Задача „Състезание За тази задача са предоставени данни във файл Tochki xls, който ще намерите в ресурситеДата17.11.2017
Размер49.17 Kb.
Размер49.17 Kb.


Модул 2
Примерна задача – „Състезание“

За тази задача са предоставени данни във файл Tochki.xls, който ще намерите в ресурсите.

УСЛОВИЕ НА ЗАДАЧАТА

В училище е проведено състезание по информационни технологии за учениците в VА,  VБ и VВ клас. Във файл Tochki.xls са дадени данните за точките, получени на състезанието с две задачи. Общия бал за всеки ученик се формира като сума от резултатите от двете задачи. Всички точки се закръгляват до цяло число.

Създайте справка, която отговаря на следните изисквания: 1. Представлява документ на български език от една страница с пейзажна ориентация.

 2. Съдържа центрирано наименование на справката– „Справка за резултати от състезание между учениците от V клас по информационни технологии“.

 3. Оформлението на информацията в справката под заглавието е в две колони. Текстът е с шрифт Times New Roman, размер 12 pt, 1,5 междуредие, двустранно подравнен.

 4. Лявата колона съдържа кратко описание за справката, което включва: какво отразява, кога е проведено състезанието; общ брой на учениците; кой е класът с най-висок бал, средният бал на учениците от V клас закръглен до цяло число.

 5. Под описанието на справката се съдържа списък с имената на всички ученици, които имат най-висок бал.

 6. Дясната колона съдържа диаграма, даваща възможност да се сравни средния бал за всеки клас спрямо максималния бал.

 7. Диаграмата е центрирана в дясната колона, има заглавие и обозначения на осите.

 8. Под диаграмата е записан анализ в текстова форма за представянето на учениците от трите класа, включващ съпоставка спрямо максималния бал и съпоставимост на резултатите между класовете.

 9. Долу вдясно на втората колона е посочена дата на създаване на справката и е записан текст "Изготвил справката:.............".

Запишете справката във файл в PDF формат с име Spravka и изпратете чрез системата за оценяване.

Критерии за оценяване – информация за ученика

 1. Изглед на страницата.

 2. Общо оформление – шрифт, подравняване на текста и междуредие.

 3. Цветова хармония – текст, диаграма и обозначения в нея.

 4. Взаимно разположение на елементите.

 5. Описание за справката.

 6. Обработка на данните.

 7. Диаграма – вид, позициониране на пояснителните елементи.

 8. Точност и оформление на списъка.

 9. Заключителна част – оформления на датата и местата за подписи.

 10. Спазване на книжовноезиковите норми на българския език.

Критерии за оценяване – Таблица за оценителя

Кри-терий

Точки

3

2

1

0

1

 • Документ от 1 страница – 1 т.

 • Пейзажна ориентация  – 1 т.

 • Оформлението на информацията е в две колони – 1 т.

Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

2

 • Спазени изисквания за оформление на шрифта – 1 т.

 • Спазени изисквания за междуредие и подравняване  на текста – 2 т.

Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

3

Документът е с добър дизайн и лесно се възприема съдържанието при подбраното съчетание на цветовете.

Текстовата част е с добър дизайн, но диаграмата не е оформена добре цветово.

Двете колони на документа нямат общ дизайн.

Трудно се възприема съдържанието, заради подбора на цветовете и синхрон в дизайна

4

 • Съдържа центрирано, подходящо форматирано наименование на справката – 1 т.

 • Има синхрон между разположението на отделните секции в документа – 1 т.

 • Колоните са съразмерни и подходящи за представения текст  и диаграма – 1 т.

Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

5

Съдържа точно описание за справката

Съдържа два от елементите на справката

Съдържа един от елементите на справката

Не е спазено изискването в условието

6

 • Посочен е класът с най-висок бал е  – 1 т.

 • Посочен е средният бал на учениците от всички пети класове – 1 т.

 • Записан е анализа за представянето на учениците от трите класа  – 1 т.

Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

7

 • Съдържа  диаграма, даваща възможност за се сравни средния бал за всеки клас  спрямо максималния бал – 1 т.

 • Диаграмата е оформена с подходящо заглавие, етикети и стойности по осите – 2 т.
Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

8

 • Списъкът съдържа имената на всичките  ученици с максимален бал – 1 т.

 • Списъкът с ученици е оформен с номерация – 1 т.

 • Включен е текст, поясняващ каква информация представя списъка – 1 т.

Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

9

 • Посочена е дата на създаване на справката – 1т.

 • Въведен е текстът от условието  – 1т.

 • Разположението на тези елементи е според изискванията (долу вдясно) – 1т.

Спазени са 2 от изискванията.

Спазено е 1 от изискванията

Не е спазено изискването в условието

10

В текста на документа са спазени книжовноезиковите норми на българския език.

Текстът на документа съдържа до 2 грешки.

Текстът на документа съдържа до 4грешки.

Текстът на документа съдържа над 4 грешки.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница