За управление на качествотоДата18.11.2017
Размер73.59 Kb.
Размер73.59 Kb.

znak_iu

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2008

9002 Варна · бул. ”Княз Борис I” 77 · Телефон 052 643 360 · Телефакс 052 643 365 · www.ue-varna.bg


КАТЕДРА “МАРКЕТИНГ”

ВЪПРОСНИК

за държавен изпит на студентите от специалност “Маркетинг”
 1. Същност, роля и значение на маркетинга. Пазарни и маркетингови концепции;

 2. Състояния на търсенето. Видове маркетинг;

 3. Маркетингова обкръжаваща среда. Анализационни методи и техники за определяне на средата и системи от показатели за мониторинг;

 4. Същност и предназначение на маркетинговата информационна система. Елементи на МИС – основни характеристики;

 5. Разработване на пазара – етапи, подходи, процедури и методи;

 6. Процесът на маркетингови изследвания. Етапи. Обект и предмет на маркетинговите изследвания. Подходи в маркетинговите изследвания: формулативен, дескриптивен и каузален;

 7. Качествени методи за набиране на първични данни. Видове – общ преглед. Избор на метод. Дискусии във фокусни групи. Разработване на сценарий. Техники. Анализ на съдържание;

 8. Измерване и измервателни скали. Основни равнища на измерване. Видове скали.;

 9. Метод на допитване: същност, видове, избор на методи и техники за допитване. Разработване на въпросник – правила. Видове въпроси;

 10. Предварителен анализ на данните. Едномерни разпределения. Избор на индикатори за средни величини при различни равнища на измерване (скали).;

 11. Предварителен анализ на данни. Определяне на връзки и зависимости между променливи – избор на показатели и методи и разчитане на резултати от специализирани софтуерни продукти. Регресионен анализ – приложение при различни равнища на измерване и разчитане на резултати;

 12. Основни модели на потребителското поведение – индивидуални потребители;

 13. Външни влияния върху поведението на потребителите;

 14. Потребителите като индивиди;

 15. Ситуационни влияния върху поведението на потребителите;

 16. Процес на вземане на решение за покупка – индивидуални потребители;

 17. Поведение на организационните потребители при покупка;

 18. Специфична правна регламентация засягаща продукта и продуктовите политики: информация, безопасност и качество на стоките и услугите, гаранция на потребителската стока, рекламации и отговорност за вреди, причинени от дефект на стока;

 19. Концепцията „Жизнен цикъл на продукта“. Маркетингова специфика по етапи на ЖЦП;

 20. Портфейлни техники за анализ в продуктовия мениджмънт;

 21. Продуктови стратегии;

 22. Продуктови политики и решения;

 23. Продуктови програми, продуктови бюджети, организация, контрол и одит;

 24. Същност, функции и елементи на цената. Ценообразуващи фактори;

 25. Методи на ценообразуване – разходни и пазарни;

 26. Ценова политика и ценова стратегия;

 27. Изменение, контрол и регулиране на цените;

 28. Измерване на ценовата чувствителност;

 29. Дистрибуционните системи в бизнеса на фирмите. Компоненти на фирмената дистрибуция;

 30. Маркетингови канали – същност, функции и характеристики. Потоци по маркетинговите канали. Типология на каналите за реализация. Критерии за оценка на каналови алтернативи;

 31. Посредници по каналите за реализация – същност и функции. Типология на посредниците по каналите за реализация. Показатели за оценка на посредниците по каналите за реализация. Управление на взаимоотношенията по канала за реализация;

 32. Проектиране на канал за реализация. Базови модели и разчети при проектиране на маркетингови канали. Дистрибуционни цели и стратегии. Оценка на алтернативни дистрибуционни стратегии;

 33. Организация и контрол върху дейностите по дистрибуция. Подходи в организирането на дистрибуционни дейности. Фактори, влияещи върху организацията на дистрибуционните функции. Контрол върху разходите по дистрибуция. Дистрибуционен одит;

 34. Същност и елементи на маркетинговите комуникации: същност, значение и място в маркетинговия микс. Комуникационни модели: видове и елементи. Стратегии и подходи за позициониране;

 35. Планиране на маркетинговите комуникации. Избор и дефиниране на целева аудитория. Дефиниране на комуникационни цели. Модели за йерархия на комуникационните ефекти;

 36. Планиране на медиите: основни термини и концепции. Разработване на медийна стратегия. Подходи и методи на рекламно бюджетиране;

 37. Стимулиране на продажбите. Техники на стимулиране на продажбите. Измерване на резултатите;

 38. Характеристика на връзките с обществеността. Публичност. Видове ПР. Планиране на връзките с обществеността.;

 39. Същност и специфика на личните продажби. Планиране на личните продажби;

 40. Стойност, добавяна от бранда– същност и методи за измерване. Бранд стратегии;

 41. Известност (осведоменост) на бранда - същност, ограничения, елементи и равнища на известност;

 42. Лоялност към бранда – същност, равнища, подходи за формиране и измерване;

 43. Потребителски асоциации за бранда – същност, типове и методи за измерване;

 44. Бранд имидж – същност, елементи, маркетингови аспекти, оценка. Концепцията „персоналност на бранда“;

 45. Значимост на брандовете и търговските марки. Юридически и пазарни разлики. Процедура по регистрация на търговска марка.

 46. Формиране на стойност на бранда. Методи за измерване и оценка на стойността на бранда.

 47. Същност и елементи на осведомеността на бранда. Стратегии за поддържане и методи за измерване на осведомеността.

 48. Лоялност към бранда – равнища и подходи за измерване. Стратегии за поддържане на клиентската лоялност.

 49. Същност и роля на позиционирането в съвременния бранд мениджмънт. Процес на позициониране. Позиционни карти.

 50. Характеристика и видове бранд имидж. Подходи за измерване на бранд имиджа.

 51. Процес на разработване на бранд – планиране, анализ и стратегии.

 52. Управление на бранд портфолио – ползи и процес на изграждане.

 53. Основни рекламни модели. „Силна“ и „слаба“ теория за действието на рекламата. Интеграционни модели;

 54. Комуникационният процес в рекламата: рекламен четириъгълник. Участници, специфика, нива на взаимодействие;

 55. Стратегия на рекламното послание. Рекламни апели и творчески стилове;

 56. Технология на печатната реклама: визия и графичен дизайн; заглавие и подзаглавие, теория на цветовете, шрифтове, слоган и основен рекламен текст;

 57. Кодове и приложими семиотични знаци в рекламата;

 58. Пазарни правила и спецификации на пазара на услуги;

 59. Елементи на маркетинговия микс за услуги;

 60. Жизнен цикъл на услугите;

 61. Качество на услугите: същност и измерители;

 62. Проблеми, отнасящи се до качеството на услугите;

 63. Маркетингов мениджмънт: същност, функции, етапи и връзка с бизнес модела на организациите.

 64. Маркетингово планиране. Структура и видове маркетингови планове.

 65. Маркетингов одит: видове, метрики, инструменти.

 66. Сегменатационен анализ: етапи, метрики, стратегии.

 67. Маркетингови цели и стратегии: видове и процес на разработване.

 68. Маркетингови бюджети и прогнози: видове и техники.

 69. Основни етични проблеми при избирането на пазари;

 70. Характеристика на етични проблеми при определяне и изменяне на цените;

 71. Основни етични проблеми при рекламиране с използване на природозащитни апели;

 72. Основни етични проблеми при спонсориране на радио и телевизионни програми;

 73. Интерактивност и маркетингова интерактивност. Същност, функции и задачи на интерактивния маркетинг. Еволюция на интерактивния маркетинг;

 74. Интерактивният маркетинг в отношението фирма – потребител и фирма – фирма. Базови цели. Бизнес модели и стратегии за интерактивен маркетинг в В2С и В2В пространството;

 75. Същност и специфика на социалните медии. Блогове, микроблогове, flogs и RSS. Социални мрежи;

 76. Същност и класификация на рекламата в Интернет. Основни онлайн рекламни формати. Контекстна реклама. Оценка на ефективността на рекламата в Интернет среда;

 77. Правни аспекти на интерактивния маркетинг. Правно регулиране на маркетинговите дейности в Интернет среда в ЕС и в България. Сигурност и защита на личното пространство в Интернет среда. Авторското право в Интернет среда;

 78. Нетрадиционни маркетингови техники. Вирусен маркетинг. Стелт маркетинг, buzz маркетинг, семплинг;

 79. Етапи на планиране на интерактивния маркетинг. Елементи на програмата за интерактивен маркетинг;

 80. Интернационализация на пазарните процеси;

 81. Анализ на рисковете в международна среда;

 82. Международни маркетингови стратегии;

 83. Форми на пазарен вход;

 84. Анализ на продажбите и маркетинговите разходи;

 85. Индекс на развитие на марката и категорията. Проникване на продукта на пазара. Индекс на тежките потребители;

 86. Измерване на канибализма и отнемането на дял от пазара. Оценяване на потенциалните и реалните потребители;

 87. Възвръщаемост на маркетинговите инвестиции;

 88. Пазарен дял;

 89. Потребителска доходност;

25.10.2017 г. Ръководител катедра:/проф. д-р Е. Станимиров/

01.01.02 FMСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница