. Радията в областта са Радио „PRO FM“, Радио „Кракра“, Радио „Ултра“, „PernikNews”, Радио „Фокус“. В област Перник се излъчва и Общинско радио, което предава заседанията на Общинския съвет, новини от град Перник и страната и други емисии.

На територията на облостта има и електронни медии, отразяващи образователни и обучителни инициативи: „Мироглед”, „ Добрините”, „Перуника”, „IPERNIK ” , „ZAPERNIK ” др.

В област Перник действат и няколко печатни медии. „Градски вестник“ е частен ежедневник, който се разпространява на територията на цялата област и информира гражданите относно икономическия, финансовия, политическия, спортния и културния живот. Вестник „СъПерник“ е пернишки таблоид, който се издава ежедневно. Вестник „Грош“ е седмичник за малки обяви от всички общини на територията на област Перник. Вестник „Инфопоща“ е безплатен вестник, който предоставя възможност на фирмите от региона да популяризират своя бизнес. В град Перник се издава и списание „Life at city“, което представлява културно-информационен гайд на града.

На територията на областта се провеждат повече от 100 конкурса, изложби и чествания. Безспорно най-популярен е международният фестивал на маскарадните игри "Сурва", който e най-авторитетната в България и на Балканите изява на традиционни народни игри и обичаи с маски. Най-атрактивният му акцент е двудневното състезателно дефиле на маскарадни групи от страната и от чужбина. Традиционно във фестивалната надпревара участват около 6 000 души в около 100 маскарадни групи от всички етнографски райони на България и гости от Европа, Азия и Африка.

По Национална програма „Живи човешки съкровища”, кандидатурата „ Народният празник Сурва в Пернишко” е сред петте номинирани за ЮНЕСКО, от сферата на нематериалното културно наследство-традиционни празници и обреди.

Традиционните дейности на нематериалното културно наследство в традиционния фолклор и изкуство се съхраняват, развиват и разпространяват чрез провеждане на фолклорни фестивали, събори, конкурси, а именно:

1.Национални детски празници „Чичо Стоян”, село Дивотино, Община Перник;

2.Национален детски фолклорен фестивал с международно участие-„Слънце иде...песните на моето село”,село Дрен,Община Радомир;

3.Регионален детски фолклорен конкурс „Дай, бабо, огънче!”-село Мещица, Община Перник;

4.Регионален форклорен фестивал на народното творчество „Кракра”,град Перник;

5.Регионален фолклорен фестивал на сватбената обредност и реквизит-село Пещера, Община Земен;

6.Регионален фолклорен фестивал „ Витошки напеви” за селищата около планина Витоша и по долината на река Струма и Места-село Кладница, Община Перник;Регионален фестивал на фолклорното слово „ Разказвачи”-организиран от НЧ „Миньор-2005 г.”, град Перник;

7.Областна кулинарна изложба-конкурс „Червен, червен великден!-организирана от НЧ „ Отец Паисий—1927г.”-село Извор, Община Радомир;

8.Областна кулинарна изложба –конкурс-„ Традиционни ястия, напитки и реквизит в българската кухня от Никулден до Сирни Заговезни”-организира НЧ „Съзнание-1922 г.”,кв. Мошино, град Перник;

9.Фестивал „Китариада”- запазена културна марка за град Перник.

Други популярни чествания се провеждат за Деня на град Перник, Ноемврийските музикални празници, Фестивал за хората с увреждания, Хип-хоп фестивал, Рок фестивал, Джулай морнинг, Лятна ученическа археологическа експедиция "Кракра", Мисия Лято и други.
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница